ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - M
ID023363 - dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - M 🖶 Print this dictionaryEN
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

 • Ma

  Ma

  disOneRight ID001978.png Ma (ghost)

  Chinese: 魔 

  A ghost, a phantom, an apparition (the spirit of a dead person). It is believed by Caodaists that ghosts can go to neither Heaven nor Hell owing to certain reason and that saying prayers will help show them the way to Heaven. 

 • Ma chướng quỉ tai

  Ma chướng quỉ tai

  Chinese: 魔障鬼災

  Obstacles and accidents caused by ghosts. Asian cultures believe all obstacles and accidents are caused by hostile ghosts and divine power will counteract them all.

  Di Lạc Chơn Kinh:
  Nhược hữu thiện nam-tử, thiện nữ-nhân tín ngã ưng đương phát nguyện Nam-mô CHUẨN-ĐỀ BỒ- TÁT, PHỔ-HIỀN BỒ-TÁT, năng trừ ma-chướng quỉ tai, năng cứu khổ-ách nghiệt-chướng, năng độ chúng sanh qui ư Cực-Lạc, tất đắc giải thoát. 

  Maitreya Buddha Prayer: 
  Any good men or women who believe me and volunteer to pray to Cundi Boddhisattva and  Boddhisattva of Universal Knowledge - who always eliminate all obstacles and accidents caused by ghosts, save people from danger and take them to the World of Ultimate Bliss - are liberated from misery.
 • Madagascar

  Madagascar

  disImgRight ID001980B-s.jpg The Republic of Madagascar ID001980B.jpg|ID001980A.jpg The Republic of Madagascar|The Republic of Madagascar

  An island in the Indian Ocean off the coast of Southeast Africa. It is now officially the Republic of Madagascar. 

  Caodaism was always a pain in the neck to the French Colonial Government, so in 1941 they arrested Hộ Pháp Phạm Công Tắc and other high-ranking dignitaries (Phối Sư Ngọc Trọng Thanh, Giáo sư Thái Gấm Thanh, Sỉ Tải Đỗ Quang Hiển, Khai Pháp Trần Duy Nghĩa, Giáo Sư Thái Phấn Thanh) and exiled them to Madagascar. They were only released five years later except Sỉ Tải Đỗ Quang Hiển and Giáo sư Thái Gấm Thanh, who died of disease there.

 • Ma Ha thủy

  Ma Ha thủy

  disOneRight ID001981.jpg Ma Ha thủy

  Chinese: 摩訶水

  Holy water, used in some Caodaist Sacraments like the Sacraments of Holy Bath and the Sacraments of Injustice Removal.

  Kinh Giải Oan:
  Nhập Thánh thể dò đường cựu vị, 
  Noi Chơn Truyền khử quỉ trừ ma.
  Huệ quang chiếu thấu chánh tà, 
  Chèo thuyền Bát Nhã Ngân hà độ sanh.
  Cứ noi bóng CHÍ LINH soi bước, 
  Gội mê đồ tắm nước MA-HA
  Liên đài may nở thêm hoa,
  LÃO ĐAM cũng biết, THÍCH GIÀ cũng quen

  Prayer for Injustice Removal:
  Be a Caodaist to find way back to paradise,
  Follow Caodaist law to eradicate evil might,
  Use wisdom light to distinguish between wrong and right, 
  And use Prana to save all humankind. 
  Just follow God 's teachings 
  And ,with Holy water, wash away your sins.
  You might get a higher status in the nirvana,
  And often chat with Laotzu and Buddha. 
 • Ma hồn quỉ xác

  Ma hồn quỉ xác

  Chinese: 魔魂鬼殼

  Evil people, saboteurs, wreckers.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ngày Thầy khai Ðạo, Thầy cũng có lời để lại cho các con hiểu rằng: Lũ ma hồn quỉ xác nó cứ theo phá khuấy các con là nó muốn phá Ðạo đó, lại cũng vì các con không thoát tục đó chớ; các con mà có sức chống chỏi, thì lũ ấy phải xa và Tòa Thánh hôm nay đã thành một nơi đô hội, mà các con cũng đặng sum vầy một cửa, anh lớn, em nhỏ, một lòng, một dạ, lấy Ðạo làm gốc mà lập nên một Tiểu Thiên Ðịa, há chẳng hơn giàu sang bốn biển sao?

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, on the Inauguration Day, I warned you that lots of wreckers tried to thwart your plan because you were not saintly enough. Had you been godly and mighty enough, they would have been expelled and Caodaist Temple would now be as bustling as a city. You all would have an opportunity to work together for your own religion. Isn't that better than any worldly career?
 • Ma khảo

  Ma khảo

  Chinese: 魔考

  Demonic challenges. 

  Caodaists believe all religious people have to face demonic challenges or temptations of all kinds. Overcoming those challenges, a religious man will be divinely qualified and get promoted in Heaven. Otherwise, he will commit a sin and go to Hell.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  Mầng mấy con. Mấy con nghe:

  Những sự phàm tục đều là mưu kế của Tà mị Yêu quái, cốt để ngăn trở bước đường Thánh đạo của các con. Những mưu quỉ quyệt ấy do lịnh Thầy dùng để thử các con.

  Thầy đã nói: Thầy thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con, nó hằng thừa dịp mà cắn xé các con, song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các con. Thầy lại khuyên các con gìn giữ bộ thiết giáp cho đến ngày hội hiệp cùng Thầy.

  Ấy vậy, Ðạo là vật rất hữu ích, như giáp hữu ích cho thân các con. Nếu các con bỏ giáp thì thân các con ra trần lổ, còn bỏ Ðạo thì các con ở dưới phép tà thần. Cư, Tắc, Sang, con ôi! Lập đạo thành chăng tại nơi ba con. Con đã nghe quyền hành của yêu quỉ, Thầy cho lớn đến bực nào. Chẳng phải là cơ thử Thánh, Tiên, Phật mà thôi, lại là công bình thiêng liêng của Tạo hóa.

  Nếu hai đầu cân chẳng song bằng thì tiếng cân chưa đúng lý. Tự nơi các con làm thế nào cho bên Thánh đức nặng hơn Tà mưu thì làm mới ra công quả.

  Các con chớ ngại, ngày nay, Ðạo khai tức Tà khởi. Vậy thì các con phải hết lòng hết sức mà gìn giữ lấy mình, đã chẳng phải giữ mình các con mà thôi, lại còn gìn giữ cả môn đệ Thầy nữa. Nội Nam phương nầy, như có mặt cho Tà Thần Yêu quái sợ thì duy có ba con. Vậy rán giữ gìn cho thanh khiết.

  Thầy nói cho các con hiểu trước rằng: Cả môn đệ Thầy đã lựa chọn lọc lừa, còn lối nửa phần, vì Thầy cho yêu quái lấy danh Thầy mà cám dỗ.

  Cười... Ði bao nhiêu đều mất bấy nhiêu. Các con chớ buồn vì Thiên cơ phải vậy. Thi nhiều đậu ít là lẽ hằng.

  Các con liệu phương thế mà nâng đỡ đức tin của môn đệ cao lên hằng ngày, ấy là công quả đầu hết.

  The Collection of Divine Messages:

  Hi disciples!

  All material temptations are from Satan for the purpose of damaging your righteousness. Those evil schemes are executed under My orders in order to challenge your virtues.

  As I said, I have let various "beasts" to live with you, who always try to eat you alive. I have, however, given you an invisible armor suit, your morality, in advance. In addition, I have advised you to keep it intact until you see Me again.

  Thus, being religious is as useful as wearing a suit of armor. Without that suit, you are vulnerable to predators. Similarly, without morality, you're at the mercy of Satan. Cư, Tắc and Sang, whether Caodaism develops or not depends on you. You know how much power I have granted evil spirits. That is not only a challenge to qualify deities but also the godly fair code of the universe. It's unfair to support only one side, either holy or evil. Overcoming evil power, you'll earn karmic merit.

  Don't worry though. Generally, religion triggers immorality. Therefore, try your best to defend both yourselves and My disciples. In this region, it is you that can scare evil spirits away, so keep yourselves purified all the time.

  I warn you that I will allow Satan to use My name and tempt all disciples, so only half of them will still be religious. (Laughing) A lot of them will be failed. Don't be disappointed because that's divine law. That lots of competitors fail is commonplace.

  You can earn lots of merit by finding a suitable daily method to raise disciples' belief.

 • Ma kheo

  Ma kheo

  Chinese: 摩丘

  A senior priest. 

  Kinh Cứu Khổ:

  Nam mô Phật lực oai, Nam mô Phật lực hộ, sử nhơn vô ác tâm linh nhơn thân đắc độ. 

  Hồi Quang Bồ Tát, Hồi Thiện Bồ Tát, A Nậu Đại Thiên Vương, Chánh Điện Bồ Tát, ma kheo ma kheo thanh tịnh tỳ kheo, quan sự đắc tán tụng sự đắc hưu. 

  Chư Đại Bồ Tát, ngũ bá A La Hán, cứu hộ đệ tử ....[1].... nhứt thân ly khổ nạn.

  Tự ngôn Quan Thế Âm anh lạc bất tu giải, cần đọc thiên vạn biến tai nạn tự nhiên đắc giải thoát. 

  Tín-thọ phụng hành tức thuyết chơn-ngôn viết: Kim Ba Kim Ba Đế, Cầu Ha Cầu Ha Đế, Đa La Ni Đế, Ni Ha La Đế, Tì Lê Ni Đế, Ma Ha Dà Đế, Chơn Lăng Càn Đế, Ta Bà Ha.

  Prayer for Salvation:

  I sincerely pray to the powerful and supportive Buddha that all humans be moralized and saved. 

  I sincerely pray to Hồi Quang Boddhisattva, Hồi Thiện Boddhisattva, the Ultimate Heavenly King, Chánh Điện Boddhisattva, and all senior priests that all social problems and court trials be solved and settled.  

  I pray to Boddhisattva Chiefs and five hundred Arahant for saving (name) from all dangers.
  What Avalokistesvara Boddhisattva preaches is understandable enough and needs no explanations. Recite it thousands of times and you will suffer no more.

  Just believe, practice and say the following mantra: Kim Ba Kim Ba Đế, Cầu Ha Cầu Ha Đế, Đa  La Ni Đế, Ni Ha La Đế, Tì Lê Ni Đế, Ma Ha Dà Đế, Chơn Lăng Càn Đế, Ta Bà Ha.

  Note:

  "Mantra" (Sanskrit: मन्त्र) means a sacred utterance, sound, syllable, word, phonemes, or group of words believed to have spiritual power. A mantra may or may not have literal meaning, but its spiritual value comes when it is audible, visible, or present in thought.

 • Ma vương quái

  Ma vương quái

  Chinese: 魔王怪

  King of evils.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Day mặt Hồng Quân ngó địa hoàn, 
  Rưới chan vạn vật khối sinh quang. 
  Cõi Tiên mở rộng cung Ðâu Suất, 
  Nước Phật sửa an cảnh Niết Bàn. 
  Cứu thế quyết ngưng quyền Ðịa phủ
  Ðộ đời cố tạo phước nhơn gian.
  Thần thông trói chặt Ma vương quái, 
  Dìu bước vạn linh đến cảnh nhàn.

  The Collection of Divine Messages:
  God turned around, looking at the earth,
  Then light came and life emerged. 
  The nirvana expands for more holy beings.
  The Buddhist world is also developing. 
  For universal salvation, Hell exists no more.
  To moralize all humans, God blesses them all.
  His miracles will overwhelm King of evils,
  And lead good people to the Eternal. 
 • Ma xử

  Ma xử

  disImgRight ID001986-s.jpg Gián Ma Xử (the Evil Destroying Pestle) ID001986.jpg Gián Ma Xử (the Evil Destroying Pestle)

  Chinese: 魔杵

  The same as Gián Ma Xử (the Evil Destroying Pestle)

  (See: Gián ma xử)

  Kinh Đại Tường:
  Hội Long Hoa tuyển phong Phật vị, 
  Cõi Tây phang đuổi quỉ trừ ma.
  Giáng linh Hộ Pháp Di Đà, 
  Chuyển cây Ma Xử đuổi tà trục tinh

  Prayer for the Funeral End:
  The Dragon-Flower Council will select new Buddhas,
  And all devils will be expelled from the nirvana.
   The Dharma Guardian came to the earth, 
  Using the Evil Destroying Pestle to tidy the world.
 • Mạc trắc

  Mạc trắc

  Chinese: 莫測

  Incalculable, immeasurable, vast, immense.

  Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế:
  Biến hóa vô cùng,
  Lũ truyền Bửu Kinh dĩ giác thế, 
  Linh oai mạc trắc,
  Thường thi Thần giáo dĩ lợi sanh

  Prayer to the Jade Emperor:
  Being extraordinarily versatile,
  God has many times granted precious scriptures to awaken people.
  Having immeasurable supernatural power,
  God has introduced various  religions in humans' favor.
 • Mai gầy sen nở

  Mai gầy sen nở

  Mai becomes thinner and sen blooms (literally translated). Mai and sen are two common species of flower in Vietnam. The phrase means time flies.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ngày nầy năm trước các con vẫn còn mơ màng trong giấc mộng trần, đường co duỗi vẫn đã lấp kín chút bợn trần, mà màn thế tục cũng chưa trông khỏa vén, lần lựa cúc xủ sương tan, mai gầy sen nở, ngày tháng qua chẳng là bao, mà thế thái nhơn tình biết bao thay đổi.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, this time last year, you were still enthralled by material life. You were not aware of where to go or what to do next. Then time flies and things have changed a lot!
 • Mai tàn tuyết xủ

  Mai tàn tuyết xủ

  Mai withers and snow falls (literally translated). The phrase refers to a gloomy atmosphere.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Rừng thiền nhặt thúc tiếng chuông trưa, 
  Phước gặp về Ta buổi đã vừa.
  Nẻo hạnh làu soi gương nguyệt thấm, 
  Sân ngô rạng vẻ cảnh thu đưa.
  Mai tàn tuyết xủ đời thay đổi,
  Dữ tận hiền thăng khách lọc lừa. 
  Mùi Ðạo gắng giồi lòng thiện niệm, 
  Duyên mai tìm lại phẩm ngôi xưa

  The Collection of Divine Messages:
  Look! The bell is sounding, calling for pondering.
  It's fortunate for you to listen to my teachings. 
  Be ready to sincerely practice a religion. 
  That's what a gentleman should do for his heavenly position.
  Life is always changing like the weather. 
  Finally, wicked people will be excluded forever.
  If you try hard to practice a religion,
  Chances are you can return to your heavenly position.
 • Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương

  Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương

  disOneRight ID001990.jpg Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương

  Chinese: 梅春月菊味茶香

  The tea smells like mai in spring and cúc in fall, that is it smells so sweet. (Mai and cúc are two popular species of flower in Vietnam).

  Bài Dâng Trà:
  Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương, 
  Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương. 
  Ngưỡng vọng Từ Bi gia tế phước, 
  Khai minh Đại Đạo hộ thanh bường.

  Stanza for Tea Offering:
  This is the sweet-smelling tea
  I sincerely offer to God and all deities. 
  O my Lord, please, bless me more.
  I request a peaceful life and no more.
 • Mãn kỳ

  Mãn kỳ

  Chinese: 滿期

  To expire, to run out, to terminate.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Quỉ vương lại thừa dịp hành tàng bất chánh của nhiều đứa trong Ðạo, mà giựt giành chia xẻ các con với Thầy. Nó lại tùy theo hạnh đức của mỗi đứa mà dắt lần ra cho khỏi đường chánh giáo. Thầy bảo lãnh các con, un đúc chí Thánh của các con, đã mãn kỳ phải giao quyền lại cho Tòa Tam Giáo được phép lấy mực công bình mà chuẩn phê các cử chỉ của mỗi đứa.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, as some of you have had bad behaviors, Satan has tried to lure you away from Me. Depending on how high your virtues are, he will gradually tempt you into a false doctrine. I have guaranteed to teach you to become saintly enough, but my time has expired. From now on, Tòa Tam Giáo (the Three-Religion Court) will fairly judge each of you.
 • Mãn phần

  Mãn phần

  disOneRight ID001992.jpg Mãn phần

  Chinese: 滿分

  The same as ly trần: To die, pass away, buy the farm.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  Các con nghe,

  Ngày nay đã mất hết một người môn đệ của Thầy, lại là một đạo hữu của các con đã cùng các con nghiêng vai gánh vác một trách nhậm trong Ðại Ðạo Tam Kỳ.

  Tương mãn phần cũng nơi số mạng tiền định, nó có phước là vì đặng về Thầy trong mấy ngày rốt của kiếp trần ai của nó. Sự thác cũng có khi vui mà cũng có lúc buồn. Người thế nếu biết sống nghĩa là biết dụng mình cho có ích vào xã hội, biết dưỡng tánh tu thân, thì sự thác chẳng qua là sự mong mỏi của kẻ hành trình đã xong trách nhậm trở về phục sự đặng lãnh phần thưởng xứng đáng mà thôi.

  The Collection of Divine Messages:

  Disciples,

  From now on, one of my disciples, who used to share heavy religious responsibilities with you in the Third Salvation, has passed away.

  That Tương has passed away has been predestined. He was fortunate enough to come back to see Me in his last days. Death causes both happiness and unhappiness. Those who try to benefit society and morally perfect themselves during lifetime are completely aware that death is only the end of an assignment when they return for their decent awards.

 • Mãn phục (Mãn tang)

  Mãn phục (Mãn tang)

  Chinese: 滿服 - 滿喪

  The funeral end.

  In Caodaism, after Lễ Đại tường (the Rite of Funeral End), all funeral clothes are burnt. Since then on an annual death anniversary (đám giổ) is held at home.

 • Mang sao đội nguyệt

  Mang sao đội nguyệt

  Carrying stars and wearing the moon (Literally translated). This phrase is always used with another phrase "mang sao đội nguyệt, ăn mật nằm gai", meaning to suffer a lot of hardships or lead a hard life.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Bần đạo hỏi bốn hiền hữu: Có ai đã mang sao đội nguyệt, ăn mật nằm gai, chịu muôn sự khổ hạnh để tạo hạnh phúc cho nhơn sanh chưa?

  The Collection of Divine Messages:
  I wonder whether the four of you have suffered a lot of  hardships to bring happiness to human beings.
 • Mãng bào

  Mãng bào

  Chinese: 蟒袍

  Mãng is a large snake with flower-shaped scales. Mãng bào is a cloak with a Mãng embroidered on it, usually worn by the King in ancient Vietnam.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:

  Ðạo Phục của Hộ Pháp có hai bộ, một bộ Ðại Phục và một bộ Tiểu Phục.

  Bộ Ðại Phục, người phải mặc giáp, đầu đội Kim Khôi toàn bằng Vàng, trên Kim Khôi có thể Tam Sơn, giống như cái chỉa ba ngạnh, chủ nghĩa là Chưởng Quản Tam Thiên bên Tây Phương Cực Lạc. 

  Chơn đi hia, trên chót mủi hia có chữ “Pháp”, ngoài giáp thì choàng mãng bào, thế nào bên tả phải giáp, bên hữu thì mãng. 

  Tay hữu (bên Ðạo, nghĩa là bên Thượng Phẩm) cầm Gián Ma Xử (thể, lấy Ðời chế Ðạo) còn tay tả (bên Thế, nghĩa là bên Thượng Sanh) nắm xâu chuỗi “Từ Bi” (thể, lấy Ðạo chế Ðời) thành ra nửa Ðời nửa Ðạo. 

  Ngang lưng cột dây lịnh sắc có ba màu Ðạo (thể Chưởng Quản Tam Giáo nơi mình, nắm trọn Thể Pháp và Bí Pháp đặng qui nhứt), cái mối dây lịnh sắc phải ngay chính giữa bụng.

  FOOTNOTE:

  There are two vestments for Hộ Pháp: a formal and an informal one.

  The formal vestment is a suit of armor with a Golden Helmet. On top of the helmet is a Tam Sơn, like a trident, meaning Hộ Pháp controls the three Heavens in the World of Ultimate Bliss. 

  On his boots are the words 法 (dharma or law).

  On his right shoulder is the cloak with a mãng embroidered on it.

  In his right hand is the Evil Destroying Pestle and in his left hand is the Mala of Mercy. This represents the mixture of worldliness and religiousness.

  His three-colored belt with the knot right in front of his belly, which symbolizes Hộ Pháp controls the three religions (Buddhism, Taoism and Confucianism) and unites Thể Pháp (esotericism) and Bí Pháp (esotericism).

 • Mạng căn

  Mạng căn

  Chinese: 命根

  A predestined life, a karmically decided life. 

  According to Caodaism, a human life is predestined by what he/she did in former incarnations (karma).

  Kinh Tắm Thánh:
  Công nuôi dưỡng nâng niu khổ nhọc, 
  Phép thương yêu cũng học nơi Thầy.
  Sanh nơi đây, ở nơi đây,
  Trăm năm là tuổi đủ đầy mạng căn.

  Prayer for Holy Bath:
  O God, how hard you have both reared me  
  And taught me compassion was necessary.
  I was born and will live here,
  As I am predestined, to a hundred years.
 • Mạng chung (chung mạng)

  Mạng chung (chung mạng)

  Chinese: 命終

  To pass away, to die, to buy the farm.

  Kinh Sám Hối:
  Thi-hài như gỗ biết gì, 
  Linh-hồn là chủ thông tri việc đời.
  Lúc chung mạng dứt hơi, hồn xuất, 
  Quỉ vô-thường sẵn chực đem đi.
  Dắt hồn đến chốn Âm-Ty,
  Xét xem công quả chẳng ly mảy hào.

  Remorse Prayer:
  Like a piece of wood, your body is unaware.
  It's your soul that decides what and where.  
  When you buy the farm, the soul leaves the body,
  Following fiends to a place called purgatory,
  Where you are judged so fairly 
  To see whether or not you are guilty. 
 • Mạng pháp

  Mạng pháp

  Chinese: 命法

  Commands and law.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Còn việc các Ðấng phú thác cho mình, hoặc yêu cầu mình thi hành một vấn đề nào, nếu mình trọn tin mạng pháp thì các Ðấng cũng ghi công cho. Nhược bằng mình không tuân hoặc lười biếng, trễ nải, thì các Ðấng lại ghi tội cho.

  The Collection of Divine Messages:
  If you voluntarily obey divine commands and law when asked or assigned to do something, your merit will be recorded by deities. Otherwise, you'll be booked if you are too lazy to get the assignment done.
 • Mạng Trời

  Mạng Trời

  Be predestined or following God's orders.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Mấy chuyện con tính đều được. Tâm chí các con lay động ưu tư tất là Thần Thánh dẫn đường để chỉ cho con ra khỏi lối mịt mờ; nhưng đặng cùng không nên hay hư, đều tại nơi tấc thành của mỗi đứa nữa, cứ đường ngay để bước thì thế nào các con cũng dìu nhau mà xong bổn phận đặng. Nếu cứ than khó dừng bước, thì dầu sự dễ cũng không trông thành tựu. Mạng Trời đã định, nhưng có sức của các con mới đặng kết quả hoàn toàn.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, what you planned is feasible. What you have in mind is what deities show to resolve your problems. However, whether or not it works depends on your sincerity. Just take the right path and you will reach the target. Hesitation won't help even though it's easy work. Though predestined by God, success will not be met without your effort. 
 • Mão 

  Mão 

  disImgRight ID002000-s.jpg Mão  ID002000.jpg Mão 

  Headdresses. 

  According to Caodaist Constitution, Caodaist dignitaries are required to wear the headdresses designed for their own titles. 

 • Mạo nhận

  Mạo nhận

  Chinese: 冒認

  To impersonate someone in order to cheat.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp “Tam Kỳ Phổ Ðộ”, Quỉ Vương đã khởi phá khuấy chơn Ðạo. Ðến danh Ta nó còn mượn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi mà thôi.
  Lại còn hiểu rõ rằng Ta đến với huyền diệu nầy, mượn cơ mầu nhiệm, hiệp Tam thập lục Ðộng đổi gọi Tam thập lục Thiên. Các tên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật bị mạo nhận mà lập nên Tả Ðạo.

  The Collection of Divine Messages:
   "When Bạch Ngọc Kinh and Lôi Âm Tự legislated for the Third Amnesty Period, the Devil started to hinder the true religion. He even borrowed My name (i.e. God). However, he dared not sit on My throne. He knew for sure that I used this magic (spiritualism) to preach, so, in the same way, he changed his Tam Thập Lục Động into Tam Thập Lục Thiên, and impersonated other Angels, Saints, Immortals and Buddhas to establish a false religion."

  Notes:
  Bạch Ngọc Kinh: (the White Jade City) - believed to be the capital of Heaven.
  Lôi Âm Tự: (the Thunder Pagoda) - believed to be where religious law is made.
  Tam Thập Lục Thiên: (Thirty Six Heavens) - similar to Heaven in Caodaism.
  Tam Thập Lục Động: (Thirty Six Caves)- believed to be where evil spirits reside.
 • Mạt hậu Thiên khai Huỳnh đạo

  Mạt hậu Thiên khai Huỳnh đạo

  Chinese: 末後天開黃道

  God will establish the noble religion later. This is said to be an ancient Chinese prophecy that Caodaism will be established.

 • Mạt học

  Mạt học

  末學

  Mạt: Cái ngọn, cuối, hết, hèn mọn. Học: học thức.

  Mạt học là người học thức kém cỏi. (Lời nói tự khiêm).

 • Mạt kiếp

  Mạt kiếp

  disOneRight ID002004.jpg Mạt kiếp

  Chinese: 末劫

  Doomsday, Judgement Day, end of the world.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Dập dìu lắm kẻ ngó Thiên đường, 
  Buổi thế không lo níu nhánh dương. 
  Dương thạnh thì hay đời mạt kiếp, 
  Nêu thân ở giữa cuộc tang thương

  The Collection of Divine Messages:
  Lots of people want to go to Paradise, 
  But don't want to get religion during lifetime.
  When they see the preceding signs of the Judgement Day,
  It's too late for them to get away.
 • Mạt lộ

  Mạt lộ

  Chinese: 末路

  A dilemma, a predicament.

  Mạt lộ là cùng đường, hết lối thoát, không còn cách nào để tiến lên.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Trước có căn duyên ở ngọc cung, 
  Cầu con nên phải đến phân cùng. 
  Thiên cơ mạt lộ chờ đôi lúc, 
  Nương cậy về sau khỏi não nồng

  The Collection of Divine Messages:
  Having been in Heaven in past lives,
  Now you come because you need a child.
  So when you are older later,
  In his care you'll feel better.
 • Mạt pháp

  Mạt pháp

  Chinese: 末法

  The Dharma Ending Age, the final stage of a religion. According to Buddhism, there are three ages after the death of the Buddha:

  1. The Proper Dharma Age, 500 years after the Buddha's death, during which the teachings were still powerful enough, so lots of people achieved Buddhahood.

  2. In the Dharma Semblance Age, the next 1000 years, fewer people attained nirvana because the doctrine was changed a bit.

  3. Lastly, in the Dharma Ending Age, the next 1000 years, very few people achieved enlightenment, for the teachings were changed a lot.

  However, Buddha Maitreya will come and restore it. 

  Caodaist divine messages maintain that the present time is the dharma ending age of the three religions: Buddhism, Taoism and Confucianism and that God established Caodaism to restore the situation.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thầy muốn các con hội hiệp đặng nghe dạy. Thơ nghe dạy: Thời kỳ mạt pháp nầy, khiến mới có Tam Kỳ Phổ Ðộ các sự hữu hình phải hủy phá tiêu diệt. Thầy đến chuyển Ðạo, lập lại vô vi, các con coi thử bên nào chánh lý: Hữu hình thì bị diệt đặng, chớ vô vi, chẳng thế nào diệt đặng.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, listen. The Dharma Ending Age started the Third Universal Salvation, in which material has to be destroyed. I came to change religions, restoring the Non-Action or the spiritual world. Think about it. The material world can be destroyed, but the spiritual world cannot.
 • Màu thiền

  Màu thiền

  The color of Buddhists' clothes. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Gội nhuần đức trước rạng thôn lân, 
  Ðạo Thánh dìu chơn bước khởi lần. 
  Cội bá chờ khi về Cực Lạc,
  Màu thiền ấy buổi nhuộm đai cân. 
  Tranh khoe nguyệt rọi làu sông Vị, 
  Mây tỏa sương phơi bạc đảnh Tần. 
  Thành dạ trau gương sanh chúng độ, 
  Thuyền kề gió lướt, thoát mê tân.

  The Collection of Divine Messages:
  First, begin by being nice to your neighbors,
  Then study a doctrine as a follower.
  If you look forward to returning to Heaven, 
  Change your luxury clothes to vestments,
  Lead a life with very few worldly desires,
  And commune with God all the time. 
  Be a role model for everyone to take after,
  Finally you will escape sorrow forever.
 • Máy Càn khôn or Máy huyền vi

  Máy Càn khôn or Máy huyền vi

  The mechanism of the universe.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  Các con, Thầy cũng đã thấy rõ lòng của các con khắn khít về nền đạo là dường nào. Trong các con, nhiều đứa muốn chư Thần Thánh hành phạt những tánh bất lương của bọn vô đạo kia đặng làm cho đường đạo vững bền, nền đạo mau thành tựu. Nhưng Thiên cơ há vị phàm phu tục tánh mà để cho các con toại kỳ sở nguyện sao. Các con khá thương hại cho lũ vô tâm ấy mà chẳng nên cưu hờn.

  Thầy vì lấy từ bi mà dìu dắt các con, nên tạm sửa chút máy huyền vi, là để cho các con lấy chí thánh của Thầy un đúc bấy lâu, mà đối đãi với kẻ nghịch cho đến ngày mãn công quả.

  The Collection of Divine Messages:

  Disciples, I know how much you commit to Caodaism. Many of you want deities to punish those evil people for their sabotage so that our religion can develop faster. However, divine law will not allow such actions just because of some humble worldly desires. You should pity those people instead of hating them.

  I want to teach you compassion, so I have changed the mechanism of the universe a bit. That means you should treat those rivals based on your saintly qualities till the end of your life.

 • Máy hành tàng 

  Máy hành tàng 

  The same as máy càn khôn, máy huyền vi or thiên cơ.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Than ôi! Chới với cả muôn triệu giữa dòng, mà thuyền Bát Nhã độ người không mấy kẻ. Đức thừa ít có mà tài vô dụng chẳng thiếu chi. Phong hóa khiến suy tồi, cang thường càng loạn phép. Tài mọn, đức hèn, mượn chước khoe mình. Việc kỉnh thành Thánh Giáo, hư thiệt, thiệt hư, đâu qua máy hành tàng của tạo hóa. 

  The Collection of Divine Messages:
  Alas! Billions of people are suffering, but only a few are saved by the Prana boat (wisdom). There are more wicked people than moral ones, so social ethics is deteriorating. Immoral inept people who pretend to be religious cannot escape the mechanism of the universe. 
 • Máy linh cơ tạo

  Máy linh cơ tạo

  The same as máy càn khôn, máy huyền vi, thiên cơ or máy hành tàng.

  Kinh Xuất Hội:
  Cứ nương dưới máy linh cơ Tạo, 
  Gươm huệ đưa trị xảo trừ tà.
  Cửa Địa-Ngục, chóng lánh xa, 
  Mượn hình Thánh-thể cất nhà cõi Thiên.

  Prayer after a Meeting:
  Just follow the mechanism of the universe 
  And, with your wisdom, fight against all evil in the world.
  Stay away from Hell as far as possible.
  Get religion for your higher heavenly title.
 • Máy sâu họa kín

  Máy sâu họa kín

  God's law is too miraculous to know.

  Kinh Sám Hối:
  Phải hiểu biết máy sâu họa kín, 
  Thánh, Thần đâu tư lịnh bỏ qua.
  Thường ngày tuần khắp xét tra, 
  Phạt người hung-ác đọa sa A-Tỳ.

  Remorse Prayer:
  Remember that God's law is a mystery,  
  Nothing is ever missed by deities,
  Who investigate everything thoroughly,
  No wicked people can ever flee.
 • Mảy hào

  Mảy hào

  A minute thing.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Tính chi những việc tới đâu đâu, 
  Ðâu cũng Trời cao ở khỏi đầu. 
  Ðầu nhà xem rõ cơ Trời Ðất, 
  Trời Ðất không sai một mảy hào.

  The Collection of Divine Messages:
  Don't try to make so foxy a plot 
  Cause you can never exceed God.
  Remember that what God plans 
  Never fails to include even a minute event.
 • Mảy mún

  Mảy mún

  A little, somewhat, a bit.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Cuộc biến đổi đau đớn ở thế tình, chẳng qua là do Thiên thơ định đoạt. Rủi may, may rủi, khá biết có Thầy, có Ðạo; vui lòng thiện niệm thì sự lo lắng mảy mún chi của con, cũng có nơi thiêng liêng biết đến, nghe!

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, all shocking changes in society are predestined by Divine Law. Therefore, however bad the situation is, just remember Caodaism and pray to Me. Consequently, whatever worries you, even a little, will be known to deities.
 • Mắc mỏ

  Mắc mỏ

  Complicated, difficult, problematic.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thượng Trung Nhựt, ngày nay Lão đã nhượng nửa quyền hành cho đó, là có ý để mắt coi hiền hữu đúng phận cùng chăng? Lão hạ mình bỏ quyền Nhứt Trấn, lãnh việc Giáo Tông mà lập vị cho đoàn em bước tới. Lão đã lắm phen thấy điều khó khăn mắc mỏ của phần ấy, nên ra tay giục loạn đặng phân rõ chánh tà, hầu giúp phương cho Hội Thánh trừ khử.

  The Collection of Divine Messages:
  Thượng Trung Nhựt, I have given you half of my authority because I want to know how well you fulfill your responsibility. I had to put aside the dignity of the First Heavenly Governor to become the Caodaist Supreme Leader to support the juniors. I always realize how complicated that problem is, so I have caused some troubles to show who really are the saboteurs. As a result, the Sacerdotal Council will know exactly who should be excluded. 
 • Mặc niệm

  Mặc niệm

  Chinese: 默念

  Silent prayers.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

  Khi Bần đạo thấy nín hết, buổi đó, đem hết tinh thần trụ lại, dâng lời mặc niệm ấy vào BQĐ.

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  As soon as I hear no more sounds, I concentrate my mind and present those silent prayers to the Octagonal Tower.

 • Mặc phò lê thứ

  Mặc phò lê thứ

  Chinese: 默扶黎庶

  To help people in silence.

  Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà:
  Ơn tấc đất ngọn rau nên nặng, 
  Đạo quân vương chữ dặn nơi lòng.
  Thượng hoàng sánh đức Chí Công, 
  Mặc phò lê thứ khỏi vòng lao lung.

  Prayer for the late ruler:
  I am grateful for what my hometown offers
  And the peaceful life given by my national ruler. 
  You are as admired as the Supreme Being  
  Cause in silence you help people earn a living.
 • Mặt thành càn khôn

  Mặt thành càn khôn

  The wall of the universe, that is moral principles.

  Kinh Khi Thức Dậy:
  Xin Từ Phụ ra ân cứu độ,
  Tăng huyền linh giác ngộ chí thành.
  Rõ phước đức biết tội tình,
  Nắm tâm đắp vững mặt thành Càn Khôn

  Prayer after getting up:
  O God, please save me from danger 
  And make me saintlier and wiser. 
  So I can tell what is wrong or right 
  And keep myself religious all the time.
 • Mẫn huệ

  Mẫn huệ

  Chinese: 敏慧

  Becoming stronger, more powerful, more religious.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Bốn là tâm có cảm thì lòng bác ái mới mở rộng, mà nhứt là khiếu lương tri lương năng của các em cũng nhờ đó mà lần hồi thành ra mẫn huệ.

  The Collection of Divine Messages:
  Fourth, the more sensitive you are, the more charity you have. Especially, your conscience will gradually becomes stronger.
 • Mẫn khổ

  Mẫn khổ

  Chinese: 憫苦

  To condole with, to sympathize with, to pity.

  Kinh Nho Giáo:
  Ứng mộng bảo sanh, 
  Thùy từ mẫn khổ.

  Confucianism Prayer:
  Confucius always learned from his dreams one thing
  That he had to condole with those who were suffering.
 • Mật chỉ

  Mật chỉ

  Chinese: 密旨

  A secret command. 

  Bát Ðạo Nghị Ðịnh:
  Chiếu y Ðạo Nghị Ðịnh số năm định cho Chức Sắc cầm quyền hành chánh thiệt thọ.
  Chiếu y mật chỉ Chí Tôn.

  Eight Caodaist Acts:
  Pursuant to the Fifth Caodaist Act, granting official administrative authority to Caodaist dignitaries.
  Pursuant to God's secret command.
 • Mật chiếu

  Mật chiếu

  Chinese: 密詔

  A secret decree.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ta vì luật lịnh Thiên mạng đã ra cho nên cam để vậy, làm cho Phật Tông thất chánh có trên ba ngàn năm nay. Vì Tam Kỳ Phổ Ðộ, Thiên Ðịa hoằng khai, nơi “Tây Phương Cực Lạc” và “Ngọc Hư Cung” mật chiếu đã truyền siêu rỗi chúng sanh. Trong Phật Tông Nguyên Lý đã cho hiểu trước đến buổi hôm nay rồi; tại tăng đồ không kiếm chơn lý mà hiểu.

  The Collection of Divine Messages:
  Because of Divine Law, I resigned myself to the situation, so Buddhism has been misinterpreted for over 3000 years. Now in the Third Amnesty, a secret decree has been issued for the universal salvation by the World of Ultimate Bliss and Ngọc Hư Cung. It was prophesied already, but you monks are still unaware of that.
 • Mật chú

  Mật chú

  Chinese: 密咒 

  The same as mật ngữ, mật chú, thần chú, chơn ngôn: a mantra or incantation.

 • Mật niệm

  Mật niệm

  Chinese: 密念

  The same as mặc niệm: silent or secret prayers.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Khi Đức Chí Tôn giáng, chẳng nên mật niệm điều chi và chẳng nên chạy qua chạy lại.

  The Collection of Divine Messages:
  When God descends on a seance, do not have silent prayers or move around.
 • Mật yếu

  Mật yếu

  Chinese: 密要

  A secret and crucial issue.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Chí Tôn đã sở cậy Bần Ðạo thố lộ chút ít điều mật yếu, để dìu bước chư đạo hữu trong buổi loạn lạc trong nền Ðạo buổi nầy.

  The Collection of Divine Messages:
  God had me reveal some secret and crucial issue so that you could have some guidelines to cope with the present chaotic situation of our religion.
 • Mâu thuẫn

  Mâu thuẫn

  Chinese: 矛盾

  To be at odds, contradictory or conflicting.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

  Phương pháp giáo hóa nhơn sanh nơi mặt địa cầu nầy còn có nhiều điều mâu thuẫn.

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  The methods of instructing humans in this planet are still contradictory.

 • Mầu nhiệm

  Mầu nhiệm

  To be mysterious, mystical, supernatural. 

  Kinh Ðệ Cửu cửu:
  Nơi Kim-Bồn vàn-vàn nguơn chất, 
  Tạo hình-hài các bậc nguyên nhân.
  Cung Trí-Giác, trụ tinh thần,
  Huờn hư mầu-nhiệm thoát trần đăng Tiên.

  Funeral Prayer for the Ninth Nine-Day Period:
  The Golden Vessel contains lots of primeval substance,
  Which constitutes the bodies for the divinely spiritual humans.
  In the House of Wisdom, you concentrate your mind,
  Mysteriously return to nothingness and fly to paradise.
 • Mẫu Hậu

  Mẫu Hậu

  Chinese: 母后

  The same as Diêu Trì Kim Mẫu, Phật Mẫu, Đại Từ Mẫu, Mẫu Nghi or Thiên Hậu, i.e. God the Mother.

  Phật Mẫu Chơn Kinh:
  Lịnh Mẫu-Hậu khai Tông định Đạo,
  Ân dưỡng sanh đảm-bảo hồn-hài.
  Càn Khôn Tạo-Hóa sánh tài, 
  Nhứt triêu nhứt tịch kỉnh bài mộ khang.

  Prayer to God the Mother:
  For the religion to start, God the Mother gave orders,
  All living beings stay alive thanks to Her.
  She is as powerful as the Creator.
  Visiting her is what you must always remember.
 • Mèo mả gà đồng

  Mèo mả gà đồng

  A cemetery cat and a field chicken (literally translated). This phrase refers to those who have casual sex with multiple sexual partners.

  Kinh Sám Hối:
  Gái tiết hạnh giữ tròn danh giá,
  Đừng học đòi mèo mả gà đồng.

  Remorse Prayer:
  Virtuous women should be steadfast in love.
  Don't try to have a promiscuous lifestyle.
 • Mê đồ

  Mê đồ

  Chinese: 迷途

  The wrong way, i.e. a life full of sins.

  Kinh Giải Oan:
  Cứ noi bóng Chí Linh soi bước, 
  Gội mê đồ tắm nước Ma Ha
  Liên đài may nở thêm hoa,
  Lão Đam cũng biết, Thích Già cũng quen

  Prayer for Injustice Removal:
  Just follow God 's teachings 
  And ,with Holy water, wash away your sins.
  You might get a higher status in the nirvana,
  And often chat with Laotzu and Buddha. 
 • Mê hoặc

  Mê hoặc

  disImgRight ID002030-s.jpg Mê hoặc ID002030.jpg Mê hoặc

  Chinese: 迷惑

  To tempt, to allure.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Các mối Ðạo Thầy đã liều thân lập thành đều vào tay Chúa Quỉ hết, nó mê hoặc các con. Nhiều bậc Thiên Tiên còn đọa; huống lựa là các chơn thần khác của Thầy đương nắn đúc thế nào thoát khỏi.

  The Collection of Divine Messages:
  All of the religions I have made have been taken over by Satan, who has tempted you all. Lots of high ranking deities have been tempted and, as a result, punished, so other divine spirits I have been brought up might be allured as well! 
 • Mê luyến hồng trần

  Mê luyến hồng trần

  Chinese: 迷戀紅塵

  To be enthralled by worldly lifestyle.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Công khanh xạo xự cũng vai tuồng, 
  Ðêm lặng rừng thiền lóng tiếng chuông. 
  Mê luyến hồng trần mang ách khổ, 
  Cơn vui qua khỏi lệ sầu tuôn

  The Collection of Divine Messages:
  An extravagant life is like a role you play.
  If spending time pondering what you've chased.
  You'll see that you're enthralled by lives of luxury  
  And after short-lived joy is grief and misery.
 • Mê muội

  Mê muội

  Chinese: 迷昧

  To be unwise or stupid.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Than ôi! Trời cao minh soi xét, mà người vẫn mê muội ám mờ, đem mảnh trí cỏn con kia, chống kình với khuôn linh Tạo hóa. Muốn học mùi Ðạo, mà lại kèo nài giao kết, thì dầu cho bậc phẩm nào đi nữa, cái ân đức từ bi cũng khó chiều theo được.

  The Collection of Divine Messages:
  Alas! Despite God's forgiveness, humans are still unwise to fight against the Divine Law with their humble knowledge. They just want their getting religion to be awarded. That's impossible whatever their status is.
 • Mê tân

  Mê tân

  Chinese: 迷津

  The bank of delusion.

  It is traditionally believed that a person on the bank of delusion lives a secular life. Only after he attains enlightenment can he be considered to be on the bank of enlightenment. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Nầy lúc Kỳ Ba Phổ Ðộ trần.
  Mau chơn thoát khỏi chốn mê tân. 
  Ðường gai gốc gắng lần qua khỏi, 
  Ðạo đức sớm hôm khá vẹn cần.

  The Collection of Divine Messages:
  Look! It's now the Third Salvation. 
  Hurry to leave the bank of delusion.
  Try hard on the tough journey
  And always diligent, you should be.
 • Miên miên thái bình

  Miên miên thái bình

  Chinese: 綿綿太平

  To enjoy an eternal peace or to be eternally safe and sound.

  Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối:
  Nghe lời khuyến thiện rất may, 
  Nguyện lòng niệm Phật ăn chay làm lành.
  Ngày ngày tập sửa tánh thành, 
  Đêm đêm tự tỉnh tu hành ăn-năn
  Một là hối-ngộ tội căn,
  Hai là cầu đặng siêu-thăng cửu-huyền.
  Đương sanh hạnh hưởng phước duyên, 
  Trong nhà già trẻ miên-miên thái-bình

  Poem in Praise of the Remorse Prayer:
  It's fortune to hear the religious recommendations,
  So I vow to get religion without hesitation.
  I'll frequently keep myself as righteous as I can
  And correct myself whenever I have a chance.
  First, I want to make up for my sins,
  Then to pray for my ancestors' deliverance,
  And a happy life for all people around.
  Everyone in family is eternally safe and sound.
 • Miễn lễ

  Miễn lễ

  * 1. 免禮

  To dispense with the formalities.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Lão đến tư đường của Hộ Pháp, nên cho miễn lễ, đứng hết.

  The Collection of Divine Messages:
  I'm going to Hộ Pháp's house. So let's dispense with the formalities. Just stand up.

  * 2: 勉禮

  To kowtow sincerely.

  Bài Dâng Rượu:
  Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ,
  Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh

  Stanza for Wine Offering:
  Sincerely, I kowtow to God in a happy state.
  Surviving all calamities, humans enjoy God's grace.
 • Miếu đường (miếu đàng)

  Miếu đường (miếu đàng)

  disImgRight ID002036-s.jpg Miếu đường (miếu đàng) ID002036.jpg Miếu đường (miếu đàng)

  Chinese: 廟堂

  The Royal Temple, where the King's ancestors are worshipped. The term refers to the country, the national supreme authority and the national spirit.

  Giới Tâm Kinh:
  Mày râu đứng giữa cõi trần gian,
  Gắng sức chống cho vững miếu đàng.

  Deterrent Prayer:
  To fulfill the national responsibility of a gentleman,
  Try your best to protect and develop the homeland. 

  Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà:
  Sống thì định bá đồ vương,
  Qui Thiên dựng lại miếu đường thuở xưa.

  Prayer for the Late Ruler:
  During lifetime you rules the people,
  Then after death you return to the Royal Temple.
 • Minh cảnh đài

  Minh cảnh đài

  Chinese: 明鏡臺

  The same as Minh Kính Đài, Đài Chiếu Giám or Đài Minh Cảnh.

  (See: Đài Chiếu Giám - Đài Minh Cảnh)

 • Minh chánh

  Minh chánh

  Chinese: 明正

  Clearly and honestly.

  Kinh Sám Hối:
  Gìn lòng ngay thẳng thật-thà, 
  Nói năng minh chánh lời ra phải nhìn.
  Chớ quyệt ngữ mà khinh kẻ dại 
  Đừng gian mưu hãm-hại người hiền

  Remorse Prayer:
  Be square with everyone all the time. 
  Remember to never tell a lie.
  Neither look down on the imprudent  
  Nor try to frame the innocent.
 • Minh đoán

  Minh đoán

  Chinese: 明斷

  To pass a fair judgement on somebody.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

  Nếu chúng ta không có đởm tâm liệu mình tự xử thì có mong chi minh đoán cùng ai.

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  Unless we are courageous enough to pass a fair judgment on ourselves, we can judge nobody else.

 • Minh đức, Tân dân, Chí Thiện

  Minh đức, Tân dân, Chí Thiện

  Chinese: 明德, 新民, 至善

  The Great Learning, one of the Four Books in Confucianism, teaches "Đại Học chi Đạo, tại minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện." That is, the three things a virtuous person should do are: Minh Đức (Virtue Cultivation) , Tân Dân (Human Betterment), Chí Thiện (Ultimate Righteousness)

  According to Caodaism, Confucianism will be applied to better the world in the Third Amnesty. That is demonstrated by the Twelve Holy Ranks of the Caodaist Philanthropic Body: Minh Đức, Tân Dân, Thính Thiện, Hành Thiện, Giáo Thiện, Chí Thiện, Đạo Nhơn, Chơn Nhơn, Hiền Nhơn, Thánh Nhơn, Tiên Tử, Phật Tử.

 • Minh Đường

  Minh Đường

  Chinese: 明堂

  Ming House, one of the Ngũ Chi Minh Đạo (the Five-Branch Ming Religion)

  (See: Ngũ Chi Minh Đạo)

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Trung, con phải cậy hai vị Lão thành Minh Ðường hầu trong đặng tiếp lễ Thượng Ðàn, Ngọc Ðàn thì Kinh và Chương, còn Thái Ðàn ngày ấy Thầy lựa.

  The Collection of Divine Messages:
  Trung, have two seniors from Ming House perform the rite of Thượng Ðàn and Kinh and Chương perform the rite of Ngọc Ðàn. I'll choose two other for Thái Ðàn then.
 • Minh huệ

  Minh huệ

  Chinese:明慧

  Intelligent, brainy, brilliant.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ai là khách hữu phần, ai là người vô quả, tánh thiêng liêng đã vì công lý mà ra tay tế độ, vớt kẻ giữa bến trần, khá biết thời thế lần vào nương dựa bóng Thái Dương, để bước vào con đường minh huệ, tìm suối lặng, non Thần rửa chút bợn nhơ đã vì phong trào mê muội, mà cam chịu lấp kín gót trần.

  The Collection of Divine Messages:
  Those who are religious as well as irreligious and who have tried to save the earthly sufferers because of justice should be aware that it's now a deteriorating time. What they should do now is to retreat, get religion and wash away all worldly desires for their final enlightenment. 
 • Minh khí

  Minh khí

  Chinese: 明氣

  The shining gas, representing Khí Sanh quang (the vital gas).

  Pháp Chánh Truyền:
  Ðạo phục của Lễ Sanh cũng y như của Giáo Hữu toàn bằng hàng tùy theo sắc phái, đầu đội Khôi Khoa Mạo toàn bằng hàng trắng, dầu cho phái nào cũng vậy. Ngay trước trán có thêu Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh Khí, Lễ Sanh không đặng phép đi giày.

  Caodaist Constitution:
  A Lễ Sanh's vestment is similar to a Giáo Hữu's, which is colored sky-blue, yellow or red according to the branches. The headdress is a Khôi Khoa Mạo colored white regardless of branches. In front of the forehead is an embroidered Divine Eye inside a circle of shining gas. Lễ Sanh are not allowed to wear shoes.
 • Minh Lý Đạo

  Minh Lý Đạo

  Chinese: 明氣

  Minh Lý Đạo, Đạo Minh Lý or Minh Lý, one of the Ngũ Chi Minh Đạo (the Five-Branch Ming Religion). (See: Ngũ Chi Minh Đạo)

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Bên Minh Lý đây là Séminaire (chủng viện) , là chỗ các thầy tu, ngày sau độ về phần hồn đó con. 

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, Minh Lý is the seminary, where the priest will take care of people 's souls later.

  In the early stage of Caodaism, the Caodaist Sacerdotal Council was ordered to come to Minh Lý Đạo to request new prayers. The following Caodaist prayers, consequently, were from Minh Lý Đạo.

  · Niệm Hương. (Prayer via incense)
  · Khai Kinh. (Commencement Prayer)
  · Kinh Sám Hối (Kinh Nhơn Quả). (Remorse Prayer)
  · Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối. (Poem in praise of the remorse prayer)
  · Kinh Cầu Siêu. (Prayer for Deliverance)
  · Bài Xưng Tụng Công Đức Phật, Tiên, Thánh, Thần. (Poem in praise of Deities)
 • Minh quân

  Minh quân

  Chinese: 明君

  A wise King. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Xưa Hớn Bái Công chưa phải là chánh đáng một vị Minh Quân, mà cơ Trời vẫn để cho nghiệp Hớn ba trăm năm quyền bỉnh. Nào tật đố hiền tài, hữu thỉ vô chung, nghe lời sàm tấu, giết người lao công hạn mã, nếu chẳng phải chí của Trương Lương thì không thế nào khỏi xung tâm oán trách.

  The Collection of Divine Messages:
  In the past, Hớn Bái Công was not a wise King, but his dynasty was still allowed to last 300 years. He had lots of bad characteristics such as he was envious of other talents, fond of flatterers, traitorous and ungrateful. Only Trương Lương could serve him without any anger.
 • Minh sát (Minh xét, Minh tra)

  Minh sát (Minh xét, Minh tra)

  Chinese: 明察

  Examination, investigation, scrutiny. 

  Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
  Sau khi thông qui cầu phong đã thành lập mà trong hàng Chức việc xét mình đủ công nghiệp, nhưng bị im ẩn hay là vì một duyên cớ nào khác mà bị lọt sổ thì đặng quyền kêu nài đến Tòa Đạo minh xét cho.

  Caodaist Act 1938:
  After the list of candidates has been prepared, any dignitaries, who are eligible for a promotion, but excluded somehow, can file a complaint to the Caodaist Court for further examination.
 • Minh sư

  Minh sư

  Chinese: 明師

  1. A talented teacher.

  2. One of the Ngũ Chi Minh Đạo (the Five-Branch Ming Religion). (See: Ngũ Chi Minh đạo).

 • Minh tâm kiến tánh

  Minh tâm kiến tánh

  disImgRight ID002047-s.jpg Minh tâm kiến tánh ID002047.jpg Minh tâm kiến tánh

  Chinese: 明心見性

  To attain enlightenment, to attain Buddhahood.

 • Minh thệ (Lập Minh thệ)

  Minh thệ (Lập Minh thệ)

  Chinese: 盟誓 - 立盟誓

  To take the Caodaist entry oath.

  According to Caodaism, through a seance God ordered that a new believer take the following oath.

  Minh thệ:

  “Tên gì? ... Họ gì? ... Thề rằng: Từ đây biết một Ðạo Cao Ðài Ngọc Ðế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Ðài, như sau có lòng hai thì Thiên tru Ðịa lục."

  Caodaist Entry Oath:

  "Name: ...  Surname: ...vow that from now on I will only practice Caodaism, remain loyal to the Jade Emperor, get along with other believers and obey Caodaist law. If I change my mind later, I will be severely punished by God."

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Quỉ Vương đến trước Bạch Ngọc Kinh xin hành xác và thử thách các con. Thầy chẳng chịu cho hành xác, chúng nó hiệp Tam thập lục Động toan hại các con, nên Thầy sai Quan Thánh và Quan Âm đến gìn giữ các con, nhưng phần đông chưa lập Minh thệ nên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật không muốn nhìn nhận.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, Satan has come to Bạch Ngọc Kinh, requesting that you be tortured and challenged. Being rejected, he, together with the Thirty Six Caves, planned to harm you all. Therefore, I had Guan Yu and Avalokistesvara protect you. However,  most of you haven't taken the entry oath, so the deities were so reluctant.
 • Minh Thiện Đàn

  Minh Thiện Đàn

  Chinese: 明善壇

  Minh Thiện Đàn, an esoteric society, assembled by Li Bai. the Caodaist Supreme Leader, in Phú Mỹ Village, Châu Thành District, Mỹ Tho Province, Vietnam. The two psychics were Đinh Công Trứ and Lê Văn Trung. Mr Trứ was appointed chief of the society, which was later handed over to Hộ Pháp.

 • Mỏn lòng

  Mỏn lòng

  To feel disheartened or discouraged.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Phần nhiều các đạo hữu dày công mà xây đắp nền đạo, nhưng sự ham muốn còn bôn chôn theo tình thế. Công đã nhiều mà bước tới nữa dường như ngán bước, gặp sự gay go đã mỏn lòng. Than thay! Tiếc thay!

  The Collection of Divine Messages:
  Most believers have worked hard to develop the religion (Caodaism), but they are still badly influenced by the current social affairs. Despite lots of contributions, they seem reluctant and disheartened when there is a problem. It's a shame!  
 • Mộ đạo

  Mộ đạo

  Chinese: 慕道

  To be religious, devout, godly.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Vậy chư nhu phải truyền bá ra, như người nào mộ Đạo thì phải cầu Đạo sớm đi.

  The Collection of Divine Messages:
  Confucians, you have to make it known that religious people should convert to Caodaism as soon as possible.
 • Mộ khang

  Mộ khang

  Chinese: 暮康

  To visit and watch over your parents every evening.

  Phật Mẫu Chơn Kinh:
  Lịnh Mẫu Hậu khai Tông định Đạo,
  Ân dưỡng sanh đảm bảo hồn hài.
  Càn Khôn Tạo Hóa sánh tài, 
  Nhứt triêu nhứt tịch kỉnh bài mộ khang.

  Prayer to God the Mother:
  For the religion to start, God the Mother gave orders,
  All living beings stay alive thanks to Her.
  She is as powerful as the Creator.
  Visiting her is what you must always remember.
 • Mộ phần

  Mộ phần

  disImgRight ID002054-s.jpg Mộ phần ID002054.jpg Mộ phần

  Chinese: 墓墳

  A grave, a tomb.

  Thế Luật: Điều 15:
  Người làm đầu trong Họ, khi tang chủ mời, phải đến hiệp với chư tín đồ trong Họ làm lễ Cầu siêu cho vong linh theo Tân Luật và đưa xác đến mộ phần.

  Secular law: Article 15: 
  Being invited by a family, the chief of a Họ has to come with other believers, performs the rite of deliverance for the deceased according to Caodaist Canonical Codes and accompanies the funeral to the grave.

  Note:
  Họ: A Caodaist administrative unit for a rural commune or a commune-level town.
 • Môn đệ (Môn đồ)

  Môn đệ (Môn đồ)

  disOneRight ID002055.jpg Môn đệ (Môn đồ)

  Chinese: 門弟 ( 門徒 )

  A disciple, adherent, follower, apostle.

  A person practicing Caodaism is said to be a God's disciple. In Caodaism, God called Himself Thầy (Master) and followers môn đệ (Disciples).

 • Môn sinh (Môn sanh)

  Môn sinh (Môn sanh)

  Chinese: 門生

  A student.

  Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị:
  Cõi hư vô nay gần phước Thánh,
  Xin châu toàn đường hạnh môn sinh.
  Cõi Thiên xin gởi chút tình,
  Rót chung ly hận gật mình đưa thương

  Prayer for the Late Teacher:
  Sir, now you enjoy pleasures in the World of Happiness, 
  Please help your students perfect their righteousness. 
  In this rite, I send you my love, admiration
  And, along with this sorry parting cup, my genuflection.
 • Môn thiền

  Môn thiền

  disImgRight ID002057-s.jpg Môn thiền - Thánh Thất (Holy House) ID002057.jpg Môn thiền - Thánh Thất (Holy House)

  Chinese: 門禪

  A Buddhist sacred building, i.e. a pagoda. In Caodaism this term refers to Thánh Thất (Holy House).

  Bài Dâng Hoa:
  Từ Bi giá ngự rạng môn thiền,
  Đệ tử mừng nay hữu huệ duyên.
  Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ,
  Cúi mong Thượng Đế rưới ân Thiên

  Stanza for Flower Offering:
  God comes to our Holy House from Heaven.
  We disciples are so glad for the good fortune.
  Flowers of five colors to God, we present sincerely. 
  Oh our Lord, bless us, please!
 • Mông trần

  Mông trần

  Chinese: 蒙塵

  To be covered with dust (literally translated), that is to suffer many hardships in the earthly life.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Lão mang nặng tình nghĩa cùng một bạn thiêng liêng vì đời lãnh mạng, tạo Đạo đặng cứu chúng sanh mà phải chịu mông trần vào cảnh đọa.

  The Collection of Divine Messages:
  I owe a favor to a heavenly friend of mine, who had to suffer many hardships in the earthly life because he took orders to establish a religion to save humanity.
 • Mộng điệp

  Mộng điệp

  disOneRight ID002059.jpg Mộng điệp - Chuang Tzu (Trang Tử)

  Chinese: 夢蝶

  The butterfly dream.

  Chuang Tzu, a famous Taoist, had a dream in which he changed into a butterfly. Nowadays, this term refers to either a sweet dream or a human life.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Cao Ðài đứng chủ cả sanh linh, 
  Bến khổ bầu Tiên rưới thế tình. 
  Mở mắt tỉnh lần cơ mộng điệp, 
  Hữu sanh hữu khổ phải toan gìn.

  The Collection of Divine Messages:
  Caodaism dominates all living things, 
  In the unhappy world helping human beings.
  Wake up! Life is just a butterfly dream.
  You'll suffer much without a good scheme.
 • Mộng mị

  Mộng mị

  Chinese: 夢寐

  Dreamy, impractical, imaginary.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thế trần mộng mị có ra chi,
  Giành giựt rồi qua hỏi được gì? 
  Tích đức gắng gìn nhơn nghĩa trọn, 
  Chông gai xa lánh cảnh sầu bi.

  The Collection of Divine Messages:
  Do you know how dreamy the earthly life is?
  Struggling for life, you'll achieve nothing finally.
  Think twice and get religion immediately 
  Then in paradise you'll be eternally happy.
 • Mưa móc

  Mưa móc

  Rain and dew (literally translated), i.e. a favor granted by a superior.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Công danh nước Việt tay đành nắm, 
  Mưa móc dân sanh gắng gội nhuần.

  The Collection of Divine Messages:
  I had to resign myself to rule the nation, (Vietnam)
  Trying to give the people life without frustration.
 • Mựa 

  Mựa 

  Don't (do it).

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Chư Đạo hữu mựa chớ luận bàn, để phải quấy Lão cũng ra tay sửa trị được vậy.

  The Collection of Divine Messages:
  My friends, don't discuss it. Let me try to fix it.
 • Mưu chước

  Mưu chước

  A plot, a conspiracy.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Từ đây phải tin tưởng một Thầy và nghe lời Thầy dặn; giữ đạo đức cho bền, còn ngoại trừ sự chi nghịch với Chơn đạo thì là mưu chước tà quái.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, from now on, you have to believe Me. Remember what I have told you: be endlessly righteous. What opposes the true doctrine is only evil conspiracies.
 • Mưu trí

  Mưu trí

  Chinese:謀智

  Wiseness, shrewdness.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Lựa dèo, lựa thế độ nhơn sanh,
  Khó dễ Thầy cho hiểu ngọn ngành. 
  Ám muội thì nhiều mưu trí ít,
  Ðường Tiên chẳng bước, đọa thì đành.

  The Collection of Divine Messages:
  Be so diplomatic when you preach My word,
  Let me show you what is better, what is worse. 
  Be wise enough, not silly to be cheated.
  Take the holy pathway, not the darkness.
 • Mỹ miều

  Mỹ miều

  Beautiful, pretty, gorgeous.

  Kinh Khi Ðã Chết Rồi:
  Dưới chín lớp liên thần đưa rước, 
  Trên hồng quang phủ phước tiêu diêu.
  Linh Tiêu Điện, bảng danh nêu, 
  Nguyên căn đẹp vẻ mỹ miều cao thăng

  Prayer after Death:
  The spirit is transported by divine lotus to Heaven.
  Under God 's grace, he then has a lot of fun.
  In Linh Tiêu Điện, his name is honored.
  With a gorgeous appearance, he flies to the highest ever.
 • Mỹ tục

  Mỹ tục

  Chinese: 美俗

  Good custom or traditions in a country.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Phật pháp khuyến nhơn qui mỹ tục, 
  Nho Tông phục thế hưởng thuần phong. 
  Diệu huyền chơn đạo tu tông hướng,
  Mê hoặc tà mưu khả tự phòng. 

  The Collection of Divine Messages:
  Buddhism teaches people good traditions.
  Confucianism offers social improvement.
  The true doctrine shows people the right pathway.
  Be cautious! Evil plots can lead you astray! 
 • Mỹ vị

  Mỹ vị

  Chinese: 美味

  Tasty, delicious.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Cao lương mỹ vị hại thân phàm, 
  Hỏi thử thế đời mấy món tham? 
  Cao chức vợ nhiều ăn lớn đũa, 
  Thầm lo lự tứ với ưu tam.

  The Collection of Divine Messages:
  Tasty food only harms your physical body. 
  How much do you think you can eat to be healthy?
  For life you have tried to gain more property, 
  But is that enough to make up for your worries?