ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - NG
ID023523 - dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - NG 🖶 Print this dictionaryEN
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

 • Nga mi

  Nga mi

  Chinese: 娥眉

  Pretty eyebrows (i.e. beautiful girls) 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Trau giồi giữ xứng phận nga mi, 
  Tấn thối riêng lo kịp thế thì. 
  Thanh sử từng nêu gương nữ kiệt, 
  Hồng ân chi kém bạn nam nhi. 

  The Collection of Divine Messages:
  Girls, try to learn, live up to your reputation 
  And keep pace with the current situation. 
  In history there were lots of leading ladies
  As powerful and courageous as heroes in mythology.
 • Ngã tướng

  Ngã tướng

  Chinese: 我相

  The features of someone 's face, physiognomy.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

  Đức Chí Tôn cho biết, trí thức và linh hồn trọng yếu, do căn nguyên của sự sanh hoạt của nó định cái Ngã tướng cho ta.

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  According to God, the crucial consciousness and soul, due to their activities, shape our physiognomy.

 • Ngạ quỉ vô thường

  Ngạ quỉ vô thường

  disImgRight ID002140-s.jpg Ngạ quỉ vô thường ID002140.jpg Ngạ quỉ vô thường

  Chinese: 餓鬼無常

  Unpredictable hungry demons.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ấy vậy, nên biết mà răn mình, cái tâm là vật người không thấy được, khá giồi trau nó trước, nếu bỏ tâm kia ra ngoài mà rèn hình thể thì chẳng khác chi quì đọc kinh, đèn đốt đỏ hừng mà thiếu bức Thiên Nhãn trên điện vậy. Hồn ma bóng quế cũng lên ngồi, mà ngạ quỉ vô thường cũng xẩn bẩn, đó là phương đem đường cho quỉ vương chẳng một ai tránh được nghe.

  The Collection of Divine Messages:
  Thus, remember to correct yourself. Begin with the heart, which is seen to no one. If you try to perfect your appearance alone, it is like a Caodaist rite without the Divine Eye on the altar. Then, nobody can prevent wandering ghosts and unpredictable hungry demons from dominating the rite.
 • Ngạn uyển

  Ngạn uyển

  disImgRight ID002141-s.jpg Vườn Ngạn uyển ID002141.jpg Vườn Ngạn uyển

  Chinese: 岸苑

  The heavenly park, which is said to belong to God the Mother and to be taken care by the First Female Buddha.

  Nhứt Nương Diêu Trì Cung:

  "Ngạn Uyển Chưởng Hồn là vườn Ngạn Uyển trồng hoa, mỗi cái hoa là một chơn hồn của cả kẻ nguyên nhân, thạnh suy, thăng đọa, chi cũng do nơi khối sanh hoa khi ấy, định sanh mạng của mỗi người, nên phải chăm nom từ tuổi. Em không rảnh đặng là vì vậy."

  The First Female Buddha:

  "Flowers are grown in Ngạn Uyển. Each flower is the soul of a divine spirit who incarnates on earth. The flower decides whether the person succeeds or fails, stays alive or dies. Those flowers requires lots of care, so I'm always so busy."

  Kinh đệ nhất cửu:
  Vườn Ngạn Uyển sanh hoa đã héo, 
  Khối hình hài đã chịu rã tan.
  Bảy dây oan nghiệt hết ràng,
  Bợn trần rửa sạch muôn ngàn đau thương.

  Funeral Prayer for the First Nine-Day Period:
  A flower in the heavenly park has dried.
  That means a physical body on earth died.
  One is then freed from sad feelings 
  And there are no more sufferings.
 • Ngao du

  Ngao du

  Chinese: 遨遊

  To go on a tour, to travel from place to place.

  Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu:
  Ngồi quạnh quẻ đèn tàn một bóng, 
  Chịu góa thân tuyết đóng song thu. 
  Bước Tiên nàng đã ngao du,
  Đoái tình thương kẻ ôm cầu khóc duyên.

  Prayer for the late wife:
  Now living alone in quietness,
  I hate the feelings of loneliness.
  You have gone on a tour to the paradise 
  Remember that for you I've cried.
 • Ngạo mạn (cao ngạo) 

  Ngạo mạn (cao ngạo) 

  Chinese: 傲慢

  To be arrogant, haughty, proud.

  Tân Luật:
  Chớ khoe tài đừng cao ngạo. Quên mình mà làm nên cho người. Giúp người nên Ðạo. Ðừng nhớ cừu riêng, chớ che lấp người hiền.

  Caodaist Canonical Codes:
  Don't be pretentious, arrogant or self-centered. Help others attain their religious goal. Don't get personal or hinder talents.
 • Ngân hà

  Ngân hà

  Chinese: 銀河

  The Milky Way, the system of stars that contains our sun and its planets. In Vietnamese mythology, this is the heavenly river that separates two lovers, Ngưu Lang (the water buffalo herder) and Chức Nữ (the weaver). Annually, they can only meet on 7th, the 7th lunar month, when crows form a bridge spanning the river. Legend has it that their sad tears fall down, causing mưa Ngâu (drizzle). Consequently, in Vietnamese literature, Ngân hà refers to a broken heart or the sorrowful life.

  Thuyết đạo của Đức Phạm Hộ Pháp:

  "Khi dòm lại thế gian phía sau lưng, hiện ra trước mặt chúng ta dường như con sông đại hải, thấy bờ bên nây người ta đứng muôn trùng thiên số, không thể đếm được. Còn phía xa mù tít bên bờ kia, số người cũng đông đảo vô cùng, nhưng họ đang khóc than đau khổ. Ở mé bên nây, thiên hạ hào quang chiếu diệu đẹp đẽ vô cùng, còn mé bên kia sông thấy hình thể họ khô khan đau thảm, tiều tụy buồn rầu. Hỏi vậy, bên nầy làm gì mà dòm bên kia lại khóc?

  Đó là những người trước kia đã có tình yêu thương với nhau, mà khi trắc trở, họ tự tử. Người đàn ông hay người đàn bà nào đã tự tử rồi, có lòng thương yêu chơn thật, trước đã xuống Uổng Tử Thành để đầu kiếp mà trở lại căn quả, vì không trọn căn số của mình, dù niên kỷ bao nhiêu cũng phải trở lại đầu kiếp, vừa đến tuổi cặp kê nam nữ, đôi bên vừa có tình dục phát ra thì chết, làm cho chết, dầu hai đàng đứng trước mặt nhau cũng không khi nào làm chồng vợ với nhau đặng.

  Chừng ấy, người trọn lòng thương yêu chơn thật thì Đức Phật Mẫu siêu độ, cầu rỗi Đức Chí Tôn đem vào cảnh TLHS, còn người nào không biết tình thương, thương bằng tình giả dối xảo trá, phải đầu kiếp trở lại làm người.

  Chúng ta dòm bên kia thấy họ đau khổ, họ chỉ mong cái ước vọng của họ đoạt thành, nhưng tuyệt vọng, họ cũng đành chịu vậy. Chúng ta thấy tình trạng nầy làm cho kẻ ấy ngày đêm mơ mộng, họ ước mong sao qua khỏi con sông ấy. Bần đạo tưởng là Ngân hà sông đó vậy.

  Bên bờ sông kia có một chiếc thuyền Bát Nhã của Đức Quan Âm Bồ Tát đã vâng lịnh Đức Di-Lạc Vương Phật đi độ sanh, thuyền ấy thường qua qua lại lại để đưa rước những người phước đức."

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  "Behind me is a very large river. On the riverbank countless people are standing. On the other bank there is the same number of people, but those people are sadly crying. On my bank, people looks gorgeous while on the other, people looks extremely pale and haggard. 

  The sadly looking people are those who committed suicide for their unsatisfying love. In compliance with divine law, all suicides must go to Uổng Tử Thành (Town of Suicide) for reincarnation because they haven't paid off their worldly debts. After that, the suicides who did so for a true love will be saved by God the Mother and later permitted to enter the Eternal Divine World by God. Otherwise, they must reincarnate as humans.

  They all look awfully unhappy and just want to cross the river in vain. I think it must be Ngân hà. There is a thuyền Bát Nhã (Ship of Ultimate Wisdom) that carries the people with enough merits and righteousness across it. The ship is sailed by Quanyin Boddhisattva under Meiytra Buddha's orders."

  Kinh Giải Oan:
  Nhập Thánh thể dò đường cựu vị, 
  Noi Chơn Truyền khử quỉ trừ ma.
  Huệ quang chiếu thấu chánh tà, 
  Chèo thuyền Bát Nhã Ngân hà độ sanh.

  Prayer for Injustice Removal:
  Enter Caodaist priesthood to return to Heaven.
  Fight against evil by following the true religion.
  Be wise enough to distinguish between right and wrong.
  Sail the Ship of Ultimate Wisdom for salvation. 
 • Ngân kiều

  Ngân kiều

  Chinese: 銀橋

  The bridge that span Ngân hà.

  Kinh Ðệ Nhị cửu:
  Đã thấy đủ Thiên đình huyền pháp, 
  Cổi giác thân lên đạp Ngân Kiều.
  Đẩu Tinh chiếu thấu Nguyên Tiêu, 
  Kim Quang kiệu đỡ đến triều Ngọc Hư.

  Funeral Prayer for the Second Nine-Day Period:
  After witnessing the heavenly magical power,
  Leave your corpse and cross the sad river.
  The way to the first heavenly level is free from obstruction,
  So take the light palankeen to report to God in Heaven.  
 • Ngẫu nhiên

  Ngẫu nhiên

  Chinese: 偶然

  Coincidence, accident, chance.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

  Chẳng biết ngẫu nhiên hay tiền định mà Bà Nữ Đầu Sư (Hương Thanh) qui liễu nhằm ngày vía Đức Phật Thích Ca.

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  I don't know whether it's coincidental or predestined, but it's true that the Female Master Chief passed away on Buddha's birthday.

 • Nghệ hương án tiền

  Nghệ hương án tiền

  Chinese: 詣香案前

  A rite announcement, meaning "Approach the altar."

 • Nghệ hương hiến, nghệ hương tiền

  Nghệ hương hiến, nghệ hương tiền

  Chinese: 詣香獻,詣香前

  A rite announcement, meaning "Approach the altar and burn the joss sticks."

 • Nghệ tửu tôn sở

  Nghệ tửu tôn sở

  Chinese: 詣酒樽所

  A rite announcement, meaning "Approach the altar and prepare the wine."

 • Nghi dung

  Nghi dung

  Chinese: 儀容

  Appearance or visual aspect of a person.

  Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu:
  Khi để bước phòng đào lạnh ngắt, 
  Mảnh tàn y dường nhắc nghi dung.
  Thấy cơn tử biệt não nùng, 
  Hương thề tắt ngọn lạnh lùng tơ duyên.

  Prayer for the Late Wife:
  Without you our room seems too chilly.
  Your clothes remind me of your beauty. 
  As I sadly witnessed your death,
  Our lovers' oath broke and my soul is dead.
 • Nghi hoặc

  Nghi hoặc

  Chinese: 疑惑

  Doubt, dubiousness, uncertainty.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Xứ nầy mới tiếp Thầy lần đầu, nên có nhiều đứa còn để lòng nghi hoặc. Các con cùng Thầy vì lòng bác ái, chẳng nài khó nhọc đến truyền Chánh đạo; mặc tình những đứa vô lương, các con cứ một đường đi tới; sự phải quấy sau nầy chúng nó sẽ rõ. 

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, it's the first time I've come here, so there is some doubt about Me. For compassion, you and I have come, teaching them the truth regardless of hardship. Therefore, just ignore the dishonest and carry on. They'll be aware of the truth later.
 • Nghi tiết Đại đàn & Tiểu đàn

  Nghi tiết Đại đàn & Tiểu đàn

  Chinese: 儀節大壇小壇

  The steps in Caodaist major and minor rites.

  Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
  Hội Thánh phải bổ đến mỗi Quận Đạo: Lễ sĩ, Cai Nhạc, và Giáo Nhi có cấp bằng của Hội Thánh đặng chỉnh đốn về mặt nghi tiết nơi các Thánh Thất và các cuộc quan hôn tang tế.

  Caodaist Act 1938:
  The Caodaist Sacerdotal Council has to assign to each Quận Đạo (District) Lễ sĩ, Cai Nhạc and Giáo Nhi, who are qualified by the Council, in order to correct the steps in Caodaist major and minor rites and other social ceremonies.
 • Nghi trưởng

  Nghi trưởng

  Chinese: 儀長

  A senior deity in Paradise.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ngừa thuyền Thầy đợi kẻ sang chơn, 
  Khổ hạnh khuyên con chớ dạ hờn. 
  Sắm nghiệp trần gian còn phải khó, 
  Lựa là nghi trưởng tại Bồng Sơn.

  The Collection of Divine Messages:
  My divine ship is waiting for earthly passengers.
  Don't be discouraged by the hardship you've suffered.
  It's not easy to make a good career in life,
  Much less a senior deity in Paradise.
 • Nghi trượng (đồ Lỗ Bộ)

  Nghi trượng (đồ Lỗ Bộ)

  Chinese: 儀仗

  Ancient Asian weapons, displayed in temples or ceremonies to enhance the solemnity.

 • Nghĩ nghị

  Nghĩ nghị

  Chinese: 擬議

  To meditate, contemplate, ponder.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Cái tình cảm hóa của con người là tình thường ứng hiệp Trời Ðất, cho nên khi tâm tịnh thường cảm hoài, hằng tìm nơi u huyền mà nghĩ nghị trong trí khôn, ấy là kẻ có sẵn tình ý thiên nhiên Tạo Hóa; còn có một hạng người cũng có tánh thiêng liêng ấy, nhưng lại không để trí khôn vào lối cao thượng, mà cứ quen thói hung hăng, nghĩ những việc bạo tàn làm những điều tội lỗi; ấy là những kẻ nghịch Thiên, không biết luân hồi là chi cả. Chúng nó lại tưởng rằng kiếp người là kiếp sống chỉ có giây giờ rồi tiêu mất, nên tìm những chước sâu, kế độc cho đặng của nhiều, no lòng sướng dạ, trối kệ luân hồi.

  The Collection of Divine Messages:
  Human inclination towards goodness usually coincides with nature, so people often retreat to a quiet place to meditate whenever they feel calm enough. It's true for those who have inborn morality. Some intelligent people, however, are aggressive enough to think up bad schemes and commit sins. The latter are immoral and unaware of what transmigration is. They thought there was no afterlife, so they only scheme to gain as much money as possible for their luxury life.
 • Nghị án

  Nghị án

  Chinese: 議案

  To consider, debate, deliberate.

  Tân Luật:
  Tòa Tam Giáo có Ðức Giáo Tông làm đầu. Ba vị Chưởng Pháp nghị án. Vị Ðầu Sư phái mình về phần dâng biểu buộc tội. Một chức sắc Hiệp Thiên Ðài làm trạng sư.

  Caodaist Canonical Codes:
  The Court of Three Religions is presided by Giáo Tông. The court case is deliberated by three Chưởng Pháp. The indictment is presented by Ðầu Sư, who belongs to the defendant's branches. A dignitary from Hiệp Thiên Ðài is the lawyer.

  Note:
  Giáo Tông - the Supreme Caodaist Leader.
  Chưởng Pháp - Dharma Master. 
  Ðầu Sư - Master Chief. 
  Hiệp Thiên Ðài - Caodaist Judiciary Body.
 • Nghị định

  Nghị định

  Chinese: 議定

  To deliberate and decide.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Mỗi lần nhóm Bàn Trị Sự, ba vị Ðầu Sư phải có mặt, ba vị Chức sắc Hiệp Thiên Ðài chứng sự, mỗi việc nghị định đều biên chép để lại đành rành, sau khỏi điều dị nghị.

  The Collection of Divine Messages:
  The three Ðầu Sư must attend all administrative meetings, which are witnessed by three dignitaries from the Judiciary Body. The questions deliberated and decided are recorded to avoid later controversy.
 • Nghị lực cang tâm

  Nghị lực cang tâm

  Chinese: 毅力剛心

  Will power, self-command, self- possession.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Tu hành vẫn trái với thế tục, mà trái với thế tục mới đặng gần ánh thiêng liêng. Thầy thấy nhiều, tu cũng muốn tu mà thế tục cũng không muốn chừa bỏ. Thế tục là nét dìu dắt cho mất tánh thiêng liêng, phải lấy nghị lực cang tâm mà kềm chế, thì cái lối diệt vong mới chẳng làm uổng công phu hành đạo cho.

  The Collection of Divine Messages:
  Religious attitudes are always contrary to secular ones, but that's what will take you to the holy world. I saw many want to practice a religion, but still keep having secular attitudes. That will tempt you into losing faith. It's necessary to fight against it with a strong will power or else you'll waste your merits.
 • Nghị trưởng

  Nghị trưởng

  Chinese: 議長

  Chairman, chairwoman, chairperson, chair, president.

  · Thượng Chánh Phối Sư is the chairperson of Hội Nhơn Sanh.
  · Thái Chánh Phối Sư is the chairperson of Hội Thánh.
  · Giáo Tông is the chairperson of Thượng Hội.
  · Chưởng quản Phước Thiện Nam phái is the chairperson of Đại Hội Phước Thiện.

  Note:
  Thượng Chánh Phối Sư - Master (Taoist Branch)
  Thái Chánh Phối Sư - Master (Buddhist Branch)
  Giáo Tông - Caodaist Supreme Leader.
  Chưởng quản Phước Thiện Nam phái - Manager of Philanthropic Body (Male)
  Hội Nhơn Sanh - Congress of Humans.
  Hội Thánh - Congress of Dignitaries.
  Thượng Hội - Supreme Congress.
  Đại Hội Phước Thiện - Philanthropic Congress.
  (See: Hội Quyền Vạn Linh for more information about  Hội Nhơn Sanh, Hội Thánh and Thượng Hội.)
 • Nghị viên

  Nghị viên

  Chinese: 議員

  Members of Caodaist Congress, Caodaist Representatives.

  They are the Caodaist dignitaries, who attend Caodaist Congress on behalf of the local followers.

  ĐẠO LUẬT: 
  Luật công cử Nghị viên thì phải hội hiệp tất cả chức việc trong Quận bỏ thăm để tuyển chọn: 1 vị Chánh Trị Sự, 1 vị Phó Trị Sự, và 1 vị Thông Sự. Nam nữ cũng vậy.

  Caodaist Law: 
  The Representatives are selected by an election held in each district. There are three male and three female petty dignitaries. (Two Chánh Trị Sự, two Phó Trị Sự, and two Thông Sự.)

  Note:
  Chánh Trị Sự - Administrative Unit Chief.
  Phó Trị Sự - Unit Chief Assistant.
  Thông Sự - Unit Law Assistant.
 • Nghĩa địa (Nghĩa trang)

  Nghĩa địa (Nghĩa trang)

  disImgRight ID002161-s.jpg Nghĩa địa (Nghĩa trang) ID002161.jpg Nghĩa địa (Nghĩa trang)

  Chinese: 義地 - 義莊

  Burial site, burying ground, graveyard, cemetery. 

  Thế luật.
  Ðiều Thứ Mười Bốn:
  ■ Trong bổn đạo xảy có người mãn phần qui vị thì chư tín đồ trong họ phải chung cùng đến giúp và chia buồn với tang chủ.
  ■ Mỗi họ cũng nên lập một nghĩa địa riêng.

  Secular Law.
  Article 14:
  When a follower passes away, the others in the same district congregation must come to help the family.
  Each district congregation should build its own cemetery. 
 • Nghĩa lý

  Nghĩa lý

  Chinese: 義理

  Meaning, significance. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ðạo, tức là con đường để cho Thánh, Tiên, Phật đọa trần do theo mà hồi cựu vị. Ðạo là đường của các nhơn phẩm, do theo mà lánh khỏi luân hồi. Nếu chẳng phải do theo Ðạo, thì các bậc ấy đều lạc bước mà mất hết ngôi phẩm. Ðạo, nghĩa lý rất sâu xa, nhưng phải hiểu trước bao nhiêu đó, rồi mới học các nghĩa huyền bí khác cho đích xác đặng.

  The Collection of Divine Messages:
  Ðạo means the path for exiled deities to return to their former status. Ðạo is the way for humans to escape the cycle of transmigration. Without Ðạo, they'll get lost and lose their status. Ðạo has an extremely deep meaning. You should take that interpretation first before  you can learn other miraculous meanings.
 • Nghĩa nhân (nghĩa nhơn)

  Nghĩa nhân (nghĩa nhơn)

  Chinese: 義仁

  Righteousness and humaneness.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Cần lo học Ðạo chí đừng lơi,
  Phú quí sương tan lố bóng Trời. 
  Lợi lộc xôn xao rồi một kiếp, 
  Nghĩa nhơn tích trữ để muôn đời. 
  Làm lành sau cũng lành vay trả, 
  Chác dữ âu hay dữ vốn lời.
  Mấy kẻ xét mình tâm tự cải,
  Thân danh bể khổ mặc buông trôi.

  The Collection of Divine Messages:
  Let's study religion constantly, 
  For, like morning dew, luxury is short-lived.
  Fortune will vanish when you die 
  While loyalty and humaneness last countless lives.  
  "Good begets good; Have you heard?
  Evil begets evil", as the saying goes.
  But few people choose the religious way
  And resign themselves to material life.
 • Nghĩa thục

  Nghĩa thục

  disImgRight ID002164-s.jpg Đạo Đức Học Đường ID002164.jpg Đạo Đức Học Đường

  Chinese: 義墊

  A tuition-free school.

  Đạo Đức Học Đường in Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh is a tuition-free school, which offered free education to followers' children. All teachers were volunteers. Đạo Đức School was established by the Tây Ninh Sacerdotal Council in 1928.

  In 1941, the French government imprisoned Hộ Pháp and ceased all Caodaist offices, so Đạo Đức School stopped its operation.

  In 1946, Hộ Pháp was released and the school resumed.  

  In April 1978, all Caodaist organizations were closed by the Vietnamese Communist Government and the school was taken over again. Now (2015) it becomes Lý tự Trọng School controlled by the government, which is not a tuition-free school anymore.

  Note:
  Đạo Đức Học Đường - Morality School.
  Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh - the Town where the Caodaist Central Temple is located.
  Hộ Pháp - Dharma Guardian, the Top Leader of Caodaist Judiciary Body.
  Lý tự Trọng - a Communist martyr.
 • Nghĩa trọng

  Nghĩa trọng

  Chinese: 義重

  Heavy duty.

  Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu:
  Nối tông tổ biết bao nghĩa trọng, 
  Cơ nghiệp còn lưu mộng tang du.
  Mập mờ nhắn nguyệt đêm thu, 
  Kẻ còn người mất ai sầu hơn ai?

  Prayer for the Late Wife:
  Thank you for helping maintain the family line
  And making a career for my entire life.  
  At night I always ask the moonlight
  Who is sadder, me or my wife?
 • Nghĩa vụ

  Nghĩa vụ

  Chinese: 義務

  Duty, obligation, responsibility.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Mối Ðạo Thầy đưa cho các con phăng đầu hết, thì các con phải biết trách nhậm các con lớn lao cao thượng là chừng nào – Nếu các con không biết nghĩa vụ của Ðạo, thì sao cho xứng đáng? Vậy Thầy khuyên các con cứ thìn lòng thìn nết, cho có trật tự trong Ðạo, thì tức nhiên muôn điều khó nhọc cũng tan như giá.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, since I've let you start Caodaism, you should know how heavy and noble your responsibility is. If you are unaware of your obligation, you don't deserve to be My disciples. So I advise you to keep the organization in order so that all difficulties will vanish.
 • Nghịch mạng

  Nghịch mạng

  Chinese: 逆命

  Disobedience, noncompliance, defiance.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Khi làm chủ các Thánh Thất, thì Giáo Hữu đặng phép hành lễ y như thức lệ Giáo Sư sở định, không đặng phép sửa cải, nhứt nhứt phải đợi lịnh Giáo Sư, nếu nghịch mạng thì phạm Pháp Chánh Truyền.

  Caodaist Constitution:
  Managing a Holy House, a Giáo Hữu is allowed to perform a rite as Giáo Sư has determined without any modifications. If he has an act of disobedience, he violates the Constitution.
 • Nghiêm chánh

  Nghiêm chánh

  Chinese: 嚴正

  To be strict, stringent. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Mở một mối đạo chẳng phải là sự thường tình mà sanh nhằm đời đặng gặp một mối đạo cũng chẳng phải dễ. Muốn lập thành tất phải có điều nghiêm chánh thưởng phạt. Có thưởng mới giục lòng kẻ có công, có phạt mới răn đặng lòng tà vạy.

  The Collection of Divine Messages:
  Starting a religion is as unusual as being born at the same time with it. Strict retribution and proper reward are the key factors to success. Reward encourages hard workers while retribution deters future sinners.
 • Nghiêm luật

  Nghiêm luật

  Chinese: 嚴律

  Strict law.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

  Mấy em có cử chỉ do tâm lý không được chững chạc và đúng theo nghiêm luật của Hội Thánh.

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  Your gestures result from immaturity and noncompliance with the strict law of the Sacerdotal Council. 

 • Nghiêm nghị

  Nghiêm nghị

  Chinese: 嚴毅

  Be serious, earnest, austere.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ðược, nhưng còn sơ sót, món nào liệu chẳng có ích, thì nên chế giảm, trừ ra Nhạc phải giữ cho toàn, đi lễ cho có vẻ nghiêm nghị, ấy là hai món đại khái đó.

  The Collection of Divine Messages:
  Not bad, but not enough. What's unnecessary should be eliminated. Perfect accompanying music and serious attendance should be the basic things. 
 • Nghiêm tịnh

  Nghiêm tịnh

  Chinese: 嚴淨

  Be serious and quiet. 

  Bát Đạo Nghị Định:
  Bần Ðạo chào chư vị Ðạo hữu và Ðạo tỷ.
  Thưa cùng Ðức Quyền Giáo Tông, xin Ngài làm ơn nhắc nhở giùm chư vị Chánh Phối Sư phải nhặt gìn phận sự. Xin chỉnh Ðàn cho nghiêm tịnh đặng tiếp rước Lý Giáo Tông. Bần Ðạo khuyên cả Hội Thánh Nam Nữ đừng ai tư mật mà làm cho người phát nộ thì rất rủi cho Hội Thánh lắm nghe!

  The Eight Caodaist Act:
  Hi, brothers and sisters,
  Your Holiness Quyền Giáo Tông, please tell the Chánh Phối Sư to fulfill their responsibilities. Please be serious and quiet to receive Lý Giáo Tông. Dignitaries, don't secretly pray for yourselves, which will anger Him!

  Note:
  Quyền Giáo Tông - Mr. Lê văn Trung - The Acting Caodaist Supreme Leader.
  Chánh Phối Sư - Master.
  Lý Giáo Tông - Mr. Li Bai, the Caodaist Supreme Leader.
 • Nghiêm trừng

  Nghiêm trừng

  Chinese: 嚴懲

  To punish someone seriously.

  Kinh Sám Hối:
  Phận làm chủ lấy lời nhỏ-nhẹ, 
  Mà nghiêm trừng mấy kẻ tôi đòi.
  Đừng lòng nham hiểm hẹp hòi, 
  Buông lời chửi rủa đòn roi không từ.

  Remorse Prayer:
  As the boss, softly speak to your employees 
  Though you want to punish them seriously.
  Maliciousness and narrowness are unnecessary.
  Never have them whipped nor treat them with contumely.
 • Nghiệp căn

  Nghiệp căn

  Chinese: 業根

  Karma, what a person has done in this or former incarnations, which decides his future.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Tiền khiên đã mãn nghiệp căn xưa, 
  Phải biết ăn năn chiếm thượng thừa. 
  Một kiếp muối dưa xong kiếp nợ, 
  Cuộc đời oan nghiệt thấy rồi chưa?

  The Collection of Divine Messages:
  Having paid for your past bad deeds,
  You now know remorse is a need.
  Current hardships will make up for your immorality.
  Don't you see how fair life is?
 • Nghiệp chướng

  Nghiệp chướng

  Chinese: 業障

  The obstacles, which are caused by bad karma and which prevent humans from attaining enlightenment.

  Di Lạc Chơn Kinh:
  Thượng Thiên Hỗn nguơn hữu: Brahma Phật, Çiva Phật, Christna Phật, Thanh Tịnh Trí Phật, Diệu Minh Lý Phật, Phục Tưởng Thị Phật, Diệt Thể Thắng Phật, Phục Linh Tánh Phật, nhứt thiết chư Phật, hữu giác, hữu cảm, hữu sanh, hữu tử, tri khổ nghiệp chướng luân chuyển hóa sanh, năng du ta bà thế giái độ tận Vạn Linh đắc qui Phật vị.

  Maitreya Buddha Prayer:
  In the Top Heavenly Level, there are: Brahma Buddha, Civa Buddha, Christna Buddha, Thanh Tịnh Trí Buddha, Diệu Minh Lý Buddha, Phục Tưởng Thị Buddha, Diệt Thể Thắng Buddha, Phục Linh Tánh Buddha, and other Buddhas, who have senses and emotions, who have lived and died, who realize the unhappiness caused by bad karma and who frequently travel around in the material world to help living beings attain Buddhahood.
 • Nghiệp hồng (Nghiệp cả)

  Nghiệp hồng (Nghiệp cả)

  Chinese: 業洪

  The great career. 

  Phật Mẫu Chơn Kinh:
  Diệt tục kiếp trần duyên oan trái,
  Chưởng đào tiên thủ giải trường tồn. 
  Nghiệp hồng vận tử hồi môn,
  Chí công định vị vĩnh tồn Thiên Cung.

  Prayer to God the Mother:
  Holy Mother stops the cycle of transmigration 
  And grants returning spirits longevity peaches as decorations. 
  Her great career is to collect her children 
  So that God grants them heavenly positions.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Suy thời dầu quí cũng ra hèn,
  Nghiệp cả khuyên con lửa nhúm nhen. 
  Ðòi lúc phân vân đời vẫn thế,
  Màng chi miệng độc để chê khen.

  The Collection of Divine Messages:
  Bad times turn the elite into bad guys!
  Kids, now be prepared to later fly high.
  It's common that everyone is confused sometimes.
  So just ignore those who always criticize. 
 • Nghiệp quả

  Nghiệp quả

  Chinese: 業果

  The result of karma.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Tách bến sông mê sóng tạt thuyền,
  Lọc lừa nghiệp quả kẻ may duyên. 
  Trương buồm hạnh đức xuôi chiều gió, 
  Ðưa khách phồn hoa lánh nẻo phiền.

  The Collection of Divine Messages:
  Practicing a religion, you'll face rigors
  Which screen out men with bad karma.
  Virtue is what you need to go farther 
  And leave the busy world forever.  
 • Nghiệt báo

  Nghiệt báo

  Chinese: 孽報

  Punishment, penalty, retribution (for sins committed in previous incarnations).

  Kinh Sám Hối:
  Lại còn có tánh tình hiểm độc, 
  Xúi phân chia thân tộc ruột rà.
  Làm cho chồng vợ lìa xa,
  Cả đời nghiệt báo oan gia chẳng rời.

  Remorse Prayer:
  So wicked is somebody
  That he promotes separation in families 
  As well as between married couples.
  He'll then face punishment without parole. 
 • Nghiệt căn

  Nghiệt căn

  Chinese: 孽根

  Bad karma, sins committed in former lives.

  Kinh Vào Học:
  Đại Từ Phụ xin thương khai khiếu, 
  Giúp trẻ thơ học hiểu văn từ.
  Gần điều nên, lánh lẽ hư,
  Nương gươm thần huệ đặng trừ nghiệt căn.

  Prayer before class:
  Oh, God the Father, enlighten us, please.
  So that we can do well in class and be qualified fully.
  Then we can have good behaviors  
  And, with our enlightenment, eliminate the bad karma.
 • Nghiệt cảnh đài & Tòa nghiệt cảnh

  Nghiệt cảnh đài & Tòa nghiệt cảnh

  Chinese: 孽鏡臺 & 座孽鏡

  Nghiệt Cảnh Đài, the Sin Mirror, said to be a large mirror where sinners review their past crime like watching TV. Other names are Minh Cảnh Đài, Đài Chiếu Giám.

  Toà Nghiệt Cảnh, the Crime Court, where sinners are judged guilty/not guilty.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  "Ai giữ trọn bực phẩm thì đặng Tòa Nghiệt Cảnh tương công chiết tội, để vào địa vị cao hơn địa cầu 68 nầy, ai chẳng trọn trách nhậm nhơn sanh, phải bị đọa vào nơi U Minh Địa, để trả cho xong tội tình căn quả, cho đến lúc trở về nẻo chánh đường ngay mà phục hồi ngôi cũ, bằng chẳng biết sửa mình thì luật Thiên điều chồng chập, khổ A Tỳ phải vướng muôn muôn đời đời mà đền tội ác. Bậc nhơn sanh vì đó mà phải chịu thiên niên chìm đắm vào số luân hồi: vay trả, trả vay, căn quả chẳng bao giờ tiêu đặng."

  The Collection of Divine Messages:
  "Those who fulfill their human responsibilities are judged by Tòa Nghiệt Cảnh and may be promoted to a higher status in the next incarnation. Otherwise, they are punished in Hell to make atonement for their sins. After that, they will return to the former status in another incarnation. If they don't correct themselves, they will get stuck in Hell or the cycle of reincarnation forever.
 • Nghiệt chướng

  Nghiệt chướng

  Chinese: 孽障

  The same as nghiệp chướng.

  Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
  Dầu nghiệt chướng số căn quả báo,
  Đừng hãi kinh cầu đảo Chí Tôn. 
  Cửa địa ngục, khá lánh chơn,
  Ngọc Hư Cực Lạc đon đường ruổi dong.

  Requiem for a dying person:
  In spite of your very bad karma
  Don't panic, but pray to God the Father.
  Stay away from the Hell Entrance.
  And ask for directions to Heaven.
 • Nghiệt trần

  Nghiệt trần

  Chinese: 孽塵

  Evil caused by humans.

  Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu:
  Xưa con không thấu cội nhành, 
  Vì đường Đạo bế biệt cành hoa rơi.
  Từ con cách Mẹ phương Trời, 
  Trầm luân khổ hải chơi vơi sóng trần.
  Dầu thương nhắm mắt đưa chơn, 
  Giờ nay gặp lối nghiệt trần giảm tiêu.
  Ngọc Hư định phép cũng nhiều, 
  Phái Vàng Mẹ lãnh dắt dìu trẻ thơ.

  Poem in Praise of God the Mother:
  Years ago I really didn't know 
  'Cause the religious path was closed.
  Since I left God the Mother 
  I've been taking no pleasure.
  But that's what I had to do.
  Now it's time all human evil is removed.
  Under the new law by God the Father
  We're educated by God the Mother.
 • Nghiêu Thuấn

  Nghiêu Thuấn

  disImgRight ID002182A-s.jpg Emperor Yao (Vua Nghiêu) ID002182A.jpg|ID002182B.jpg Emperor Yao (Vua Nghiêu)|Emperor Shun (Vua Thuấn)

  Chinese: 堯 - 舜

  Emperor Yao and Emperor Shun, two legendary rulers in ancient China. It is believed that people during their reigns enjoyed the happiest life of all time. In Vietnamese literature, Nghiêu Thuấn refers to an ideally peaceful society.

  U Minh Chung:
  NAM MẪU ĐÔNG GIAO CU TRIÊM NGHIÊU THUẤN CHI NHỰT.
  CAN QUA VĨNH TỨC GIÁP MÃ HƯU CHINH.

  The Stanza for the Dark Bell:
  Everyone enjoys peaceful and prosperous life.
  No more battles and soldiers all retire.
 • Nghinh Phong Đài

  Nghinh Phong Đài

  disImgRight ID002183-s.jpg Nghinh Phong Đài ID002183.jpg Nghinh Phong Đài

  Chinese: 迎封臺

  The Wind Tower.

  Over the roof of Caodaist Central Temple, the Wind Tower is composed of three parts. First, the square bottom represents Earth. Then, the second cylindrical part represents Heaven. Finally, the top is the northern hemisphere, on which is the sculpture of a running Dragon Horse. 

 • Ngoại Càn Khôn

  Ngoại Càn Khôn

  Chinese: 外乾坤

  The universe.

  Kinh Tụng Huynh Ðệ Mãn Phần:
  Khá tua theo bóng Cao Đài, 
  Nương mây thoát tục ra ngoài Càn Khôn.

  Prayer for the Late Siblings:
  Just follow the way of Cao Đài.
  To the universe you fly high.
 • Ngoại đạo

  Ngoại đạo

  Chinese: 外道

  Non- Caodaists.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Phần nhiều để dạ lo thế sự, không hay lẽ chánh, lẽ tà. Trong Ðạo, kẻ ấy, khi nghe lời nghị phản đối thì ngã theo liền, vì quanh năm cứ mang lấy thói mờ hồ nên phải thua kẻ ngoại Ðạo.

  The Collection of Divine Messages:
  Most disciples pay more attention to their livelihood, not the doctrine, so they can't distinguish between right and wrong. So confused are they that they are easily convinced by those who criticize Caodaism. That's the reason why they always feel inferior to non-Caodaists.
 • Ngoại giáo

  Ngoại giáo

  Chinese: 外敎

  1. The same as Ngoại đạo, that is non - Caodaists. 

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Chẳng phải nói các kinh điển của người trong Đạo làm ra mà thôi, dầu cho người ngoại giáo làm ra đi nữa, nếu có thương phong bại tục, thì buộc Hội Thánh phải vùa giúp Chưởng Pháp mà lo trừ diệt cho đặng.

  Footnote to Caodaist Constitution:
  If the scriptures, which are written by both Caodaists and non-Caodaists, damage the good traditions, they must be eradicated by Chưởng Pháp with the help of the Sacerdotal Council.

  2. Caodaist missionaries. (See: Hội Thánh Ngoại Giáo)

  3. Caodaist Exoterism. (See: Nội giáo Vô vi)

  Note:

  Chưởng Pháp - Dharma Master, the second highest ranking dignitary in Caodaist Executive Body.

 • Ngoại nghi

  Ngoại nghi

  Chinese: 外儀

  Ngoại nghi: the altar outside the ceremonial site.

  Nội nghi: the altar or holy table right in front of the Divine Eye for offerings to God in a Caodaist Temple.

 • Ngoan đạo

  Ngoan đạo

  Devotion, devoutness, piousness.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thầy vui mừng, Thầy khen tặng hết cả bốn muôn môn đệ của Thầy. Thơ, con đã ngoan đạo, mà sự ngoan đạo của con đó còn độ lắm kẻ, Thầy khen con.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, you don't know how much happy I am! I compliment all of 40 thousand disciples. Thơ, you are so devout, which helps many be religious. You deserve My praise!
 • Ngoan ngạnh

  Ngoan ngạnh

  Chinese: 頑梗

  Be stubborn, obstinate, disobedient. 

  Kinh Sám Hối:
  Tánh ngoan ngạnh không vì cô bác, 
  Thói lăng loàn bạn tác khinh khi.
  Ngày sau đọa chốn ÂmTy, 
  Gông kềm khảo kẹp ích gì rên la.

  Remorse Prayer:
  If you're too disobedient to senior relations
  Or too proud to be friendly with acquaintances,
  Hell will be your place after death
  With serious punishment for what you've transgressed.
 • Ngọc các

  Ngọc các

  Chinese: 玉閣

  A jade castle, i.e. a stately home, a rich family.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Nỗi mình tâm sự tỏ cùng ai,
  Mạng bạc còn xuân uổng sắc tài. 
  Những ngỡ trao duyên vào ngọc các, 
  Nào dè phủi nợ xuống tuyền đài.

  The Collection of Divine Messages:
  To whom can I tell my story?
  It's a shame that I died too untimely.
  I wish I'd lived in a stately family,
  But cemetery is where I was buried.
 • Ngọc cơ

  Ngọc cơ

  Chinese: 玉機 

  A psychic apparatus or a psychic pen, the tool Caodaists used in seances to receive divine messages.

  (See: Cơ bút)

 • Ngọc cung

  Ngọc cung

  Chinese: 玉宮

  The jade palace, that is Heaven or paradise.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Trước có căn duyên ở ngọc cung, 
  Cầu con nên phải đến phân cùng. 
  Thiên cơ mạt lộ chờ đôi lúc, 
  Nương cậy về sau khỏi não nồng.

  The Collection of Divine Messages:
  Having been in Heaven in past lives,
  Now you come because you need a child.
  So when you are older later,
  In his care you'll feel better.
 • Ngọc Đế

  Ngọc Đế

  Chinese: 玉帝

  Ngọc Đế or Ngọc Hoàng Thượng Đế (the Jade Emperor), i.e. God.

  According to Caodaism, God created and reigns over the universe. God has come three times to many parts of the world (called the 68th Earth by Caodaists) to save living beings. Due to different cultures, humans have addressed Him as God, Yuhuang Shangdi, Jehovah, Allah, Ông Trời, etc. 

  In 1926, God, through spiritual seances, came again under the name "Ngọc Hoàng Thượng Đế kim viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, giáo Đạo Nam phương." (The Jade Emperor, currently named The Highest, Great Immortal and Great Boddhisattva, who preaches in Vietnam). Also, Caodaists address Him as Thầy, Đại Từ Phụ, Đức Chí Tôn (Master, Great Father and the Supreme Being).

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  "Khí Hư Vô sanh có một Thầy, còn mấy Đấng Thầy kể đó, ai sanh? Ấy là Đạo. Các con nên biết.

  Nếu không có Thầy thì không có chi trong Càn Khôn Thế giới nầy, mà nếu không có Hư Vô chi Khí thì không có Thầy."

  The Collection of Divine Messages:

  "Nothingness gave birth to only Me. As for other deities I mentioned, who gave birth to them?  That's Đạo. Remember that without Me, there's nothing in this universe. Also, had it not been for  nothingness, I wouldn't have existed."

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  "Thầy đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong Càn khôn Thế giới thì khí Hư Vô sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực.

  Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi phân ra Tứ Tượng, Tứ Tượng biến Bát Quái, Bát Quái biến hoá vô cùng mới lập ra Càn khôn Thế giới. Thầy lại phân tánh Thầy mà sanh ra vạn vật là: vật chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh.

  Các con đủ hiểu rằng, chi chi hữu sanh cũng do bởi chơn linh Thầy mà ra. Hễ có sống ắt có Thầy, Thầy là cha của sự sống, vì vậy mà lòng háo sanh của Thầy vô cùng tận."

  The Collection of Divine Messages:

  "Disciples, I told you that before the Creation, Nothingness gave birth to Me and My throne called The Absolute.

  Then, I separated The Absolute into The Two Forms, which divided into the Four Phenomena. the Four Phenomena, in turn, changed into the Eight Trigrams. Finally, the Eight Trigrams changed countless times to create the universe. Finally, I separated my Nature to make living beings: material, vegetation, insects and animals.

  You can see that whatever life it is, it comes from My soul. Wherever there's life there's I. I father life, so My love towards life is limitless."

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  "Khai Thiên Địa vốn Thầy, sanh Tiên Phật cũng Thầy. Thầy đã nói một chơn thần mà biến Càn khôn Thế giới và cả nhơn loại.

  Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy.

  Các con là chư Phật, chư Phật là các con.

  Có Thầy mới có các con, có các con rồi mới có chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.

  Thầy khai Bát Quái mà tác thành Càn khôn Thế giới nên mới gọi là PHÁP, Pháp có mới sanh ra Càn khôn Vạn vật, rồi mới có người, nên gọi là TĂNG.

  Thầy là PHẬT chủ cả PHÁP và TĂNG lập thành các Đạo mà phục hồi các con hiệp một cùng Thầy."

  The Collection of Divine Messages:

  "Disciples, it's I that started the universe and gave birth to all deities. As I said, only one soul has transformed into the universe and human race.

  I am the Buddha's; the Buddha's are I. You are the Buddha's; the Buddha's are yourselves. I came into existence first, then you and other deities did. 

  I started the Eight Trigrams to create the universe. That's Dharma (teachings). Dharma gave birth to living things and humans. That's called Shangha (monks).

  I am the Buddha, who masters both Dharma and Shangha, establish religions for you all to come back to Me."

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  "Bởi vậy, một chơn thần Thầy mà sanh hóa thêm chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn loại trong Càn khôn Thế giới, nên chi: Các con là Thầy, Thầy là các con."

  The Collection of Divine Messages:

  "Consequently, as My soul gave birth to Buddhas, Immortals, Saints, Gods and humans, you are I; I am you."

 • Ngọc Hư Cung

  Ngọc Hư Cung

  disImgRight ID002194-s.jpg Ngọc Hư Cung ID002194.jpg Ngọc Hư Cung

  Chinese: 玉虛宮

  Ngọc Hư Palace, said to be where God, together with His Court, reigns over the universe.

  Thuyết đạo của Đức Phạm Hộ Pháp:

  "Đó là một thế giới đẹp đẽ vô cùng, lầu đài nguy nga chớn chở, làm toàn bằng ngọc, có màu như pha lê, hào quang chiếu diệu, mà màu sắc ấy biến đổi luôn, rất huyền diệu.

  Khi chúng ta lên đến đó, chơn thần của chúng ta phải biến hóa theo những màu sắc ấy thì mới nhập được vào Ngọc Hư Cung, còn nếu biến đổi không được thì bị đuổi ra.

  Trong Ngọc Hư Cung không dùng lời nói, chỉ nói chuyện với nhau bằng tư tưởng, nên không có vấn đề ngôn ngữ bất đồng, và nơi đó có trùng trùng điệp điệp muôn người mà không có một tiếng ồn ào.

  Trong Ngọc Hư Cung có một nơi gọi là Cung Nam Tào Bắc Đẩu, đặt một quyển Thiên thơ không chữ gọi là Vô Tự Kinh. Khi ta đến đứng trước quyển kinh ấy, dở ra xem thì thấy tên họ của mình hiện ra, cả kiếp sanh của mình đã làm gì thì nó hiện ra đủ hết, để ta quan sát trở lại kiếp sanh của ta, tự ta làm Tòa xử lấy ta. Chẳng những nó hiện ra những việc làm trong kiếp sanh vừa qua, mà nó còn hiện ra tất cả các kiếp sanh của chúng ta từ lúc chúng ta đầu kiếp xuống cõi trần, bao nhiêu kiếp ghi lại đủ hết. Bởi vì chính chơn thần của ta ghi lại tất cả các kiếp sanh, như là quay phim lưu giữ lại đó, mỗi một kiếp sanh là một cuồn phim, đến chừng chơn thần đến trước. Vô Tự Kinh thì chơn thần chiếu trở lại các phim ấy. Cái huyền diệu của Vô Tự Kinh là ở chỗ đó."

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  "That is a very gorgeous world, where there are lots of enormous buildings made of gemstones. They are all shining with changing colorful halos.  

  Entering it, your spirit has to change in compliance with the colors. Otherwise, you'll be expelled.

  Ideas and feelings are expressed by telepathy instead of verbal communication in Ngọc Hư Palace, so there is no language barrier or noise.

  There's a place called Cung Nam Tào Bắc Đẩu with a holy book, The Blank Scripture. The book, when thumbed, shows the good or bad deeds you did in your previous incarnations. Since the facts were recorded by your soul, nothing was overlooked or hidden. Based on theses facts, you will judge yourself guilty/not guilty then decide what you will do next: go to Heaven or reincarnate for compensation."

  Thuyết đạo của Đức Phạm Hộ Pháp:

  "Cung Ngọc Hư là nơi cầm quyền chánh trị càn khôn vũ trụ, không có một ngôi sao nào, không có một mặt trời nào đứng trong càn khôn vũ trụ mà không chịu dưới quyền điều khiển của Ngọc Hư Cung.

  Trên cung Hiệp Thiên Hành Hóa, cốt yếu chỉ cho người tội nhơn ấy làm Tòa xử lấy họ, họ biết tự tỉnh lấy họ, đặng ngó thấy quả kiếp bớt oai quyền mà quyết định tội mình. Trái lại, người cầm quyền là để giảm bớt tội tình cho ta.

  Cầm quyền chánh trị càn khôn vũ trụ là vậy đó, cầm để tác phước giảm tội, chớ không phải để buộc tội, không phải để định án, định chăng là do nơi mình, mình làm Tòa xử lấy mình.

  Cung Hiệp Thiên Hành Hóa là cung để cho mình định tội lấy mình, không qua không đặng."

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  "Ngọc Hư Palace is the administrative center of the universe. Neither a star nor a sun is not controlled by Ngọc Hư Palace.

  There's another place called Hiệp Thiên Hành Hóa, where each spirit judges himself or herself. Self-correction is crucial here. The sinners give verdict while the divine judge tries to make the punishment less severe. 

  That's how the administration of the universe works. The rulers reward more and punish less. The ruled decide whether they themselves are guilty."

 • Ngọc lầu

  Ngọc lầu

  The same as ngọc cung, that is Heaven.

  Kinh Ðệ Nhứt cửu:
  Kìa thiên cảnh con đường vòi vọi, 
  Ánh Hồng Quân đương chói Ngọc Lầu.
  Cung Thiềm gắng bước cho mau, 
  Thoát ba thần phẩm đứng đầu Tam Thiên.

  Prayer for the First Nine-Day Period:
  Look! It is still a long way to paradise.
  The jewel castles there look so bright.  
  Hurry up if you want to be there early 
  So leave for the Three Thousand Worlds eagerly.
 • Ngô Văn Chiêu (1878-1932)

  Ngô Văn Chiêu (1878-1932)

  disImgRight ID002196-s.jpg Ngô Văn Chiêu (1878-1932) ID002196.jpg Ngô Văn Chiêu (1878-1932)

  Mr. Ngô Văn Chiêu (Ngô Minh Chiêu) is said to have been God's first disciple and the first to worship the Divine Eye, the Caodaist symbol. He should have been ordained as Giáo Tông (Caodaist Supreme Leader), but later he decided to split and formed his sect called Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi.

  Why he did so is now so debatable. Some people say he was failed by Satan's challenges while others say he wanted to specialize in meditation or esotericism.

  Therefore, the Caodaist Sacerdotal Council always affirms that there have been two Giáo Tông to date: Li Bai, the Divine Giáo Tông and Lê văn Trung, the Acting Giáo Tông. 

 • Ngỗ nghịch

  Ngỗ nghịch

  Chinese: 忤逆

  Be disobedient, defiant, noncompliant.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Nhiều đứa lại chẳng kể đến lời Thầy là gì? Ôi! Con ngỗ nghịch, trách sao chẳng vướng Thiên điều khổ nạn, chúng nó đã gieo ác cảm lừng đến Tam Giáo Ðài thế thì bước đường sau nầy Thầy khó cứu rỗi được.

  The Collection of Divine Messages:
  Several disciples have ignored My words! Oh! What disobedient children! No wonder they've got lots of troubles. They've angered even the Three-Religion Court, so I can hardly save them later.
 • Ngộ kiếp

  Ngộ kiếp

  Chinese: 悟劫

  To attain enlightenment in only one incarnation. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Vậy Thầy lại dặn các con: Nếu kẻ không tu, làm đủ phận người, công bình chánh trực, khi hồn xuất ra khỏi xác thì cứ theo đẳng cấp gần trên mà luân hồi lại nữa, thì biết chừng nào đặng hội hiệp cùng Thầy; nên Thầy cho một quyền rộng rãi, cho cả nhơn loại Càn Khôn Thế Giái, nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về cùng Thầy đặng; mà... hại thay!... mắt Thầy chưa đặng hữu hạnh hoan lạc, thấy đặng kẻ ấy.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, remember that a person who leads an honest life, but doesn't practice a religion has to reincarnate and gets a better life through levels. That way it takes him a long way to return to Me. Therefore, I have granted a great privilege to everyone in the world to attain enlightenment  by practicing religion in only one incarnation. Unfortunately, I haven't had the delight of witnessing such a person yet. 
 • Ngôn luận

  Ngôn luận

  Chinese: 言論

  A controversy, a row, a debate.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Nền Ðạo lập nên là nhờ có lòng đạo đức và tánh khiêm cung của mỗi môn đệ của Ðức Từ Bi. Nếu đạp vào nẻo Ðạo mà còn bôn chôn tranh lướt theo thói thường tình thì dầu có bao nhiêu đạo hữu, bao nhiêu công quả đi nữa, mối Ðạo chẳng qua là một trường ngôn luận của thế gian đó thôi, chớ công quả đạo đức mong chi thấy sự kết quả xứng đáng đặng.

  The Collection of Divine Messages:
  The religion can only develop thanks to all disciples' virtues and modesty. If you still fight for fame or benefits like irreligious people, the religious organization is just a place for controversy. You'll waste all of your merits! 
 • Ngu muội

  Ngu muội

  Chinese: 愚昧

  Be stupid, unintelligent, dull, silly.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Trong nhơn sanh, hạng trí thức thì ít, hạng ngu muội thì nhiều, nếu chúng ta không có đủ sức điều đình, thì khó mà rải chơn lý Ðạo khắp nơi cho đặng.

  Footnote to Caodaist Constitution:
  Among the masses, few are educated, but many are unintelligent. If we're inept, we can hardly preach God's teachings to them all.  
 • Ngu xuẩn

  Ngu xuẩn

  Chinese: 愚惷

  The same as ngu muội.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thầy hỏi: Vậy chớ cái trí khôn của con người biết thương ghét, vui, buồn mà toàn trong nhơn loại đều có; khi rốt cuộc thì trí khôn ấy đi đâu? Không lẽ cái trí khôn ngoan dường ấy mà cũng mất đi đặng sao các con? Thầy hỏi như vậy đặng cho các con mỗi đứa về suy nghĩ mà trả lời cho mình. Hễ trả lời phù hạp thì dễ biết Ðạo, còn ngu xuẩn cũng huờn ngu xuẩn.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, where does the mind, which causes human love, hate, joy and sorrow, go after death? Will such an excellent entity disappear? Just think about the answer to that question for yourselves. If you can answer it, you may achieve buddhahood. Otherwise, you're still as stupid as you have been. 
 • Ngũ bá A La Hán

  Ngũ bá A La Hán

  Chinese: 五百阿羅漢

  Originally, Arhat is अर्हत् in Sanskrit, meaning “one who is worthy” or “a perfected person”, and phonetically transcribed into A La Hán by Vietnamese scholars. Five hundred Arhats are said to have been Buddha's first disciples to attain enlightenment. They were also the members of the First Buddhist Council, which prepared Buddhist scriptures.

  Kinh Cứu Khổ:

  Nam mô Phật lực oai, Nam mô Phật lực hộ, sử nhơn vô ác tâm linh nhơn thân đắc độ. Hồi Quang Bồ Tát, Hồi Thiện Bồ Tát, A Nậu Đại Thiên Vương, Chánh Điện Bồ Tát, ma kheo ma kheo thanh tịnh tỳ kheo, quan sự đắc tán tụng sự đắc hưu. Chư Đại Bồ Tát, ngũ bá A La Hán, cứu hộ đệ tử ....[1].... nhứt thân ly khổ nạn.

  Tự ngôn Quan Thế Âm anh lạc bất tu giải, cần đọc thiên vạn biến tai nạn tự nhiên đắc giải thoát. 

  Tín thọ phụng hành tức thuyết chơn ngôn viết: Kim Ba Kim Ba Đế, Cầu Ha Cầu Ha Đế, Đa La Ni Đế, Ni Ha La Đế, Tì Lê Ni Đế, Ma Ha Dà Đế, Chơn Lăng Càn Đế, Ta Bà Ha.

  Prayer for Salvation:

  I sincerely pray to the powerful and supportive Buddha that all humans be moralized and saved. 

  I sincerely pray to Hồi Quang Boddhisattva, Hồi Thiện Boddhisattva, the Ultimate Heavenly King, Chánh Điện Boddhisattva, and all senior priests that all social problems and court trials be solved and settled.  

  I pray to Boddhisattva Chiefs and five hundred Arhat for saving (name) from all dangers.

  What Avalokistesvara Boddhisattva preaches is understandable enough and needs no explanations. Recite it thousands of times and you will suffer no more.

  Just believe, practice and say the following mantra: Kim Ba Kim Ba Đế, Cầu Ha Cầu Ha Đế, Đa La Ni Đế, Ni Ha La Đế, Tì Lê Ni Đế, Ma Ha Dà Đế, Chơn Lăng Càn Đế, Ta Bà Ha.

  Note:

  "Mantra" (Sanskrit: मन्त्र) means a sacred utterance, sound, syllable, word, phonemes, or group of words believed to have spiritual power. A mantra may or may not have literal meaning, but its spiritual value comes when it is audible, visible, or present in thought.

 • Ngũ châu

  Ngũ châu

  disImgRight ID002203-s.png Ngũ châu ID002203.png Ngũ châu

  Chinese: 五洲

  The same as năm châu, that is  five continents.

  In the past, it was said that there were five continents on earth: Asia, Europe, Americas, Africa and Australia. However, it is currently believed there are seven continents: Asia, Europe, North America, South America, Africa, Australia and Antarctica. In Vietnamese literature, năm châu or ngũ châu refers to the world.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Hỉ chư hiền hữu, chư hiền muội.
  Lão đã mang một cảm tình rất nặng cùng chư hiền hữu, hiền muội rồi đó; Lão là người đã đứng ngoài vòng thế sự hèn lâu, nên đòi phen bợ ngợ, phải tìm tàng lượng trí lý mỗi người, ôi! Nghĩ nên rất khó! Vì khi nãy, Lão thấy con cái Chí Tôn đông đảo dường ấy, may là một nước Việt Nam chưa đủ trọn, mà dường nầy, ngày nào Ðạo đã truyền bá toàn trong nhơn loại, trọn khắp ngũ châu, mới sao nữa?

  The Collection of Divine Messages:
  Hi brothers and sisters! I have grown quite fond of you now. I was off for a while, so I find it a little confused to find out what each of you think of. Oh! It's very hard because the number of God's disciples has increased dramatically in Vietnam now. I think it will be far more difficult when Caodaism expands all over the world.  
 • Ngũ Chi Đại Đạo

  Ngũ Chi Đại Đạo

  Chinese: 五支大道

  The Five Branches of the Great Religion, that is Nhơn Đạo (Confucianism), Thần Đạo (Shintoism), Thánh Đạo (Christianity), Tiên Đạo (Taoism) and Phật Đạo (Buddhism).

  According to Caodaism, in the Third Amnesty:

  Nhơn đạo - the Doctrine of Sages or Confucianism, represented by Caodaist Giáo Tông.

  Thần đạo - the Doctrine of Genius or Shintoism, represented by Jiang Shang Ziya.

  Thánh đạo - the Doctrine of Saints or Christianity, represented by Jesus Christ.

  Tiên đạo - the Doctrine of Immortals or Taoism, represented by Li Bai. 

  Phật đạo  - the Doctrine of Buddha or Buddhism, represented by Cakya Mouni. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  "Vốn từ trước, Thầy lập ra Ngũ Chi Đại Đạo là: Nhơn đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo. Tùy theo phong hóa của nhơn loại mà gầy Chánh giáo, là vì khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, thì nhơn loại duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi. Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng, Càn Khôn dĩ tận thức, thì lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau. Nên Thầy mới nhứt định qui nguyên phục nhứt."

  The Collection of Divine Messages:

  "Disciples, I have established the Five Branches of the Great Religion, that is Nhơn Đạo (Confucianism), Thần Đạo (Shintoism), Thánh Đạo (Christianity), Tiên Đạo (Taoism) and Phật Đạo (Buddhism). Various branches were established, depending on human local cultures because little was known about the world then. Humans only practiced religion in their locality. Nowadays since the global village was created thanks to modern communications, those branches have caused lots of conflicts. Consequently, I decide to unite them into one."

  Thuyết đạo của Đức Phạm Hộ Pháp:

  "Vì năm đạo phân chia làm nhơn tâm bất nhứt, nhơn loại nghịch lẫn nhau. Chí Tôn đến đặng hiệp lại một nhà, ước cho con cái của Người biết thương yêu hòa thuận.

  Khi khai Thánh giáo bên Thái Tây thì Chí Tôn đã nói trước rằng: Còn nhiều chuồng chiên, Người sẽ đến đem về làm một. Lời tuyên ngôn ấy, nghĩa là còn nhiều đạo đương nuôi nấng un đúc tinh thần của con cái Chí Tôn, đặng chờ ngày Người đến hiệp chung lại một, lời ấy ngày nay đã quả."

  His Holiness Phạm Hộ Pháp's Sermon:

  "Since the Five Branches have caused disunity among peoples, God came to unite them in love. When starting Christianity in the West, God said He would come to collect all sheep pens - that is there are a lot of religions waiting for Him to unite. His prophecy has now fulfilled." 

 • Ngũ Chi Minh Đạo

  Ngũ Chi Minh Đạo

  Chinese: 五支明道

  The Five Religious Branches of Ming, a Chinese religion.

  After the Ming Dynasty was overthrown by the Qing Dynasty, some ex-Ming mandarins gave up political activities and started a new religion called Ming. This religion later came to Vietnam and developed into five branches: Minh Sư, Minh Đường, Minh Lý, Minh Thiện and Minh Tân.

  In the early stage of Caodaism, the Caodaist Sacerdotal Council was ordered to come to Minh Lý to request new prayers. The following Caodaist prayers, consequently, were from Minh Lý.

  · Niệm Hương. (Prayer via incense)
  · Khai Kinh. (Commencement Prayer)
  · Kinh Sám Hối (Kinh Nhơn Quả). (Remorse Prayer)
  · Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối. (Poem in praise of the remorse prayer)
  · Kinh Cầu Siêu. (Prayer for Deliverance)
  · Bài Xưng Tụng Công Đức Phật, Tiên, Thánh, Thần. (Poem in praise of Deities)

  Especially, Minh Tân's followers converted to Caodaism on the 6th of the 10th lunar month, Year of the Tiger (1926). Since then its temple has become a Caodaist Holy House. Some dignitaries who converted to Caodaism held high-ranking positions.

 • Ngũ Chi phái Ngọc

  Ngũ Chi phái Ngọc

  Chinese: 五支派玉

  The Five Confucian Branches. The phrase are used to refer to Ngũ Chi Minh Đạo (The Five Religious Branches of Ming) by Caodaists partly because most dignitaries who converted to Caodaism held positions in the Branch of Confucianism. Caodaism includes three branches: Confucianism, Taoism and Buddhism. 

  For example:

  · Mr. Trần Văn Thụ (Thái Lão Sư, Minh Đường) became Ngọc Chưởng Pháp.
  · Mr. Lê Văn Lịch (Dẫn Ân, Minh Đường) became Ngọc Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt.
  · Mr. Trần Đạo Quang (Thái Lão Sư, Minh Sư) became Ngọc Chưởng Pháp.
  · Mr. Nguyễn Văn Kinh (Minh Sư) became Ngọc Giáo Sư.
  Mr. Nguyễn Văn Tương (Lão Sư, Minh Sư) became Thượng Chưởng Pháp.

  Note:
  Thái Lão Sư - Supreme Senior Master (Minh Đường)
  Lão Sư - Senior Master (Minh Sư)
  Dẫn Ân - (Minh Đường)
  Chưởng Pháp - Dharma Master (Caodaism )
  Đầu Sư - Master Chief (Caodaism)
  Giáo Sư - Religious Teacher (Caodaism)

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Chính Thầy đã giáng cơ nói: Ngọc Hư Cung bác luật, Lôi Âm Tự phá cổ; ấy vậy Cựu Luật thì Ngọc Hư Cung đã biếm bác, còn Cổ Pháp thì Lôi Âm Tự đã phá tiêu, vậy thì ngày nay Cựu Luật và Cổ Pháp chẳng còn ý vị chi hết. Những bực tu hành mà tưởng lầm phải tùng Cựu Luật hay là Cổ Pháp thì trái hẵn với Thiên Ðiều của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thể thiên hành chánh. Bởi cớ ấy nên CHÍ TÔN đã cấm ngũ chi phái Ngọc, dùng Cổ Luật mà mê hoặc nhơn sanh nữa.

  Footnote to Caodaist Constitution:
  God Himself mentioned that Ngọc Hư Cung and Lôi Âm Tự had rejected the outdated law. Therefore, the old law is now ineffective. The priests, who thought it was imperative to observe the old law, are against Heavenly Codes of  The Great Religion in The Third Amnesty. That is the reason why God has forbidden the Five Confucian Branches from cheating people with outdated law.
 • Ngũ Chi phục nhứt

  Ngũ Chi phục nhứt

  Chinese: 五支復一

  To unite the five religious branches: Confucianism, Shintoism, Christianity, Taoism and Buddhism.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  "Vốn từ trước, Thầy lập ra Ngũ Chi Đại Đạo là: Nhơn đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo. Tùy theo phong hóa của nhơn loại mà gầy Chánh giáo, là vì khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, thì nhơn loại duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi. Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng, Càn Khôn dĩ tận thức, thì lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau. Nên Thầy mới nhứt định qui nguyên phục nhứt."

  The Collection of Divine Messages:

  "Disciples, I have established the Five Branches of the Great Religion, that is Nhơn Đạo (Confucianism), Thần Đạo (Shintoism), Thánh Đạo (Christianity), Tiên Đạo (Taoism) and Phật Đạo (Buddhism). Various branches were established, depending on human local cultures because little was known about the world then. Humans only practiced religion in their locality. Nowadays since the global village was created thanks to modern communications, those branches have caused lots of conflicts. Consequently, I decide to unite them into one."

  Thuyết đạo của Đức Hộ pháp:

  "Với các nguyên nhân thì Ngũ Chi tỉ như một cái thang năm nấc bắc cho mình leo lên một địa vị ngang bực cùng Thầy, tức là Phật phẩm đó vậy. Chưa ai nhảy một nhảy mà lên cho tới tầng lầu 5 thước bề cao, mà như ai để sẵn một cái thang năm nấc, mình có thể lần lần mà leo lên đặng.

  Thầy hiệp Ngũ Chi đặng làm một trường học năm lớp cho mình tu luyện, chẳng khác một trường học phàm kia vậy, lần lần bước đến đặng đoạt thủ địa vị của mình. Hễ ngồi đặng phẩm nào thì địa vị mình nơi ấy, chẳng ai còn tranh giành ngược ngạo không nhìn nhận cho được.

  - Mình là người tức có sẵn Nhơn phẩm, mình mới luyện Nhơn hồn theo gương của chư Thần mà chúng ta thờ phụng đó, thì tức nhiên cũng đoạt đặng đức tánh của chư Thần mà làm Thần vị của mình.

  - Đặng Thần vị rồi, lại xem gương của các Thánh mà tu luyện Thần hồn của mình cho đặng Thánh đức, tức nhiên cũng đoạt được Thánh vị vậy.

  - Đặng Thánh vị rồi, cũng luyện Thánh hồn mình theo tánh đức của chư Tiên mà đoạt đặng Tiên vị.

  Khi biết mình đã vững nơi Tiên vị rồi thì mình cũng cứ đào luyện Tiên hồn của mình theo gương chư Phật mà gấm ghé vào Phật vị."

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  "In the divinely originated humans' view, the Five Religious Branches resemble a five-rung ladder which you can climb up to the position equal to that of God, that is the title of Buddha. You can't jump straight to the top position at once, but with such a ladder it's easier for you to get to it one day.

  God arranges the Five Branches like a common five-class school, where you can practice religion to gradually attain higher positions. The position you get is surely yours. No one can reject it.

  As a human you can imitate the gods you worship and train yourself to achieve the same characteristics as those of theirs. Having attained the status of a god, you can follow the models set by the Saint and get the same status. Next, with the same process, you can get the status of an Immortal and finally, a Buddha."

 • Ngũ cốc

  Ngũ cốc

  disImgRight ID002208-s.jpg Ngũ cốc ID002208.jpg Ngũ cốc

  Chinese: 五穀

  Five grains or five cereals, traditionally including soybeans, wheat, broomcorn, foxtail millet and rice. Nowadays the term refers to all grains used as human food.

  Kinh Vào Ăn Cơm:
  Giữa vạn vật con người một giống, 
  Phải uống ăn nuôi sống thây phàm.
  Từ bi ngũ cốc đã ban,
  Dưỡng nuôi con trẻ châu toàn mảnh thân.
  Công Thần Nông hóa dân buổi trước, 
  Dạy khôn ngoan học chước canh điền.
  Nhớ ơn bảo mạng Huyền Thiên,
  Con mong mượn xác đoạt quyền vĩnh sanh.

  Prayer before Mealtime:
  In the world all races of human beings 
  Have to consume to remain living.
  Thanks to the grains granted by the Almighty 
  Humans can stay alive and healthy.
  Thanks to Shennong, the Divine Farmer
  Who first taught humankind agriculture.
  Thanks to God the Mother 
  I hope to attain the nirvana. 
 • Ngũ giới cấm

  Ngũ giới cấm

  Chinese: 五戒禁

  CAODAIST FIVE PRECEPTS.

  . Do not kill.
  . Do not steal.
  . Do not engage in improper sexual conduct.
  . Do not drink alcohol.
  . Do not make false statements. 

  Divine Messages about the Five Precepts

  Do not kill.

  "Disciples, I told you that before the Creation, Nothingness gave birth to Me and My throne called the Absolute.

  Then, I separated the Absolute into the Two Forms, which divided into the Four Phenomena. The Four Phenomena, in turn, changed into the Eight Trigrams. Next, the Eight Trigrams changed countless times to create the universe. Finally, I separated my nature to make living beings: material, vegetation, insects and animals.

  You can see that whatever life it is, it comes from My soul. Wherever there's life there's I. I father life, so My love towards life is limitless.

  I gave birth to various forms of life all over the universe. Like a flower, each life has to meet the time requirement before blooming and fruiting for more lives. If you pick the flower, you kill and prevent it from reproducing.

  Each lifetime, either of a heavenly originated or evolutionary being, is predestined. Who kills a living thing will certainly be punished. Don't forget that the living thing might be the incarnation of an Immortal or Buddha!

  Life is I and it is never easy to kill Me, so try to teach people that!"

  Do not steal.

  "Oh! I father you, so I love you so much! I let you come into the world in a holy body like mine, which needs neither food nor clothes. You, however, refuse, but chase material life so much that you are always at the mercy of power and fortune.

  I have granted all of you equal benefit, but greed makes some so rich while many die of starvation. I have also granted you the same power as that of gods for a system of checks and balances. Nevertheless, that power turns many into dictators, who treat others like slaves. Oh! How sad! I am extremely disappointed! 

  Do you know why humans become greedy? That is because they just want others to submissively accept their authority. Therefore, they go to great lengths to dominate society by controlling others' livelihood.  

  Consequently, society is thrown into total chaos, in which humans have to lead an unhappy life all the time. 

  If greed dominates your mind, you become immoral. If greed controls your family, you can't educate your children. If greed spreads all over a country, its administration collapses. If greed rules the world, there is no more morality. Needless to say, greed can encourage you to commit serious sins. Thus, greed is severe unrighteousness!"

  Do not engage in improper sexual conduct.

  "Generally, a human body is thought to be a solid mass, but it is actually composed of millions of living things. Those living things are closely related to form a human, who is fully spiritual. The food consumed by humans is also living things, for example vegetables, fruits, rice and meat. Although food is heated, it is only purified, not dead. Food changes into essential nutrients in the intestines to keep the body alive. The human body then can produce reproductive cells (sperm or ova) to create a new human. Remember that those reproductive cells are also living things. Therefore, you'll waste or kill them if you are a sex maniac.

  After your death, those living things will come to the Heavenly Sin Court to sue you. You will never get away with it. So try to keep this precept!"

  Do not drink alcohol.

  "Disciples, I have told you that a human body consists of lots of living things controlled by immortal souls. Your internal organs are also formed by living things and carry out My orders either consciously or unconsciously.

  First, I'll tell you how alcohol damages your physical body. The physical body is the animal part that has to consume food to stay alive. If you drink lots of alcohol, your heart is pushed to work excessively. That causes the blood to flow too quickly to be filtered by the oxygen from the lungs. The contaminated blood stays in the body and gradually makes all organs sick. Some people are paralyzed from the waist down because of excessive drinking!

  Second, alcohol also damages your mind. Your mind or your second body is the evaporating sperm, which envelopes your physical body. Its core is the brain and its entrance is the fontanel. The entrance is called  Vi Hộ, where the Dharma Guardian constantly guards your soul. It is very crucial during esoteric practice when Dharma Guardian helps unite your Tinh (body), Khí (mind) and Thần (soul) so that you can achieve the status of a god. Hence, the brain, in which the mind originates, is also pushed to work too hard to command the whole body. Then you literally become an animal, not a man anymore, much less a god. Additionally, in that chaotic time, evil power can penetrate and persuade you to commit sins, so you will have to reincarnate again and again.

  That's why I forbid your drinking!"

  Do not make false statements.

  "As I said, I have assigned a divine spirit to protect each of you. Needles to say, you naturally know that unbiased divine spirit can communicate with all deities in Ngọc Hư Cung (God's Court) and records whatever you have done for the Heavenly Court. Nothing is overlooked, so you will never get away with your sins. Besides, that divine spirit not only protects but also gives instructions to you, so it is commonly called "conscience".

  Thus, ancient sages said: 

  Scorning someone means scorning his conscience. Scorning conscience means scorning God. It is sinful to scorn God. You can ask nobody to forgive yourself for such a sin.

   If you tell a lie, you first lie to that conscience or soul or God. As mentioned, that soul records whatever you have said, which is judged fairly though it results in no actions. In the Divine Court, even the trivial words are considered carefully, so watch your tongue all the time!"

 • Ngũ nguyện

  Ngũ nguyện

  Chinese: 五願

  Caodaists' Five Prayers, which are recited after a Caodaist rite.

  Ngũ Nguyện:
  Nam mô: Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai,
  Nhì nguyện phổ độ chúng sanh,
  Tam nguyện xá tội đệ tử ,
  Tứ nguyện thiên hạ thái bình,
  Ngũ nguyện Thánh Thất an ninh.

  Caodaists' Five Prayers:
  I sincerely pray to God 
  Firstly, for a wide expansion of Caodaism.
  Secondly, for all living things to be taught the doctrine.
  Thirdly, for myself to be forgiven.
  Fourthly, for a universal peace.
  Fifthly, for secure Holy Houses.
 • Ngũ Nương

  Ngũ Nương

  Chinese: 五娘

  The Fifth Female Buddha, one of the Nine Female Buddha, who are God the Mother's assistants.

  Ngũ Nương is said to meet the spirits, who return to Heaven after death and arrive at the Fifth Heaven or Red Heaven. There they go to the Sin Mirror to review their whole life and to look at the Blank Scripture to know their fate. 

  According to Caodaism, the Fifth Female Buddha had an incarnation as a woman named Liễu in Vietnam.

 • Ngũ tạng & Lục phủ

  Ngũ tạng & Lục phủ

  disImgRight ID002213-s.jpg Ngũ tạng & Lục phủ ID002213.jpg Ngũ tạng & Lục phủ

  Chinese: 五臟 & 六腑

  According to ancient medicine, particularly in China, ngũ tạng are five organs inside a human chest: heart, liver, spleen, lungs and kidneys. Lục phủ are six organs inside a human belly: small intestine, large intestine, bladder, stomach, gall bladder and the three centers of energy. Nowadays, however, this medical concept is not very popular because of modern medicine from the West. In Vietnamese literature this phrase refers to human internal organs.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thầy đã dạy rằng: Thân thể con người là một khối chơn linh cấu kết lại; những chơn linh ấy đều là hằng sống; phải hiểu rằng ngũ tạng lục phủ cũng là khối sanh vật mà thành ra, nhưng mà phận sự chúng nó làm, hiểu biết hay là không hiểu biết, đều do nơi lệnh Thầy đã phán dạy.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, I have told you that a human body consists of lots of living things controlled by immortal souls. Your internal organs are also formed by living things and carry out My orders either consciously or unconsciously.
 • Ngũ thập nhi tri Thiên mệnh

  Ngũ thập nhi tri Thiên mệnh

  Chinese: 五十而知天命

  At 50, a person is able to aware of the divine fate. In literature, this expression is shortened to  Tri Thiên, that is at 50.

  Nữ Trung Tùng Phận:
  Thôi gần hết kiếp còn gì!
  Co tay đếm tuổi quá kỳ tri Thiên.

  Women's Responsibilities:
  Over 50 is nearly the end of your life
  And it's time for fate to be realized.
 • Ngũ thường

  Ngũ thường

  Chinese: 五常

  The Five Constants. 

  According to Confucianism, a good person has to respect the five qualities: humaneness, righteousness, proper rite, knowledge and integrity.

 • Nguồn đào

  Nguồn đào

  The cherry spring (literally translated), i.e. the paradise or Heaven.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Nguồn đào lạc lối ấy duyên may, 
  Gặp Ðạo nương theo bước dặm dài. 
  Nắng hạ héo khô vườn bá tánh, 
  Dắt nhau tìm núp bóng Cao Ðài.

  The Collection of Divine Messages:
  It is pure chance you get to paradise. 
  Try to practice religion for your entire life.
  When there is a crisis of some kind,
  It's time you turn to Cao Đài.
 • Nguồn Thánh

  Nguồn Thánh

  The holy spring, that is a religion or a doctrine.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Sáng đèn cánh bướm liệng xôn xao, 
  Lánh họa tua gìn hạnh đức trau.
  Noi dấu đường ngay Trời tế độ,
  Chen chơn nguồn Thánh bước lần vào.

  The Collection of Divine Messages:
  Unlike insects that chase the light,
  You should avoid the material life.
  Take the right way and God will help.
  Be diligent to study religion well.
 • Nguồn trong

  Nguồn trong

  The same as nguồn thánh.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Gìn giữ về sau mối Ðạo mầu,
  Nương theo bước trước gắng tìm châu. 
  Thuyền chờ bến tục buồm trương sẵn, 
  Ðưa đến nguồn trong rửa bợn sầu.

  The Collection of Divine Messages:
  Keep the doctrine for later generations 
  So that they can find the way to Heaven.
  Like a ship ready to begin,
  Taking them to learn the doctrine.
 • Nguy nguy

  Nguy nguy

  disImgRight ID002219-s.jpg Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết,
  Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh.
  ID002219.jpg Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết, Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh.

  Chinese: 巍巍

  To be imposing, striking, impressive.

  Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế:
  Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết,
  Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh.

  Prayer to the Jade Emperor:
  It's a very long way to the Golden Gate,
  Which leads to the very impressive City of White Jade.
 • Nguyên căn

  Nguyên căn

  Chinese: 元根

  The same as Nguyên nhơn or Nguyên nhân, the spirit who is said to descend from Heaven and incarnate on earth.

  Kinh Khi Ðã Chết Rồi:
  Dưới chín lớp liên thần đưa rước, 
  Trên hồng quang phủ phước tiêu diêu.
  Linh Tiêu Điện, bảng danh nêu, 
  Nguyên căn đẹp vẻ mỹ miều cao thăng

  Prayer after Death:
  The spirit is transported by divine lotus to Heaven.
  Under God 's grace, he then has a lot of fun.
  In Linh Tiêu Điện, his name is honored.
  With a gorgeous appearance, he flies to the highest ever.
 • Nguyên chất (Nguơn chất)

  Nguyên chất (Nguơn chất)

  Chinese: 元質

  The primordial substance. This is said to be the substance that constitutes everything in the universe. According to Caodaism, God the Mother stores the substance in the Golden Vessel in Her Jewel Pond Palace.

  Kinh Ðệ Cửu cửu:
  Nơi Kim Bồn vàn vàn nguơn chất.
  Tạo hình hài các bậc nguyên nhân.

  Funeral Prayer for the Ninth Nine-Day Period:
  Thanks to primeval matter in God the Mother 's golden vessel. 
  Heavenly spiritual humans are made available. 
 • Nguyên hồn

  Nguyên hồn

  Chinese: 元魂

  The same as nguyên nhân, nguyên nhơn and nguyên căn. 

  Nguyên nhân, divinely spiritual humans, are said to have incarnated on earth from Heaven for some reason, especially for the world salvation.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Mầng nhau vì thấy giúp nên nhau, 
  Mầng Ðạo từ đây đẹp vẻ màu.
  Mầng xác chí linh thêm mãnh lực,
  Mầng thần chơn lý đặng danh cao. 
  Mầng duyên nhân loại đường tu vững, 
  Mầng phước nguyên hồn chẳng chút hao. 
  Mầng Ðạo từ nay nâng thế giới,
  Mầng nền chánh giáo trở thanh cao.
  Bát Nương Diêu Trì Cung

  The Collection of Divine Messages:
  What make me very happy are:
  From now on Caodaism will go far,
  The Sacerdotal Council is more powerful,
  The doctrine becomes widely known,
  Humanity diligently practices religion,
  Safe and sound are all divinely spiritual humans,
  Caodaism now can save humanity,
  The religion is becoming holy.
  The Eighth Female Buddha
 • Nguyên khí  (nguơn khí)

  Nguyên khí  (nguơn khí)

  Chinese: 元氣

  The same as nguyên chất or nguơn chất.

 • Nguyên linh  (nguơn linh)

  Nguyên linh  (nguơn linh)

  Chinese: 元靈

  The same as nguyên hồn, nguyên nhân, nguyên nhơn and nguyên căn. 

  Phật Mẫu Chơn Kinh:
  Thập Thiên Can bao hàm vạn tượng, 
  Tùng Địa Chi hóa trưởng càn khôn.
  Trùng huờn phục vị thiên môn, 
  Nguơn linh hóa chủng quỉ hồn nhứt thăng.

  Prayer to God the Mother:
  The Ten Heavenly Stems containing countless things,
  With the Twelve Earthly Branches, starts everything.
  Three categories of humans with many incarnations 
  Are all saved and allowed to return to Heaven. 
 • Nguyên nhơn, hóa nhơn, quỉ nhơn

  Nguyên nhơn, hóa nhơn, quỉ nhơn

  Chinese: 元人 , 化人,  鬼人

  Also Nguyên nhân, hóa nhân và quỉ nhân.

  According to Caodaism, human beings are classified into three categories:

  1. Nguyên nhân, humans with original spirits, who have incarnated on earth from Heaven for some reason, especially for the world salvation.

  2. Hoá nhân, humans with evolutionary spirits, who have had countless reincarnations on earth before becoming humans.  

  3. Quỉ nhân, humans with evil spirits, have come to the earth under Satan's orders to test whether someone is righteous enough. Some divinely spiritual and evolutionary humans become evil humans due to their serious sins.

  After the Creation, ten million divine spirits took God's orders to incarnate in the world in order to help and instruct all living things. However, for some reason, they haven't returned to Heaven, so God decided to use religions to rescue them. In the First Amnesty, under God's orders, Dipankara Buddha saved 600.000 of them. Amitabha Buddha saved another 200,000 in the Second Amnesty. In the Third Amnesty, Maitreya Buddha is responsible for saving the rest.

  Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp:

  "Ấy vậy, phần người có: Nguyên nhân, Hóa nhân, Quỉ nhân. Hại thay 100 ức Nguyên nhân do Đức Chí Tôn đã để lại nơi mặt thế nầy đặng làm bạn với các đẳng chơn hồn trong vạn linh sanh chúng của Ngài đã đào tạo thì Phật vị có 6 ức, Tiên vị có 2 ức, còn 92 ức Nguyên nhân bị đọa trần.

  Từ ngày Đạo bị bế, họ có lắm công tu hành mà thành thì không thành. Tội nghiệp thay! vì 92 ức Nguyên nhân ấy mà chính mình Đức Chí Tôn phải giáng trần mà lập nền chơn giáo của Ngài. Chúng ta đã ngó thấy cái Thánh ân, đặc biệt hơn hết là Đức Chí Tôn đã thấy rõ rằng: Các Nguyên nhân ấy không phương gì tự giải thoát vì quá tội tình, quá mê luyến hồng trần, hoặc đào tạo quả kiếp nặng nề quá đỗi, vì cớ cho nên tu thì có tu mà thành thì không có thành, tức nhiên từ ngày Đạo bế thì cơ siêu thoát đã mất tại mặt thế nầy. Chính Đức Chí Tôn biết rằng không thế gì các Nguyên nhân tự mình đạt cơ giải thoát đặng."

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  "So there are humans with original, evolutionary and evil spirits. Unfortunately, of the 10 million humans with original spirits God assigned to help the world only 800.000 returned. The rest is still exiled on earth. 

  Since the religious path back to Heaven was closed, they have tried to practice religion without any achievements. Besides, they must have committed such serious sins that their religious practices have got them nowhere. God knows that and He Himself came to the world for the new religion to save them. That's God's great love and favor!"

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  "Bần đạo khi đắc lịnh làm Chưởng Ðạo lập Hội Thánh giáo đạo tha phương thì tùng lòng bác ái của Chí Tôn, mở rộng thế cho nhơn sanh dâng công đổi vị. Bần đạo chẳng kể là Nguyên nhân, Hóa nhân hay Quỉ nhân, ví biết lập công thì thành đạo."

  The Collection of the Divine Messages:
  "When I was assigned to be in charge of Caodai Missionary, I facilitate the practice of Caodaism in compliance with God's compassion regardless of whether they are Nguyên nhân (heavenly spiritual humans), Hóa nhân (evolutionary humans) or Quỉ nhân (evil humans)."
 • Nguyên sanh, hóa sanh, quỉ sanh

  Nguyên sanh, hóa sanh, quỉ sanh

  Chinese: 元生, 化生, 鬼生

  The same as nguyên nhân, hóa nhân và quỉ nhân.

 • Nguyên tánh

  Nguyên tánh

  Chinese: 元性

  Divine goodness, inborn goodness.

  Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Ðã Qui Liễu:
  Trụ nguyên tánh hồn linh nhàn lạc, 
  Cõi Đào nguyên cỡi hạc thừa long.
  Lánh xa trược chất bụi hồng,
  Cung Tiên sớm tối vui vòng thung dung.

  Prayer for Late Relatives and Friends:
  Your spirit goes back to divine goodness
  And you gain the former happiness. 
  You've left the sad world behind
  And from now on have a good time. 
 • Nguyên thể

  Nguyên thể

  Chinese: 元體

  (Keep) something in its original form.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Chỉ có xứ Việt Nam còn duy trì được sự tôn sùng tổ phụ theo tục lệ cổ truyền, mặc dầu xứ ấy chỉ biết chịu ở dưới quyền lệ thuộc từ ngày được tạo lập đến giờ. Ý Thầy muốn nó được giữ nguyên thể như vậy mãi.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, only in Vietnam, ancestor worship is still practiced the same as it was although the country has been under foreign rule since it was established. I want that good tradition to be kept for good.
 • Nguyên tiêu

  Nguyên tiêu

  1. 元宵 : the full moon night of the first lunar month.

  2. 元霄 : the First Heaven of the Nine Heavens according to Caodaism.

  Kinh Ðệ Nhị cửu:
  Đã thấy đủ Thiên đình huyền pháp, 
  Cổi giác thân lên đạp Ngân Kiều.
  Đẩu Tinh chiếu thấu Nguyên Tiêu, 
  Kim Quang kiệu đỡ đến triều Ngọc Hư.

  Funeral Prayer for the Second Nine-Day Period:
  After witnessing the heavenly magical power,
  Leave your corpse and cross the sad river.
  The way to the First Heaven level is free from obstruction,
  So take the light palankeen to report to God in Heaven.  
 • Nguyệt chiếu minh

  Nguyệt chiếu minh

  disImgRight ID002230-s.jpg Nguyệt chiếu minh ID002230.jpg Nguyệt chiếu minh

  Chinese: 月照明

  The bright moon.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Mối Ðạo từ đây rán vẹn gìn,
  Tu là khổ hạnh khá đinh ninh.
  Lòng thành một tấm Trời soi xét,
  Gương rạng nghìn thu nguyệt chiếu minh.

  The Collection of Divine Messages:
  From now on always keep in mind
  That practicing religion is a hard life.
  But your sincerity will be considered.
  It's like a bright moon forever.
 • Nguyệt cúc

  Nguyệt cúc

  Chinese:月菊

  The moon and chrysanthemum. This phrase refers to autumn.

  Bài Dâng Trà:
  Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương, 
  Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương. 
  Ngưỡng vọng Từ Bi gia tế phước, 
  Khai minh Đại Đạo hộ thanh bường.

  Stanza for Tea Offering:
  This is the sweet-smelling tea
  I sincerely offer to God and all deities. 
  O my Lord, please, bless me more.
  I request a peaceful life and no more.
 • Nguyệt hoa

  Nguyệt hoa

  Chinese: 月花

  The moon and flower (i.e. having immoral sex)

  Giới Tâm Kinh:
  Mựa chớ ham giọng đờn tiếng quyển, 
  Thói dâm phong rù quyến nguyệt hoa.
  Có ngày hư nát cửa nhà,
  Xa gần đồn tiếng thúi tha vô cùng.

  Deterrent Prayer:
  Avoid seducers, who are very risky
  Together with immoral sexual activities 
  Or else you'll have a broken home
  And a bad reputation widely known.
 • Nguyệt Tâm Chơn Nhơn

  Nguyệt Tâm Chơn Nhơn

  Chinese: 月心眞人

  The Moonlit Heart Enlightened Human (literally translated), a Saint in the White Cloud Cave in Heaven, who used to lead Caodai Missionary. He is believed to have been Victor Hugo, a famous French writer, in an incarnation.

  Through seances, he granted prayers for Caodaist rites such as:

  1. Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối. (Prayer for a dying person)
  2. Kinh Khi Đã Chết Rồi. (Prayer after death)
  3. Kinh Tẫn Liệm. (Prayer for shrouding)
  4. Kinh Đưa Linh cữu. (Prayer on the way to grave)
  5. Kinh Tắm Thánh. (Holy bath prayer)
  6. Kinh Hôn Phối. (Wedding prayer)
 • Ngự ban

  Ngự ban

  Chinese: 御頒

  To grant, allow, let have.

  Kinh Ðệ Nhị cửu:
  Tây Vương Mẫu vườn Đào ướm chín, 
  Chén trường sanh có lịnh ngự ban.
  Tiệc hồng đã dọn sẵn sàng, 
  Chơn Thần khá đến hội hàng chư linh.

  Funeral Prayer for the Second Nine-Day Period:
  God the Mother will grant ripe peaches
  And longevity wine to the returnees.
  Look! The banquet is ready,
  So come to meet all deities.
 • Ngự giáng

  Ngự giáng

  Chinese: 御降

  (God) comes to some place.

  Bài Xưng Tụng Công Ðức Phật Tiên Thánh Thần:
  Trên Điện Ngọc Vua Trời ngự giáng, 
  Trước đền vàng phán đoán phân minh.
  Cõi trần trung giái thinh thinh, 
  Phàm gian lao khổ đao binh tai nàn.

  Stanza in Praise of Deities:
  King of Heavens comes to His Court
  And gives reasonable judgement from His throne
  To the world, where people are in misery
  'Cause of wars, diseases and adversity.
 • Ngự Mã Thiên Quân

  Ngự Mã Thiên Quân

  Chinese: 御馬天君

  Royal Horse Holy Man (literally translated), a title granted by God to His Assistant. Hộ Pháp is believed to be one of God's assistants who incarnated on earth to preach God's word. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Vú mẹ chưa lìa đám trẻ con,
  Ðộ sanh chưa rõ phận vuông tròn. 
  Quyền cao Ngự Mã là vinh bấy, 
  Phận mỏng Hiệp Thiên biết giữ còn. 
  Lợt điểm Thánh tâm trần tục khảo,
  Vẻ tươi bợn thế nét dò đon.
  Thà xưa ví bẳng nay gìn vậy, 
  Lòng mẹ ngại ngùng con hỡi con!

  The Collection of Divine Messages: 
  Since you're too inexperienced  
  I'm afraid you can't fulfill your obligation. 
  Currently you're holding a high position, 
  But I don't know if you can keep it long.
  Due to lots of worldly temptations,
  You might be lured away from your employment.
  I wish you kept the same function as before.
  That would be better, I suppose.
 • Ngự triều

  Ngự triều

  disImgRight ID002237-s.png Ngự triều ID002237.png Ngự triều

  Chinese: 御朝

  To preside at a cabinet meeting.

  Kinh Tiểu Tường:
  Tịnh niệm phép Nhiên Đăng tưởng tín, 
  Hư Vô Thiên đến thính Phật điều.
  Ngọc Hư đại hội ngự triều,
  Thiều quang nhị bá Thiên Kiều để chơn.

  Prayer for the Mid Funeral:
  Concentrate, meditate on Dipankara Buddha,
  And in the Heaven of Nothingness listen to Buddhist dharma.
  A heavenly convention is then organized.
  After two hundred days the spirit is ready for Paradise.
 • Ngừa 

  Ngừa 

  1. To wait, stand by, hold on. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ngừa thuyền Thầy đợi kẻ sang chơn, 
  Khổ hạnh khuyên con chớ dạ hờn. 
  Sắm nghiệp trần gian còn phải khó, 
  Lựa là nghi trưởng tại Bồng Sơn.

  The Collection of Divine Messages:
  My divine ship is waiting for earthly passengers.
  Don't be discouraged by the hardship you've suffered.
  It's not easy to make a good career in life,
  Much less a senior deity in Paradise.

  2. To prevent, stop, avoid.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Các vật dục xảy ra một buổi, 
  Cả hành vi lầm lỗi khôn ngừa.
  Sấp mình cúi lạy xin thưa, (lạy) 
  Ơn trên Từ Phụ cho chừa tội khiên.

  The Collection of Divine Messages:
  Thinking back to what happened then
  As well as the errors I couldn't prevent.
  Kowtowing, I say the prayer
  To God, please forgive me, a sinner.
 • Ngựa vàng & thỏ ngọc

  Ngựa vàng & thỏ ngọc

  The golden horse & the jade rabbit, that is the sun and the moon. The phrase means time flies.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ngựa vàng ruổi vó thoi đưa sáng,
  Thỏ ngọc trau gương đậm vẻ làu.

  The Collection of Divine Messages:
  Golden horse comes and goes so quickly 
  And jade rabbit shines at night naturally.
 • Ngưng thần định trí

  Ngưng thần định trí

  Chinese: 凝神定智

  To concentrate, focus, center, rivet.

 • Ngưỡng nghĩa

  Ngưỡng nghĩa

  Chinese: 仰義

  To look forward to, expect, wait for. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Em chào mấy anh, em đương ở Ngự Quan Cung, Bát Nương đến cho hay rằng mấy anh đương ngưỡng nghĩa, nên vội vã đến hầu.

  The Collection of Divine Messages:
  Hi brothers! While I was in Ngự Quan Cung, the Eighth Female Buddha came and told me you were expecting me, so I am here to wait on you.
 • Ngưỡng vọng

  Ngưỡng vọng

  Chinese: 仰望

  The same as ngưỡng nghĩa, but more formal.

  Bài Dâng Trà:
  Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương, 
  Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương. 
  Ngưỡng vọng Từ Bi gia tế phước, 
  Khai minh Đại Đạo hộ thanh bường.

  Stanza for Tea Offering:
  This is the sweet-smelling tea
  I sincerely offer to God and all deities. 
  O my Lord, please, bless me more.
  I request a peaceful life and no more.