ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - NH
ID023628 - dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - NH 🖶 Print this dictionaryEN
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

 • Nhạc công

  Nhạc công

  disImgRight ID002244-s.jpg Nhạc công ID002244.jpg Nhạc công

  Chinese: 樂工

  Musician, instrumentalist, player.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Nhạc còn chưa đủ thể cách, đờn để rước chư Tiên, Thánh, không phải vậy là đủ, người nhạc công phải ăn mặc tinh khiết.

  The Collection of Divine Messages:
  Music is a little improper. It's not solemn enough to receive deities. The musicians have to wear clean clothes.
 • Nhạc năm cung

  Nhạc năm cung

  Pentatonic music, the music found in many Asian countries including Vietnam. Nowadays this kind of music is called cổ nhạc (Old music) in Vietnam. It isn't so popular as Western music, but is played in all Caodaist rites.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Rừng thiền trở gót mới thung dung, 
  Nhàn hạ riêng vui cảnh bá tùng. 
  Lao lực thế tình chi xạo xự,
  Rửa tai chờ lóng nhạc năm cung.

  The Collection of Divine Messages:
  In a religious retreat you'll have a pleasant life. 
  And you can get back to nature if you'd like.
  Having no more hardship or misery,
  You can enjoy music and live in harmony.
 • Nhạc sĩ & nhạc sư

  Nhạc sĩ & nhạc sư

  disImgRight ID002246-s.jpg Nhạc sĩ & nhạc sư ID002246.jpg Nhạc sĩ & nhạc sư

  Chinese: 樂士 & 樂師

  A musician and a music master. They are also two titles in Caodaist Department of Music. The former is the lowest and the latter the highest. A Nhạc Sĩ is equal to a Chánh Trị Sự and a  Nhạc Sư to Giáo Sư. To be a Nhạc Sĩ, you have to pass an exam held by the Caodaist Sacerdotal Council. 

 • Nhạc tấu Quân Thiên

  Nhạc tấu Quân Thiên

  Chinese: 樂奏鈞 

  Honors music, musical salute to God.

  Before a rite in a Caodaist Holy House, there is a musical salute to God, that is traditional Vietnamese pieces of music are played.

  A. In the first mode, seven pieces of music are played in the major rites of God's Birthday, the mid First, Seventh and Tenth lunar months.

  B.  In the second mode, five pieces are played in the major rites of Birthdays of Confucius, Laotzu, Buddha, Guanyin, Li Bai, Guan Yu, Jesus Christ and God the Mother.

  C. In the third mode, three pieces are played in minor rites and other anniversaries.

  The first mode includes:

  1. Xàng Xê (Sway).
  2. Ngũ Đối Thượng (Five upper levels).
  3. Ngũ Đối Hạ (Five lower levels).
  4. Long Đăng (Ascending dragon). 
  5. Long Ngâm (Descending dragon). 
  6. Vạn Giá (Things fixed).
  7. Tiểu khúc (Short Piece).

  The second mode is like the first, but excludes Long Ngâm and Vạn Giá. 

  The third mode includes Ngũ Đối Hạ, Long Đăng and Tiểu Khúc.

  Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp:

  "Từ thử, ai cũng cho âm thinh sắc tướng là tà mị, mà căn bản của Đạo Nho là Lễ Nhạc, mà chính Đại Đạo Tam Kỳ là Nho Tông Chuyển Thế thì phải truy tầm nguyên lý của nó mà xác nhận cho đúng nghĩa là thế nào?

  Đòi phen, chúng ta không hiểu được uyên thâm khi dâng lễ cho Đức Chí Tôn lúc Nhạc Tấu Quân Thiên, hết lớp trống qua đến đờn 7 bài thì lâu quá, có khi phải chồn chân rồi nãn chí, chính Bần đạo cũng vậy, vì nghĩ rằng Chí Tôn tư vị quốc dân VN nên tiền định chi chi cũng làm gương mẫu cho toàn đại đồng thế giới, mà có lễ nhạc nầy luôn luôn khi dâng lễ thì ý nghĩa ắt cao trọng lắm là phải.

  Bởi cớ nên khi mới Khai Đạo, Bần đạo đến tại Thánh Thất Thủ Đức của ông Thơ tạo lập, Bần đạo không tin nên hỏi Đức Lý Giáo Tông. Ngài dạy rằng: trên Ngọc Hư Cung có hai câu liễn:

  · Bát hồn tư mặc ca Huỳnh Lão,
  · Vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn.

  Bần đạo cũng không hiểu là gì. Lần lần Bần đạo hỏi nữa, Bần đạo được dạy mà hiểu rằng:

  Kể từ phôi thai Càn Khôn vạn vật nầy, Chí Tôn là khối Sanh Quang, biến thành hai khối Sanh Khí, hai khí ấy trụ lại thành một khối lớn tương hiệp nhau mới nổ sanh một tiếng ầm, người ta gọi là Nổ ầm, hay nghe tiếng Ni, đạo Phật sửa lại là Úm (Úm ma ni bát rị hồng). Nhờ tiếng nổ ấy, Bát hồn mới vận chuyển, biến sanh vạn vật và loài người. Tiếng ấy bay ra nghe đến đâu thì Khí Sanh Quang đến đó, tức là sự sống đến, bằng chẳng nghe được thì nơi ấy tiêu diệt, nghĩa là chết mất mà thôi.

  Bởi cớ nên dùng đến những vật Bát âm, nó đã chết đi rồi, như cái trống chẳng hạn, tấm da trâu ấy đã chết, mà với sự khôn ngoan của loài người, làm cho nó có tiếng kêu được, tức là làm cho nó sống lại được, nghĩa là Bát hồn ấy vận chuyển sống lại mà đảnh lễ Đức Chí Tôn, vì cớ nên khi nghe Nhạc Tấu Quân Thiên là có âm thanh sắc tướng, song hiểu xác ý: Khi dâng lễ Đức Chí Tôn, qui pháp định, thấy và nghe cả Bát hồn vận chuyển dâng cái sống cho Ngài.

  Nên chi, từ đây, khi Nhạc Tấu Quân Thiên, chúng ta xem quí hơn dâng Tam bửu, dầu phải lỡ đi nửa chừng trong Đền thờ, nghe đến đó phải dừng lại, cấm không được đi lộn xộn, vì lẽ ấy làm giảm điều kính trọng dâng lên Chí Tôn mà không nên. Khi ấy là vận chuyển Bát hồn đảnh lễ Đức Chí Tôn.

  Vì cớ, Lễ Nhạc hiểu rõ lại thì Chí Tôn không phải là tư vị nước VN, mà chính nghĩa là làm cho sống lại Bát hồn, và Ngài vẫn vui nhận lễ ấy."

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  "It's been believed that sound and appearance are false religious practice, but rites and music are Confucian foundation as well as what Caodaism uses to perfect the world in the Third Amnesty. So it's necessary to examine them to see if they are proper practice. 

  Generally, we don't have an insight into this lengthy procedure (playing the seven pieces of music), so we sometimes feel bored. I myself used to have the same feeling and think that's because God shows favoritism to the Vietnamese by considering their traditions the models for the whole world to follow. 

  Therefore, in the early stage of Caodaism, I asked Li Bai, the Supreme Caodaist Leader, for an explanation. He said there was a couplet (distich) in Ngọc Hư Cung:

  In a meditative mood all spirits sing the praises of God.

  Unanimously all living beings pray to God. 

  At first I didn't understand then later I realized something. Before the Creation, God was the Absolute which changed into the Two Forms. Those Two Forms united and produced an explosion called Om (or Auṃ [ə̃ũ], Sanskrit: ॐ) by Buddhism. Thanks to that sound the eight categories of spirits became active and transformed. Where the sound was heard, living things were born and vice versa. 

  The music we play stands for the eight categories of spirits who are transforming and singing the praises of God. 

  Therefore, from now on the honors music to God should be more respected than the rite of Offering the Three Jewels. You should not move around in the Holy House while the music is being played because that degrades the rite. 

  With that in mind, now we understand that the Vietnamese music played in the rite is not favoritism, but to revive the eight categories of spirits in order to worship God.

  Vì cớ, Lễ Nhạc hiểu rõ lại thì Chí Tôn không phải là tư vị nước VN, mà chính nghĩa là làm cho sống lại Bát hồn, và Ngài vẫn vui nhận lễ ấy."

 • Nhãn huệ quang

  Nhãn huệ quang

  disImgRight ID002248-s.png Nhãn huệ quang ID002248.png Nhãn huệ quang

  Chinese: 眼慧光

  The enlightened being's eyes, the divine eyes.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  Hồi em còn ở thế, sức giận của em đến đỗi, nếu em được thiêng liêng vị tức cấp, thì có lẽ cây quạt của em đã đưa họ trụm vào phong đô không sót một ai.

  Nhưng chừng bỏ xác phàm, được nhãn huệ quang rồi, em lại thương đau, thương đớn, dường như sợ cho họ sái đường lạc nẻo, thì phải mất một bạn thiêng liêng rất quí trọng vậy, thành thử phải dìu dắt chiều theo tâm phàm họ cao thấp mà sửa từ bước, độ từ chặng. Mà nếu rủi dìu họ không được, thì phải tận tụy với trách nhiệm làm thế nào cho họ đừng sa đọa phong đô để cầu với Tam Giáo Tòa, cho tái kiếp mà chuộc căn quả. 

  The Collection of Divine Messages:

  While I was alive, I was so furious that, if allowed, I would use my magic fan to drive all of the bad guys into Hell. However, having left my physical body and attained the divine eyes, I only feel pity for them.

  I am even worried that they will take the wrong way and get lost, so I will lose some best friends in Heaven later. Consequently, it is important to teach people according to how much knowledgeable and virtuous they are.

  If failing, you'd better try to prevent them from going to Hell and request the Three-Religion Court to allow them to reincarnate to make atonement. 

 • Nhãn tiền báo ứng

  Nhãn tiền báo ứng

  Chinese: 眼前報應

  Immediate retribution. (Also báo ứng nhãn tiền)

  The phrase implies retribution is inevitable under the Natural Principle of Causality and the result can happen right in your lifetime.   

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Mùi đời đã nếm biết chua cay, 
  Giành giựt còn mong cậy sức tài. 
  Nếu chẳng định tâm lo xét quấy, 
  Nhãn tiền báo ứng dễ đâu sai.

  The Collection of Divine Messages:
  You realize that life is so cruel.
  Then why keep fighting for survival?
  For each sin you've committed,
  Retribution is always instant and unavoided.
 • Nhắm mắt

  Nhắm mắt

  To close one's eyes.

  1. To die, pass away, buy the farm. 

  Kinh Sám Hối:
  Còn hoi hóp tranh đua bay nhảy, 
  Nhắm mắt rồi phủi thảy lợi danh.
  Lương tâm thường xét cho rành, 
  Của không phải nghĩa chớ sanh lòng tà.

  Remorse Prayer:
  However hard you fight in life 
  Your wealth is all gone as soon as you die.
  So just listen to your conscience
  And don't take what isn't your possession.

  2. To resign oneself to fate or what one has to do.

  Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu:
  Xưa con không thấu cội nhành, 
  Vì đường Đạo bế biệt cành hoa rơi.
  Từ con cách Mẹ phương Trời, 
  Trầm luân khổ hải chơi vơi sóng trần.
  Dầu thương nhắm mắt đưa chơn, 
  Giờ nay gặp lối nghiệt trần giảm tiêu.
  Ngọc Hư định phép cũng nhiều, 
  Phái Vàng Mẹ lãnh dắt dìu trẻ thơ.

  Poem in Praise of God the Mother:
  Years ago I really didn't know 
  'Cause the religious path was closed.
  Since I left God the Mother 
  I've been taking no pleasure.
  But that's what I had to do.
  Now it's time all human evil is removed.
  Under the new law by God the Father
  We're educated by God the Mother.
 • Nhẫng 

  Nhẫng 

  To be busy doing something.

  Kinh Khi Thức Dậy:
  Vừa mở mắt giựt mình thức dậy, 
  Con mang ơn cúi lạy Từ Bi. 
  Tử sanh, sanh tử là chi?
  Gẫm trong giấc mộng cũng bì như nhau.
  Đây tới sáng xôn xao với thế, 
  Nhẫng đua chen kiếm kế sanh nhai.
  Có thân giữa chốn đọa đày, 
  Đếm ba vạn sáu ngàn ngày khó khăn. 

  Prayer after getting up:
  After waking up in the morning,
  I kowtow to God, King of Kings.
  Now I realize my short life
  Resembles a dream in a sad night.
  During the day I have to be busy 
  Struggling for survival daily.
  In the world that's so disgusting,
  I have to resign myself to suffering.
 • Nhập định

  Nhập định

  disImgRight ID002252-s.jpg Nhập định ID002252.jpg Nhập định

  Chinese: 入定

  To practice meditation, to practice Caodaist esotericism.

  Tân Luật:
  Tịnh Thất
  Điều 1: Trong hàng tín đồ, ai đã xử tròn nhơn đạo và giữ trai giới từ 6 ngày sắp lên thì được xin vào Tịnh Thất mà nhập định.

  Caodaist Canonical Codes:
  Meditation House
  Article 1: The Caodaists who have met the Confucian requirements and practiced vegetarianism at least six days a month can request to enter a Meditation House for practicing esotericism.
 • Nhập môn

  Nhập môn

  Chinese: 入門

  To join a religion, to begin practicing a religion. (Especially Caodaism.)

  A new Caodaist has to join a simple rite called nhập môn, where he/she has to take an entry oath called Minh thệ in front of the Caodaist altar. The rite is generally witnessed by two other followers and overseen by the local Caodaist dignitaries.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Chớ các con nhập môn cho đông, lãnh Thiên phong cho nhiều mà không đủ tư cách thì các con phải tự hỏi mình coi có bổ ích vào đâu chăng?

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, you should wonder whether it's beneficial to become a Caodaist believer or dignitary without appropriate Caodaist behaviors.
 • Nhập Thánh thể

  Nhập Thánh thể

  Chinese: 入聖體

  To enter Caodaist priesthood, to be a Caodaist dignitary.

  Kinh Giải Oan:
  Nhập Thánh thể dò đường cựu vị, 
  Noi Chơn Truyền khử quỉ trừ ma.
  Huệ quang chiếu thấu chánh tà, 
  Chèo thuyền Bát Nhã Ngân hà độ sanh.

  Prayer for Injustice Removal:
  Enter Caodaist priesthood to return to Heaven.
  Fight against evil by following the true religion.
  Be wise enough to distinguish between right and wrong.
  Sail the Ship of Ultimate Wisdom for salvation. 
 • Nhị hữu hình đài

  Nhị hữu hình đài

  Chinese: 二有形臺

  The Two Temporal Caodaist Bodies, referring to Hiệp Thiên Đài (Caodaist Judicary Body) and Cửu Trùng Đài (Caodaist Executive Body).

  Caodaism is said to have been established by God with three religious bodies:

  1. Bát Quái Đài, the Caodaist Spiritual Body led by God.
  2. Hiệp Thiên Đài, the Caodaist Judicary Body led by Hộ Pháp Phạm Công Tắc.
  3. Cửu Trùng Đài, the Caodaist Executive Body led by Giáo Tông Li Bai.

  Except Bát Quái Đài, the other two organizations include Caodaist human dignitaries, so they are called Temporal Bodies. However, there was a problem: Giáo Tông Li Bai, a heavenly deity, had to give orders through seances, which was very inconvenient. Therefore, Giáo Tông Li Bai assigned Đầu Sư Thượng Trung Nhựt as the Acting Giáo Tông.

  After Acting Giáo Tông passed away, Giáo Tông Li Bai gave the authority to Hộ Pháp Phạm Công Tắc, who was then responsible for the two organizations. That's why he is called the Leader of the Two Temporal Caodaist Bodies.

 • Nhị Nương

  Nhị Nương

  Chinese: 二娘

  The Second Female Buddha, one of the Nine Female Buddhas, who are God the Mother's Assistants. The Second Female Buddha is believed to have had an incarnation as a woman named CẨM in Vietnam.

 • Nhị thập tứ hiếu

  Nhị thập tứ hiếu

  disImgRight ID002257-s.jpg Nhị thập tứ hiếu ID002257.jpg Nhị thập tứ hiếu

  Chinese: 二十四孝

  The Twenty-four Filial Exemplars, a classic text written by Guo Jujing (郭居敬) during the Yuan dynasty (1260–1368) to teach Confucian moral values.

  The facade of the Temple of God the Mother, Tây Ninh, Vietnam, is covered with sculpted reliefs of the Twenty-four Filial Exemplars. 

 • Nhị xác thân (chơn thần)

  Nhị xác thân (chơn thần)

  disOneRight ID002258.jpg Nhị xác thân (chơn thần)

  Chinese: 二殼身

  The second body, the astral body, the spiritual body.

  According to Caodaism, a given human consists of three parts: First, the soul, which comes from God's great soul. Second, the astral body, which is a combination of the physical body and the mind. Finally, the physical body.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Chơn thần là gì? là Nhị xác thân, là xác thân thiêng liêng. Khi còn ở nơi xác phàm thì khó xuất riêng ra đặng, bị xác phàm kéo níu. Cái Chơn thần ấy của các Thánh, Tiên, Phật là huyền diệu vô cùng, bất tiêu bất diệt. Bậc chơn tu khi còn xác phàm nơi mình, như đắc đạo có thể xuất ra trước buổi chết mà vân du Thiên ngoại. Cái Chơn thần ấy mới đặng phép đến trước mặt Thầy. (TNHT)

  The Collection of the Divine Messages:
  What is spiritual body? It is your second body. When you are alive, it hardly leaves your body, whose has a very powerful attraction to it. The spiritual bodies of Angels, Saints, Immortals, and Buddhas are miraculous, everlasting and indestructible. A true priest, who achieves the religious goal before death, can have his spiritual body leave and travel around. Such a spiritual body is allowed to see Me (God).
 • Nhiễm luyến

  Nhiễm luyến

  Chinese: 染戀

  To be enthralled by the worldly life.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ôi! Thầy đã lắm nhọc nhằn vì bầy con dại, muốn ra tay tế độ, vớt trọn cả chúng sanh thoát vòng khổ hải; nhưng chúng nó nhiễm luyến đã đầy mùi trần thế, tâm chí chẳng vững bền, thấy khó đã ngã lòng; mới đạp chông, toan trở bước. Thầy cũng phải đau lòng, mà nắm máy huyền vi, để cơ Trời xây đổi; các con liệu lấy.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, I have suffered lots of hardship because of My children. I just want to save all living beings from unhappiness, but they are deeply enthralled by worldly life. Additionally, they are too impatient to deal with some minor obstacles. I resign Myself to watching the divine mechanism operating. Think about it!
 • Nhiệm phong (Nhậm phong)

  Nhiệm phong (Nhậm phong)

  Chinese: 任封

  To ordain someone.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Vậy sau nầy, có ai đáng thì do Tân Luật mà công cử, còn về phong tịch thì có Lý Giáo Tông tiến cử, Thầy mới nhậm phong nghe.

  The Collection of Divine Messages:
  Thus, future ordinations have to be carried out in compliance with the Caodaist Canonical Codes. As for the holy names, I only agree to ordain those who are nominated by Giáo Tông Li Bai.
 • Nhiên Đăng Cổ Phật

  Nhiên Đăng Cổ Phật

  disImgRight ID002261-s.jpg Nhiên Đăng Cổ Phật ID002261.jpg Nhiên Đăng Cổ Phật

  Chinese: 燃燈古佛

  Dipankara Buddha or Lamp Bearer Buddha, said to have been an ancient Buddha, who had existed before Shakyamuni. 

  According to Caodaism, Dipankara Buddha presided the First Amnesty and now he is in charge of the Tenth Heaven, the Heaven of Nothingness.

  Kinh Tiểu Tường:
  Tịnh niệm phép Nhiên Đăng tưởng tín, 
  Hư Vô Thiên đến thính Phật điều.
  Ngọc Hư đại hội ngự triều,
  Thiều quang nhị bá Thiên Kiều để chơn.

  Prayer for the Mid Funeral:
  Concentrate, meditate on Dipankara Buddha,
  And in the Heaven of Nothingness listen to Buddhist dharma.
  A heavenly convention is then organized.
  After two hundred days the spirit is ready for Paradise.
 • Nhiệt huyết

  Nhiệt huyết

  Chinese: 熱血

  Wholeheartedly, enthusiastically, keenly.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

  Những kẻ ấy đem tất cả nhiệt huyết của mình đặng cứu dân.

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  Those people wholeheartedly try to save others.

 • Nhiệt thành

  Nhiệt thành

  Chinese: 熱誠

  Kinh Xuất Hội:
  Nhờ Chí Tôn dạy khôn lẽ Đạo,
  Phật, Thánh, Tiên nhỏ máu nhiệt thành.
  Vạn linh đã hiệp Chí linh,
  Hội xong cậy sức công bình Thiêng Liêng.

  Prayer after a Meeting:
  Thanks to God's instructions 
  As well as deities' devotion,
  The meeting has finished successfully. 
  What to do now is to implement the policy.  
 • Nhiễu điều

  Nhiễu điều

  A piece of silk cloth, referring to the saying "Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng", which means fellow countrymen should help each other in hard times.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Nhiễu điều ví đặng phủ gương trong, 
  Thì mới làm cho cái nghĩa đồng. 
  Dồn dập mối sầu, thân thảm thiết, 
  Thầy khuyên hành đạo sẽ vui lòng.

  The Collection of Divine Messages:
  Help your needy fellow countrymen.
  That's what you have to do then.
  Can't escape constant misfortune?  
  My advice is practicing religion.
 • Nhiễu hại

  Nhiễu hại

  Chinese: 擾害

  To hurt, to harm, to maltreat. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thầy mầng các con.
  Thơ, con dắt mấy em con đi Cần Giuộc, vì tà mị muốn nhiễu hại môn đệ Thầy ở dưới.
  Quan Thánh và Quan Âm đợi các con xuống... Ði lập tức. Còn Trung chẳng hề gì, để nó lo việc rất gấp của gia đình nó.

  The Collection of Divine Messages:
  Hi disciples! Thơ, go with your brothers to Cần Giuộc because evil wants to harm My disciples there. Guanyin and Guan Yu are waiting for you. Do it immediately! Trung is OK, so let him take care of his family urgency.
 • Nho gia

  Nho gia

  disOneRight ID002266.jpg Nho gia

  Chinese: 儒家

  A Confucian, an adherent of Confucianism.

 • Nho giáo

  Nho giáo

  disImgRight ID002267-s.jpg Nho giáo ID002267.jpg Nho giáo

  Chinese: 儒敎

  Confucianism, the ethical system of Confucius, emphasizing moral order, human virtues and gentlemanly education.

  Confucians think the cultivation of virtue and maintenance of ethics are very important. Some of the basic Confucian ethical concepts and practices include the Five Constants and Four Virtues.

  The Five Constants are: humaneness, righteousness or justice, proper rite, knowledge and integrity. The Four Virtues are: loyalty, filial piety, firmness and righteousness.

  According to Caodaism, in the Third Amnesty Confucianism is considered one of the three major religions (Buddhism, Taoism and Confucianism), which the believers need to unite.  

 • Nho nhã

  Nho nhã

  Chinese: 儒雅

  To be refined, cultured, sophisticated.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Nho nhã con tua tập tánh tình,
  Dưới đời đừng tưởng một mình lanh. 
  Một câu thất đức thiên niên đọa, 
  Nhiều nỗi trầm luân bởi ngọn ngành.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciple, try to be more cultured.  
  Don't always think that you're superior.
  Coarse language is as bad as serious sins.
  Lots of such sinners have been in Hell ever since.
 • Nho Thích Đạo

  Nho Thích Đạo

  disImgRight ID002269-s.jpg Nho Thích Đạo ID002269.jpg Nho Thích Đạo

  Chinese: 儒釋道

  Confucianism, Buddhism and Taoism, the three major religions in Asia. Caodaist dignitaries are classified into three branches:

  The dignitaries in yellow vestments are in the Buddhist branch, in sky blue vestments the Taoist branch and in red vestments the Confucian branch.

 • Nho Tông Chuyển Thế

  Nho Tông Chuyển Thế

  Chinese: 儒宗轉世

  Confucianism for world redemption, one of Caodaist pillars.

  Ðức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo về Cơ quan Chuyển thế:

  "Bần đạo nhớ buổi Ðức Chí Tôn mới đến tỏ danh hiệu của Ngài, Ngài hứa với các môn đệ của Ngài buổi đầu về Cơ quan Chuyển thế, làm phân vân biết bao nhà trí thức, tìm hiểu hai chữ Chuyển thế là gì?

  Theo Triết lý học, định nghĩa chữ Chuyển thế là xoay đổi thời đại hiển nhiên ra thời đại khác, hoặc không phù hạp, hoặc quá khuôn khổ nề nếp, nên quyết đoán thay đổi lập trường thiêng liêng vì thời đại nầy đã định. Chuyển nghĩa là sửa đổi cũ ra mới. Lấy nghĩa lý định hẳn ra, tức nhiên chúng ta nhận thấy các khuôn luật đạo đức từ trước để lại đến giờ đều bị biếm trách cả, bởi vì đời quá hung tàn bạo ngược, vô nhơn luân, tinh thần đạo đức không qui định tâm lý loài người không tương quan nhau, mất cả luật đồng sanh làm căn bản loài người, luật đồng sanh gần như bị hủy bỏ... ... ..."

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon on the Organization of World Redemption:

  "I remember when God came, making his Name known to us, He promised to create an Organization of World Redemption. That caused lots of scholars to research what redemption was.

  Redemption can be defined as changing the current world, which is improper, outdated or too structured, into a better world. More exactly, old ethical standards have been rejected because  humans are too aggressive and immoral. Established moral principles cannot control human behaviors anymore, so humans, consequently, cannot live together in perfect harmony."

 • Nho tông khai hóa

  Nho tông khai hóa

  Chinese: 儒宗開化

  Confucianism for general education.

 • Nhồi quả

  Nhồi quả

  To make complete atonement for all previous sins in only one incarnation.

  It's said that you'll come back to Heaven faster if you do so instead of in many incarnations. This term is used to refer to a person who suffers too much.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ơn Trời cho mở Ðạo kỳ ba,
  Dìu dẫn nhơn sanh lánh vạy tà.
  Ví muốn tu thân nhồi quả trước, 
  Gắng công sau sẽ đến cùng Ta.

  The Collection of Divine Messages:
  Thank goodness the Third Salvation begins
  Teaching people how to stay away from sins.
  Why not first make complete atonement?
  Then come to Me later for practicing religion.
 • Nhồi sọ

  Nhồi sọ

  1. To cram for an exam.

  2. To brainwash somebody, to propagandize.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

  Thảng như có kẻ nói cái ông đó mà biết cái gì, ổng nhồi sọ mình cho ngu cho dại, cho điên cuồng.

  His Holiness Hộ Pháp' Sermon:

  If they say that ignorant man tries to brainwash you into believing crazy things.

 • Nhơn cách (Nhân cách)

  Nhơn cách (Nhân cách)

  Chinese: 人格

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Vậy từ đây các con đã nhập môn thì phải để ý vào đường chánh giáo mà cùng nhau bước tới cho khỏi lối chông gai. Các con đừng vì tư lợi mà làm mất nhơn cách thì rất uổng cái điểm linh quang của Thầy để vào xác thân của các con lắm. Các con nghe à!

  The Collection of Divine Messages:
  Since you're now Caodaist adherents, you have to study the doctrine and together overcome all difficulties. Never sacrifice your personality for personal benefit! That wastes the divine spirit I have granted to you. Think about it! 
 • Nhơn cầm

  Nhơn cầm

  Chinese: 人禽

  Humans and birds, that is all living things.

  Bài Xưng Tụng Công Ðức Phật Tiên Thánh Thần:
  Tây phương cõi Phật chói lòa, 
  Từ bi Phật Tổ hải hà độ dân.
  Lòng cảm xót dương trần lận đận, 
  Ra oai linh tiếp dẫn nhơn cầm.

  Stanza in Praise of Deities:
  From the world of Buddha in the west
  Cakya Mouni always save people from death.
  Since he feels pity for the sufferers,
  He's ready to help with his superpower. 
 • Nhơn chủng (Nhân chủng)

  Nhơn chủng (Nhân chủng)

  disOneRight ID002276.jpg Nhơn chủng (Nhân chủng)

  Chinese: 人種

  Humans, mankind, human race, human beings.

  Phật Mẫu Chơn Kinh:
  Hội ngươn hữu Chí Linh huấn chúng.
  Đại Long Hoa nhơn chủng hòa ki (cơ).

  Prayer to God the Mother:
  In the third Amnesty, God comes to teach the doctrine.
  In the time of Long Hoa Council, humans show accord in feeling.
 • Nhơn duyên

  Nhơn duyên

  1. Chinese: 因緣

  Dependent origination.(Buddhism) The term refers to the twelve links of dependent origination, which describes the series of causes resulting in transmigration. 

  2. Chinese: 姻緣

  The predestined marriage links.

  3. Chinese: 人緣

  To be destined for a religious life. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Bát Nhã từ đây vững lái thuyền,
  Tuông pha khổ hải độ nhơn duyên.

  The Collection of Divine Messages:
  From now on just sail the ship of Wisdom 
  To rescue those who are destined for Caodaism.
 • Nhơn đạo & Thiên đạo

  Nhơn đạo & Thiên đạo

  Secular duties and godly duties.

  In Caodaism, adherents are encouraged to fulfill the secular duties, especially in compliance with Confucianism, before carrying out the godly duties.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Sai lầm một thuở biết ăn năn, 
  Năn nỉ lòng kia tự xét rằng.
  Rằng ở đời thì nhơn đạo trọn, 
  Trọn rồi Thiên đạo mới hoàn toàn.

  The Collection of Divine Messages:
  Express remorse whenever you can't do right.
  And mull over your own life to realize 
  That secular duties must first be satisfied 
  Before godly duties should be tried.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thầy dạy Nữ phái biết trọng Tam tùng Tứ đức, Nam phái Tam cang Ngũ thường. Hễ Nhơn đạo thành là phù hạp Thiên đạo, nghe à!

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, female followers have to respect the Three Obediences and the Four Virtues and male the Three Bonds and the Five Constants. Remember that you can't meet the godly duties until you have completed the secular duties.

  The Eighth Female Buddha's Messages:

  A disciple must complete two phases, which are Nhơn Đạo and Thiên Đạo, before entering the phase of esotericism. Nhơn Đạo means fulfilling your personal moral obligations and Thiên Đạo means taking responsibility for caring for other people.

  If you meet these responsibilities, you pay off all your debts in your previous incarnations as well as your current debts. You could have borrowed many things in your former incarnations, and in your current incarnation, you also owe your parents and your mother country, not to mention the intentional and unintentional debts.

  To fulfill Nhơn Đạo, male disciples must respect the three social relationships and perfect the five personal qualities. Female disciples must obey the three family codes and the women’s code of conduct.

  To fulfill Thiên Đạo, male and female must give up secular life, becoming priests and teaching people Cao Dai doctrine.

 • Nhơn đức (Nhơn đạo)

  Nhơn đức (Nhơn đạo)

  Chinese: 仁德 - 仁道

  Also nhân đức (nhân đạo). Charitableness, generousness.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Một đàn cơ riêng biệt ít khi được thiết lập cho ai, mặc dầu lời thỉnh nguyện có quan hệ cách mấy đi nữa cũng không đặng. Nhưng đối với con, Thầy được hiểu lòng nhân đức, tánh từ thiện của con, nên Thầy cho con được thỏa nguyện.

  The Collection of Divine Messages:
  Barely is a seance held for an individual however important the request is. However, I understand your charitableness, so I've granted you your request.   
 • Nhơn gian (nhân gian, thế gian)

  Nhơn gian (nhân gian, thế gian)

  Chinese: 人間

  The world or humans.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Day mặt Hồng Quân ngó địa hoàn, 
  Rưới chan vạn vật khối sinh quang. 
  Cõi Tiên mở rộng cung Ðâu Suất, 
  Nước Phật sửa an cảnh Niết Bàn. 
  Cứu thế quyết ngưng quyền Ðịa phủ
  Ðộ đời cố tạo phước nhơn gian.
  Thần thông trói chặt Ma vương quái, 
  Dìu bước vạn linh đến cảnh nhàn.

  The Collection of Divine Messages:
  God turned around, looking at the earth,
  Then light came and life emerged. 
  The nirvana expands for more holy beings.
  The Buddhist world is also developing. 
  For universal salvation, Hell exists no more.
  To moralize all humans, God blesses them all.
  His miracles will overwhelm King of evils,
  And lead good people to the Eternal. 
 • Nhơn hậu (nhân hậu)

  Nhơn hậu (nhân hậu)

  Chinese: 仁厚

  To be humane.

  Kinh Sám Hối:
  Thấy hình khổ dạ ta đâu nỡ, 
  Khuyên làm lành trừ đỡ tội căn.
  Quấy rồi phải biết ăn năn, 
  Ở cho nhân hậu chế răn lòng tà.

  Remorse Prayer:
  Seeing punishments in Hell, I feel terrified, 
  So I advise you to always live right,
  Express remorse for your evil
  And try to be as humane as possible.
 • Nhơn lực

  Nhơn lực

  Chinese: 人力

  Man, mankind, humanity.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Còn Tòa Thánh thì Thầy muốn cho có nhơn lực hiệp cùng Thiên ý, ấy là hạnh của Thầy, các con nên xem gương mà bắt chước. Từ Thầy đến lập Ðạo cho các con đến giờ, Thầy chưa hề một mình chuyên quyền bao giờ; các con lựa chọn nơi nào mà Hội Thánh vừa lòng thì đẹp lòng Thầy.

  The Collection of Divine Messages:
  As for the site for the Caodaist Temple, I want the unanimity between man and holy beings. It's my nature to do so and you should follow that. Since I founded the religion, I've never acted as a dictator. I'll be pleased with what location you choose for the future temple provided that also satisfies the Sacerdotal Council.
 • Nhơn Nghĩa (Nhân Nghĩa)

  Nhơn Nghĩa (Nhân Nghĩa)

  Chinese: 仁義

  Humaneness and righteousness.

  On the front of Caodaist Temple, there are the Chinese 仁義 (Humaneness and righteousness), which represent the main policy of Caodaism.

  In addition, there is a couplet:

  Chinese 

  仁佈四方大道以仁興社稷

  義頒萬代三期重義振山河

  Vietnamese:
  NHƠN bố tứ phương Đại Đạo dĩ Nhơn hưng xã tắc,
  NGHĨA ban vạn đại Tam Kỳ trọng Nghĩa chấn sơn hà.

  English 
  Caodaism will teach everyone humaneness to develop the country.
  Caodaism will respect righteousness constantly to improve the nation.
 • Nhơn phẩm

  Nhơn phẩm

  Chinese: 人品

  Humans, mankind, human race, human beings.

  According to Caodaism, the spiritual hierarchy of the universe includes: materials, vegetation, animals, humans, gods, saints, immortals and buddhas.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ðạo, tức là con đường để cho Thánh, Tiên, Phật đọa trần do theo mà hồi cựu vị. Ðạo là đường của các nhơn phẩm, do theo mà lánh khỏi luân hồi. Nếu chẳng phải do theo Ðạo, thì các bậc ấy đều lạc bước mà mất hết ngôi phẩm. Ðạo, nghĩa lý rất sâu xa, nhưng phải hiểu trước bao nhiêu đó, rồi mới học các nghĩa huyền bí khác cho đích xác đặng.

  The Collection of Divine Messages:
  Ðạo means the path for exiled deities to return to their former status. Ðạo is the way for humans to escape the cycle of transmigration. Without Ðạo, they'll get lost and lose their status. Ðạo has an extremely deep meaning. You should take that interpretation first before  you can learn other miraculous meanings.
 • Nhơn quả (Luật Nhơn quả)

  Nhơn quả (Luật Nhơn quả)

  Chinese: 律因果

  The law of cause and effect, causality. 

  The subject of causality has been discussed all over the world over millennia. Caodaism teaches karma, which is the belief held by major Asian religions that a person's actions predestine his current and future life, positively or negatively. In other words, one's karmic actions are the principal cause of one's happiness or suffering. You yourself are responsible for your own happiness and misery. You create your own Heaven or Hell. It's you who are the architects of your own destiny. Also, reincarnation is the inevitable result of causality. You have to reincarnate as a human, an animal or something else in order to make atonement for your sins. The only way to escape this cycle is to practice religion.

  Kinh Sám Hối:
  Người làm phước có khi mắc nạn,
  Kẻ lăng loàn đặng mạng giàu sang.
  Ấy là nợ trước còn mang,
  Duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền.

  Remorse prayer:
  It's strange that good men suffer sometimes 
  While bad guys enjoy a luxury life.
  That's easy to understand, though.
  That's how the law of karma goes.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ức lòng dễ tỏ đặng cùng ai,
  Hiền đức mà sao chịu khổ hoài?
  Lão nói tỏ tường cho đó hiểu,
  Cũng là vay trả, luật xưa nay.

  The Collection of Divine Messages:
  Being a constant sufferer, you might ask, 
  Why me despite my righteousness?
  Let Me tell you what, 
  That pays off your debt in the past.
 • Nhơn quan giả bái quan

  Nhơn quan giả bái quan

  Chinese: 堙棺者拜棺

  The announcement for pallbearers to kowtow a dead person before carrying the coffin to the cemetery.

 • Nhơn sanh quan Cao Đài (nhân sinh quan Cao Đài)

  Nhơn sanh quan Cao Đài (nhân sinh quan Cao Đài)

  Chinese: 人生觀

  Caodaist worldview, the collection of beliefs about life and the universe held by Caodaism.

  God and Man

  According to Caodaism, God is the Supreme Being mankind has been worshipping. God is described differently, depending on peoples and cultures on earth, so there are many names for God such as Jehovah, Baha, Brahman, Yuhuang Shangdi, Allah, Ông Trời, Dieu, you name it. God came to the world in the Third Salvation under the Vietnamese name "Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát" or Cao Đài for short. Through seances, God preached and founded a new religion, Caodaism, urging humanity to unite, live a virtuous life, and together return to Him in Heaven. God is also addressed as Thầy (Teacher) or Đại Từ Phụ (Great Father) by Caodaists.

  Probably for the world's unity, Caodaist doctrine combines monotheism and polytheism, so not only God but also other heavenly beings, most of whom are Chinese mythological deities and are considered God's assistants, are worshipped. In the divine hierarchy, the second-highest ranking deity is a goddess, God the Mother, who is worshipped in Her own temple. God the Mother is also addressed as Mẹ (Mother) or Phật Mẫu (Mother Buddha) by Caodaists. 

  A human is believed to be able to move up the divine hierarchy, which includes Thần (god) Thánh (Saint) Tiên (Immortal) and Phật (Buddha) after death by practicing religion while he is still alive. 

  The relationship between God and Man is not similar to that between ruler and ruled, but that between father and son and teacher and student. In a deeper sense, God teaches that God is man; man is God.

  Heaven and Hell

  Afterlife is believed to exist. After death a human's spirit will leave the physical body and travel to either Heaven or Hell according to their good or bad deeds. Heaven is described as a multi-level space with lots of divine sites.

  Divine Message:

  "Disciples, a King on this planet (the 68th Earth) is not so happy as a commoner on the 67th Earth, where humans are also divided into different social classes. The level of happiness rises to the happiest planet, the First Earth. Higher than that are the Three Thousand Worlds, the Four Great Continents and the Thirty Six Heavens. You still have to have more incarnations before reaching the White Jade City, which is called Nirvana by Buddhism."

  The Third Amnesty is said to be for universal salvation, so tolerance and love replace retribution. Hell is closed and there is no more judgement or punishment after death. A new place replaces Hell named Âm Quang (the Dark), where all sinners stay for remorse and religious education by the Seventh Female Buddha. 

  Divine Message:

  "Âm Quang, the Dark, is like a border checkpoint all spirits have to cross before entering Heaven, which frightens them most. Therefore, humans try to practice a religion because of that fear. Some spirits have to stay there hundreds of years, depending on how much impure they are. That is why God requires His disciples to practice vegetarianism while they are on earth."

  The spirits in the Dark will reincarnate on one of the 72 earths after finishing religious education so that they can make enough atonement or perfect themselves until they get a higher status in Heaven. Of course, some of them who are too underdeveloped to pass the religious course will join the Thirty Six Caves led by Satan. 

  Eight Categories of Spirits 

  All spirits in the universe are arranged into eight categories: stone or material, plant, animal, human, sage or god, saint, immortal and buddha. They are believed to evolve through transmigration, moving up and down the hierarchy until they attain the ideal positions, which are believed to be able to exceed that of God. If they get a higher position, they can be a new God, creating their own universe.

  Divine Message:

  "Disciples, as I said, morality is like a limitless ladder you can climb up to the position as high as Mine. I can even lower Mine so that you can achieve a higher position."   

  Three Categories of Humans

  There are three categories of humans depending on their origins. 

  First, nguyên nhân or heavenly original humans, who have incarnated on earth from Heaven for some reason, especially for the world salvation. Caodaist scriptures say, after the Creation, ten million heavenly original spirits took God's orders to incarnate in the world in order to help and instruct all living things. However, for some reason, they haven't returned to Heaven, so God decided to rescue them by founding religions. In the First Amnesty, under God's orders, Dipankara Buddha saved 600.000 of them. Amitabha Buddha saved another 200,000 in the Second Amnesty. In the Third Amnesty, Maitreya Buddha is responsible for saving the rest. 

  Next, hoá nhân or evolutionary humans, who have had countless incarnations to develop from materials to humans on 72 earths. 

  Finally, quỉ nhân or evil humans, have come to the earth under Satan's orders to test whether someone is righteous enough. Some heavenly original and evolutionary humans become evil humans because they committed serious sins.

  Three Components of a Human

  A human is regarded as a combination of three components called Three Jewels: the physical body, the mind and the soul. The soul is a part of the greater soul, God's soul. The mind connects the two others. Lack of any of the three components will result in either an insane or a dead person. According to Caodaism, a follower can practice esotericism to unite these components and achieve Buddhahood.

  Three Ways of Avoiding Transmigration 

  Caodaists believe there are many ways to escape transmigration and achieve a heavenly status. Among them are three constantly highlighted major ways: Lập công (merit achievement), lập đức (philanthropic achievement) and tu chơn (esoteric practice).

  For merit achievement, a follower has to enter priesthood and practice Caodaism under the Sacerdotal Council's orders.

  Second, he can also join the Caodaist Philanthropic Organization to do charity work.

  Third, he can choose to enter the Caodaist Meditation House to practice esotericism. 

  Religion and Judgement Day 

  All religions on earth to date are said to have been founded by one God in various incarnations. Those doctrines are so different owing to local cultural influences that they become a devastating conflict. That's why God came in the third Salvation to unite them. 

  Judgement Day is called Long Hoa Hội (the Dragon & Flower Council) by Caodaists. This is said to have been started in 1926 when Caodaism was inaugurated and to be a very fierce competition where virtuous people are qualified and allowed to enter the new era of morality.

 • Nhơn sự

  Nhơn sự

  Chinese: 人事

  Human responsibilities.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thầy nói cho các con biết, nếu công quả chưa đủ, nhơn sự chưa xong, thì không thể nào các con luyện thành đặng đâu mà mong.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, remember you can't achieve enlightenment unless you earn enough karmic merits or fulfill your human responsibilities.
 • Nhơn thân phàm ngữ

  Nhơn thân phàm ngữ

  Chinese: 人身凡語

  Human bodies and languages.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Thầy cùng các Ðấng Thiêng Liêng không nhơn thân phàm ngữ, thế nào mà thông công cùng cả chúng sanh, lại còn cao khó vói, khuất không rờ, chỉ nhờ lương sanh giúp công gầy đạo đức. Hiệp Thiên Ðài và Cửu Trùng Ðài là người giúp công cho Thầy và các Ðấng Thiêng Liêng gầy Ðạo.

  Footnote to Caodaist Constitution:
  Without human bodies and languages, God and other heavenly beings cannot communicate with people. Besides, they are too far to reach or see, so they have virtuous people found the religion. The Caodaist Judiciary and Executive Body are the ones who help God and heavenly beings establish the religion.
 • Nhơn Tiên

  Nhơn Tiên

  Chinese: 人仙

  1. Man Immortal, a holy rank in Heaven.

  According to Caodaism, the holy rank of Immortal includes: Earth Immortal, Man Immortal and Heaven Immortal.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Trong CTĐ có Đầu Sư thì đối với phẩm Địa Tiên, Chưởng Pháp thì đối với phẩm Nhơn Tiên, Giáo Tông thì đối phẩm Thiên Tiên. Tam Trấn Oai Nghiêm thay quyền Phật vị tại thế nầy.

  Footnote to Caodaist Constitution:
  In the Caodaist Executive Body, Đầu Sư is the counterpart of Earth Immortal, Chưởng Pháp is the counterpart of Man Immortal and Giáo Tông is the counterpart of Heaven Immortal. The Three Heavenly Governors hold the same authorities as those of Buddha on earth.

  2. Human Immortal, an enlightened person who cannot go to Heaven because he has practiced esotericism without adopting vegetarianism.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  "Nó (chơn thần) vẫn là chất tức hiệp với không khí Tiên Thiên, mà trong khí Tiên Thiên thì hằng có điển quang. Cái chơn thần buộc phải tinh tấn, trong sạch, mới nhẹ hơn không khí, ra khỏi ngoài Càn khôn đặng. Nó phải có bổn nguyên chí Thánh, chí Tiên, chí Phật, mới xuất Thánh, Tiên, Phật đặng. Phải có một thân phàm tinh khiết mới xuất chơn thần tinh khiết. 

  Nếu như các con còn ăn mặn, luyện đạo rủi có ấn chứng thì làm sao mà giải tán cho đặng. Như rủi bị huờn thì đến khi đắc đạo, cái trược khí ấy vẫn còn, mà trược khí thì lại là vật chất tiếp điển, thì chưa ra khỏi lằn không khí đã bị sét đánh tiêu diệt. Còn như biết khôn thì ẩn núp tại thế mà làm một bậc Nhơn Tiên thì kiếp đọa trần cũng còn chưa mãn.

  Vì vậy mà Thầy buộc các con phải trường trai mới đặng luyện đạo." 

  The Collection of Divine Messages:
  "Chơn Thần, the spirit, is still material. It can travel around in  Khí Tiên Thiên - the universe air, which contains lightning, so it can be struck and destroyed. The spirit has to be progressive, purified and light enough to travel beyond the cosmos. It has to have the qualities of Saints, Immortals, Buddhas in order to become a Saint, an Immortal or a Buddha. Only a completely purified body can produce a pure spirit. 

  If you practice esotericism without being vegetarian, you will not be able to recover after achieving the ultimate state. Although you might get the final state, your body is still too impure to be active in the universe air and will surely be eliminated by lightning. You may hide somewhere on earth to be a Nhơn Tiên, a Human Immortal, but that means you are still trapped in the incarnation cycle.

  That is why I make you disciples have a vegetarian diet before practicing esotericism." 
 • Nhơn tình

  Nhơn tình

  Chinese: 人情

  This is usually used in the phrase thâu phục nhơn tình, meaning to win over other people or to win people's support and trust.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Cậy kẻ dạy con cũng lẽ thường,
  Cho roi cho vọt mới là thương. 
  Nhơn tình ví chẳng mưu thâu phục, 
  Thế giới mong chi độ phép lường.

  The Collection of Divine Messages:
  It's commonplace to have your children taught by others.
  Spare the rod; spoil the child, have you heard? 
  If you fail to win people's support,
  Your influence on the world? Dream no more.
 • Nhơn trí

  Nhơn trí

  Chinese: 人智

  Human intellectual ability. 

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Vì coi như một, nên Thầy mới đến cho nhơn loại lập Tân Luật, thế nào cho phù hạp với nhơn trí, hiệp tánh với nhơn tâm, chung chịu một Ðạo Luật, có phương hành Ðạo, chẳng nghịch với Thiên Ðiều, đặng lập vị mình dễ dàng, mới toàn câu phổ độ.

  Footnote to Caodaist Constitution:
  Since the laws of the three religions (Buddhism, Taoism and Confucianism) are considered One, God comes and has humankind make the New Law, which fits human intellectual ability and emotions. Human beings will together observe the same law and their religious practice will not be against the Divine Law. Consequently, they'll all easily attain heavenly status in compliance with the will of God: universal salvation.
 • Nhơn từ (Nhân từ)

  Nhơn từ (Nhân từ)

  Chinese 仁慈

  Kind, kind-heartedness, benevolent.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  "Từ khai Thiên, Thầy đã sanh ra các con, sự yêu mến của một ông cha nhân từ thế quá lẽ, làm cho đến đỗi con cái khinh khi, phản nghịch lại, cũng như Kim Quang Sứ là A-Tu-La, Thánh giáo gọi là Lucifer phản nghịch, náo động Thiên cung. Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật còn phàn nàn trách cứ Thầy thay! Các con ôi! Đã gọi là Đấng cầm cân, lẽ công bình thiêng liêng đâu mà Thầy đặng phép tư vị. Thầy lấy lẽ công bình thì tức nhiên phải chiếu theo Thiên điều, mà chiếu theo Thiên điều thì là con cái của Thầy, tức là các con, phải đọa trầm luân đời đời kiếp kiếp. Các con phải ngồi nơi địa vị Thầy thì các con thế nào?

  Mỗi phen Thầy đau thảm khóc lóc các con, phải lén hạ trần, quyết bỏ ngôi Chí Tôn xuống lập Đạo, lại bị các con bạc đãi, biếm nhẻ, xua đuổi, bắt buộc đến đỗi phải chịu cho các con giết chết! Ôi! Thảm thay! Các mối Đạo Thầy đã liều thân lập thành đều vào tay Chúa Quỉ hết, nó mê hoặc các con. Nhiều bậc Thiên Tiên còn đọa, huống lựa là các chơn thần khác của Thầy đang nắn đúc thế nào thoát khỏi.

  Thầy đã chẳng trách phạt Kim Quang Sứ, lẽ nào lại trách phạt các con, song hình phạt của Thiên điều, dầu chính mình Thầy cũng khó tránh..."

  The Collection of Divine Messages:
  "As far back as the beginning of the universe, I gave birth to you, My children, so I love and overindulge you so much that you eventually defy Me like Lucifer. That's why all deities blamed Me! As a judge, I should have been fair enough. However, had I conformed with the Divine Law, you would have been  punished with infinite transmigration. What would you have done? 

  Whenever I was so worried about you, I secretly came to the world in order to preach and save you all. I was, however, criticized, banished or even killed! Unfortunately, the religions I had risked My life to establish was taken over by the chief evil spirit whose allurement is extremely  irresistible. Despite their high heavenly status, many senior deities have made a mistake, not to mention the juniors. I didn't blame Lucifer, much less blame you. Nevertheless, there are no exceptions to the Divine Law."
 • Nhơn tước & Thiên tước

  Nhơn tước & Thiên tước

  Chinese: 人爵 & 天爵

  The worldly and heavenly status.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Hàng phẩm Nhơn tước đạo đức các con nó trùng với hàng phẩm Thiên tước của các con. Ngôi thứ Thầy đã sắp sẵn, các con rán đoạt thủ địa vị mình. Trước qua sau tới, liệu mà tu hành.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, your worldly ethical ranks are equivalent to your heavenly ranks. Try to attain your heavenly ranks, which are predestined by Me. So take your time and be careful!
 • Nhơn vật 

  Nhơn vật 

  Chinese: 人物

  Also nhân vật, that is humans and living things.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Kỳ Hạ nguơn hầu mãn, nhơn vật vì tai nạn mà phải tiêu tan, 10 phần còn lại có 1 mà thôi.

  The Collection of Divine Messages:
  The Third Cycle almost ends and humans and living beings will be eliminated by disasters. Only ten percent of them will remain alive.
 • Nhu sĩ (nho sĩ)

  Nhu sĩ (nho sĩ)

  Chinese: 儒士

  An ancient Vietnamese student or intellectual.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ðường đời khúc mắc chông gai là lẽ Thiên cơ đã định vậy, cái nơi để cho cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đến kiến công lập vị. Người đời chẳng khác con buôn trong buổi chợ; cả sức lực, cả trí não, tinh thần đều bị tiêu tán nơi ấy, vì vậy mới hoại chơn linh, thất ngôi diệt vị.
  Bởi vậy cho nên, nhiều bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật cam lòng thủ phận, chẳng dám vọng cầu, đem thân vào cảnh đọa, nhưng mà chẳng tái kiếp, thì như nhu sĩ trốn thi; thế nào giữ vững địa vị cao thượng.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, the idea that life is so challenging is predestined in the divine mechanism for all heavenly beings to get a divine promotion with their virtues. Humanity is nothing but market vendors who waste their labor, brain and mind struggling with business, so they easily lose their status in heaven. That's why lots of deities would rather accept their current positions than incarnate on earth. They are like the students who avoid exams. However, that way they will not be able to hold their heavenly positions long.   
 • Nhũ lịnh

  Nhũ lịnh

  Chinese: 乳令

  Nhũ: breasts, referring to mother. Nhũ lịnh, in Caodaism, is God the Mother's orders.

  Phật Mẫu Chơn Kinh:
  Chiếu nhũ lịnh Từ Huyên thọ sắc, 
  Độ anh nhi nam, bắc, đông, tây.
  Kỳ khai tạo nhứt linh đài,
  Diệt hình tà pháp cường khai đại đồng.

  Prayer to God the Mother:
  In compliance with God the Mother's orders, 
  All of Her children will be freed from danger.
  In the Third Amnesty, the Only Religion has been established.
  False doctrines will be eliminated and harmony will be widely promoted.
 • Nhục thể

  Nhục thể

  Chinese: 肉體

  Physical body.

  Kinh Nhập Hội:
  Nguyện Ơn Trên cho yên trí não, 
  Nguyện Phật, Tiên dạy bảo chơn linh.
  Mang danh Hội Thánh đã đành, 
  Nâng tay nhục thể xây hình Chí Tôn.

  Prayer before a Meeting:
  O my Lord, relax my mind please!
  "Teach my soul", I pray to you, deities.
  Being on the Sacerdotal Council, 
  We form the Holy Body from our human panel.
 • Nhục tổ hổ tông

  Nhục tổ hổ tông

  To bring disgrace on one' ancestors or family.

  Kinh Sám Hối:
  Người quân tử chẳng thà chịu khổ, 
  Đâu làm điều nhục tổ hổ tông.
  Đứa ngu thấy của thì mong, 
  Không gìn tội lỗi phép công nước nhà.
  Remorse Prayer:
  Virtuous people would rather live in poverty 
  Than bring disgrace on family.
  Idiots only chase better property,
  Being blind to law imposed by authorities.
 • Như Lai

  Như Lai

  disImgRight ID002300-s.jpg Như Lai ID002300.jpg Như Lai

  Chinese: 如來

  Sanskrit: Tathāgât, used by Gautama Buddha to refer to himself in the Pāli Canon. The term is often thought to mean beyond all coming and going or beyond all transitory phenomena. There are, however, other interpretations and the precise original meaning of the word is not certain. Caodaists use it to refer to the Buddha.

  Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu:
  Xin có tưởng ruột rà máu mủ, 
  Cõi hư linh bao phủ ân hồng.
  Cảnh Thiên noi bước Hóa Công, 
  Nắm phan Tiếp Dẫn vào vòng Như Lai.

  Prayer for late Parents:
  Please, for your children,
  Keep staying there in Heaven.
  Follow God and the guiding banner 
  To the Buddha in the world of Nirvana. 
 • Như nguyện

  Như nguyện

  Chinese: 如願

  Also như nguyền, as (you have) wished. 

  In như nguyền: faithfully, devotedly, steadfastly.

  Kinh Sám Hối:
  Làm người phải kỉnh thờ Thần Thánh, 
  Giữ lời nguyền tâm tánh tưởng tin.
  Hễ là niệm Phật tụng kinh, 
  Rèn lòng sửa nết khá in như nguyền.

  Remorse Prayer:
  A good person should be theistic
  And faithful to his religious promise.
  After saying prayer or pray to Buddha,
  Remember to steadfastly correct your errors.  
 • Như thảng

  Như thảng

  If, providing, provided, on the condition that.

  Pháp Chánh Truyền:
  Chúng nó phải tuân mạng lịnh Giáo Tông, làm y như luật lệ Giáo Tông truyền dạy. Như thảng luật lệ nào nghịch với sự sanh hoạt của nhơn sanh, thì chúng nó đặng phép nài xin hủy bỏ.

  Caodaist Constitution:
  They (Đầu Sư) have to obey Giáo Tông, carrying out what he orders. If there are some law against people's cultures, they can request that it be nullified.

  Note:
  Giáo Tông: Caodaist Supreme Leader.
  Đầu Sư: Master Chief.
 • Nhược hữu

  Nhược hữu

  Chinese: 若有

  If, providing, provided, on the condition that.

  Di Lạc Chơn Kinh:
  Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân tu trì thính ngã dục đắc Chơn Truyền niệm thử Nhiên Đăng Cổ Phật thường du ta bà Thế Giái, giáo hóa Chơn Truyền phổ tế Chúng Sanh giải thoát lục dục thất tình thoát đọa luân hồi tất đắc giải thoát.

  Maitreya Buddha Prayer:
  If the good men and women, who listen to me and want to take the true doctrine, pray to Dipankara Ancient Buddha - who always travel around the world preaching truism and helping people escape six desires, seven feelings and transmigration - they will finally be liberated. 
 • Nhược nhơn đương sanh

  Nhược nhơn đương sanh

  Chinese: 若人當生

  If some people, who are living ...

  Di Lạc Chơn Kinh:
  Nhược nhơn đương sanh, nhược nhơn vị sanh nhược nhơn hữu kiếp, nhược nhơn vô kiếp, nhược nhơn hữu tội, nhược nhơn vô tội, nhược nhơn hữu niệm, nhược nhơn vô niệm, thính đắc ngã ngôn, phát tâm thiện niệm, tất đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề tất đắc giải thoát.

  Maitreya Buddha Prayer:
  If some people, both living and unborn, both ill-fated and well-fated, both guilty and innocent and both conscious and unconscious, listen to my words and start to pray for righteousness, they will certainly attain the ultimate wisdom and escape the cycle of transmigration. 
 • Nhược thiệt nhược hư

  Nhược thiệt nhược hư

  Chinese: 若實若虛

  To be both real and unreal or beyond real and unreal.

  Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế:
  Nhược thiệt, nhược hư,
  Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa.
  Thị không, thị sắc,
  Vô vi nhi dịch sử quần linh.

  Prayer to The Jade Emperor:
  Beyond both true and false, 
  God says no words, but controls the universe, in all.
  Beyond both existent and non-existent,
  God does nothing, but reigns over everything.
 • Nhược thủy

  Nhược thủy

  Chinese: 弱水

  Non-supporting water. Legend has it that in Heaven water is non-supporting, so even a cabbage seed will sink immediately. In ancient literature, nhược thủy refers to Heaven.

 • Nhứt dĩ quán chi (Nhứt quán)

  Nhứt dĩ quán chi (Nhứt quán)

  Chinese: 一以貫之 (一貫)

  One principle includes everything.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

  "Đạo của Khổng Phu Tử, tuy vẫn có Thất thập nhị Hiền, mà cả thảy chưa chắc có người nào đoạt đạo đặng, duy có một người mà thôi, là ông Tăng Sâm. Bằng cớ là buổi chung qui, Ngài kêu Sâm nói: Sâm hồ! Ngô đạo Nhứt dĩ quán chi."

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  "Confucius had 72 disciples, but only one, Tăng Sâm, understood his principle. That's why he said to Tăng Sâm when he was dying, "Sâm, my doctrine is one includes everything."

 • Nhứt diện

  Nhứt diện

  Chinese: 一面

  Both ... and..., Not only ... but also.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Khai Đạo, khi đặng tờ kêu nài cầu rỗi thì liệu như đáng rỗi, phải nhứt diện tư tờ cho Tòa Tam Giáo CTĐ xin đình án bao lâu tùy ý, song chẳng đặng phép quá 15 ngày, nhứt diện dâng sớ cho Hộ Pháp cầu nhóm Đại Hội HTĐ đặng định liệu, như phải đáng bào chữa thì Khai Đạo phân giải giữa Hội cho ra lẽ oan ưng, HTĐ cho lịnh thì mới dâng nội vụ lên cho Hiến Đạo.

  Footnote to Caodaist Constitution:
  After receiving a complaint, which is proven to be true, Khai Đạo has to both request a delay (15 days at most) from Tòa Tam Giáo Cửu Trùng Đài (the Three-Religion Court of the Executive Body) and send a petition to Hộ Pháp to hold a convention in Hiệp Thiên Đài (Caodaist Judiciary Body) for a final decision. If necessary, Khai Đạo has to explain the case to this convention. Finally, it is sent to Hiến Đạo.
 • Nhứt môn đồng mạch

  Nhứt môn đồng mạch

  disOneRight ID002310.jpg Nhứt môn đồng mạch

  Chinese: 一門同脈

  All streams flow to one outlet, that is unity, union, solidarity.

  Phật Mẫu Chơn Kinh:
  Hiệp vạn chủng nhứt môn đồng mạch, 
  Qui thiên lương quyết sách vận trù.
  Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Vu, 
  Hiệp qui Tam Giáo hữu cầu Chí Chơn.

  Prayer to God the Mother:
  Urging all human races to unite behind one religion, 
  God the Mother intends to bring back their conscience.
  Confucianism, Taoism and Buddhism
  Unite to teach the truism.
 • Nhứt môn hạnh phúc

  Nhứt môn hạnh phúc

  Chinese: 一門幸福

  A happy family.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Một nhà sau gặp gỡ, ngàn trước vẫn an vui. Ấy là nhứt môn hạnh phúc.

  The Collection of Divine Messages:
  The family will reunite later, which will be extremely happy.
 • Nhứt, Nhị, Tam Kỳ Phổ Độ

  Nhứt, Nhị, Tam Kỳ Phổ Độ

  Chinese: 一,二,三期普度

  The First, Second and Third Amnesty. 

  According to Caodaism, there have been three amnesties, during each of which religions were improved to save as many people as possible.

  I. The First Amnesty:

  Buddhism, Taoism, Confucianism, Judaism were initiated by Dipankara Buddha, Taishang Laojun, Fu Xi and Moïse

  II. The Second Amnesty:

  Buddhism, Taoism and Confucianism were improved by Cakya Mouni, Laotzu and Confucius. Judaism was improved by Jésus Christ and changed into Christianity. 

  III. The Third Amnesty:

  God Himself came through seances and found Caodaism, which unite all current religions, to save righteous people before the doomsday. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  "Vốn từ trước, Thầy lập ra Ngũ Chi Đại Đạo là: Nhơn đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo. Tùy theo phong hóa của nhơn loại mà gầy Chánh giáo, là vì khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, thì nhơn loại duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi. Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng, Càn Khôn dĩ tận thức, thì lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau. Nên Thầy mới nhứt định qui nguyên phục nhứt.

  Lại nữa, trước Thầy giao Chánh giáo cho tay phàm, càng ngày càng xa Thánh giáo mà làm ra phàm giáo. Thầy lấy làm đau đớn, hằng thấy gần trót mười ngàn năm, nhơn loại phải sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp chốn A-Tỳ. Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao Chánh giáo cho tay phàm nữa. Nhưng mà buộc phải lập chánh thể, có lớn có nhỏ đặng dễ thế cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng đảo." 

  The Collection of Divine Messages:
  "Disciples, I have established the Five Branches of the Great Religion, that is Nhơn Đạo (Confucianism), Thần Đạo (Shintoism), Thánh Đạo (Christianity), Tiên Đạo (Taoism) and Phật Đạo (Buddhism). Various branches were established, depending on human local cultures because little was known about the world then. Humans only practiced religion in their locality. Nowadays since the global village was created thanks to modern communications, those branches have caused lots of conflicts. Consequently, I decide to unite them into one.

  Additionally, I used to have human beings preach the true doctrine, so they gradually modified and changed it into a false doctrine. I was extremely disappointed because lots of humans have been exiled to Hell for nearly ten thousand years. Presently, I decide to save you Myself. However, it is imperative to found an organization so that all of you can help each other come back to Paradise." 
 • Nhứt niệm

  Nhứt niệm

  Chinese: 一念

  The same as nhứt tâm thiện niệm, i.e. faithfully and sincerely praying (to some deity).

  Thi Tịch Đạo Nữ Phái:
  Hương Tâm nhứt phiến cận Càn Khôn, 
  Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn. 
  Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng, 
  Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn.

  Stanza for Religious Name (Female Caodaists)
  Having a good heart, you're close to Heaven.  
  Esoteric and exoteric practice will lead all humans.
  Constantly pray to Guanyin for salvation.
  Forever women help maintain human existence. 
 • Nhứt Nương

  Nhứt Nương

  Chinese: 一娘

  The First Female Buddha, one of the Nine Female Buddhas, who are God the Mother's Assistants. The First Female Buddha is believed to have had an incarnation as a Vietnamese woman named HOA and to be currently in charge of the Holy Garden in the First Heaven.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  "Em cám ơn hai anh, Em xin hai anh gắng công học Đạo, dưỡng luyện tinh thần, ắt ngày sau đắc đạo. Coi bửu vị làm trọng, đừng ham luyến hồng trần mà phải đọa.

  Đôi lời thành thật, xin hai anh thương tình gìn giữ, mắc hầu, Em không thể nán lại lâu. Em xin kiếu, lâu lâu Em sẽ nói rõ." (Đạo Sử, Quyển I. Trang 39)

  The Collection of Divine Messages:
  "Thank you, brothers. Please try to study and practice the doctrine. You will surely attain enlightenment one day. Respect holy status and avoid worldly temptations in order not to be punished. 

  Remember my sincere advice! I am afraid I can't linger anymore. I've got something to do. So good bye now! I'll elaborate on it later." (Caodaist History, Volume I, Page 39.)
 • Nhứt tâm thiện niệm

  Nhứt tâm thiện niệm

  Chinese: 一心善念

  The same as nhứt tâm, i.e. faithfully and sincerely praying (to some deity).

  Di Lạc Chơn Kinh:
  Nhược hữu nhơn thọ trì khủng kinh ma chướng, nhứt tâm thiện niệm: Nam mô DI LẶC VƯƠNG BỒ TÁT, năng cứu khổ ách, năng cứu tam-tai, năng cứu tật bịnh, năng độ dẫn chúng sanh thoát chư nghiệt chướng tất đắc giải thoát.

  Maitreya Buddha Prayer:
  The frightened people, who sincerely pray to Maitreya Buddha- who can save people from all miseries, accidents, diseases caused by bad karma, will finally be liberated from sorrow.
 • Nhứt thân ức vạn

  Nhứt thân ức vạn

  Chinese: 一身億萬

  Countless bodies transformed from one body.

  Kinh Tiên giáo:
  Nhị ngoạt thập ngũ
  Phân tánh giáng sanh;
  Nhứt thân ức vạn,
  Diệu huyền thần biến
  Tử khí đông lai,
  Quảng truyền đạo đức.
  Lưu sa tây độ,
  Pháp hóa tướng tông.

  Taoism Prayer:
  On the 15th of the second lunar month
  Laotzu began another incarnation.
  He could practice marvelous thaumaturgy 
  Like countless bodies transformed from one body.
  The purple cloud from the east 
  Signaled Tao Te Ching made public.
  He then traveled west   
  For his doctrine to be spread.
 • Nhứt thiên biến

  Nhứt thiên biến

  Chinese: 一千遍

  A thousand times.

  Kinh Cứu Khổ:
  Nhược hữu nhơn tụng đắc nhứt thiên biến, nhứt thân ly khổ nạn, tụng đắc nhứt vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn.

  Prayer for Salvation:
  Those who say the prayer a thousand times can avoid all misfortunes by himself and who say the prayer ten thousand times can avoid all misfortunes together with their families.
 • Nhứt thiết chư Phật

  Nhứt thiết chư Phật

  disImgRight ID002318-s.jpg Nhứt thiết chư Phật ID002318.jpg Nhứt thiết chư Phật

  Chinese: 一切諸佛

  All (of other) Buddhas.

  Di Lạc Chơn Kinh:
  Thượng Thiên Hỗn nguơn hữu: Brahma Phật, Çiva Phật, Christna Phật, Thanh Tịnh Trí Phật, Diệu Minh Lý Phật, Phục Tưởng Thị Phật, Diệt Thể Thắng Phật, Phục Linh Tánh Phật, nhứt thiết chư Phật, hữu giác, hữu cảm, hữu sanh, hữu tử, tri khổ nghiệp chướng luân chuyển hóa sanh, năng du ta bà thế giái độ tận Vạn Linh đắc qui Phật vị.

  Maitreya Buddha Prayer:
  In the Top Heavenly Level, there are: Brahma Buddha, Civa Buddha, Christna Buddha, Thanh Tịnh Trí Buddha, Diệu Minh Lý Buddha, Phục Tưởng Thị Buddha, Diệt Thể Thắng Buddha, Phục Linh Tánh Buddha, and other Buddhas, who have senses and emotions, who have lived and died, who realize the unhappiness caused by bad karma and who frequently travel around in the material world to help living beings attain Buddhahood.
 • Nhứt thống

  Nhứt thống

  Chinese: 一統

  To tyrannize, to exercise absolute power.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  “Cười! Ấy là một điều lầm lạc của Thầy, vì nặng mang phàm thể mà ra. Thầy cho một người phàm đồng quyền cùng Thầy về phần hồn thì nó lên ngai Thầy mà ngồi, lại nắm quyền hành CHÍ TÔN ấy, đặng buộc nhơn sanh phải chịu lòn cúi trong vòng tôi tớ của xác thịt hơn nữa. Cái quyền hành quí hóa ấy, Thầy tưởng vì thương mà cho các con, nào dè nó là một cây gươm hai lưỡi để giục loạn cho các con. Nay Thầy đến chẳng phải lấy nó lại, mà Thầy chỉ đến làm cho tiêu diệt cái hại của nó; nếu muốn trừ cái hại ấy thì chẳng chi hay hơn là chia đôi nó ra, không cho một người nhứt thống."

  Footnote to Caodaist Constitution:
  "(Laughing!) I made a mistake when I incarnated as a human. I let a human have the same power as Mine, so he sat on My throne and exercised that absolute power to force humankind to submit to material desires. I thought it was good to give you, My beloved children, that precious power. It was, however, very harmful to you. Presently, I came not to regain it, but to eradicate its harmfulness. To do so, the best way is to share the power between two persons instead of letting only one have it."
 • Nhứt toán họa phước lập phân

  Nhứt toán họa phước lập phân

  Chinese: 一算禍福立分

  It's a miraculous calculation to distinguish between fortune and misfortune.

  Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế:
  Càn kiện cao minh,
  Vạn loại thiện ác tất kiến. 
  Huyền phạm quảng đại,
  Nhứt toán họa phước lập phân.

  Prayer to the Jade Emperor:
  God's impressive might and superb intelligence 
  Are realized by both bad and good humans.
  However immense and miraculous the universe is,
  It is dualism that creates what you see.
 • Nhứt Tổ chí Lục Tổ

  Nhứt Tổ chí Lục Tổ

  disImgRight ID002321-s.jpg Nhứt Tổ chí Lục Tổ ID002321.jpg Nhứt Tổ chí Lục Tổ

  Chinese: 一祖至六祖 

  From the First to the Sixth Patriarch of Chan Buddhism in China.

  According to the Song of Enlightenment (證道歌 Zhèngdào gē) by Yǒngjiā Xuánjué (665-713), one of the chief disciples of Huìnéng, Bodhidharma was the 28th Patriarch of Buddhism in a line of descent from Śākyamuni Buddha. 

  Bodhidharma traveled to China to spread Buddhism, which created a Buddhist school called Chan Buddhism. Traditionally, there were Six Patriarchs of Chan Buddhism in China, who kept the so-called sign of transmission of the Dharma: a robe, a bowl, and a copy of the Laṅkāvatāra Sūtra.

  1. Bodhidharma (達摩) ca. 440 – ca. 528
  2. Dazu Huike (慧可) 487–593
  3. Sengcan (僧燦) ?–606
  4. Dayi Daoxin (道信) 580–651
  5. Daman Hongren (弘忍) 601–674
  6. Huineng (慧能) 638–713

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Vì Tân Luật chưa ra nên Thầy phải giải:

  Ðã có Thánh Tượng Thầy, thì là cốt Ngọc Hoàng con để lại chẳng nghĩa chi hết. Thầy nói cho các con rõ: Vì cớ nào trước từ Nhứt Tổ chí Lục Tổ thì thờ Thầy ngồi trước, vì trước là lớn phải vậy.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, I have to give you an explanation because the New Canonical Codes haven't been issued. 

  It's not necessary to worship the statue of the Jade Emperor because My Holy Symbol (the Divine Eye) on the altar is enough. The reason why in the time of the Six Patriarchs My statue was put in front of other deities is because I am the Creator.
 • Nhứt Trấn Oai Nghiêm

  Nhứt Trấn Oai Nghiêm

  disImgRight ID002322-s.jpg Li Bai ID002322.jpg Li Bai

  Chinese: 一鎮威嚴

  The First Heavenly Governor, one of the Three Heavenly Governors, who are said to represent the three religions (Buddhism, Taoism and Confucianism) in the Third Amnesty. 

   According to Caodaism, Li Bai, the famous poet in ancient China, is the First Heavenly Governor representing Taoism. He is also the Caodaist Supreme Leader.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thượng Trung Nhựt, ngày nay Lão đã nhượng nửa quyền hành cho đó, là có ý để mắt coi hiền hữu đúng phận cùng chăng? Lão hạ mình bỏ quyền Nhứt Trấn, lãnh việc Giáo Tông mà lập vị cho đoàn em bước tới. Lão đã lắm phen thấy điều khó khăn mắc mỏ của phần ấy, nên ra tay giục loạn đặng phân rõ chánh tà, hầu giúp phương cho Hội Thánh trừ khử.

  The Collection of Divine Messages:
  Thượng Trung Nhựt, I have shared my authority with you because I mean to see how well you fulfill your responsibility. I gave up the position of the First Governor, being the Caodaist Supreme Leader to make it possible for other junior Caodaists to achieve higher positions. I've realized lots of problems, so I caused some unrest to show who were the bad guys. As a result, the Sacerdotal Council knew who to exclude.
 • Nhứt triêu nhứt tịch

  Nhứt triêu nhứt tịch

  Chinese: 一朝一夕

  Every morning and evening.

  Phật Mẫu Chơn Kinh:
  Lịnh Mẫu-Hậu khai Tông định Đạo,
  Ân dưỡng sanh đảm-bảo hồn-hài.
  Càn Khôn Tạo-Hóa sánh tài, 
  Nhứt triêu nhứt tịch kỉnh bài mộ khang.

  Prayer to God the Mother:
  For the religion to start, God the Mother gave orders,
  All living beings stay alive thanks to Her.
  She is as powerful as the Creator.
  Visiting her is what you must always remember.
 • Nhứt vãng nhứt lai

  Nhứt vãng nhứt lai

  Chinese: 一往一來

  To travel around (i.e. move in the cycle of transmigration).

  Phật Mẫu Chơn Kinh:
  Chủ Âm quang thường tùng thiên mạng, 
  Độ chơn thần nhứt vãng nhứt lai.
  Siêu thăng phụng liễn qui khai, 
  Tiên Cung Phật xứ Cao Đài xướng danh.

  Prayer to God the Mother:
  Presiding over the Dark under God's orders,
  Holy Mother saves all transmigrators,
  Who are received in great ceremonies 
  And whose names are honored in Celestial City.
 • Nhựt nguyệt

  Nhựt nguyệt

  Chinese: 日月

  The sun and the moon, which is often used in the phrase "gương nhật nguyệt", meaning a shining example or model.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Bạch Vân nhàn lạc khỏe thân già, 
  Thương kẻ nặng mang nợ quốc gia. 
  Ðời rạng lưu tồn gương nhựt nguyệt, 
  Ðạo thành vạn đại chiếu sơn hà. 
  Thiện nam gắng giữ nền nhân nghĩa, 
  Chơn nữ hằng ghi thuyết cộng hòa. 
  Trách nhiệm thiệt hành cho vẹn phận, 
  Hồng ân chung hưởng buổi âu ca.

  The Collection of Divine Messages:
  Leading a relaxing life in a sanctuary, 
  I feel pity for those fulfilling their national duties.
  To set a shining example for community 
  And meet all religious duties,
  Gentlemen should have virtue and mercy.
  And ladies should live in harmony. 
  Meeting all social and religious responsibilities, 
  You'll be blessed with the life of Riley. 
 • Nhựt nguyệt chi quang

  Nhựt nguyệt chi quang

  Chinese: 日月之光

  Sunlight and the moonlight.

  Kinh Tiên giáo:
  Càn khôn oát vận,
  Nhựt nguyệt chi quang.
  Đạo pháp bao la,
  Cửu hoàng tỉ tổ.

  Taoism Prayer:
  The universe is constantly changing  
  As the sun and the moon are, in turn, shining.
  Dharma is too profound to be examined
  And has been taught since human beginning.
 • Nhựt nguyệt mạo

  Nhựt nguyệt mạo

  disOneRight ID002327.jpg Nhựt nguyệt mạo

  Chinese: 日月帽

  The Sun and Moon Headdress, a cap with the shape represents the sun and the moon for Caodaist Judiciary Dignitaries.  

 • Nhựt nhu ngoạt nhiễm

  Nhựt nhu ngoạt nhiễm

  Chinese: 日濡月染

  What you do for a long time will become a habit.

  Kinh Sám Hối:
  Năng làm phải, nhựt nhu ngoạt nhiễm, 
  Lâu ngày dồn tính đếm có dư.
  Phước nhiều tội quá tiêu trừ,
  Phép Trời thưởng phạt không tư chẳng vì.

  Remorse Prayer:
  Do the right thing as long as you can,
  So you'll earn lots of merits in the end.
  They'll make up for your faults
  In compliance with the Fair Holy Law.