ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - O
ID023713 - dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - O 🖶 Print this dictionaryEN
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

 • Oai dõng (uy dũng)

  Oai dõng (uy dũng)

  Chinese: 威勇

  Powerful, mighty, commanding, supreme.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  Lão chưa hề thấy ai để trọn tấc lòng mà làm nên danh thể cho Ðạo, mà kẻ phá Ðạo hư rất nhiều. Hiền hữu rán mà trừ tà, diệt mị cùng Lão, kẻo ngày sau tránh không qua lời tiên tri của Lão đa nghe! Phải hiệp đồng cùng cả Chức Sắc Ðại Thiên Phong mà khử loạn, bằng chẳng vậy thì Lão nhứt định không cho ai thăng cấp một người.

  Hiền hữu biết rằng trong trận trí binh nầy, nếu không đủ tài tình oai dõng thì chẳng hề thắng đặng. Hiền hữu đã lãnh trách nhiệm nặng nề giáo hóa, thì khá dạy sanh chúng biết lẽ chánh tà mà toan độ rỗi, còn mưu chước của quỉ quái, tinh ma là mưu của Lão để phân biệt chơn giả, vàng thau, cho phẩm giá trọng khinh. Nếu hiền hữu để tai vào lời dối trá thì là làm binh khí cho chúng nó hại Ðạo đa, nghe!

  The Collection of Divine Messages:

  I have not seen anyone who wholeheartedly contributes to the development of Caodaism, but witnessed lots of bad people who have done much damage to our religion. My friends, try to eradicate all evil powers with me or you'll get into trouble as I have prophesied! All divinely ordained high- ranking dignitaries have to work together to rule out the rebels or I'll block all of your promotions.

  Remember that in this battle you can't win unless you're powerful enough! You have taken the great responsibility for education, so just teach people how to distinguish between right and wrong to save them. All of the evil schemes created by myself help differentiate between virtuous and immoral people, genuineness and fakery. If you listen to those lies, you'll sabotage the development of our religion.  

 • Oai linh

  Oai linh

  Chinese: 威靈

  Holy majesty, divine power.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Trời hằng thương mến lũ nhơn sanh, 
  Giận nỗi cưu cưu ở bạc tình.
  Ép trí sợ trôi, trôi khó níu,
  Thương thì để dạ, dụng oai linh.

  The Collection of Divine Messages:
  God always loves man unconditionally 
  Though they are known for their disloyalty. 
  If forced, they give up easily. 
  So affection should be hidden behind holy majesty.
 • Oai nghiêm

  Oai nghiêm

  Chinese: 威嚴

  Majestic, grand, impressive.

  In Caodaism, it is believed that Tam Trấn Oai Nghiêm (the Three Heavenly Governors) represent three major religions (Buddhism, Taoism and Confucianism) in the Third Amnesty.

  1. The First Heavenly Governor: Li Bai, the Caodaist Supreme Leader, representing Taoism.

  2. The Second Heavenly Governor: Guanyin, representing Buddhism.

  3. The Third Heavenly Governor: Guan Yu, representing Confucianism.

  Kinh Ðưa Linh Cửu:
  Cầu các Trấn Thần linh trợ lịnh, 
  Giữ chơn hồn xa lánh xác trần.
  Nam Mô Địa Tạng thi ân,
  Đưa đường Thiên cảnh, lánh gần Phong Đô.
  Nam Mô Tam Trấn hư vô, 
  Oai nghiêm độ rỗi Cao Đồ qui nguyên.

  Prayer for Casket Transport:
  We pray to all supportive deities!
  Please keep the soul away from the body.
  We pray to Ksitigarbha for help!
  Please lead the dead spirit to Heaven, not Hell.
  We pray to The Three Heavenly Governors!
  Please take this Caodaist spirit back to Nirvana.
 • Oai quyền

  Oai quyền

  Chinese: 威權

  Supremacy, power, authority, command.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ngán thay cho cái trách nhậm nặng nề, vì trót đã hứa lời cùng Từ Bi ra tế độ, hễ trách phận đàn anh, tuy nhiên lấy oai quyền khuyến nhủ trừng trị lấy em mặc dầu chớ cũng nên hiểu tâm của mỗi đứa. Lão chỉ sợ một điều là Lão không phương gần kẻ tà tâm, toan dạy dỗ. Còn như gần kẻ đạo đức chơn thành thì rất dễ, song chẳng cần ích.

  The Collection of Divine Messages:
  What a heavy burden of responsibility! However, I've promised God I would help with the salvation, so I have to keep it. As a senior, I think I'd better know each adherent well although I have authority over them. What I'm afraid of is I have no opportunity to work with the bad guys. It's easier to get close to the good people, but they don't need any education because they're innately virtuous.
 • Oai Thần

  Oai Thần

  Chinese: 威神

  A majestic deity or angel.

  Kinh Ðệ Ngũ cửu:
  Đắc văn sách thông thiên định địa, 
  Phép huyền công trụ nghĩa hóa thân.
  Kỵ kim quang kiến Lão Quân, 
  Dựa xe Như Ý oai thần tiễn thăng.

  Funeral Prayer for the Fifth Nine-day Period:
  Understanding the scriptures, the spirit becomes knowledgeable amazingly. 
  With miraculous magics, he can transform into various bodies. 
  Flying on a beam of yellow light to report to God the Father.
  By the vehicle of Như ý, Angels take the spirit to Nirvana. 
 • Oan gia

  Oan gia

  Chinese: 冤家

  The one who was one's enemy in previous incarnations. The term is usually used to refer to hatred, hostility, or discord.

  Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông:

  “Ðấng Hóa Công là Ðại Từ Phụ chung của cả nhơn sanh trông thấy hoàn cảnh như vầy cũng đổ lụy rơi châu với bầy con dại, biết bao thương xót lũ con hoang ra đường gây tội lỗi, trong mấy muôn năm phải bị luân hồi, trả vay mãi mãi như chóng vần xây. Từ việc rất lớn lao tới việc tế vi mảy mún, thạnh suy bỉ thới cũng phải chuyển vần y như luật Trời đã định. Ðạo Trời đem tin cứu thế, thức tỉnh nhơn sanh phải tu tâm dưỡng tánh, theo lành lánh dữ cho khỏi nạn luân hồi vay trả; hằng ngày phải nhớ câu: "Oan gia nghi giải bất nghi kết".

  His Holiness Acting Supreme Leader:

  "The Creator or God the Father is extremely sad to see the situation, where his disobedient children committed such serious sins that they were trapped in the eternal cycle of transmigration. Everything, from tiny to huge one, has to recycle in compliance with the Divine Law. Now the Holy Religion has been founded in the Third Amnesty to remind mankind that they should practice religion in order to escape the eternal cycle of rebirth. Remember that hatred should be forgotten, not remembered."

 • Oan khiên

  Oan khiên

  Chinese: 冤愆

  A persistent hatred. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Bước Ðạo lần chơn một dạ thành, 
  Xu trần chớ luyến lợi cùng danh. 
  Nâu sồng nhuộm áo pha màu khổ,
  Tránh mối oan khiên chớ buộc mình.

  The Collection of Divine Messages:
  On the religious path walk determinedly.
  Give up all desires for fame or property. 
  Wear a simple priest's vestment. 
  Stay away from persistent abhorrence. 
 • Oan khúc (oan khuất)

  Oan khúc (oan khuất)

  Chinese: 冤曲

  An unsolved injustice.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Tiếp Ðạo là người tiếp cáo trạng, án tiết thì phải quan sát trước coi có oan khúc chi chăng.

  Footnote to Caodaist Constitution:
  Tiếp Ðạo, who receives the indictment, has to investigate the case details to see if there is any unsolved injustice.
 • Oan nghiệt (oan nghiệp)

  Oan nghiệt (oan nghiệp)

  Chinese: 冤孽

  Karmic unhappiness. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Cái phẩm vị của các con phải buộc tái sanh nhiều kiếp mới đến địa vị tối thượng mình là nơi Niết Bàn. Một lời nói với nhau, cũng đủ cả hai xuống thế mà khuyên giúp lẫn nhau. Con chẳng nên gọi oan nghiệt. 

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, to attain a heavenly position in Nirvana, you have to incarnate lots of times. Even an exchange of angry words can make the two heavenly speakers descend to the world. You should not consider it karmic unhappiness. 
 • Oan trái

  Oan trái

  Chinese: 冤債

  Karmic debt, that is what you have to do to make amends or compensate for your wrongdoings in your former incarnations.

  Phật Mẫu Chơn Kinh:
  Diệt tục kiếp trần duyên oan trái,
  Chưởng đào tiên thủ giải trường tồn. 
  Nghiệp hồng vận tử hồi môn,
  Chí công định vị vĩnh tồn Thiên Cung.

  Prayer to God the Mother:
  Holy Mother stops the cycle of transmigration 
  And grants returning spirits longevity peaches as decorations. 
  Her great career is to collect her children 
  So that God grants them heavenly positions.
 • Oan ưng

  Oan ưng

  Chinese: 冤應

  To elaborate some reason or argument, to explain something to someone.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Khai Đạo, khi đặng tờ kêu nài cầu rỗi thì liệu như đáng rỗi, phải nhứt diện tư tờ cho Tòa Tam Giáo Cửu Trùng Đài xin đình án bao lâu tùy ý, song chẳng đặng phép quá 15 ngày, nhứt diện dâng sớ cho Hộ Pháp cầu nhóm Đại Hội Hiệp Thiên Đài đặng định liệu, như phải đáng bào chữa thì Khai Đạo phân giải giữa Hội cho ra lẽ oan ưng, Hiệp Thiên Đài cho lịnh thì mới dâng nội vụ lên cho Hiến Đạo.

  Footnote to Caodaist Constitution:
  After receiving a complaint, which is proven to be true, Khai Đạo has to both request a delay (15 days at most) from Tòa Tam Giáo Cửu Trùng Đài (the Three-Religion Court of the Executive Body) and send a petition to Hộ Pháp to hold a convention in Hiệp Thiên Đài (Caodaist Judiciary Body) for a final decision. If necessary, Khai Đạo has to explain the case to this convention. Finally, it is sent to Hiến Đạo.
 • Oán chạ thù vơ

  Oán chạ thù vơ

  To hate someone without rhyme or reason. 

  Kinh Sám Hối:
  Đừng tính kế độc sâu trong dạ, 
  Mà gổ ganh oán chạ thù vơ.
  Trái oan nào khác mối tơ, 
  Rối rồi không gỡ bao giờ cho ra.

  Remorse Prayer:
  Do not hatch a plot to harm anyone 
  Or hate anyone without rhyme or reason.
  Karmic debts resemble a tangled ball. 
  It takes you forever to untangle it all.
 • Oanh nhặt thúc (Oanh thưa nhặt)

  Oanh nhặt thúc (Oanh thưa nhặt)

  A nightingales'song, meaning time flies.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Màu thu cảnh ướm trở về đông,
  Ðạo đức soi gương đã vẹn lòng.
  Non xế nhành thung oanh nhặt thúc, 
  Rừng tà đảnh hạc khách trông mong. 
  Ðường trần dù muốn dừng chơn tục, 
  Nguồn suối tìm nơi rửa bụi hồng.
  Thìn dạ bước dìu sanh chúng độ, 
  Nương thuyền mới trọn thoát qua sông.

  The Collection of Divine Messages:
  You know, fall goes and comes winter? 
  Why not check if you're a constant churchgoer?
  Listen! Nightingale's singing: Time flies!
  In Heaven I've been waiting for you to reply.
  If you want to give up your earthly life,
  Find the doctrine that is right.
  Faithfully spreading the word of Father,
  In the end you'll return to Nirvana. 
 • Oát triền vô biên

  Oát triền vô biên

  Chinese: 斡旋無邊

  To transform or change forever.

  Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế:
  Thời thừa lục long, 
  Du hành bất tức. 
  Khí phân Tứ Tượng, 
  Oát triền vô biên.

  Prayer to The Jade Emperor:
  Always riding on the six dragons,
  God travels around without interruption.
  Qi changes into the Four Phenomena
  And then keeps transforming forever.
 • Oát vận

  Oát vận

  Chinese: 斡運

  To recycle or change constantly.

  Kinh Tiên giáo:
  Càn khôn oát vận,
  Nhựt nguyệt chi quang.
  Đạo pháp bao la,
  Cửu hoàng tỉ tổ.

  Taoism Prayer:
  The universe is constantly changing  
  As the sun and the moon are, in turn, shining.
  Dharma is too profound to be examined
  And has been taught since human beginning.
 • Oằn oại

  Oằn oại

  To be burdened with something heavy.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ðồ thơ oằn oại gánh nghiêng vai, 
  Mặc khách làng văn nhọc chớ nài. 
  Nghiệp nước nỗi nhà còn bận bịu, 
  Thanh nhàn chưa phải buổi xem mai.

  The Collection of Divine Messages:
  Really fond of literature as I am,
  Don’t insist on my writing a poem, my friend.
  Worrying about my family and country,
  I think a poem is now untimely.
 • Ong tay áo

  Ong tay áo

  A bee in your sleeve, referring to a traitor.

  Kinh Sám Hối:
  Phải chừa thói loài ong tay áo, 
  Bớt học đòi khỉ dạo dòm nhà,
  Gìn lòng ngay thẳng thật thà, 
  Nói năng minh chánh lời ra phải nhìn.

  Remorse Prayer:
  Don't be a traitor, 
  Nor an unconscious imitator.
  Be square with everyone all the time. 
  Remember to never tell a lie.
 • Ô li vê

  Ô li vê

  disImgRight ID002347-s.jpg The Mount of Olives ID002347.jpg The Mount of Olives

  The Mount of Olives or Mount Olivet (Hebrew: הַר הַזֵּיתִים, Har HaZeitim; Arabic: جبل الزيتون, الطور, Jabal az-Zaytūn, Aț-Țūr) is a mountain ridge near the Jerusalem's Old City, which the olive groves once covered. It has been a Jewish cemetery for over 3,000 years.

  It is said that Jesus Christ spent time on the mount, teaching and prophesying to his disciples, returning after each day to rest, and also coming there on the night of his betrayal. Jesus Christ also ascended to heaven from this Mount.

  Kinh khi về:
  Những nhớ bước động Đào buổi trước,
  Những nhớ khi Hớn rước Diêu Trì.
  Kăn Ta Ca, đỡ bước đi,
  Ra thành Phật Tổ gặp kỳ ly cung.
  Dẩy xe trâu Côn Lôn trổi bánh,
  Lý Lão Quân mong lánh phong trần.
  Núi Ô Li Vê để dấu chân,
  Gia Tô Giáo chủ giải phần hữu sanh.

  Prayer after Returning Home:
  There are religious stories I always remember
  Like Emperor Wu of Han received God the Mother.
  Kantaka, a horse, was a very useful helper
  When Prince Siddhartha left the Royal Palace for a remote corner.
  The water buffalo cart made preparations
  To take Laotzu to the Kunlun Mountains.
  On the Mount of Olives
  Jesus Christ taught his life philosophy.
 • Ô trược (Ô trọc)

  Ô trược (Ô trọc)

  Chinese: 汙濁

  Impure, polluted, contaminated, immoral, corrupt.

  Kinh Giải Oan:
  Chịu ô trược chơn thần nặng trĩu, 
  Mảnh hình hài biếng hiểu lương tâm.
  Phong trần quen thú cung âm, 
  Cảnh thăng ngơ ngẩn lạc lầm phong đô.

  Prayer for Injustice Removal:
  Because of impurity your spirit becomes so unintelligent, 
  So it ignores the orders of your conscience.
  Being used to worldly pleasure
  You easily go to Hell, instead of Nirvana.
 • Ô uế

  Ô uế

  Chinese: 汙穢

  The same as ô trược and ô trọc.

  Kinh Ðệ Lục cửu:
  Mùi ngào ngọt thơm luôn Thánh thể, 
  Trừ tiêu tàn ô uế sinh quang.
  Thiên thiều trổi tiếng nhặt khoan, 
  Đưa linh thẳng đến Niết Bàn mới thôi.

  Funeral Prayer for the Sixth Nine-day Period:
  The spirit is covered by fragrance,
  Which eradicates all worldly pollutants. 
  Heavenly music is filling the aura
  While the spirit's traveling all the way to Nirvana.
 • Ốc trần huờn ư song thủ chi nội

  Ốc trần huờn ư song thủ chi nội

  Chinese: 握塵寰於雙手之內

  To hold the 72 earths, to manage the 72 earths.

  Kinh Thích Giáo:
  Hỗn Độn Tôn Sư, 
  Càn Khôn Chủ Tể
  Qui Thế Giái ư nhứt khí chi trung,
  Ốc trần huờn ư song thủ chi nội.

  Buddhism:
  As the Grand Master before the Creation, 
  Dipankara Buddha is the King of the Universe,
  Reigning over the Three Thousand Worlds
  And the Seventy Two Earths.
 • Ôn hòa

  Ôn hòa

  Chinese: 溫和

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Nơi xứ nầy dân tình rất thuần hậu và ôn hòa nên Thầy đến cũng như Chúa Cứu Thế đã đến với chúng con để bài trừ tà thuyết và truyền bá Chơn Ðạo trên toàn cầu.

  The Collection of Divine Messages:
  In this country, people are docile and friendly, so like Jesu Christ who came to you, I came here to get rid of the false doctrine and preach the truth.
 • Ôn, lương, cung, khiêm, nhượng

  Ôn, lương, cung, khiêm, nhượng

  Chinese: 溫,良,恭,謙,讓

  Thế Luật:
  Ðiều Thứ Tư: Ra giao thiệp với đời thì phải tập và giữ tánh ôn, lương, cung, khiêm, nhượng.

  Secular Law
  The Fourth Article: In society, Caodaist followers should be temperate, honest, respectful towards others, modest, and willing to make a concession.  
 • Ông Thiện & Ông Ác

  Ông Thiện & Ông Ác

  disImgRight ID002353-s.jpg Ông Thiện & Ông Ác ID002353.jpg Ông Thiện & Ông Ác

  The Good Deity and the Evil Deity.

  On the facade of the Caodaist Temple are the two statues of the Good Deity and the Evil Deity. Legend has it that those deities were the sons of King Tỳ Kheo. The nice-looking prince was Tỳ Văn and the evil-looking one was Tỳ Võ. The King really wanted Tỳ Văn to succeed him because Tỳ Văn was kind and virtuous enough. With that in mind, the King assigned Tỳ Võ, who was described as very rude, wicked and aggressive, to protect the remote border while at home he enthroned Tỳ Văn.

  Tỳ Võ was, of course, extremely angry to realize that and returned immediately. Hearing that, Tỳ Văn was so worried because he didn't want to fight against his brother. So confused was he that he went to the pagoda, where the King retreated, for advice.

  Unfortunately, on the way he was killed by an accident. Tỳ Võ arrived at the scene and felt very very sorry. In the end he committed suicide because he felt guilty.  

  Despite its dramatic ending, the story is said to convey lots of meanings, one of which is the true meaning of dualism: good and evil are "brothers" or, in other words, two sides of the same coin.  

  In addition, His Holiness Hộ Pháp explained: "It was commonplace that people couldn't  distinguish between good and evil. From now on the Good Deity and Evil Deity will help by showing exactly what they are. That way, it'll be easier for God's children to decide their own fate without being deceived."

 • Ơn Trên

  Ơn Trên

  The divine grace, also referring to deities, God the Father or God the Mother.

  Niệm Hương:
  Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp,
  Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra.
  Mùi hương lư ngọc bay xa,
  Kính thành cầu nguyện Tiên gia chứng lòng
  Xin Thần, Thánh ruổi dong cỡi hạc, 
  Xuống phàm trần vội gác xe Tiên.
  Ngày nay Đệ tử khẩn nguyền,
  Chín tầng Trời Đất thông truyền chứng tri. 
  Lòng sở vọng gắng ghi đảo cáo.
  Nhờ Ơn Trên bổ báo phước lành.

  Prayer via incense:
  Đạo originates in true belief and sincerity.
  By means of incense, human prayers are carried.
  Through the air, the fragrance from the jade censer permeates.
  I sincerely pray to gods that everyone will be saved.
  Oh, deities, who are traveling around currently,
  Please stop by to listen to me.
  I am sincerely saying the prayer at the moment
  Through nine heavens for heavenly acknowledgement.
  I sincerely pray to heavenly beings
  And I pray for God's favor and blessing.