ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - P
ID023739 - dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - P 🖶 Print this dictionaryEN
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

 • Phá cổ

  Phá cổ

  Chinese: 破罟

  To nullify, to abolish, or to invalidate the outdated law.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  "Nguyên từ buổi bế Đạo, tuy chánh pháp ra cũ mặc dầu, chớ kỳ trung thọ đắc kỳ truyền. Luật lệ tuy cũ chớ Đạo vẫn như nhiên. Do công đức mà đắc đạo cùng chăng.

  Nhưng mà có một điều là Ngọc Hư Cung bác luật, Lôi Âm Tự phá cổ, nên tu nhiều mà thành ít.

  Vì vậy mà các con coi thử lại, từ 2000 năm nay, bên Á Đông nầy đã đặng bao nhiêu Tiên, Phật. Các con duy biết có một mình Huệ Mạng Kim Tiên mà thôi."

  The Collection of Divine Messages:

  "Since Đạo was closed, despite outdated laws, Đạo has remained unchanged: It is a person's merit that decides whether he/she achieves enlightenment. The trouble was Ngọc Hư Cung and Lôi Âm Tự nullified all ancient laws, so very few people achieved enlightenment out of lots of priests. That is why, for 2000 years, hardly any Asians have become  Saints and Buddhas. Huệ Mạng Kim Tiên is a rare exception."

  Note:
  - Ngọc Hư Cung: Ngọc Hư Palace, said to be where God, together with His Court, reigns over the universe. 
  - Lôi Âm Tự: the Thunder Pagoda in Heaven, where Amitabha Buddha preaches Buddhism.
  - Huệ Mạng Kim Tiên: the Buddhist monk on Mount Điện Bà, Tây Ninh, Việt Nam, who is believed to attain enlightenment.
 • Phách

  Phách

  Chinese: 魄

  1. Viá or chơn thần, that is the spirit.

  Kinh Ðệ Nhứt cửu:
  Hồn định tỉnh đã vừa định tỉnh, 
  Phách anh linh ắt phải anh linh.
  Quản bao thập ác lục hình,
  Giải thi thoát khổ diệt hình đoạn căn.

  Funeral Prayer for the First Nine-Day Period:
  The soul has just recovered 
  And the spirit is now sacred forever.
  Don't fear all kinds of penalties.
  Just leave the body and escape misery!

  2. The physical body, the corpse.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thủ cơ hay là chấp bút phải để cho thần, tâm tịnh mới xuất Chơn Thần ra khỏi phách, đặng đến hầu Thầy nghe dạy.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, when you communicate with Me through psychic pen or psychography, you have to silence your mind first so that your spirit can leave the body and listen to My instructions.
 • Phái vàng

  Phái vàng

  The yellow branch, meaning the true doctrine.

  Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu:
  Xưa con không thấu cội nhành, 
  Vì đường Đạo bế biệt cành hoa rơi.
  Từ con cách Mẹ phương Trời, 
  Trầm luân khổ hải chơi vơi sóng trần.
  Dầu thương nhắm mắt đưa chơn, 
  Giờ nay gặp lối nghiệt trần giảm tiêu.
  Ngọc Hư định phép cũng nhiều, 
  Phái Vàng Mẹ lãnh dắt dìu trẻ thơ.

  Poem in Praise of God the Mother:
  Years ago I really didn't know 
  Cause the religious path was closed.
  Since I left God the Mother 
  I've been taking no pleasure.
  But that's what I had to do.
  Now it's time all human evil is removed.
  Under the new law by God the Father
  We're educated by God the Mother.
 • Phái viên

  Phái viên

  Chinese: 派員

  A Caodaist representative, who is voted and sent to the Caodaist Council of Humans on behalf of 500 Caodaist strict vegetarians. 

 • Phàm chất & Thánh chất

  Phàm chất & Thánh chất

  Chinese: 凡質 & 聖質

  Worldliness and saintliness.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thầy lập nhơn loại là dòng giống các con, chỉ tưởng rằng ban đặng phẩm Thần, Thánh, Tiên, Phật nơi cõi thế giới càn khôn, đặng làm cho rõ Thánh chất mạnh mẽ hơn phàm chất; nào dè còn lại đặng chẳng đủ một phần triệu đấng, thì thế nào Thầy không đau lòng cho đặng.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, I gave birth to mankind and granted Divine Statuses such as Angels, Saints, Immortals and Buddhas in order to show saintliness is superior to worldliness. However, I am so disappointed to see that only a few can achieve those statuses.
 • Phàm gian

  Phàm gian

  Chinese: 凡間

  The world. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Cao Ðài tá thế đến phàm gian,
  Bạch Ngọc Huỳnh Kim cũng chẳng màng. 
  Chiều lụy đòi phen xem quá tục,
  Nghĩ không đổ lụy phải cười khan.

  The Collection of Divine Messages:
  Giving up the highest throne in Heaven,
  God came to the world for general salvation.
  To reach the determined destination 
  God several times has to make concessions. 
 • Phàm giáo & Thánh giáo

  Phàm giáo & Thánh giáo

  Chinese: 凡敎 & 聖敎

  Phàm giáo: human teachings, the doctrine that is modified by humans for their own interest.

  Thánh giáo: the divine teachings of God.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Lại nữa, trước Thầy giao Chánh giáo cho tay phàm, càng ngày càng xa Thánh giáo mà làm ra phàm giáo. Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao Chánh giáo cho tay phàm nữa.

  The Collection of Divine Messages:
  Additionally, I (God) had assigned the true religion to some humans, by whom the divine teachings have gradually been debased and eventually turned into human teachings. Therefore, I decided to descend onto the world and, in person, save you instead of  having some human do it.
 • Phàm nhãn

  Phàm nhãn

  disOneRight ID002363.jpg Phàm nhãn

  Chinese: 凡眼

  The naked eyes.

  Kinh đi ra đường:
  Gót chơn đưa rủi như sát mạng,
  Vật hữu linh phàm nhãn khôn soi.
  Xin tha họa gởi tai rơi
  Hồn linh nhờ có ơn Trời chứng minh.

  Departure Prayer:
  To death, I might trample some creature on my way.
  I never want to, but it is too small anyway.
  Though its spirit might fly high,
  Oh God, please forgive me for that unwilled crime.
 • Phàm nhơn

  Phàm nhơn

  disOneRight ID002364.jpg Phàm nhơn

  Chinese: 凡人

  Ordinary people.

  Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):

  Phần đông con cái của Ðức Chí Tôn có một hạng biết rõ mối Ðạo là một cơ bí mật của Trời sáng tạo, đặng cứu vớt sanh linh khỏi trầm luân khổ hải, song vì còn yếu ớt đức tin nên hãy còn đứng ngoài vòng để mắt xem chừng vào cửa Ðạo, còn một hạng nữa thì lại đang mê mẩn trong vòng vật chất, lầm tưởng cho nền Ðạo là một cơ quan xảo kế của phàm nhơn sáng tạo để mê hoặc tâm lý của người Ðời mà xem dường như rẻ rúng; thành thử con cái của Ðức Chí Tôn vẫn còn mịt mờ trong màn hắc ám.

  Caodaist Act 1978:

  Most God's children are aware that Caodaism is the true doctrine preached by God to save people from the cycle of rebirth. Their belief in God is, however, not firm enough, so they just want to wait and see. Others, who are enthralled by materialistic life, misinterpret that Caodaism was deceitfully invented by ordinary people, so they look down on it. That's why God's children are still confused by the forces of darkness.

 • Phàm phẩm

  Phàm phẩm

  Chinese: 凡品

  Humanity, mankind, humans.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:

  Trong Bát Quái Ðài kể từ Tiên vị đổ lên cho tới Thầy thì đã vào địa vị của các Ðấng Trọn Lành “classe des Parfaits ou des Purs”, từ Thánh vị trở xuống nhơn vị thì vào hàng Thánh “classe des Épures”, từ thú cầm xuống vật chất thì hàng phàm tục “classe des Impurs”, ấy vậy trong Bát Quái Ðài từ bực Thánh hồn thì còn phận sự điều đình Càn Khôn Thế Giái, giao thiệp cùng các chơn hồn, còn ở trong vòng vật chất, nâng đỡ, dạy dỗ cho phàm phẩm tấn hóa lên cho tới Thánh vị.

  Hễ vào đặng Thánh vị rồi thì tự nhiên mình biết lấy mình, dầu phải bị đọa trần đi nữa cũng còn giữ vẹn Thánh Ðức mà tu hành đặng đạt đến địa vị trọn lành, lên địa vị trọn lành rồi thì mới đồng quyền cùng Tạo Hóa, từ bi, tự tại bất tiêu bất diệt.

  Footnote to Caodaist Constitution:

  In the Octagonal Tower, from Immortals to God are the Divine Beings of Perfect Purity, from humans to Saints are the Purifying Beings and from materials to animals are the Impurities. The Saints are responsible for regulating the universe, communicating with all spirits and teaching humans so that they can attain the position of Saints.

  Being a Saint, a person becomes naturally moral and can practice religion to climb the divine hierarchy up to the position equal to that of God. 

 • Phàm phu tục tánh

  Phàm phu tục tánh

  Chinese: 凡夫俗性

  The malign intention, the evil nature, the humble worldly desires.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Các con, Thầy cũng đã thấy rõ lòng của các con khắng khít về nền đạo là dường nào. Trong các con, nhiều đứa muốn chư Thần Thánh hành phạt những tánh bất lương của bọn vô đạo kia đặng làm cho đường đạo vững bền, nền đạo mau thành tựu.

  Nhưng Thiên cơ há vị phàm phu tục tánh mà để cho các con toại kỳ sở nguyện sao. Các con khá thương hại cho lũ vô tâm ấy mà chẳng nên cưu hờn. Thầy vì lấy từ bi mà dìu dắt các con, nên tạm sửa chút máy huyền vi, là để cho các con lấy chí thánh của Thầy un đúc bấy lâu, mà đối đãi với kẻ nghịch cho đến ngày mãn công quả. 

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, I know how much you commit to Caodaism. Many of you want deities to punish those evil people for their sabotage so that our religion can develop faster. However, divine law will not allow such actions just because of some humble worldly desires. You should pity those people instead of hating them.

  I want to teach you compassion, so I have changed the mechanism of the universe a bit. That means you should treat those rivals based on your saintly qualities till the end of your life.
 • Phàm tâm

  Phàm tâm

  disOneRight ID002367.jpg Phàm tâm

  Chinese: 凡心

  To be evil, immoral, wicked.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Dọn mình cho sạch bớt phàm tâm, 
  Lẽ chánh tà kia phải xét thầm. 
  Ðừng bụng nghi nghi rồi hoặc hoặc, 
  Tự nhiên rõ thấu đạo cao thâm.

  The Collection of Divine Messages:
  Train yourself to be less immoral
  And try to meditate on good and evil. 
  Do not all the time live in doubt
  And you naturally know đạo is profound.
 • Phàm thế

  Phàm thế

  Chinese: 凡世

  Human ability or human ambition.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:

  Thường thấy Thiên Mạng hằng quá sức phàm thế còn phàm thế thì nghịch hẳn Thiên Mạng; biết đâu một ngày kia Giáo Tông không lập ra luật lệ quá sức người phàm làm đặng và Ðầu Sư lại không xin một luật lệ quá phép Thiên Ðiều, thì hai đàng ắt phải nghịch lẫn nhau; nếu không có Chưởng Pháp đứng trung gian thế quyền Hiệp Thiên Ðài nơi Cửu Trùng Ðài mà điều độ cho êm đềm hòa nhã, thì nền Ðạo phải chinh nghiêng sanh ra rối loạn, thượng hạ khắc nhau, phải mất trật tự mà gây nên đảng phái.

  Footnote to Caodaist Constitution:

  Generally, divine assignments exceed human ability while human ambition is against divine assignment. You never can tell, Giáo Tông may one day make a law that is too strict for humans and Ðầu Sư may request something against the Divine Law. As a result, they become opponents. Unless Chưởng Pháp makes a compromise on behalf of Hiệp Thiên Ðài, the organization may be in chaos resulting in a schism.

  Note:
  Giáo Tông: Caodaist Supreme Leader.
  Ðầu Sư: Dharma Master.
  Chưởng Pháp: Master Chief.
 • Phàm thể

  Phàm thể

  Chinese: 凡體

  Human physical body.

  Kinh Xuất Hội:
  Đã gầy dựng nên quyền giáo hóa, 
  Phòng hiệp vầy trọn cả nguyên nhân.
  Vẹn toàn phàm thể thánh thân, 
  Tùng theo Chơn pháp độ lần chúng sinh.

  Prayer after a meeting:
  We are assigned the task of general education 
  To unite all of divinely spiritual humans,
  Protect followers and the Sacerdotal Council 
  And save all living things in compliance with the true doctrine.
 • Phàm trần

  Phàm trần

  Chinese: 凡塵

  The same as phàm gian, trần gian, cõi trần.

  Niệm Hương:
  Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp,
  Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra.
  Mùi hương lư ngọc bay xa,
  Kính thành cầu nguyện Tiên gia chứng lòng
  Xin Thần, Thánh ruổi dong cỡi hạc, 
  Xuống phàm trần vội gác xe Tiên.
  Ngày nay Đệ tử khẩn nguyền,
  Chín tầng Trời Đất thông truyền chứng tri. 
  Lòng sở vọng gắng ghi đảo cáo.
  Nhờ Ơn Trên bổ báo phước lành.

  Prayer via incense:
  Đạo originates in true belief and sincerity.
  By means of incense, human prayers are carried.
  Through the air, the fragrance from the jade censer permeates.
  I sincerely pray to gods that everyone will be saved.
  Oh, deities, who are traveling around currently,
  Please stop to listen to me.
  I am sincerely saying the prayer at the moment
  Through nine heavens for heavenly acknowledgement.
  I sincerely pray to heavenly beings
  And I pray for God's favor and blessing.
 • Phàm trị  & Thiên trị

  Phàm trị  & Thiên trị

  Chinese: 凡治 & 天治

  Human penalty and divine penalty.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Huyền vi mầu nhiệm của Ðạo có Thiên Ðiều, cơ bí mật của Ðời có Luật Pháp, Hộ Pháp là người nắm cơ mầu nhiệm của Ðạo, nắm Luật của Ðời, xử đoán chư Chức Sắc Thiên Phong và cả Tín Ðồ cùng là xin ban thưởng; công thưởng, tội trừng nơi thế nầy. Hễ có phàm trị mới khỏi Thiên trị; phải chiếu luật Ðạo cho toàn cả Tín Ðồ, khỏi bị Thiên Ðiều, giữ phẫm vị Thiêng Liêng mỗi Chức Sắc, ắt phải gìn giữ đạo đức của mỗi người. Người dùng hình phàm làm cho giảm tội Thiêng Liêng.

  Footnote to Caodaist Constitution:
  The crucial component of Caodaism is the Divine Law and in the society is Law. Hộ Pháp masters both of them to judge, award and penalize adherents and dignitaries in the world. A sinner, who has already been punished in the world, will not be penalized in Heaven. Therefore, punishing someone pursuant to Caodaist Law means helps him avoid Divine Penalty in Heaven later. That's the function of Hộ Pháp.

  Note:
  Hộ Pháp: Law Defender, the highest-ranking dignitary of Caodaist Judiciary Body.
 • Phạm giới

  Phạm giới

  Chinese: 犯戒

  To break a prohibition.

  Ðệ Ngũ Hình:
  Phạm Ngũ Giới Cấm.
  Những vị nào phạm vào luật nầy thì bị khép vào tội thứ năm trong Thập Hình của Ðức Lý Giáo Tông, nghĩa là “Ngưng Quyền” từ 1 năm tới 3 năm.

  The Fifth Punishment:
  Violations of Caodaist Five Precepts.
  The violator is suspended from all Caodaist activities from 1 to 3 years.
 • Phạm Hộ Pháp

  Phạm Hộ Pháp

  disImgRight ID002373-s.jpg ID002373.jpg

  Chinese: 范護法

  His Holiness Phạm Công Tắc, Caodaist Law Defender.

  (See: Hộ Pháp)

 • Phạm môn

  Phạm môn

  Chinese: 梵門

  The Buddhism Entrance, a Caodaist organization originally founded by Hộ Pháp Phạm Công Tắc for adherents who want to practice religion without joining a hierarchy like Cửu Trùng Đài or  Hiệp Thiên Đài. The establishment is said to have originated from a divine stanza by God. 

  Chinese:

  醒悟舍身在梵門

  勸修後日度生魂

  無勞不復回真命

  醒世其身得正尊

  Vietnamese:
  Tỉnh ngộ xá thân tại Phạm môn,
  Khuyến tu hậu nhựt độ sanh hồn.
  Vô lao bất phục hồi chơn mạng,
  Tỉnh thế kỳ thân đắc chánh tôn.

  English:
  Wake up and devote yourself to religion.  
  Your religious work will save your soul later on.
  Without karmic merits you can't return to Heaven
  Or, right on earth,  attain enlightenment. 

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

  "Vì bài thi (Phạm môn) của Đức Chí Tôn dạy đó mà Bần đạo mới lập ra Phạm môn. Có Phạm môn rồi mới sản xuất ra Thập nhị đẳng cấp thiêng liêng, nếu không, không thể nào lập thành Hội Thánh Phước Thiện được.

  Bởi chữ Phạm là Phật, Phạm môn là cửa Phật, chớ không phải họ Phạm. Buổi đó cũng có nhiều tiếng phân vân nói Bần đạo lập Phạm môn tức là lập theo họ Phạm của Bần đạo. Bần đạo cũng như tấm bình phong đứng giữa hứng chịu các nỗi khó khăn mà Chí Tôn lại định cho Bần đạo, thiếu gì họ Lê, họ Nguyễn, họ Trần, mà lại để cho Bần đạo chịu oan ức những tiếng phân vân, mà Bần đạo cũng chẳng màng, cứ lo cho kỳ được, bởi vì sự công chánh.

  Bần đạo đứng giữa đây, Bần đạo phải nói: Bần đạo nói thiệt, cả sự nghiệp của Đạo còn tồn tại đây là do bàn tay của Phạm môn. Nếu không có Phạm môn thì Đạo không đứng vững. Đức Chí Tôn đã định cho Bần đạo thâu 72 vị môn đệ, mà chỉ hành đạo có 36, 37 vị.

  Buổi đó, thầy trò chịu cực khổ tìm phương tạo nghiệp, mà bị chúng đánh đổ, đến nỗi vận lương thực từ tỉnh đem về Tòa Thánh mà cũng bị chúng ngăn cản, quyết bỏ đói cho chết, mà tội nghiệp thay, họ cũng không thối chí ngã lòng, cứ cương quyết theo Bần đạo cho đến ngày lập thành Hội Thánh Phước Thiện. Thật nỗi khổ tâm của anh em Phạm môn chỉ lấy hai bàn tay trắng mà tạo nên sự nghiệp cho Đạo, họ chỉ bắt gió nắn hình, lấy không làm có. Ngày nay Cơ quan Cứu khổ đã thành tướng nơi Hội Thánh Phước Thiện."

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  "I founded Phạm môn according to God's opinion in that stanza. Phạm môn initiated the Twelve Divine Ranks, which formed the backbone of the Caodaist Philanthropic Council.

  Phạm means Buddhism, not my surname, Phạm. At that time, some people were suspicious of this organization, saying it was my property! Despite those malicious rumors I overcame all difficulties to reach the target. Actually, it is true that Caodaism can exist thanks to Phạm môn. Had it not been for Phạm môn, Caodaism wouldn't have overcome all the obstacles.

  God decided that I have 72 adherents, only 37 of whom still practiced Caodaism. We tried to overcome all difficulties, one of which was we were prevented from transporting food to Tây Ninh for our own consumption. What brave adherents! They faithfully stayed with me until the Caodaist Philanthropic Council was founded. It's admirable that they built our religious career from nothing. Now we have the Caodaist Philanthropic Council for general salvation."

  * For more information, please read "PHẠM MÔN SỬ LƯỢC HỒI KÝ" by Đạo Nhơn Nguyễn Đức Hòa or Khiết Dân.

 • Phạm nghiệp

  Phạm nghiệp

  Chinese: 梵業

  Another name for Phạm môn.

  The Couplet in front of Phạm nghiệp:

  Chinese:

  梵業承閒利祿功名無所用

  門關積道精神法寶有箕裘

  Vietnamese:
  PHẠM nghiệp thừa nhàn lợi lộc công danh vô sở dụng,
  MÔN quan tích Đạo tinh thần pháp bửu hữu cơ cầu.

  English:
  We build the religious career in our free time without any desires for fame or fortune.
  This is a religious organization, whose doctrine will be followed by later generations. 
 • Phạm pháp

  Phạm pháp

  Chinese: 犯法

  To break, disobey, violate the law.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Vậy thì Ðầu Sư và Giáo Tông chẳng đặng thuận tình với nhau mà trái nghịch cùng Pháp Chánh Truyền, hễ đôi bên chẳng do nơi Chưởng Pháp xét nét luật lệ thì là phạm pháp: Mà hễ phạm pháp thì dầu cho bực nào cũng khó tránh qua khỏi luật Tòa Tam Giáo.

  Footnote to Caodaist Constitution:
  Consequently, Ðầu Sư and Giáo Tông are not allowed to cooperatively disobey Caodaist Constitution. Without Chưởng Pháp's examination, their orders violate Caodaist Law, which will be punished at the Court of Three-Religion.
 • Phạm Phủ Từ

  Phạm Phủ Từ

  Chinese: 范府祠

  Phạm Clan House, where people with the same surname, Phạm, worship their ancestors. In Tây Ninh, Việt Nam the Caodaist Sacerdotal Council encourage people to build such houses, so there are Lê Clan House, Bùi Clan House, Huỳnh Clan House, etc.

 • Phạm thệ (thất thệ)

  Phạm thệ (thất thệ)

  Chinese: 犯誓

  To break an oath, especially the Caodaist Entrance Oath.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ôi! Tuy vân, hồng ân của Ðại Từ Phụ như thế mà vẫn thấy các chơn hồn sa đọa hằng hà, mỗi ngày xem chẳng ngớt, là tại thiếu kém đức tin và lòng trông cậy nơi Thầy, đó là mấy đạo hữu tín đồ bị thất thệ. Em trông thấy bắt đau lòng, phái Nữ lại là phần đông hơn hết.

  The Collection of Divine Messages:
  Alas! Despite God's forgiveness, countless spirits are witnessed to be punished every day because their belief in God is not firm enough, especially the believers, who have broken the Caodaist Entrance Oath. What saddens me most is most of them are women!
 • Phạm thượng

  Phạm thượng

  Chinese: 犯上

  To disrespect Caodaist seniors.

   Ðệ tứ hình:
  1. Lấn quyền, giành quyền.
  2. Phạm thượng.
  3. Tự chuyên sửa cải Chơn Truyền.
  Những vị nào phạm vào các khoản trên đây thì bị khép vào tội thứ tư trong Thập Hình của Ðức Lý Giáo Tông nghĩa là “Ngưng Quyền” từ 3 năm tới 5 năm.

  The Fourth Punishment:
  Competition for power.
  Disrespecting Caodaist seniors.
  Modifying the original doctrine.
  Those who have done the above things will be suspended from all Caodaist activities from 3 to 5 years.
 • Phan 

  Phan 

  disOneRight ID002380.jpg

  Chinese: 幡

  A banner.

  Kinh cầu hồn khi hấp hối:
  Rắp nhập cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống,
  Chốn quê xưa giải mộng trần gian.
  Dìu đường thoát tục nắm phan,
  Trông Kinh Bạch Ngọc định thần giải căn.

  Prayer for a Dying Person:
  You're about to enter the Eternal Divine World,
  Your godly hometown, after leaving the earth.
  Look! There's a banner showing the journey
  To the White Gem City, where you're free from misery.
 • Phán đoán

  Phán đoán

  Chinese: 判斷

  To decide something.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  Con coi đó mà coi, Thầy thương con là bao nhiêu? Thầy giữ nữ phái lại cũng vì con. Thầy kêu nó không đến, Thầy dạy nó không nghe, muốn phạt cho đáng kiếp mà bụng cũng chẳng đành. Con là chị, Thầy đến lập Tam Kỳ Phổ Ðộ, chỉ vụ một chữ “HÒA”, con liệu đứa nên dùng đẹp lòng con kêu tên cho Thầy phán đoán. Trung, con giúp em nghe.

  The Collection of Divine Messages:

  Come on! Don't you see how much I love you? I've retained the Caodaist Female Community because of you. They didn't come nor listen to my instructions. I really wanted to punish them, but I couldn't because of my mercy. I founded Caodaism, only to teach man how important harmony is. So being their eldest sister, tell me those good adherents' names so that I can decide their ordinations. Trung, help your sister.

 • Phán xét cuối cùng

  Phán xét cuối cùng

  disImgRight ID002382-s.jpg Meiytra Buddha ID002382.jpg Meiytra Buddha

  Judgement Day, doomsday, end of the world.

  Like many other religions, Caodaist scriptures prophesy Judgement Day, which is named Long Hoa Hội (The Dragon and Flower Competition).

  According to Caodaism, there have been three Amnesties. The First Amnesty (Judge: Dipankara Ancient Buddha), the Second Amnesty (Judge: Amitabha Buddha) and the Third Amnesty (Judge: Meiytra Buddha). After that will be the Era of Ethics, when there are only moral human beings. 

  (See: Tận Thế, Hội Long Hoa, Long Hoa Hội.)

 • Phán xử

  Phán xử

  Chinese: 判處 To judge, evaluate, pass judgement.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Mỗi ngày phải chạy tờ Nhựt Ðể cho Chánh Trị Sự hiểu điều động tịnh trong địa phận của mình; nhứt là những sự chi làm hại cho phương diện Ðạo, thì phải tức cấp cho Thông Sự hay, đặng điều đình thế nào cho an ổn. Những sự kiện thưa, những điều sái luật Ðạo, đã đặng tin quả quyết, thì chẳng đặng phép yêm ẩn, ngó lơ, buộc phải giao cho Thông Sự phán xử.

  Footnote to Caodaist Constitution:
  Chánh Trị Sự should be informed of the local situation by daily reports. If there is some religious problem, Thông Sự should be informed immediately for proper steps. All disagreements and law violations without exception should be judged by Thông Sự. 

  Note:
  Chánh Trị Sự: Chief Administrator, the Caodaist leader in a village.
  Thông Sự: Religious Law Assistant, who helps Chánh Trị Sự with legal problems.
 • Phản khắc

  Phản khắc

  Chinese: 反剋

  A conflict, disagreement, dispute.

  Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Sáu:
  Nghĩ vì Pháp Chánh Truyền, Lão đã dạy Hộ Pháp chú giải, chẳng thi hành từ thử, làm cho Cửu Trùng Đài  và Hiệp Thiên Đài phản khắc Đạo quyền, gây nên rối loạn chánh giáo Chí Tôn.

  The Sixth Religious Decree:
  Since the Caodaist Constitution, which I had ordered Hộ Pháp to interpret, has not been obeyed, there is a conflict between the Caodaist Executive Body and the Caodaist Judicial Body, which has caused a confusion in God's religion.
 • Phản loạn chơn truyền

  Phản loạn chơn truyền

  Chinese: 反亂眞傳

  To revolt, rebel, rise up against the true teachings, i.e. Caodaism.

  Ðệ Nhứt Hình:
  1. Không tuân Pháp Chánh Truyền và Ðạo Nghị Ðịnh.
  2. Phản loạn Chơn Truyền.
  3. Chia phe phân phái và lập Tả Ðạo Bàng Môn.
  Những vị nào phạm các điều trên đây thì khép vào tội thứ nhứt trong Thập Hình của Ðức Lý Giáo Tông nghĩa là “Trục Xuất”.

  The First Punishment:
  Disobeying the Caodaist Constitution and Decrees.
  Revolting against Caodaism.
  Causing a schism or forming a false religion.
  Those who have done one of those things above will be expelled from Caodaism.
 • Phản phúc

  Phản phúc

  Chinese: 反覆

  To stab in the back, to betray.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

  Ngoài thì kẻ nghịch đang trù hoạch phương châm mà tàn hại, trong lại bị người phản phúc, vu oan làm cho đến đỗi nhớp nhơ danh Đạo.

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  Externally, rivals are plotting to eradicate our religion while internally, we are betrayed and wrongly accused of immoral activities. 

 • Phản tiền vi hậu

  Phản tiền vi hậu

  Chinese: 反前為後

  To reverse the order of something.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thầy lập Phật giáo vừa khi khai Thiên lập Địa, nên Phật giáo là trước, kế Tiên giáo, rồi mới tới Nho giáo. Nay là Hạ nguơn hầu mãn, phải phục lại như buổi đầu, nên phải phản tiền vi hậu. Tỉ như Tam Giáo qui nhứt thì: Nho là trước, Lão là giữa, Thích là chót.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, right after the Creation, I founded Buddhism, then later Taoism and finally Confucianism. Now the Final Era is about to end, so everything has to return to the point of departure. That's why we have to reverse the order. For example, the religious order now should be: First, Confucianism, then Taoism and finally, Buddhism.
 • Pháp 

  Pháp 

  Chinese: 法

  Dharma.

  This is a term with multiple meanings according to how it is used in Asian religions. The following quote is just one of its various meanings.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thầy khai Bát Quái mà tác thành Càn Khôn Thế Giái, nên mới gọi là Pháp; Pháp có mới sanh ra Càn Khôn Vạn Vật rồi mới có người, nên gọi là Tăng. Thầy là Phật chủ cả Pháp và Tăng, lập thành các đạo mà phục hồi các con hiệp một cùng Thầy.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, I initiated Bát Quái to create the universe, which is called Pháp. Pháp gave birth to all living things, including mankind, which is called Tăng. I am the Buddha, controlling both Pháp and Tăng and founding religions to bring you back to Me.

  Note:
  Bát Quái: the eight trigrams.
  Pháp: Dharma.
  Tăng: man, living things.
  Buddha: an enlightened being.
 • Pháp bảo (Pháp bửu)

  Pháp bảo (Pháp bửu)

  Chinese: 法寶

  Also bảo pháp or bửu pháp, the Divine Tools which are said to be used by deities to support life and destroy evil. For example:

  - Hộ Pháp with the Evil Destroying Pestle and Golden Rod.

  - Thượng Phẩm with the Dragon Beard Fan and Fly-Whisk.

  - Thượng Sanh with the Couple Swords and Fly-Whisk.

  - Quyền Giáo Tông with the Iron Crutch and Gourd.

 • Pháp chánh

  Pháp chánh

  Chinese: 法政

  Caodaist Regulations.

  There is the Caodaist Department of Justice, whose function is to ensure that all Caodaists observe the law.

 • Pháp Chánh Truyền

  Pháp Chánh Truyền

  Chinese: 法正傳

  The Caodaist Constitution.

  The Caodaist Constitution is said to have been granted by God in a seance in Từ Lâm Pagoda on November 20th 1926. Then Phạm Hộ Pháp was ordered to interpret it by Lý Giáo Tông, who reviewed it before implementation.

  Lời tựa của quyển Pháp Chánh Truyền:

  "Nghĩ vì cơ huyền vi mầu nhiệm của Đạo có Thiên điều, cũng như cơ Đời có luật pháp chơn truyền để chế ngự những dục vọng bất chánh, mà ở cõi nào và đời nào cũng có, nếu không có gì chế ngự thì sự điều hòa tốt đẹp của cơ Tạo Hóa sắp đặt có thể mất đi mà chớ, nên khi mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn đã lập ngay một Pháp Chánh Truyền và Tân Luật, để điều hành guồng máy Hành Chánh Đạo, hầu bảo thủ chơn truyền và công bình Thiên đạo, kèm theo luật pháp còn có Thánh ngôn và giáo điều dạy bảo.

  Muốn lập một nền Đạo lớn như Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, có khả năng truyền giáo đến thất ức niên mà không lập pháp thì làm sao điều độ được một số giáo đồ quá đông gồm toàn thể nhơn loại."

  A Foreword to the Caodaist Constitution:

  "Like the Divine Law, the crucial factor of the universe, a legal system is very necessary for a society to control immoral desires. Without it, the harmony determined by God will be damaged. As a result, God made the Constitution and New Codes as soon as he founded Caodaism, the new religion for the Third Amnesty.

  The purpose of the Constitution and New Codes is to administer the priesthood and to preserve the true teachings. Without the Constitution and New Codes, Caodaism cannot preach God's word to mankind for the next 700,000 years."

  Thuyết Đạo của Đức Phạm Hộ Pháp:

  "Thầy đã dạy rằng: Từ khi có Thầy rồi dựng nên CKTG, hóa sanh nhơn loại, thì Thầy chưa hề biết hành phạt chúng ta bao giờ, vì lòng quá yêu, nên Thầy không nỡ nào hành phạt.

  Thầy lại nói, dầu Thiên điều thì cũng do nơi chư Thần, Thánh, Tiên, Phật hội lại lập để định tội của nhau, hầu giữ gìn lẫn nhau đó thôi, chớ Thầy chưa hề biết đến. Mà hễ lập rồi đem dâng cho Thầy thì chính mình Thầy cũng không quyền sửa cải.

  Như Tân Luật ngày nọ, thì Lý Giáo Tông hội cùng chư Thánh mà lập thành, chớ Thầy chưa hề biết đến, chỉ ngày nào đã dâng lên cho Thầy thì đã thành Thiên luật mà thôi."

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  "According to God, since God's existence and the Creation, He has never punished any of us because of His great forgiveness. 

  In addition, God mentions that the Divine Law has been made by a Convention of Deities to control and protect themselves without His intervention. However, God Himself has no right to alter the established law later. Similarly, Li Bai, the Supreme Leader, together with the Saints, prepared the Caodaist Codes without God's intervention. Now the Codes have become Divine Law after being presented to God."

 • Pháp danh, thế danh, thánh danh

  Pháp danh, thế danh, thánh danh

  Chinese: 法名, 世名, 聖名

  Religious name, name and holy name.

  1. Pháp danh, also đạo hiệu in Caodaism, the name granted by a deity (usually through a seance). For example, Nguyệt Tâm Chơn Nhơn granted religious names to these dignitaries: Giáo Sư Thượng Bảy Thanh, (religious name: Phong Chí), Phối Sư Thượng Vinh Thanh, (religious name: Hiển Trung), etc.

  2. Name, given by one's parents and put in general documents.

  3. Holy name, given to a Caodaist dignitary (Lễ Sanh and above) in the Executive Body. For example, Mr John Doe will have the holy name Thượng Doe Thanh, Ngọc Doe Thanh or Thái Doe Thanh depending on what branch he belongs to. (For more information, see: Tịch Đạo.)

 • Pháp điều

  Pháp điều

  Chinese: 法條

  Law, article, rule, code.

  Di Lạc Chơn Kinh:
  Nhược hữu chúng sanh văn ngã ưng đương thoát nghiệt, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng tùng thị Pháp điều Tam Kỳ Phổ Độ, tất đắc giải thoát luân hồi, đắc lộ Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề thị chi chứng quả Cực Lạc Niết Bàn.

  Prayer to the Maitreya Buddha:
  Those who listen to my word and want to escape earthly sorrow will elude the cycle of transmigration, attain the supreme perfect enlightenment and enter the World of Ultimate Happiness if they get religion and obey the Caodaist Canonical Codes in the Third Amnesty. 
 • Pháp giới

  Pháp giới

  Chinese: 法界

  The term has multiple meanings in Asian religions. In Caodaism, it can be:

  1. The doctrine, teachings, method. For example, "Nothing in God's teachings to Caodaists is meaningless." Hộ Pháp.

  2. The Divine Mechanism that creates living things in the universe. For example, "Cửu Trùng Đài is created by Cửu Thiên Khai Hóa, so it is the earthly form of Cửu Thiên Khai Hóa. Hiệp Thiên Đài is the Divine Mechanism that creates living things in the universe." Hộ Pháp.

  3. The divine magic. For example, "Hộ Pháp appears in Judgement Day chiefly to collect the 9.2 million divinely spiritual humans, his best friends, who haven't been able to escape the earthly world. To do so, God has to use His divine magic to save all human beings." Hộ Pháp.

  4. The legal system or law. For example, "The deity who holds the power in Hư Vô Cao Thiên takes orders of Hạo Nhiên Pháp Thiên to prevent the universe from making war against each other. Therefore, Hư Vô Cao Thiên reigns over the universe with the Divine Law." Hộ Pháp.

 • Pháp hóa tướng tông

  Pháp hóa tướng tông

  Chinese: 法化相宗

  To preach a doctrine.

  Kinh Tiên giáo:
  Tử khí đông lai,
  Quảng truyền đạo đức.
  Lưu sa tây độ,
  Pháp hóa tướng tông

  Taoism Prayer:
  From the east came a purple cloud flying 
  Which was the forerunner of Tao Te Ching.
  Then traveling toward the western arid land,
  Laotzu preached to save lots of humans.
 • Pháp luân thường chuyển

  Pháp luân thường chuyển

  Chinese: 法輪常轉

  The circulation of God's teachings. There is a ceremony called Hoán Đàn (The Rite of Circulation) to symbolize this concept. The rite is performed only in major events in Tây Ninh Temple.

  Thuyết đạo của Đức Phạm Hộ Pháp đêm 15 tháng 2 năm Mậu Tý (dl 25-3-1948):

  "Không có một điều chi Chí Tôn để trong pháp giới của Ngài trong cửa Đạo nầy mà không có nghĩa lý. Ít nữa mình không biết thì phải tìm cho biết, coi tại sao làm như thầy chùa chạy kim đàn vậy, tìm cho ra duyên cớ đặng hiểu biết bên trong pháp giới của Đức Chí Tôn là thế nào mà hình thể bên ngoài lại dị kỳ như vậy. Không biết phải hỏi, cả thảy nên biết rằng, không một điều gì trong nền tôn giáo nầy mà vô nghĩa lý.

  Tại sao phải Hoán đàn? Nam Nữ chen nhau? Đó là bùa Pháp Luân Thường Chuyển.

  Tại sao Chí Tôn để bùa Pháp Luân Thường Chuyển tại thế nầy? Đặng chi vậy?

  Hiện đã mãn Hạ Nguơn Tam Chuyển, bắt đầu Thượng Nguơn Tứ Chuyển, ta gọi là khai nguơn, nên phải để cho Pháp Luân chuyển.

  Ta đã biết thì Tiên Thiên Khí và Hậu Thiên Khí chuyển làm một mới đạt Đạo đặng. Cả thảy đều biết qua, CTĐ nầy là Cửu Thiên Khai Hóa, còn cung trên kia là Cung Đạo. Từ trước đến nay, mỗi người mải miết tìm Đạo mà Đức Chí Tôn để giữa đó, trước mắt mà không biết. Đi Chín từng Trời để cho phần hồn đi cho cùng tột Cửu phẩm Thần Thánh Tiên, đến Phật; rồi từ Phật xuống phàm, rồi từ phàm trở lên Phật, chuyển luân như vậy, Bí pháp gọi là đạt Đạo."

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon (March 25th 1948):

  "What is taught by God in Caodaism is never meaningless. You need to learn what it is and why it looks so strange. Ask to learn! 

  Why God teaches us the Rite of Circulation? That's the talisman of Pháp Luân Thường Chuyển (Constant Circulation of Dharma). It's now the end of the third Chuyển, in other words the beginning of the fourth Chuyển, also called the commencement Chuyển, so let dharma change or move around.

  It's been known that Tiên Thiên Khí (Early Heaven Qi) and Hậu Thiên Khí (Later Heaven Qi) combined into one start the state of enlightenment. Therefore, walking through Cửu Trùng Đài symbolizes a spirit's many incarnations from a  human up to a Buddha on the way to gain the ultimate wisdom."

  Thánh Giáo của Bát Nương về Pháp Luân Thường Chuyển (Hoán Đàn).

  Sau đây, Bát Nương trả lời cho Từ Chơn (về Pháp Luân Thường Chuyển) theo sự muốn hiểu biết của con. Việc này từ trước tới nay không có sách nào trong cửa đạo Cao Đài nói đến vì đó là Bí Pháp của Hộ Pháp khi hành pháp trong một thời cúng tiểu đàn hay đại đàn. 

  Khi tiếng trống chấm dứt, chức sắc Hiệp Thiên Đài vào trước rồi mới tới chức sắc Cửu Trùng Đài vào. Hộ Pháp vào Hiệp Thiên Đài rồi ngự lên ngai của ngài, còn chức sắc Hiệp Thiên Đài đứng theo phẩm trật của mình. 

  Hộ Pháp ngồi lên ngai Thất Đầu Xà (chớ không có đứng). Ngồi để hành pháp tịnh tâm và hành pháp luân thường chuyển. Khi Hộ Pháp ngồi thì hai tay đè lên hai đầu rắn Nộ, Ai (tức là Giận Dữ và Buồn Thảm); hai chân đạp lên đầu rắn Ố, Dục (tức là Ghét Bỏ và Tham Muốn). Đó là pháp tịnh tâm của ngài. 

  Kế đó ngài dùng cặp mắt ngó vô Bát Quái Đài, vẽ chữ bùa Pháp Luân Thường Chuyển, để dùng điển lực này phủ khắp từ nấc số một tới nấc số chín của Cửu Trùng Đài. 

  Khi  đó chức sắc Cửu Trùng Đài mới bắt đầu hoán đàn, nghĩa là theo thứ tự nam tả nữ hữu (từ Bát Quái Đài nhìn ra) chức sắc lớn đi trước, chức sắc nhỏ đi sau. Nam nữ đi một lượt từ nấc số một đến nấc số chín, rồi nam đi qua phải nữ đi qua trái vòng trở xuống Hiệp Thiên Đài, tức là trở xuống nấc số một. 

  Pháp Luân Thường Chuyển nghĩa là: dầu cho chơn linh nào xuống thế gian cũng phải chịu luật âm dương tạo hóa mà biến hình rồi theo con đường Đạo mà trở về ngôi xưa vị cũ, tùy theo âm chất, tùy theo công đức của mình mà an vị nơi Cực Lạc Thế Giới. Khi đó chơn linh nào không vừa với ngôi vị mình đạt được lại phải tái kiếp xuống trần mà lập công đạt vị một lần nữa. 

  Pháp hoán đàn tượng trưng một vòng mà các chơn linh đi trong càn khôn vũ trụ để lập nghiệp. Thật ra không phải một vòng mà nhiều vòng, vì đi một vòng vẫn chưa lập ngôi vị cho vừa ý mình nơi Cực Lạc Thế Giới.

  Hoán đàn xong, Hộ Pháp đứng lên trên ngai Thất Đầu Xà, dùng Gián Ma Xử vẽ bùa Ngũ Lôi trong đền Thánh để trừ tà diệt mị (tức là trấn Thần) không cho tà ma xâm nhập trong thời cúng. Hộ Pháp cứ đứng mà giữ trật tự (về mặt vô hình) như thế cho hết thời cúng. Nhưng đến dứt bài Ngọc Hoàng Kinh, Hộ Pháp lại xuất chơn thần đi gom tất cả hào quang của toàn đạo vừa xuất hiện ra đem vào Bát Quái Đài, dâng lên cho Chí Tôn để được bố hóa hồng ân rồi Hộ Pháp đem xuống trả lại cho mọi người.

  Hộ Pháp đứng trên ngai của Ngài cho đến hết thời cúng.

  Đến phần dâng tam bửu, khi dâng hoa, Hộ Pháp đưa tay trái chống nạnh, tay mặt cầm Gián Ma Xử đưa lên tượng trưng cùng toàn đạo dâng thể xác cho Đức Chí Tôn. 

  Đến phần dâng rượu, Hộ Pháp gác cây Gián Ma Xử nơi khuỷu tay, hai tay chấp lại đưa lên, cây Gián Ma Xử nằm ngang tượng trưng cùng toàn đạo dâng trí não cho Đức Chí Tôn.

  Đến phần dâng trà, Hộ Pháp chống cây Gián Ma Xử xuống, hai bàn tay úp lên cây Gián Ma Xử tượng trưng cùng toàn đạo dâng linh hồn cho Đức Chí Tôn.

  Khi xong phần này, Hộ Pháp giắc cây Gián Ma Xử lên hông phải nơi dây lịnh sắc và đứng như vậy cho hết thời cúng. 

  Tóm lại, khi có một thời cúng Tiểu Đàn hay Đại Đàn, Hộ Pháp có mấy việc phải làm:

  1. Ngồi trên ngai Thất Đầu Xà để yểm dục.

  2. Vẽ bùa Pháp Luân Thường Chuyển cho chức sắc Cửu Trùng Đài đi hoán đàn.  

  3. Trấn thần trong đền thánh cho buổi lễ được an ninh.

  4. Đến phần dâng tam bửu phải chuyển cây Gián Ma Xử ở ba  thế khác nhau.

  Dứt thời cúng thì Hộ Pháp và chức sắc Hiệp Thiên Đài vào cung đạo mà bái biệt Đức Chí Tôn và các đấng thiêng liêng. Khi trở ra là bãi đàn. 

  The Eighth Female Buddha's Messages on Pháp Luân Thường Chuyển (Hoán Đàn):

  Từ Chơn, now I'll explain what Pháp Luân Thường Chuyển is. There have been no explanations for that matter so far because it is Hộ Pháp's performance of esotericism. 

  After the drumbeats, the Communion Tower Dignitaries lead others into the Temple. Hộ Pháp sits on His throne and other Communion Tower dignitaries stand on their own positions. Sitting on the Seven-Head Snake Throne, Hộ Pháp performs the sacrament of Mind Calmness by putting His hands on the two snakeheads named Anger and Sorrow and stepping on another two named Hate and Desire.

  After that, He gazes at the Octagonal Tower, drawing the talisman of  Pháp Luân Thường Chuyển whose power covers the entire Nine-Level Tower. Now all dignitaries get in line (seniors first) and walk from level one to level nine in a circle until they return to their original positions. The line of female senior dignitaries is on the right and the line of male ones is on the left.

  The walk follows the talisman of Pháp Luân Thường Chuyển drawn by Hộ Pháp's eyesight and that the female line exchanges with the male line  symbolizes the Yin and Yang Law. 

  Pháp Luân Thường Chuyển means a spirit descending on the earth has to obey the divine law in order to return to their original positions in the World of Ultimate Happiness. The spirit who cannot  fulfill their religious responsibility has to descend for another incarnation. Hoán đàn stands for the cycle in the universe a spirit has to complete to achieve their heavenly status. Actually, several cycles might need completing for an ideal heavenly position, not just one.

  Next,  Hộ Pháp stands on the Seven-Snakehead Throne and draw the talisman of Ngũ Lôi with His Gián Ma Xử to eradicate all evil in the temple. He then stands for the whole rite. After the Jade Emperor Prayer, Hộ Pháp has His spirit leave His body, collect all participants' halos and present them to God in the Octagonal Tower. God will bless them all before Hộ Pháp returns them to the participants.

  When flower offering is presented to God, Hộ Pháp stands with his left arm akimbo, raising  Gián Ma Xử with His right hand to symbolize all participants' bodies offered to God.

  When wine offering is presented to God, He places Gián Ma Xử on the elbows, join hands and raise it to symbolize all participants' minds offered to God.

  When tea offering is presented to God, He puts Gián Ma Xử straight and faces hands over its end  to symbolize all participants' souls offered to God.

  Finally, Hộ Pháp sticks Gián Ma Xử on His right hip and stands still through the ceremony.

  In short, during a Caodaist rite, Hộ Pháp performs:

  The Sacrament of Mind Calmness.

  The talisman of Pháp Luân Thường Chuyển for dignitaries to walk around the temple.

  The talisman of Ngũ Lôi for security.

  Three positions of Gián Ma Xử for the offerings.

 • Pháp môn

  Pháp môn

  Chinese: 法門

  The method of practicing religion.

  It is said that there are countless methods of practicing Caodaism, which are presented by Caodaist  symbols and scriptures. To make it easier, Caodaism promotes three methods. First, followers can join the Executive Body or the Judicial Body to earn karmic merits.

  Second, they can also join the Philanthropic Body to do charity work. Third, they can enter the Meditation Houses to practice esotericism. No method is considered the best. The followers are advised to choose the most suitable for themselves.

 • Pháp nhân

  Pháp nhân

  Chinese: 法人

  The Legal Status of Religion.

  To date, Caodaism has been granted The Legal Status of Religion twice.

  July 12th 1965, the Government of the Republic of Vietnam issued Decree 003/65 and granted The Legal Status of Religion to Caodaism the first time.

  May 9th 1997, the Department of Religion of the Government of the Socialist Republic of Vietnam issued Decision 10 QĐ/TGCP to grant The Legal Status of Religion to Caodaism the second time.

 • Pháp siêu quần Thánh

  Pháp siêu quần Thánh

  Chinese: 法超群聖

  Kinh Tiên giáo:
  Tiên thiên khí hóa.
  Thái Thượng Đạo Quân,
  Thánh bất khả tri, 
  Công bất khả nghị.
  Vô vi cư Thái cực chi tiền.
  Hữu thỉ siêu quần chơn chi thượng 
  Đạo cao nhứt khí
  Diệu hóa Tam Thanh
  Đức hoán hư linh,
  Pháp siêu quần thánh. 

  Taoism Prayer:
  The Earlier Heaven Nothingness 
  Changed into the Supremeness,
  Whose saintliness is too high for humans to understand
  And whose virtues are too good for humans to comprehend.
  Before the Oneness, non-action was He.
  After the Creation, He led all deities.
  His supreme doctrine 
  Transformed into three pure beings.
  And in Heaven, His power and morality 
  Definitely exceed those of other deities.
 • Pháp thân

  Pháp thân

  disOneRight ID002400.jpg Pháp thân

  Chinese: 法身

  Also chơn thần, chơn thân, nhị xác thân - the second body, the astral body, the spiritual body.

  (For more information, see: Nhị xác thân.)

  Thuyết Đạo của Hộ Pháp:

  "Bần đạo vừa nghĩ như vậy thì pháp thân của Bần đạo hiện ra một người nữa. Hồi Bần đạo ngồi trên vân xa mặc cái áo trắng, bịt khăn trắng, y như cái đạo phục của Bần đạo đi cúng thường ngày đây, làm bằng gì không biết, mà mặc vào mình rồi nghe trong mình nhẹ nhàng sung sướng làm sao đâu! Tới chừng xuất pháp thân của Bần đạo ra, Bần đạo ngó thấy mặc đồ đại phục, mà Bần đạo đương nhái theo, làm theo kiểu đó mà cũng chưa thiệt trúng.

  Mặc đại phục rồi, tay cầm Gián Ma Xử với cây Kim Tiên, bay giữa không trung ở trên đầu, có người ngồi dưới vân xa, có một điều là người ngồi dưới, người trên, mà hiểu biết như một người vậy."

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  "Hardly had I thought so when my spiritual body emerged. Before that I had worn a white vestment, like the one I wear to daily rites, sat in a Cloudy Vehicle and felt very comfortable. Now I saw my spiritual body in the formal vestment, which I am trying to imitate now, holding the Evil Destroying Pestle and the Golden Rod and flying in the air. So there were two beings, my spiritual body in the air and myself in the Cloudy Vehicle, but both could simultaneously have the same thought."  

 • Pháp thí 

  Pháp thí 

  disOneRight ID002401.png Thí Pháp

  Chinese: 法施

  Also thí pháp - to preach, to give religious talk in a public place.

  According to Caodaism, you can make donation by either thí tài (giving money) or thí pháp (preaching). Both are considered equally good ways to earn karmic merits. 

 • Pháp xa

  Pháp xa

  Chinese: 法車

  Also xe Như Ý, xe Tiên, vân xa - a magic vehicle, which is said to be the means of transportation used by deities in Heaven.

 • Phát lạc 

  Phát lạc 

  Chinese: 發落

  To banish, deport, expel, exile.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Tương tuy chưa đặng như mấy kẻ ấy, song lòng đạo đức đã ra vun đắp mối Ðạo Trời, thì địa vị cũng khi khác thế thường đặng. Ðiểm chơn thần của nó còn phải đến hầu trước Tòa Tam Giáo mà đợi lịnh phát lạc tùy theo công quả tội tình của nó bấy nay; ấy là Thánh ý của Thầy đã lập luật riêng cho mỗi đứa trong các con đó. Chư môn đệ cũng nên hiểu biết!

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, Tương (Thượng Tương Thanh) wasn't so saintly as those deities, but he did contribute to the development of Caodaism. He will be treated better than an ordinary person. His astral  body still has to report to the Three-Religion Court to see whether or not he will be banished according to his previous sins or merits. That's what I specifically grant to you, my disciples! You should know that!
 • Phát nguyện

  Phát nguyện

  disOneRight ID002404.png Phát nguyện

  Chinese: 發願

  To promise, to pledge, to vow, to swear.

  Di Lạc Chơn Kinh:
  Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân tín ngã ưng đương phát nguyện Nam mô CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT, PHỔ HIỀN BỒ TÁT, năng trừ ma chướng quỉ tai, năng cứu khổ ách nghiệt chướng, năng độ chúng sanh qui ư Cực Lạc, tất đắc giải thoát.


  Maitreya Prayer:
  The virtuous men and women, who believe me and willingly vow to pray to Cundi Boddhisattva and Boddhisattva of Universal Knowledge for eradication of evil, prevention of misery and general salvation, are certainly freed from unhappiness.  
 • Phát tâm

  Phát tâm

  Chinese: 發心

  To start to pray.

  Di Lạc Chơn Kinh:
  Nhược nhơn đương sanh, nhược nhơn vị sanh nhược nhơn hữu kiếp, nhược nhơn vô kiếp, nhược nhơn hữu tội, nhược nhơn vô tội, nhược nhơn hữu niệm, nhược nhơn vô niệm, thính đắc ngã ngôn, phát tâm thiện niệm, tất đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề tất đắc giải thoát.

  Maitreya Buddha Prayer:
  If some people, both living and unborn, both ill-fated and well-fated, both guilty and innocent and both conscious and unconscious, listen to my words and start to pray for righteousness, they will certainly attain the ultimate wisdom and escape the cycle of transmigration. 
 • Phát thanh phổ thông giáo lý (Cơ quan)

  Phát thanh phổ thông giáo lý (Cơ quan)

  Chinese: 發聲普通敎理 (機關)

  Cao Đài Radio, the broadcasting organization established on December 15th 1965 by Khai Đạo Phạm Tấn Đãi. The first program was transmitted by Sài Gòn Radio on June 14th 1967 and weekly continued until 1975. Since 1975 no programs have been transmitted.

 • Phăn (phăng)

  Phăn (phăng)

  To start solving a complicated problem. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Mối Ðạo Thầy đưa cho các con phăng đầu hết, thì các con phải biết trách nhậm các con lớn lao cao thượng là chừng nào – Nếu các con không biết nghĩa vụ của Ðạo, thì sao cho xứng đáng? Vậy Thầy khuyên các con cứ thìn lòng thìn nết, cho có trật tự trong Ðạo, thì tức nhiên muôn điều khó nhọc cũng tan như giá.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, since I've let you start Caodaism, you should know how heavy and noble your responsibility is. If you are unaware of your obligation, you don't deserve to be My disciples. So I advise you to keep the organization in order so that all difficulties will vanish.
 • Phẩm cũ ngôi xưa

  Phẩm cũ ngôi xưa

  The previous status in Heaven.

  Caodaists believe many deities have to incarnate on earth either to make atonement for their errors or to develop to a higher heavenly position. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Căn xưa quả cũ đã trả vẹn thì con đường đạo đức tất là nấc thang dìu đến phẩm cũ ngôi xưa.

  The Collection of Divine Messages:
  After making enough atonement for your previous errors, you can practice religion to return to your previous heavenly status.  
 • Phẩm cựu

  Phẩm cựu

  Chinese: 品舊

  The same as phẩm cũ ngôi xưa.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Tương đây, công cán chẳng chi mà còn đặng địa vị nầy, huống lựa là mấy anh độ rỗi toàn cả cửu nhị nguyên nhơn thì phẩm cựu sẽ đặng trổi thêm thế nào.

  The Collection of Divine Messages:
  I'm Tương. I haven't earned a lot of karmic merits, but I still attain this position. Brothers, you will get much higher status than your previous one if you save 9.2 million heaven spiritual humans.
 • Phẩm trật Thiên vị & Quỉ vị

  Phẩm trật Thiên vị & Quỉ vị

  Chinese: 品秩天位

  Heavenly hierarchy & Satanic hierarchy.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Các con coi đó thì đủ hiểu, các phẩm trật của các con nó nhiều là dường nào; song ấy là phẩm trật Thiên vị.
  Còn phẩm trật Quỉ vị cũng như thế ấy; nó cũng noi chước Thiên Cung mà lập thành Quỉ vị, cũng đủ các ngôi, các phẩm, đặng đày đọa các con, hành hài các con, xử trị các con. Cái quyền hành lớn lao ấy, do Thầy ban cho nó nên đặng quyền cám dỗ các con, xúi biểu các con, giành giựt các con, mà làm tay chơn bộ hạ trong vòng tôi tớ nó.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, now you know how various your titles are in the heavenly hierarchy. Similarly, Satan imitates deities and makes his own satanic hierarchy with the equivalent titles to torture and punish you. I Myself grant Satan that great power so that he can lure you away from Me to be his servants.  
 • Phẩm tước

  Phẩm tước

  Chinese: 品爵

  Noblesse, nobility.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Phẩm tước là sự tổng hợp các chức tước đã bày ra để quyến rủ người hoặc ít hoặc nhiều. Những chức tước ấy do người đời tạo ra phong thưởng kẻ khác.

  The Collection of Divine Messages:
  Noblesse includes all honorary titles a ruler creates to reward and lure people to doing what the ruler wants. 
 • Phẩm vật

  Phẩm vật

  Chinese: 品物

  Offerings, tributes, sacrifices.

  In Caodaism, offerings to God, God the Mother and other deities are joss sticks, candles, flowers, wine, tea, fruits and water. 

 • Phẩm vị

  Phẩm vị

  Chinese: 品位

  The same as phẩm trật thiên vị.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Nếu các con hiểu rõ cơ huyền diệu của kiếp luân hồi con người, chẳng phải như thói thường tình định liệu, thì con không buồn và cũng không oán trách Thầy. Nơi Bạch Ngọc Kinh cả thảy đều là con cái của Thầy, tức là anh em với nhau.

  Cái phẩm vị của các con phải buộc tái sanh nhiều kiếp mới đến địa vị tối thượng mình là nơi Niết Bàn. Một lời nói với nhau, cũng đủ cả hai xuống thế mà khuyên giúp lẫn nhau. Con chẳng nên gọi oan nghiệt.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, you'll not be disappointed nor ready to blame Me if you understand the miracle of transmigration, which is different from what people usually expect. 

  To attain a heavenly position in Nirvana, you have to incarnate lots of times. Even an exchange of angry words can make the two heavenly speakers descend to the world. You should not consider it karmic unhappiness. 
 • Phân giải

  Phân giải

  Chinese: 分解

  1. To explain, to explicate, to elaborate.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Nhưng cũng bởi chư Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn cho rõ cơ Ðạo của thế gian nầy, nên Thầy không giáng cơ mà phân giải lại nữa.

  The Collection of Divine Messages:
  Deities, however, want to know how much religious humankind is, so I will not explain it again.

  2. To reconcile, to settle.

  Tân Luật:
  Ðiều Thứ Hai Mươi Tám:
  Về đường đời bổn đạo có xích mích nhau, cũng phải đến cho người làm đầu trong họ phân giải.

  Caodaist Codes:
  Article 28:
  If there is a disagreement among adherents, the Caodaist local dignitaries have responsibility to settle it.
 • Phân phiền

  Phân phiền

  Chinese: 分煩

  To complain, to plain, to kvetch.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Hộ Pháp để lời phân phiền cùng Thầy như vầy: Thưa Thầy, Thầy đã nói con cũng đồng con, Nam Nữ vốn như nhau mà Thầy truất quyền của Nữ Phái không cho lên địa vị Chưởng Pháp và Giáo Tông, thì con e mất lẽ công bình chăng?

  Thầy dạy: Thiên Ðịa hữu Âm Dương, Dương thạnh tắc sanh, Âm thạnh tắc tử. Cả Càn Khôn Thế Giái nhờ Dương thạnh mới bền vững; cả chúng sanh sống bởi Dương quang, ngày nào mà Dương quang đã tuyệt, Âm khí lẫy lừng, ấy là ngày Càn Khôn Thế Giái phải chịu trong hắc ám, mà bị tiêu diệt. Nam ấy Dương, Nữ ấy Âm, nếu Thầy cho Nữ Phái cầm quyền Giáo Tông làm chủ nền Ðạo thì là Thầy cho Âm thắng Dương, nền Ðạo ắt bị tiêu tàn ám muội.

  Footnote to Caodaist Constitution:
  Hộ Pháp complained to God, "Sir, you say there's equality between your sons and daughters. Isn't it unfair that female adherents are not allowed to attain the titles of Chưởng Pháp and Giáo Tông?"

  God answered, "There are Yin and Yang in the universe. Stronger Yang produces life while stronger Yin causes death. Thanks to stronger Yang, the universe exists and living things remain alive. Whenever Yin exceeds Yang, it's the end of the universe. Men are Yang; women are Yin. If I ordained a female disciple as Giáo Tông, Yin would exceed Yang and Caodaism would be destroyed."
 • Phân quyền

  Phân quyền

  Chinese: 分權

  To have separate authorities.

  Bát Ðạo Nghị Ðịnh:
  Chánh Phối Sư nam phái hành chánh riêng nam, Chánh Phối Sư nữ phái hành chánh về nữ, nam nữ phân quyền.

  Caodaist Eight Decrees:
  The Male Chánh Phối Sư is responsible for male adherents; the Female Chánh Phối Sư is responsible for female adherents. Both have separate authorities.
 • Phân rành

  Phân rành

  The same as phân giải.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ðức Từ Bi hằng dạy chư đạo hữu biết tương thân, tương ái, chia vui sớt nhọc cho nhau, mà hành sự cho rạng vẻ mối Ðạo quí trọng. Chưa đặng bao lâu mà lời dạy bảo chẳng còn chút nét kính tuân; thế thì sau nầy có ngày phải khuất hết dấu Thánh truyền, thì cách giao tiếp của chư đạo hữu phải ra sao nữa? Lão muốn cho hiền hữu phải chịu nhọc mà phân rành về việc ấy cho chư đạo hữu. Lão để ý nghe.

  The Collection of Divine Messages:
  God usually taught you to get on well with each other, share joy and sorrow and work to expand Caodaism. However, after a little while, you haven't respected the instructions anymore. I wonder how bad your behaviors will be in the long run. Brothers, I want you to try your best to explain it to other followers. I'll take notice of what you're going to do!
 • Phân tánh giáng sanh

  Phân tánh giáng sanh

  Chinese: 分性降生

  To incarnate with part of the heavenly spirit. 

  Kinh Tiên giáo:
  Nhị ngoạt thập ngũ
  Phân tánh giáng sanh;
  Nhứt thân ức vạn,
  Diệu huyền thần biến
  Tử khí đông lai,
  Quảng truyền đạo đức.
  Lưu sa tây độ,
  Pháp hóa tướng tông.

  Taoism Prayer:
  On the 15th of the second lunar month
  Laotzu began another incarnation.
  He could practice marvelous thaumaturgy 
  Like countless bodies transformed from one body.
  The purple cloud from the east 
  Signaled Tao Te Ching made public.
  He then traveled west   
  For his doctrine to be spread.
 • Phân thân

  Phân thân

  Chinese: 分身

  Phân thân đâu đặng hưởng hai bên - you can't have your cake and eat it too, you can't have two good things at the same time.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Tâm thành có thuở nghiệp nhà nên, 
  Ðạo đức khuyên con cứ giữ bền.
  Hễ đặng bữa cày, buông bữa giỗ, 
  Phân thân đâu đặng hưởng hai bên.

  The Collection of Divine Messages:
  Long-lasting sincerity will make your successful career. 
  My advice is be faithfully virtuous, my dear!
  Remember that every coin has two sides
  And you can't have two good things at the same time.
 • Phân vân

  Phân vân

  Chinese: 紛紜

  Confused, undecided.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Suy thời dầu quí cũng ra hèn,
  Nghiệp cả khuyên con lửa nhúm nhen. 
  Ðòi lúc phân vân đời vẫn thế,
  Màng chi miệng độc để chê khen.

  The Collection of Divine Messages:
  Bad times turn the elite into bad guys!
  Kids, now be prepared to later fly high.
  It's common that everyone is confused sometimes.
  So just ignore those who always criticize. 
 • Phân xử

  Phân xử

  Chinese: 分處

  To adjudicate, to try, to judge.

  Tân Luật:
  Điều 29: 
  Chư Chức sắc, ai có phạm luật pháp trong Đạo thì đem trước Tòa Tam Giáo phân xử.

  Caodaist Codes:
  Article 29:
  The Caodaist dignitaries, who have broke the Caodaist codes, are tried by the Three-Religion Court.
 • Phần chúc

  Phần chúc

  Chinese: 焚祝

  Burn the petition.

  In a Caodaist rite, a dignitary recites a petition to God. Then, the rite announcer sings out, "Phần chúc." and the petition is burnt - that is the petition is sent to God. Now, the command is changed to "Cung phần sớ văn".

 • Phần hương

  Phần hương

  disOneRight ID002423.jpg Phần hương

  Chinese: 焚香

  Burn the joss sticks.

  In a Caodaist rite, the rite announcer sings out the phrase to signal somebody to burn the joss sticks. 

 • Phần mộ 

  Phần mộ 

  disImgRight ID002424-s.jpg Phần mộ  ID002424.jpg Phần mộ 

  Chinese: 墳墓

  Also mộ phần - a tomb, a grave. 

  Thế luật:
  Ðiều Thứ Mười Lăm:
  Người làm đầu trong họ, khi tang chủ mời, phải đến hiệp với chư tín đồ trong họ, làm lễ cầu siêu cho vong linh theo Tân Luật và đưa xác đến mộ phần.

  Secular Law:
  Article 15:
  If invited, the Caodaist local dignitary chief has to come to perform the funeral rite in compliance with the Caodaist Canonical Codes and accompany the casket to the grave. 
 • Phần phước

  Phần phước

  Chinese: 分福

  The karmic merits earned.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Con đã để dạ ưu tư về mối Ðạo, đã lắm lần trêu cay ngậm đắng mà nhuộm nét nâu sồng; mong trau rạng mảnh gương để soi chung bước đàng sau mà lần đến cảnh tự tại thung dung, tránh bớt muôn điều phiền não. Ấy là môn đệ yêu dấu, khá gìn mực ấy mà đi cho cùng nẻo quanh co. Cân công quả sẽ vì phần phước mà định buổi chung qui cho mỗi đứa.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, you've worked hard, suffered and committed to Caodaism. You've set a good example for the next generation to get away from unhappiness. You're My beloved disciples! Keep on going that way. In the end the karmic merits you earned will decide your destiny.
 • Phấn chấn

  Phấn chấn

  Chinese: 奮震

  Energetic, lively, spirited, active.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thầy vì đó mà cải dẫn bước đường của các con; não phiền thành vui vẻ, đường gai gốc hóa ra nẻo êm đềm, lo lắng phải ra tươi cười, mỏi mòn thành phấn chấn.
  Công trình của các con bớt nhọc, bậc phẩm các con tuy bớt cao, nhưng sự yên tịnh ấy, sẽ làm cho khắp cả nhơn sanh đều được hưởng.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, I've changed your religious way, from sad to happy, from challenging to easy, from worrying to amusing, and from exhausting to energetic. 
  You'll suffer less hardship and you'll not achieve higher heavenly status, but such a peaceful situation will benefit all human beings.
 • Phấn chí

  Phấn chí

  Chinese: 奮志

  Enthusiastic, keen, interested.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Hỉ chư môn đệ, chư chúng sanh.
  Thầy mừng cho các con có phúc hạnh mà biết để ý vào đường chánh giáo. Thầy khuyên các con phải chung lưng đâu cật mà bước đến cảnh nhàn. Cảnh ấy, tuy các con không thể thấy đặng, nhưng mà các con có thể đến đặng, là ngày nào các con rõ đặng lẽ đạo mà Thầy đã đem chỉ cho tận nơi, nếu các con phấn chí về Ðạo, thì ngày đạt mục đích ấy cũng chẳng xa chi.

  The Collection of Divine Messages:
  Hi disciples! Hi everyone!
  I am very happy because you are aware that it is important to practice the true religion. I advise you to cooperate to return to Heaven, which is now invisible to you. However, you can reach it when you have an insight into my direct teachings. If you are keen on being religious, the destination is not as far as you thought.
 •  Phấn tâm

   Phấn tâm

  Chinese: 奮心

  The same as phấn chí.

  Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
  Mỗi kỳ Sóc Vọng tại Thánh Thất hoặc các đàn lệ khác, vị Chức Sắc đương quyền phải thuyết Ðạo hoặc đọc Châu Tri, Bố Cáo, hay là dẫn giải những điều khuyết điểm, cùng là khuyến khích, nhắc nhở chư Ðạo Hữu trong đường đạo đức.

  Nói tóm lại, là làm thế nào cho Chúng sanh đặng kết chặt dải đồng tâm, tương thân hòa ái cùng nhau, hầu nâng đỡ cho nhau đặng phấn tâm lo Ðạo, chẳng để sót một ai phải bất bình vì một việc chi mà phải khổ tâm thối bước, vì bởi Chánh Trị Ðạo lập ra chẳng những để trị mà thôi, mà cũng là một cơ quan để bảo tồn sanh chúng tầm nguồn hạnh phúc.

  Caodaist Decree 1938:
  In every rite in the Holy House, the current dignitary has to preach, read announcements, give instructions, and encourage followers. In short, he should do what he can to unite all followers so that they become keener on practicing Caodaism.

  He should not ignore a complaint that can discourage any followers. Caodaist administration not only secures the organization but also helps people enjoy a happy life.
 • Phận bạc

  Phận bạc

  Chinese: 分薄

  Fate, destiny.

  Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu:
  Ơn cúc dục cù lao mang nặng,
  Lỡ thân côi mưa nắng khôn ngừa.
  Âm dương cách bóng sớm trưa, 
  Thon von phận bạc không vừa hiếu thân.

  Prayer for the Late Parents:
  One thing now, I know for sure.
  How can I appreciate your nurture?
  Since you passed away, I've blamed myself 
  For not enough being a good child. 
 • Phận Đạo

  Phận Đạo

  Chinese: 分道

  A Phận Đạo is a Caodaist administrative district in Châu Thành Thánh Địa (the City of Holy Land), Tây Ninh, Việt Nam. The similar Caodaist communities in other provinces in Vietnam are called Tộc Đạo or Họ Đạo.

 • Phận sự

  Phận sự

  Chinese: 分事

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Thầy nhủ lời khuyên cả Hội Thánh đôi bên để mắt vào trách nhậm nặng nề của Ðầu Sư mà thương yêu và giúp đỡ Người cho tròn phận sự.

  Footnote to Caodaist Constitution:
  God advises the Caodaist Sacerdotal Council to take care of and help Ðầu Sư who is always burdened with responsibilities. 
 • Phất chủ (Phất trần)

  Phất chủ (Phất trần)

  disOneRight ID002432.jpg Phất chủ (Phất trần)

  Chinese: 拂麈  (拂塵)

  A fly-whisk. 

  Traditionally, a fly-whisk is used by an immortals to destroy evil power. Therefore it is used to symbolize Taoism in Caodaism.

  Phật Mẫu Chơn Kinh:

  Hiệp vạn chủng nhứt môn đồng mạch,
  Qui thiên lương quyết sách vận trù.
  Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Vu,
  Hiệp qui Tam Giáo hữu cầu Chí Chơn.

  Prayer to God the Mother:
  Urging all human races behind one religion,
  God the Mother intends to bring back their conscience.
  Confucianism, Taoism and Buddhism
  Unite to teach the truism.

  Kinh cầu bà con thân bằng cố hữu đã qui liễu:
  Ơn Tạo hóa tha tiền khiên trước,
  Đưa linh phan tiếp rước nguyên nhân.
  Tiên phong phủi ngọn phất trần,
  Liên đài đỡ gót đến gần Tây Phương.

  Prayer for the Late Relations and Friends:
  O Lord, please absolve them of any crimes
  And with the magic banner show them back to paradise.
  By a waving fly-whisk their spirits are purified
  And sent to the place of complete delight. 
 • Phật

  Phật

  disImgRight ID002433-s.jpg Buddha ID002433.jpg Buddha

  Chinese: 佛

  Sanskrit: Buddha, a person who has attained complete enlightenment. This title is usually given to Siddartha Gautama, the founder of Buddhism.

 • Phật cốt

  Phật cốt

  Chinese: 佛骨

  The appearance as splendid as that of the Buddha. 

  Kinh Hạ Huyệt:
  Ngó Cực Lạc theo huờn Xá lợi, 
  Cửu Trùng Thiên mở lối qui nguyên.
  Rỡ ràng Phật cốt Tiên duyên,
  Nước Cam Lồ rửa sạch thuyền độ nhân.

  Prayer for Burial:
  The entrance is clear to the Nine Heavens
  For the returnee to head the World of Enlightenment
  With the appearance as splendid as the Buddha's 
  Cause all sins are washed away by the Holy Water.
 • Phật đản

  Phật đản

  disOneRight ID002435.jpg Phật đản

  Chinese: 佛誕

  The Buddha's birthday.

  It used to be on the 8th of the Fourth lunar month, but it was changed to the 15th of the Fourth lunar month in the Tokyo Buddhism Convention, 1952. Caodaism, however, still keeps the former date.

 • Phật giả vô ngôn

  Phật giả vô ngôn

  Chinese: 佛者無言

  Buddha didn't say anything.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Chư chúng sanh nghe. Từ trước Ta giáng sanh lập Phật Giáo gần sáu ngàn năm thì Phật Ðạo chánh truyền gần thay đổi. Ta hằng nghe chúng sanh nói Phật giả vô ngôn! Nay nhứt định lấy huyền diệu mà giáo Ðạo, chớ không giáng sanh nữa, đặng chuyển Phật Giáo lại cho hoàn toàn.

  The Collection of Divine Messages:
  Listen! I incarnated to found Buddhism nearly 6,000 years ago, but the true doctrine has changed now. It is often said that Buddha didn't say anything! Now I decide to preach through magic, not to incarnate anymore, to restore Buddhism.
 • Phật giáo

  Phật giáo

  disImgRight ID002437-s.jpg Phật giáo ID002437.jpg Phật giáo

  Chinese: 佛敎

  Buddhism, the doctrine taught by Siddartha Gautama, or Buddha in the six century B.C. The number of adherents was estimated at 470,000,000 (1881).

  According to Caodaism, Buddhism had been existing long before that. In the First Amnesty, Dipankara Buddha had taught the doctrine. Siddhartha Gautama renovated and taught it in the Second Amnesty.

 • Phật Mẫu

  Phật Mẫu

  God the Mother. 

  (See: Cửu Thiên Huyền Nữ and Diêu Trì Kim Mẫu)

 • Phật Pháp Tăng

  Phật Pháp Tăng

  Chinese: 佛法僧

  Buddha, Teachings, Monks. These are called the Three Jewels in Buddhism.  

  In a Caodaist rite, believers perform ấn Tý, put it on the forehead and pray, "Nam mô Phật". Then, they move it to the left, praying, " Nam mô Pháp". Next, to the right, praying, "Nam mô Tăng". Finally, they put it in front of the chest, praying "Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát."

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  "Khai Thiên Địa vốn Thầy, sanh Tiên Phật cũng Thầy. Thầy đã nói, một chơn thần mà biến Càn Khôn Thế Giái và cả nhơn loại.

  Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy.

  Các con là chư Phật, chư Phật là các con.

  Có Thầy mới có các con, có các con rồi mới có chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.

  Thầy khai Bát Quái mà tác thành Càn Khôn Thế Giái, nên mới gọi là Pháp; Pháp có mới sanh ra Càn Khôn Vạn Vật rồi mới có người, nên gọi là Tăng. Thầy là Phật chủ cả Pháp và Tăng, lập thành các đạo mà phục hồi các con hiệp một cùng Thầy."

  The Collection of Divine Messages:
  "Disciples, I created the universe. I also gave birth to Immortals and Buddhas. As I said, one soul that transforms into all living things.

  I am Buddhas; Buddhas are Myself.

  You are Buddhas; Buddhas are yourselves.

  I exist first so that you can be born. You are born so that Deities, Saints, Immortals and Buddhas can appear. 

  I initiated Bát Quái to create the universe, which is called Pháp. Pháp gave birth to all living things, including mankind, which is called Tăng. I am the Buddha, controlling both Pháp and Tăng and founding religions to bring you back to Me."

  Note:
  Ấn Tý, a special gesture made with the hands and fingers by Caodaists in religious ceremony. First, the tip of the left thumb is stuck onto the bottom of the ring finger. Then, the left hand is closed into a fist. Next, the right hand covers the fist with the tip of the thumb put onto the bottom of the left index finger. (For more information, see Ấn Tý). 
 • Phật tánh

  Phật tánh

  Chinese: 佛性

  Buddhist nature.

  Phật Mẫu Chơn Kinh:
  Phục nguyên nhơn huờn tồn Phật tánh, 
  Giáo hóa hồn hữu hạnh hữu duyên.
  Trụ căn quỉ khí cửu tuyền,
  Quảng khai thiên thượng tạo quyền chí công.

  Prayer to God the Mother:
  Returning Buddhist nature to divinely spiritual humans,
  Mother educates those who are morally excellent.
  All the forces of evil will be taken into confinement.
  And only God Almighty will make the judgement.
 • Phật tâm

  Phật tâm

  Chinese: 佛心

  The Buddhist heart - i.e. kindness, mercy.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Còn cái địa vị cao trọng nó làm cho nhơn tâm ganh gổ, con phải lấy Phật Tâm con mà dòm ngó đám sanh linh bị phạt, luân hồi chưa dứt thì tưởng đến Thầy mà cam chịu nhục nhã, lòng từ bi có vậy mới xứng đáng là tôi con Thầy.

  The Collection of Divine Messages:
  As for the high ranks, for which people always fight each other, you should pity the sinners being punished in the eternal cycle of transmigration with your Buddhist heart and take the disgrace for Me. Doing so, you deserve one of My disciples!
 • Phật tông vô giáo

  Phật tông vô giáo

  Chinese: 佛宗無敎

  Buddhism teaches nothing.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Dường nầy, từ đây, chư chúng sanh chẳng tu, bị đọa A-Tỳ thì hết nói rằng: Phật tông vô giáo, mà chối tội nữa.

  The Collection of Divine Messages:
  From now on, those who are punished in Hell because of immorality cannot deny their sins by saying Buddhism teaches nothing.
 • Phật tử

  Phật tử

  Chinese: 佛子

  1. A Buddhist.

  2. The highest rank in Caodaist Twelve Divine Hierarchy in the Philanthropic Body. 

 • Phật vị

  Phật vị

  Chinese: 佛位

  Buddhahood.

  Di Lạc Chơn Kinh:
  Thượng Thiên Hỗn nguơn hữu: Brahma Phật, Çiva Phật, Christna Phật, Thanh Tịnh Trí Phật, Diệu Minh Lý Phật, Phục Tưởng Thị Phật, Diệt Thể Thắng Phật, Phục Linh Tánh Phật, nhứt thiết chư Phật, hữu giác, hữu cảm, hữu sanh, hữu tử, tri khổ nghiệp chướng luân chuyển hóa sanh, năng du ta bà thế giái độ tận Vạn Linh đắc qui Phật vị.

  Maitreya Buddha Prayer:
  In the Top Heavenly Level, there are: Brahma Buddha, Civa Buddha, Christna Buddha, Thanh Tịnh Trí Buddha, Diệu Minh Lý Buddha, Phục Tưởng Thị Buddha, Diệt Thể Thắng Buddha, Phục Linh Tánh Buddha, and other Buddhas, who have senses and emotions, who have lived and died, who realize the unhappiness caused by bad karma and who frequently travel around in the material world to help living beings attain Buddhahood.
 • Phật xứ

  Phật xứ

  Chinese: 佛處

  The Buddha's world, the World of Ultimate Bliss, Heaven, Celestial City.

  Phật Mẫu Chơn Kinh:
  Chủ Âm quang thường tùng thiên mạng, 
  Độ chơn thần nhứt vãng nhứt lai.
  Siêu thăng phụng liễn qui khai, 
  Tiên Cung Phật xứ Cao Đài xướng danh.

  Prayer to God the Mother:
  Presiding over the Dark under God's orders,
  Holy Mother saves all transmigrators,
  Who are received in great ceremonies 
  And whose names are honored in Celestial City.
 • Phép công

  Phép công

  Law.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Giựt giành rốt cuộc cũng tay không, 
  Nhân quả đeo mang tội chất đồng.
  Ví biết phép công cơ thưởng phạt, 
  Ðường tu sớm bước chí thong dong.

  The Collection of Divine Messages:
  However much fortune you have gained,
  You'll get nothing except sins in the end.
  If you know divine law is always fair,
  Practice a religion and free your care.
 • Phép huyền hư

  Phép huyền hư

  The magic method.

  Giới Tâm Kinh:
  Xin xót thương con người ngây dại,
  Phép huyền hư truyền dạy thế gian. 
  Mong nhờ lịnh Đức Thánh Quan,
  Ra oai tiêu diệt cho tàn ác ma.

  Deterrent Prayer:
  Please pity us stupid people 
  And teach us the magic method.
  I pray to Guan Yu, the Third Governor.
  Please destroy all evil power.
 • Phép lành

  Phép lành

  disOneRight ID002448.jpg Phép lành

  (God or religious leaders) grant blessing or benediction to believers.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

  Đêm nay là khởi đầu Tết, tức nhiên cả thảy chúng ta đều thêm một tuổi, gọi là năm mới, Bần đạo giảng có chuyện vui lắm, nghe tức cười lắm, nên dặn đi cho đông đặng nghe việc Bần đạo học Bí pháp của Đức Chí Tôn truyền năm Bính Dần.

  Rằm tháng 10 năm Bính Dần là năm mà Đức Chí Tôn đến đặng khai đạo tại Từ Lâm Tự, tức là chùa Gò Kén, rằm tháng 10 Bính Dần mở đạo đến Tết Đinh Mão, đêm 30, có lẽ khi cũng giờ nầy, cúng đàn rồi, thì Đức Chí Tôn giáng cơ.

  Bần đạo và anh Cao Thượng Phẩm phò loan cho Đức Chí Tôn đến. Đến rồi, vừa ký tên của Ngài (ký đặc biệt) cho chúng tôi hiểu. Ngài xách hai đứa đứng dậy hết, không biết làm gì, xô ra chính giữa, rồi viết trên không vậy, đoạn biểu cả con cái của Ngài đều chun ngang dưới cơ đó hết đặng Ngài ban Phép lành. Khi xong, hai đứa đứng dậy, mỗi người đều chun dưới cơ vậy hết. Hễ chun qua, Ngài vẽ gì đó không biết trên đầu mỗi người. Đó là cái huyền bí của Đại Từ Phụ, mình không hiểu gì hết. Tới chừng rồi lại kêu: "TẮC, con coi đó đặng bắt chước Thầy nghe."

  Thiệt, Bần đạo không hiểu gì hết, bắt chước nhưng làm sao giáng cơ như Ngài, rồi cũng vẽ như vậy sao? Không biết mà không dám hỏi. Lâu quá rồi khi đó giáng cơ nữa, dạy nữa. Bần đạo hỏi:

  - Dạ thưa Thầy, hôm Tết Thầy ban Phép lành cho cả con cái của Thầy mà Thầy biểu con coi đó đặng bắt chước, nhưng bắt chước làm sao mới được chớ? Con có thể giáng cơ như Thầy được đâu mà bắt chước?

  Đức Chí Tôn cười .... Ngài mới chỉ cái bí pháp ban Phép lành là làm như vậy, và giải nghĩa. Ngài nói: cái ấn tạo Càn Khôn Vũ Trụ là cái ấn Thái Cực với Lưỡng Nghi, nó thuộc về vô hình thể, tức nhiên về khí chất nên không hữu hình tướng, duy có cái ấn Tứ Tượng với Bát Quái, hễ hiển xuất ra rồi thì vạn linh mới xuất hiện ra. Ấy vậy, con đưa cái ấn Tứ Tượng với Bát Quái ra, con trụ cả cái nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ rồi con phân phát lên đầu mỗi đứa, vậy là ban Phép lành đó.

  Nếu không nói rằng: Hễ con đưa nó lên đó, rồi nguơn pháp của con đó nó hiệp lại với huyền khí tối linh của Thầy tức nhiên là cái quyền Chí Tôn của Thầy đó, thì cả con cái của Thầy mới được hưởng cái hồng ân đặc biệt về hồn về phách và xác thịt của nó.

  Nghe nói vậy, Bần đạo mới hỏi:

  - Bây giờ ấn Tứ Tượng ra sao? ấn Bát Quái ra sao?

  Thầy trả lời: Tay nầy để trên tay kia thành chữ thập là Tứ Tượng, rồi cái nầy có 8 cái cung của nó, tức nhiên là Bát Quái đó vậy. (Đức Hộ Pháp đưa hai tay ra làm kiểu mẫu) Rồi biểu để vậy đưa ra.

  Bần đạo cũng đưa ra mà không hiểu biết, nên đưa tay ra trơ trơ mà không làm gì trong đó hết.

  Ngài nói cái pháp thủ để như vầy, nhưng Bần đạo không biết làm sao. Vì tự thuở trước, Bần đạo theo đạo Thiên chúa, đâu có tin gì thứ đó. Đạo Gia Tô mà tin thứ đó đâu có được, từ nhỏ chí lớn là đại kỵ đó mà. Ngài bắt làm cái vụ nầy, Bần đạo cũng đưa ra, rồi không làm gì hết.

  Sau bữa đó, Ngài thấy mỗi khi làm trật rồi Ngài lại rầy, Ngài nói: Con đưa ra cũng như không, cũng như khúc củi thôi.

  - Dạ thưa Thầy, vậy chớ làm sao, con có biết đâu.

  Ngài nói: Ờ, Thầy dặn con để pháp thủ như vầy.

  - Đưa ra thì con cũng đưa ra chớ biết sao giờ.

  Ngài nói: Con không trụ cái điển lực của con vô trong đó, trong pháp thủ của con, tức nhiên truyền thần vô đó, thì nó làm sao huy động trong Càn Khôn Vũ Trụ đặng? Không hành chơn pháp thì có gì hy vọng đâu? Giả tỷ như máy truyền thanh thâu thanh của con hát đó chớ gì, hễ đưa nó ra, nó phải rung động mới được, là xao động cả Càn Khôn Vũ Trụ chớ. Đàng nầy con đưa ra như khúc củi, có làm gì đâu?

  Bần đạo hỏi: Truyền thần có phải như thể con phò loan phò loan hôm nọ, phải truyền thần, cơ mới lên phải không?

  Ngài nói: Thì vậy chớ sao!

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  Tonight is New Year's Eve, so we all are a year older. I told you to come because I have an interesting story to tell: how I learned a sacrament from God.

  On 15th of the Tenth lunar month, Year of the Tiger, God inaugurated Caodaism in Từ Lâm Pagoda (Gò Kén Pagoda). Then on New Year's Eve, the Year of the Rabbit, after a rite, God communicated with us in a seance. 

  Thượng Phẩm and I held the psychic pen. God came, signed His name first then made us stand up in the middle of the seance and raise the psychic pen. He told the other disciples to walk below the pen. While each of them was walking through, He granted blessing by writing something above their head. I did not know what it was, but in the end He said, "Tắc, watch and imitate this!"

  Frankly, I did not know how to imitate what He had done, but I did not dare to ask. In a later seance, I asked, "Sir, you told me to imitate the Blessed Sacrament, but I do not know how to do it because I cannot write with the psychic pen as you do."  

  God laughed and showed me how to do it. In addition, He explained, "The Sign to create the universe is the Sign of Absolute and Duality, which is amorphous, but the Sign of Four Phenomena and Eight Trigrams appears as soon as living things emerge. Therefore, presenting the Sign of Four Phenomena and Eight Trigrams, concentrating the universal primary gas and distributing it to everyone is the performance of Blessed Sacrament. To put it another way, when the Sign is raised, your power combines with My absolute power and the followers are blessed with good health and mind."

  I asked, "How to perform those Signs, sir?"

  He answered, "Cross your hands to form the Four Phenomena and Eight Trigrams."

  I still did not understand, so I just mechanically did it. Since I had practiced Christianity, I had not believed in charms, spells or something like that.

  After that, God kept on teaching me, scolding me whenever I made a mistake. He said my hands looked like two dead branches stuck out of a tree trunk.

  He said, "You didn't concentrate your energy on the Sign or sanctify it, so it cannot affect the universe. The Sign is useless unless you have a correct performance. It should vibrate the universe like a radio transmitting signals through space.  

  "Is it like what I did to hold the psychic pen for you, sir?" asked I.

  "Definitely!"

 • Phép linh

  Phép linh

  disOneRight ID002449.jpg Phép linh

  A miracle.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Cho hay Trời Phật chí công bình,
  Trước mắt ngờ ngờ thấy phép linh.
  Huyền diệu mũi kim qua chẳng lọt,
  Ðừng đừng xảo mị gọi tài tình.

  The Collection of Divine Messages:
  Remember that deities are extremely fair.
  Their miracles can be witnessed everywhere.
  No sinners can escape their penalizing.
  Never think you can get away with your wrongdoings.
 • Phép Tiên đạo

  Phép Tiên đạo

  disOneRight ID002450.jpg Laotzu

  Taoism, Laotzu's teachings.

  KHAI KINH

  Biển trần khổ vơi vơi trời nước,
  Ánh thái dương giọi trước phương đông.
  Tổ Sư Thái Thượng Đức Ông,
  Ra tay dẫn độ dày công giúp đời.
  Trong Tam giáo có lời khuyến dạy,
  Gốc bởi lòng làm phải làm lành.
  Trung dung Khổng Thánh chỉ rành,
  Từ bi Phật dặn lòng thành lòng nhơn.
  Phép Tiên đạo tu chơn dưỡng tánh,
  Một cội sanh ba nhánh in nhau.
  Làm người rõ thấu lý sâu,
  Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh kinh.

  COMMENCEMENT PRAYER 
  The world, which is like a vast sea of sadness,
  Is illuminated by the sunlight from the east.
  That is the Primeval Lord of Heaven
  Who preaches about ethics to help humans.
  The three religions always teach people
  To follow the principles of morals.
  Confucius teaches the concept of Moderation.
  Buddha teaches sincerity and compassion. 
  Laotzu teaches the perfection of human mind.
  From a single root all of the three religions derive.
  Into this principle, those with an insight,
  Begin reciting the sacred prayer after calming your mind.
 • Phép tu vi

  Phép tu vi

  To practice religion by correcting one's own bad behaviors, especially the trivial ones.

  Kinh Nhập Hội:
  Các con vốn trong vòng Thánh thể,
  Phép tu vi là kế tu hành.
  Mở đường tích cực oai linh,
  Cậy phương thuyết giáo vẽ thành kinh chơn.

  Prayer before a meeting:
  We are all in the Caodaist community, 
  Trying to correct our bad behaviors daily,
  Inventing practical way of preaching 
  And contributing to the sacred scriptures for human beings.
 • Phép xác, Phép đoạn căn và Phép độ thăng

  Phép xác, Phép đoạn căn và Phép độ thăng

  Phép xác - The Sacrament of Purification. An assigned Caodaist dignitary perform this sacrament in a funeral, which is said to purify the spirit before the trip to Heaven.

  Phép đoạn căn - The Sacrament of Cutting Earthly Ties. This sacrament is also performed in a funeral. It is believed to cut the ties that prevent the spirit from leaving the corpse.

  Phép độ thăng - The Sacrament of Deliverance. This funeral sacrament is believed to help the spirit easily return to Heaven. 

 • Phê chuẩn

  Phê chuẩn

  Chinese: 批準

  To approve, to sign, to certify, to ratify.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Dầu cho luật lệ ấy đã thuận ý Giáo Tông đi nữa, thì Giáo Tông cũng không quyền phê chuẩn tức thì, nhưng buộc phải giao lại cho Chưởng Pháp xét nét trước đã.
  Trên đã có định quyền cho Chưởng Pháp rằng: Các luật lệ chẳng đủ ba vị phê chuẩn thì luật lệ ấy không đặng phép ban hành.

  Footnote to Caodaist Constitution:
  However much a law satisfies Giáo Tông, he cannot ratify it at once, but has to pass it to Chưởng Pháp for further examination.
  A law is determined not to be issued unless it is ratified by three Chưởng Pháp.

  Note:
  Giáo Tông: Caodaist Supreme Leader.
  Chưởng Pháp: Dharma Master.
 • Phế đời hành đạo

  Phế đời hành đạo

  To sacrifice secular life for a religion, to enter the priesthood, to devote a lifetime to religion. 

  Đạo Nghị Định thứ 5:
  Điều thứ 1: Buộc cả Chức sắc đã thọ phong phải phế đời hành đạo.

  Caodaist Decree 5:
  Article 1: All Caodaist ordained dignitaries must sacrifice their secular life for religious work.
 • Phế vong

  Phế vong

  Chinese: 廢亡

  The same as phế phận.

  Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
  Phổ Tế là cơ quan để cứu vớt hoặc độ rỗi những người lạc bước thối tâm, cùng an ủi khuyên lơn những kẻ đã bị luật pháp buộc ràng mà phế vong phận sự.

  Caodaist Act 1938:
  Phổ Tế is a charity to console and help people, who committed a sin, who became so discouraged or who quit office because of legal problems.
 • Phi ân bạc nghĩa

  Phi ân bạc nghĩa

  Chinese: 非恩薄義

  Also vong ân bội nghĩa - ungrateful.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

  Kẻ nào phi ân bạc nghĩa, bất hiếu bất trung là chơn linh hạ tiện,....

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  Those who are ungrateful, disloyal and unfilial are evil spirits... 

 • Phi cầm tẩu thú

  Phi cầm tẩu thú

  disImgRight ID002458-s.jpg ID002458.jpg

  Chinese: 飛禽走獸

  Birds and animals.

  Kệ U Minh Chung:

  Nam mẫu Đông giao cu triêm Nghiêu Thuấn chi nhựt.
  Can qua vĩnh tức, giáp mã hưu chinh.
  Trận bại thương vong cụ sanh tịnh độ.
  Phi cầm tẩu thú la võng bất phùng.

  Stanza for The Dark Bell:
  Everyone enjoys peaceful and prosperous life.
  No more battles and soldiers all retire.
  All dead soldiers' spirits go to the World of Ultimate Bliss.
  All birds and animals are not hunted for meat.
 • Phi lý

  Phi lý

  Chinese: 非理

  Absurd, unreasonable, irrational.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

  Nếu có kẻ nói mắc lo gia đình, không thể lo Đạo được, là phi lý.

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  It's unreasonable to say that you're too busy with your family to practice religion.

 • Phi phàm

  Phi phàm

  Chinese: 非凡

  Outstanding, extraordinary, remarkable, exceptional.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ấy vậy các con phải lưu tâm mà chấn hưng mối Ðạo ấy là kế bảo tồn quốc túy, lại là phương thoát tục. Cơ Trời Thầy không lẽ tỏ ra đây, song các con nên biết xét mình là đứng vào địa vị tối cao hơn muôn loại, nên các con phải có trí độ phi phàm thì mới có đủ tư cách làm người.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, you should, therefore, wholeheartedly develop Caodaism, which is the way not only to preserve your good traditions but also to escape transmigration. I hate to disclose the divine plan, but you had better know that you are superior to other animals, so you should be outstandingly intelligent to live up to that reputation.
 • Phi thường

  Phi thường

  Chinese: 非常

  The same as phi phàm.

  Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu:
  Ngọt ngon trẻ nhiễm mến mùi,
  Trẻ nào có biết khúc nôi đoạn trường.
  Ngồi trông con đặng phi thường,
  Mẹ đem con đến tận đường hằng sanh.

  Prayer of Praise to God the Mother:
  Children, becoming addicted to worldly desires,
  You never know the confidential disappointment of Mine 
  Cause your awakening takes so long a time.
  I don't know when I can bring you back to paradise.
 • Phi tướng lễ

  Phi tướng lễ

  Chinese: 非相禮

  Invisible offerings.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

  Khi Nhạc Tấu Quân Thiên trổi, cả thảy phải im lặng, hiến cả âm thanh. Sự bí mật ấy gọi là Phi tướng lễ.

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  While the musical salute to God is being played, everyone should keep silent. That's called Invisible Offerings.

 • Phi Tưởng Đài

  Phi Tưởng Đài

  disImgRight ID002463-s.jpg ID002463.jpg

  Chinese: 非想臺

  The Non-Thinking Tower.

  In the Caodaist Temple, Tây Ninh, there is a three-story structure called Hiệp Thiên Đài. 

  - The ground floor is called Tịnh Tâm Điện.

  - The first floor is called Hiệp Thiên Đài.

  - The third floor is called Phi Tưởng Đài or Thông Thiên Đài, where seances are held for Giáo Tông and Hộ Pháp to receive the divine messages from God. 

  Hiệp Thiên Đài - the Communion Tower.
  Tịnh Tâm Điện - the Serenity Hall.
  Phi Tưởng Đài - the Non-Thinking Tower.
  Thông Thiên Đài - the Seance Tower.
 • Phi Tưởng Thiên

  Phi Tưởng Thiên

  Chinese: 非想天

  The Non-Thinking Heaven.

  According to Caodaist scriptures, this is the eighth heaven. Also dubbed Phi Tưởng Diệu Thiên, it is managed by Từ Hàng Bồ Tát. 

 • Phiền hà

  Phiền hà

  Chinese: 煩荷

  Be annoyed, bothered.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Các con chớ nên phiền hà; chuyện Thánh Thất xảy ra, ấy cũng một bước trắc trở trong đường Ðạo của Thầy. Thầy còn phải đau lòng thay, nhưng cũng là nơi Thiên Cơ vậy.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, don't be annoyed about what happened in the Holy House. That was only one of My problems. I Myself also felt disappointed, but that was the divine plan!
 • Phiền não

  Phiền não

  Chinese: 煩惱

  Sorrow, unhappiness, sadness, grief.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Con đã để dạ ưu tư về mối Ðạo, đã lắm lần trêu cay ngậm đắng mà nhuộm nét nâu sồng; mong trau rạng mảnh gương để soi chung bước đàng sau mà lần đến cảnh tự tại thung dung, tránh bớt muôn điều phiền não. Ấy là môn đệ yêu dấu, khá gìn mực ấy mà đi cho cùng nẻo quanh co. Cân công quả sẽ vì phần phước mà định buổi chung qui cho mỗi đứa.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, you've worked hard, suffered and committed to Caodaism. You've set a good example for the next generation to get away from unhappiness. You're My beloved disciples! Keep on going that way. In the end the karmic merits you earned will decide your destiny.
 • Phiêu linh

  Phiêu linh

  Chinese: 漂零

  To wander, to stray, to roam.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thầy nắm máy huyền vi, hằng lấy cân thiêng liêng mà day trở máy càn khôn, vì vậy thế cuộc phải tuần hườn, bầu nhơn sự phải luân chuyển vần xây phiêu linh cho đến buổi nhơn loại được vẹn toàn, thế giái cũng vì đó phải đổi thay, gạn đục lóng trong mà tạo thành miền Cực Lạc.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, I operate the divine mechanism with the Scale of Justice, so social and political situations have to change frequently and human resources have to be in good circulation until everyone becomes absolutely perfect and the world changes into the World of Ultimate Bliss. 
 • Phò cơ (Phò loan)

  Phò cơ (Phò loan)

  disImgRight ID002468-s.jpg Phò cơ (Phò loan) ID002468.jpg Phò cơ (Phò loan)

  Chinese: 扶機 - 扶鸞 

  To hold the psychic pen. 

  In a Caodaist seance, two psychics hold a pen called Ngọc Cơ. It is said that supernatural beings transmit energy to the psychics, who write words on a table. All Caodaist divine messages are received that way. Caodaist psychics are the Twelve Time Superiors in Caodaist Communion Tower.

  (For more information, see Cầu Cơ).

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  "Trước khi thủ cơ hay chấp bút thì phải thay y phục cho sạch sẽ, trang hoàng, tắm gội cho tinh khiết, rồi mới đặng đến trước bửu điện mà hành sự, chớ nên thiếu sót mà thất lễ.

  Nếu chấp cơ thì phải để ý thanh bạch, không đặng tư tưởng đến việc phàm. Tay chấp cơ phải xông hương khử trược, tịnh tâm một lát, rồi phải để tinh thần tinh tấn mà xuất ngoại xác đến hầu dạy việc. Phải có một chơn linh tinh tấn mầu nhiệm, huyền diệu, phải trường trai mới đặng linh hồn tinh tấn, phải tập tành chí Thánh, Tiên, Phật mới phò cơ dạy đạo cả chúng sanh.

  Kẻ phò cơ chấp bút cũng như tướng soái của Thầy, để truyền đạo cho thiên hạ. Các con đừng tưởng việc bút cơ là việc tầm thường."

  The Collection of Divine Messages:

  "Before using the psychic pen, you should purify yourself by having a bath and dressing up, or your performance is considered impolite to deities.

  While holding the psychic pen, you should clear your mind completely. Perfume your hands and meditate for a while so that your spirit can leave your body to meet a deity. To receive divine messages, which will become holy books for all human beings, you have to practice strict vegetarianism and follow the examples of the deities to have an extremely saintly spirit.

  Caodaist psychics are My messengers to preach My word. Never think they're unimportant!"

 • Phò hộ độ trì

  Phò hộ độ trì

  Chinese: 扶護度持

  To help and protect. (Also phò trì)

  Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu:
  Xưa chẳng đặng phước may gặp Đạo, 
  Nay phò trì con cháu tu tâm.
  Dâng gươm huệ kiếm xin cầm, 
  Chặt lìa trái chủ đặng tầm ngôi Thiên.

  Prayer for Ancestors:
  You weren't lucky to practice Caodaism 
  Now help descendants study the truism.
  Take the sword of wisdom, please!
  To cut off your earthly sins and go to the Holy City.
 • Phó thác

  Phó thác

  Chinese: 付托

  Kinh Sám Hối:
  Phận làm tớ thật thà trung tín, 
  Với chủ nhà trọn kính trọn ngay.
  Áo cơm no ấm hằng ngày,
  Của người châu cấp ơn dày nghĩa sâu. 
  Đừng gặp việc câu mâu biếng nhác,
  Mà quên lời phú thác dặn dò. 
  Trước người giả bộ siêng lo,
  Sau lưng gian trá so đo tấc lòng.

  Remorse Prayer:
  As an employee, be honest and reliable.
  Towards you boss, be always respectful
  Because your current good subsistence  
  Will surely fail without his assistance.
  Try not to find a good reason 
  To shy away when there's an assignment.
  Don't pretend to work hard while he's staying,  
  But behind him dishonestly stop working.
 • Phó Trị Sự

  Phó Trị Sự

  Chinese: 副治事

  Administrative Assistant, the Caodaist dignitary, who helps Chánh Trị Sự (Chief Administrator) with the religious work in a village or town. 

  (For more information, see Bàn Trị Sự).

 • Phong ba

  Phong ba

  Chinese: 風波

  A storm, a tempest, a hurricane.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Bát Nhã từ đây vững lái thuyền, 
  Tuông pha khổ hải độ nhơn duyên. 
  Gay chèo thoát khổ đầy linh cảm, 
  Rạch nước trừ oan đủ diệu huyền. 
  Thổi thẳng cánh buồm thì Lão thủ, 
  Nâng an lòng bản cậy Thần Tiên. 
  Phong ba mấy độ đà qua khỏi, 
  Ném thử Gián Ma đóng Cửu tuyền.

  The Collection of Divine Messages:
  From now on just sail the ship of Wisdom 
  To rescue those who are destined for Caodaism.
  Try to row far away from worldly misery. 
  Remove all injustice with divine thaumaturgy.  
  I'll take care of the sails if it's too windy.
  And other deities will ensure security.
  Though the coming storm looks terrible,
  Try closing Hell with your Evil Destroying Pestle. 
 • Phong điều võ thuận

  Phong điều võ thuận

  Chinese: 風調雨順

  Favorable weather.

  Kệ chuông bãi đàn:
  Đàn tràng viên mãn, Chức sắc qui nguyên, vĩnh mộc từ ân, phong điều võ thuận.
  Thiên phong hải chúng, quốc thới dân an, hồi hướng đàn trường, tận thâu pháp giới.

  The Final Bell Stanza:
  The rite has finished. All dignitaries return to their positions. God bless you all! May the weather be always favorable!
  May God grant peace and prosperity to everyone! We wish to send our charity work to all living things in the universe.
 • Phong Đô

  Phong Đô

  disOneRight ID002474.jpg Phong Đô

  Chinese: 酆都

  Hell, Hades, underworld.

  Traditionally, it was said to be where sinners suffer eternal punishment after death. Caodaism, however, affirms it has been closed in the Third Amnesty, so new sinners will be sent to a place called Âm Quang (the Dark), where they take religious lessons instead of punishment.

  Kinh Giải Oan: 
  Chịu ô trược chơn thần nặng trĩu,
  Mảnh hình hài biếng hiểu lương tâm.
  Phong trần quen thú cung âm,
  Cảnh thăng ngơ ngẩn lạc lầm phong đô.

  Prayer for Injustice Removal:
  Because of impurity your spirit becomes so unintelligent,
  So it ignores the orders of your conscience.
  Being used to worldly pleasure
  You easily go to Hell, instead of Nirvana.
 • Phong hóa

  Phong hóa

  Chinese: 風化

  Social ethics, culture, tradition.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Than ôi! Chới với cả muôn triệu giữa dòng, mà thuyền Bát Nhã độ người không mấy kẻ. Đức thừa ít có mà tài vô dụng chẳng thiếu chi. Phong hóa khiến suy tồi, cang thường càng loạn phép. Tài mọn, đức hèn, mượn chước khoe mình. Việc kỉnh thành Thánh Giáo, hư thiệt, thiệt hư, đâu qua máy hành tàng của tạo hóa. 

  The Collection of Divine Messages:
  Alas! Billions of people are suffering, but only a few are saved by the Prana boat (wisdom). There are more wicked people than moral ones, so social ethics is deteriorating. Immoral inept people who pretend to be religious cannot escape the mechanism of the universe. 
 • Phong nguyệt

  Phong nguyệt

  Chinese: 風月

  Also nguyệt hoa, hoa nguyệt, trăng hoa - Sexuality, sensuality.

  Nữ Trung Tùng Phận:
  Liếc mắt ngó vào trường phong nguyệt,
  Mua trận cười nào tiếc ngàn vàng.
  Chừng cơn phấn lạt hương tàn,
  Núm mồ bạc mệnh bên đàng cỏ chôn.

  Women's Responsibilities:
  Just think about sensuality!
  Physical attraction only accompanies beauty. 
  As soon as old age murders the love affair, 
  What remains is a lone grassy grave hastily prepared.
 • Phong sắc

  Phong sắc

  Chinese: 封敕

  Also sắc phong - to ordain, to ordinate, to order.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Lâm thị: Phong vi Giáo Sư, lấy Thiên ân Hương Thanh.
  Ca thị: Phong vi Phó Giáo Sư, lấy Thiên ân Hương Ca.
  Ðường thị: Đã thọ mạng Thiên sai, cứ giữ địa vị mình.
  Còn cả chư ái nữ, Thầy sẽ lập đại hội cho đủ mấy vị rồi sẽ phong sắc một lần.
  Thầy ban ơn cho các con, cứ hành lễ theo lời dặn.

  The Collection of Divine Messages:
  Mrs Lâm, you are ordained as Giáo Sư, Holy name: Hương Thanh.
  Mrs Ca, you are ordained as Phó Giáo Sư, Holy name: Hương Ca.
  Mrs Ðường, just keep the current title.
  As for the other beloved daughters, I'll hold a convention for a general ordination.
  You're all blessed! Perform the rite as you were told!
 • Phong Thánh

  Phong Thánh

  Chinese: 封聖

  The same as phong sắc - to ordain, to ordinate, to order.

  To canonize, to saint.

  Đức Phạm Hộ Pháp giáng cơ sắp đặt cặp cơ Phong Thánh như sau:

  "Bần đạo còn cho Thượng Sanh, mấy bạn biết về việc thăng thưởng, thì Anh Cao Thượng Phẩm có quan điểm là: hiện giờ Bần đạo đã về thiêng liêng vị, thì khi thăng thưởng, hai vị Thời Quân chi Pháp và chi Đạo phải chấp cơ Phong Thánh. Anh Thượng Phẩm giúp bên chi Đạo nâng loan, còn Bần đạo giúp bên chi Pháp, thì mới đúng theo Chơn pháp.

  Lẽ dĩ nhiên là khi Phong Thánh, phải có tay Thượng Phẩm, mà Thượng Phẩm chỉ giúp sức cho những vị Thời Quân dưới quyền mình. Đã chiếu theo Chơn pháp về sự Phong Thánh, Đức Lý Đại Tiên cũng đồng ý về quan điểm nầy. Bần đạo lại còn cho biết thêm là ngày nào cặp cơ Phong Thánh hiện hữu chích một bên, hoặc chi Đạo, hoặc chi Pháp, thì Phong Thánh sẽ hết thực hành bằng cơ bút, mà sẽ thực hành bằng phương pháp khác."

  Hộ Pháp's Divine Messages:

  "I'm telling you about promotion in Caodaism. Cao Thượng Phẩm thinks the two Thời Quân chi Pháp and chi Đạo will hold the psychic pen in a promotion seance because I have returned to my heavenly position. Thượng Phẩm helps chi Đạo and I help chi Pháp in compliance with the true doctrine.

  Of course, Thượng Phẩm has to be present in the promotion seance, but he only helps the Thời Quân chi Đạo. Lý Đại Tiên also agrees with this. Additionally, when one of the two psychics passes away, promotion will not be decided through seances anymore, but another method instead." 

  Note:
  Cao Thượng Phẩm - Cao Quỳnh Cư, Lawyer, the Second Highest Dignitary in the Caodaist Judicial Body. 
  Thời Quân - Time Superior, a dignitary in the Caodaist Judicial Body.
  chi Pháp - one of the three branches of the Caodaist Judicial Body (Thế, Pháp, Đạo).
  chi Đạo - one of the three branches of the Caodaist Judicial Body (Thế, Pháp, Đạo).
  Lý Đại Tiên - Li Bai, Immortal, the Caodaist Supreme Leader.
 • Phong Thần 

  Phong Thần 

  Chinese: 封神

  To deify, to glorify, to apotheosize. 

  Traditionally, kings, generals, writers and philosophers with good deeds were deified in many human cultures the world over. According to Caodaism, this tradition is considered one of the five religious branches:

  1. Nhơn đạo - the Doctrine of Sages or Confucianism, represented by Caodaist Giáo Tông.
  2. Thần đạo - the Doctrine of Genius or Shintoism, represented by Jiang Shang Ziya.
  3. Thánh đạo - the Doctrine of Saints or Christianity, represented by Jesus Christ.
  4. Tiên đạo - the Doctrine of Immortals or Taoism, represented by Li Bai. 
  5. Phật đạo  - the Doctrine of Buddha or Buddhism, represented by Cakya Mouni. 
 • Phong thưởng

  Phong thưởng

  Chinese: 封賞

  To invest someone as something for his good deeds.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  Thầy vui mừng, Thầy khen tặng hết cả bốn muôn môn đệ của Thầy. Thơ, con đã ngoan đạo, mà sự ngoan đạo của con đó còn độ lắm kẻ, Thầy khen con.

  Bính, Thầy thưởng công con, cho lên chức Phối Sư, Thầy cám cảnh lòng yêu mến con, Thầy cám ơn lòng đạo đức con. Sanh linh còn nhờ công con mà thoát qua khổ hải.

  Bản, Thầy thăng chức Giáo Sư. Trò, Thầy cho lên chức Giáo Hữu, nhiều đứa khác nữa, ngày mùng 9 Thầy biểu đòi về cho Thái Bạch phong thưởng.

  The Collection of Divine Messages:

  Disciples, you don't know how much happy I am! I compliment all of 40,000 disciples. Thơ, you are so devout, which helps many be religious. You deserve My praise!

  Bính, you are promoted to Phối Sư for your merits. Trò, you are promoted to Giáo Hữu. On 9th, I will call many others to return for Thái Bạch to invest.

  Note:
  Phối Sư - Assistant Master. (A dignitary in Caodaist Executive Body)
  Giáo Hữu - Religious Associate. (A dignitary in Caodaist Executive Body)
  Thái Bạch - Li Bai, Immortal, the Caodaist Supreme Leader.
 • Phong tịch

  Phong tịch

  Chinese: 封籍

  The same as phong sắc or sắc phong.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thiên Phong là để cho bậc Thánh, Tiên, Phật lìa trần phải lắm dày công cùng sanh chúng mới trông mong hồi cựu phẩm đặng. Các con nên nhớ, Thầy lấy từ bi phong tịch, nhưng các Chức Sắc, nếu vì áo mão hơn đạo đức thì tội chất bằng hai.

  The Collection of Divine Messages:
  Divine Ordination is for Saints, Immortals and Buddhas who have to work so hard so as to come back to their heavenly positions. Disciples, remember that I invest you as dignitaries because of My mercy. However, those who mainly pursue titles, not morality will be seriously punished.
 • Phong tình huê nguyệt

  Phong tình huê nguyệt

  Chinese: 風情花月

  The same as nguyệt hoa, hoa nguyệt, trăng hoa.

  Tân Luật:
  Ðiều Thứ Hai Mươi:
  Kể từ ngày ban hành luật này, người bổn đạo chẳng nên chuyên nghề gì làm cho sát sanh, hại vật; chẳng được làm nghề gì mà tồi phong bại tục; chẳng được soạn hay là ấn hành những truyện phong tình, huê nguyệt, không đặng buôn bán các thứ rựơu mạnh và á phiện là vật độc làm cho giảm chất con người.

  Caodaist Canonical Codes:
  Article 20:
  Since this law is issued, Caodaists should not have a job that can terminate a life or degrades good traditional values, compose or publish pornography, or sell alcohols and drugs that harms human health.
 • Phong trần

  Phong trần

  Chinese: 風塵

  Wind and dust - i.e. the hardships in life. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thu về ngắm cảnh dạ buồn tanh,
  Nhớ đạo nghĩa nhau T... xúc tình. 
  Ðộng cũ vườn tòng sầu biếng trổ,
  Non xưa rừng bá thảm buông mành. 
  Phong trần thương kẻ mang thân đọa, 
  Bồng đảo vì ai giữ tấc thành. 
  Một bóng luống chờ ngày tái ngộ, 
  Chơn thần gìn đặng vẹn tinh anh.

  The Collection of Divine Messages:
  You don't know how sad I feel when fall comes!
  And my heart sinks Cause you're still not home.
  Our old pine trees seem so bored 
  And the old mountains don't look green any more. 
  The hardship you've faced down there, 
  Worries me any time and anywhere.
  I'm alone, but still waiting for
  Your returning with a purified soul.
 • Phong vân

  Phong vân

  Chinese: 風雲

  Wind and clouds - i.e. a good opportunity for success.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: 
  Ðào Nguyên lại trổ trái hai lần,
  Ai ngỡ Việt Thường đã thấy lân. 
  Cung Ðẩu vít xa gươm xích quỉ
  Thiềm cung mở rộng cửa hà ngân. 
  Xuân thu định vững ngôi lương tể, 
  Phất chủ quét tan lũ nịnh thần. 
  Thổi khí vĩnh sanh lau xã tắc,
  Mở đường quốc thể định phong vân.
  Bát Nương Diêu Trì Cung

  The Collection of Divine Messages:
  Like the good era coming again in Heaven,
  The Saint's appeared in Vietnam all of a sudden.
  Moral principles now replaces weapons
  And all tough restrictions are no more important.
  A good administration is referred instead of bloody battles
  And there are no more evilly corrupt officials.
  The country enjoys a new happy cycle,
  Vietnamese custom will be the international model.
  The Eighth Female Buddha 
 • Phong võ

  Phong võ

  Chinese: 風雨

  Wind and rain - i.e. hard times, crisis, difficult situation.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Chư đạo hữu phải lọc lừa lại, tìm người có tâm chí kết liên thân ái, chung hiệp nhau, bỏ sự lãng phí dụng đồng tài nơi giọt mồ hôi, được tích thiểu thành đa gầy dựng một cái nhà chung, để ngày phong võ nương dựa được thung dung, ngồi ngắm thế sự và chấn hưng mối Ðạo quí hóa; ấy là không làm mà no; không đắp mà ấm cúng đó. Phương chi ràng buộc hình hài, thần hao trí mệt cả ngày, rốt lại còn chi tráng kiện mà xa lo rộng nghĩ?

  The Collection of Divine Messages:
  My friends, you've got to recruit kindhearted and enthusiastic people, cooperate with them and patiently build a collective house so that in hard times you can comfortably watch social affairs and improve the religion. That's the easy way to practice religion safely. You'd better not force yourselves to work too hard every day to think big!
 • Phòng bảo

  Phòng bảo

  Chinese: 防保

  Ban Phòng Bảo - the Security Department, established by the Caodaist Sacerdotal Council in 1966 to prevent social crime in and around the Holy City.

 • Phòng đào

  Phòng đào

  Chinese: 房桃

  The wife's room.

  Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu:
  Khi để bước phòng đào lạnh ngắt, 
  Mảnh tàn y dường nhắc nghi dung.
  Thấy cơn tử biệt não nùng, 
  Hương thề tắt ngọn lạnh lùng tơ duyên.

  Prayer for the Late Wife:
  Without you our room seems too chilly.
  Your clothes remind me of your beauty. 
  As I sadly witnessed your death,
  Our lovers' oath broke and my soul is dead.
 • Phòng tía

  Phòng tía

  The girl's room.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Cái kiếp hồng nhan kiếp đọa đày, 
  Phải làm cho gái hóa ra trai
  Linh oai vẻ ngọc là gươm sắc,
  Mềm mỏng hình hoa ấy phép tài
  Phòng tía cất thành hình thổ võ, 
  Cung loan lập giống dạng Cao Ðài. 
  Muốn đi cho tận trường sanh địa, 
  Phải đổi giày sen lấy thảo hài

  The Collection of Divine Messages:
  As a woman, your life is full of things to feel bad about.
  So don't hesitate to change the situation right now.
  Your beauty now a divinely powerful sword;
  Your slender figure a feat of magic and more.
  Your room should resemble the battlefield against evil.
  Your house should be like the Holy House for angels.
  To come back to Heaven without any stopovers,
  Change high heels into priest's straw sandals forever.
 • Phòng trù

  Phòng trù

  Chinese: 房廚

  Also trù phòng - a kitchen.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  Thầy sai Bần Ðạo đến sắp đặt trang nghiêm trong Thánh Thất.

  Bần Ðạo phân phép từ ngày nay hễ nhập Thánh Thất thì phải giữ phép:

  Nam Nữ bất thân. Nam ở Ðông hiên. Nữ ở Tây hiên.

  Hai bên không lân cận nhau, Nam theo Nam, Nữ theo Nữ.

  Cấm cười cợt trững giỡn với nhau.

  Trừ ra vợ chồng hay là chị em ruột, anh em ruột đặng chuyện vãn nhau nơi tịnh đàn. Còn kỳ dư như hai đàng muốn chuyện vãn nhau, phải có hai người chứng, một bên Nam, một bên Nữ.

  Phòng trù dầu phải chung lộn với nhau buổi nấu nướng, khi dọn ăn chẳng đặng lộn xộn cùng nhau... nghe à.

  The Collection of Divine Messages:

  God told me to come here to keep the Holy House in order. 

  First, I order that male and female believers be separated from now on. Male in the east hallway; female in the west hallway. 

  Second, flirting with each other is prohibited.

  Third, married couples or brothers and sisters' conversations are allowed, but friend couples are permitted only with a male and a female monitors.

  Finally, during food preparation in the kitchen they can cooperate, but have to stay separated while eating.

 • Phóng xá cô

  Phóng xá cô

  Chinese: 放赦辜

  The bell striking stanza for Caodaist rites:
  Thần chung thinh hướng phóng Phong Đô,
  Địa Tạng khai môn phóng xá cô.
  Tam Kỳ vận chuyển kim quang hiện,
  Sám hối âm hồn xuất u đồ.

  Translation:
  The magic bell sounds travel to as far as Hell.
  Then, Ksitigarbha Boddhisattva liberates all captives in cells.
  The yellow beam appears, signaling everyone will be saved.
  Remorseful hell beings follow the beam to leave Hell.
 • Phô diễn

  Phô diễn

  Chinese: 鋪演

  To show, to display, to happen.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Muốn an tâm tỉnh trí và đè nén lửa lòng, cần phải có một nghị lực vô biên, một tâm trung quảng đại, thì mới khỏi bực tức với những trò đã vì mạng lịnh thiêng liêng phô diễn ở nơi thâm hiểm nặng nề nầy.

  The Collection of Divine Messages:
  Generosity and a will of iron are what you need to feel secure and to have an alert mind in order to restrain yourself from getting mad at the silly earthly things, which happen under divine orders.
 • Phổ cáo chúng sanh

  Phổ cáo chúng sanh

  Chinese: 普告眾生

  The Caodaist Announcement.

  In 1926 (Year of the Tiger), having handed the Declaration of Caodaism to Mr Le Fol, the Governor of Cochinchina, Đầu Sư Thượng Trung Nhựt made The Caodaist Announcement. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  Các con nghe,

  Thầy chẳng buổi nào mà đành lòng cho các con hạ mình trước mặt ai hết, song ngày nay buộc phải vậy. Các con tức cấp lo phổ độ.

  Kể từ ngày mùng 10 tháng nầy, mấy đứa phò loan phải xin phép nghỉ 29 ngày hết nghe. Thầy dặn các con phải phân nhau mà đi cho khắp.

  Đạo Quang, ngày thứ bảy, Thầy sẽ phân việc. Thầy trông cho mau lập Tân Luật.

  Con Trung, con phải nói với Le Fol cho con giấy chứng Khai Đạo. Mai con lên nó, có Thầy. 

  The Collection of Divine Messages:

  Disciples,

  I hate to resign Myself letting you beg someone on bended knees, but now I am forced to do so. Prepare to preach My teachings immediately! 

  On 10th of this month, all of the psychics have to ask for a month's leave and cover all of the assigned places.

  Đạo Quang, I'll give you an assignment on Saturday. I can hardly wait to compose the new canonical codes. 

  Trung, ask Le Fol to issue the certificate of Caodaist Declaration. See him tomorrow and I'll make him do it.

 • Phổ Cáo Chúng Sanh:

  Phổ Cáo Chúng Sanh:

  KHAI ĐẠO NƠI CHÁNH PHỦ

  Ngày 7 Octobre 1926, nhằm mồng 1 tháng 9 năm Bính Dần, có môn đệ Thiên phong của Đức Cao Đài là Cựu Hội Đồng Thượng Nghị Viện Lê Văn Trung, tự Thiên ân là Thượng Trung Nhựt, vưng lịnh Thánh ngôn đến khai đạo nơi chánh phủ.

  Trong Tờ Khai Đạo ấy có ký tên 247 chư môn đệ, phần nhiều đều là Chức sắc viên quan và có Nữ phái nhiều người danh dự. Quan Nguyên Soái Nam Kỳ hoan nghinh và khen rằng vì chữ thiện mà khuyến dân, ấy là chủ nghĩa cao thượng.

  Chúng tôi xin phô đôi lời thành thật thô sơ, chư Hòa Thượng, chư Lão thành, chư sơn, chư Chức sắc trong Tam Giáo và chư thiện nam tín nữ xin lưu ý.

  Chày kíp đây, chúng tôi sẽ có dịp hiệp mặt mà luận đạo kỹ thêm nữa.

  Caodaist Announcement:

  The Declaration of Caodaism.

  On October 7th 1926 (1st of the Ninth lunar month, Year of the Tiger), Mr Lê Văn Trung, Ex-Senator and a disciple of God, took God's orders to submit the Declaration of Caodaism to the government.

  247 disciples, most of whom are governmental officials, have signed the Declaration. The governor welcomed and complimented on the action, saying it was a very noble idea to educate people on morality.

  We are delighted to inform all of the senior monks, the elderly, the dignitaries of the three religions and others about that. 

  We'll see you soon for more discussion.

 • Phổ cập

  Phổ cập

  Chinese: 普及

  To publicize, to promote, to advertise. 

  Bài Kệ U Minh Chung:
  Hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao ngâm.
  Thượng thông Thiên đàng, hạ triệt Địa phủ.
  Khánh chúc Tam Kỳ hoằng khai Đại Đạo.
  Càn Khôn đại thống, phổ cập Ngũ Châu.

  The Stanza for The Dark Bell
  First, strike the bell and begin reciting the stanza.
  The sounds will be heard in Hell and Paradise as far.
  Congratulations on the development of Caodaism in the Third Salvation
  And its domination throughout the universe and nations.
 • Phổ Đà Sơn

  Phổ Đà Sơn

  disImgRight ID002495-s.jpg Phổ Đà Sơn ID002495.jpg Phổ Đà Sơn

  Chinese: 普陀山

  Mount Putuo (literally: "Mount Potalaka") is an island southeast of Shanghai, China. It is a famous site in Chinese Buddhism, and is considered the bodhimanda of Avalokitesvara (Guanyin). Mount Putuo is one of the four sacred mountains in Chinese Buddhism, the others being Mount Wutai, Mount Jiuhua, and Mount Emei. 

 • Phổ độ

  Phổ độ

  Chinese: 普度

  The universal salvation.

  According to Caodaism, there have been three periods of universal salvation to date. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Lịch: Con nghe Phật Như Lai nói chưa?
  Tam Kỳ Phổ Ðộ là gì?
  – Là Phổ Ðộ lần thứ ba.
  Sao gọi là Phổ Ðộ? Phổ Ðộ nghĩa là gì?
  – Phổ là bày ra.
  Ðộ là gì?
  – Là cứu chúng sanh.
  Muốn trọn hai chữ Phổ Ðộ, phải làm thế nào? Chúng sanh là gì?
  – Chúng sanh là toàn cả nhơn loại, chớ không phải là lựa chọn một phần người, như ý phàm các con tính rối.
  Muốn trọn hai chữ Phổ Ðộ, phải làm thế nào? Thầy hỏi?
  – Phải bày bửu pháp chớ không đặng giấu nữa. Con phải luyện lại cho thành, nội trong tháng năm nầy về theo Trung đặng đi truyền đạo.
  Nghe và tuân theo.

  The Collection of Divine Messages:
  Lịch, have you heard what the Buddha just said? 
  What is the Third Universal Salvation? It's the third time people are saved. 
  Who exactly are "people"? "People" means the humankind, not some specific persons as you always think. 
  What should be done to save all of them? Answer me! OK, you have to show them how to perform bửu pháp (Caodaist esotericism), not to keep it a secret anymore. You have to complete your esoteric practice by May then accompany Trung for religious missions. 
 • Phổ giáo

  Phổ giáo

  Chinese:普敎

  To teach, to instruct, to educate, to preach (to) everyone.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Em an dạ, từ đây đã quan kiến sự kết cuộc của Chí Tôn đã định trước. Em nhớ lại, khi Ngọc Hư định cho Hiệp Thiên Ðài cầm số mạng nhơn sanh, lập thành chánh giáo, thì Ðại Từ Phụ lại trở pháp, giao quyền ấy cho Cửu Trùng Ðài. Cả Ngọc Hư chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đều ngạc nhiên sự lạ. Ðại Từ Phụ phổ giáo rằng: Hay, hay không lẽ để phận hèn, ngày sau sẽ rõ Thánh ý Người quyết liệu.

  The Collection of Divine Messages:
  I feel very secure because I can now witness what has been predestined by God. I remember when Ngọc Hư assigned Hiệp Thiên Ðài to control people's fate and found the true doctrine, God changed His mind and assigned it to Cửu Trùng Ðài. That surprised all deities in Ngọc Hư. God instructed, "That's fantastic! It shouldn't be considered unimportant." His decision will be understood in the future.

  Note:
  Ngọc Hư - The Heavenly Palace, said to be where God reign over the universe.
  Hiệp Thiên Ðài - the Caodaist Judicial Body.
  Cửu Trùng Ðài - the Caodaist Executive Body.
 • Phổ Hiền Bồ Tát

  Phổ Hiền Bồ Tát

  disImgRight ID002498-s.jpg Phổ Hiền Bồ Tát ID002498.jpg Phổ Hiền Bồ Tát

  Chinese: 普賢菩

  Samantabhadra, Universal Worthy, is a bodhisattva in Mahayana Buddhism related to meditation. He, together with Gautama Buddha and his fellow bodhisattva Mañjuśrī, forms the Shakyamuni trinity in Buddhism. He is the patron of the Lotus Sutra and, according to the Avatamsaka Sutra, made the ten great vows which are the basis of a bodhisattva. 

  Caodaism believes Samantabhadra and Cundi currently govern the Hạo Nhiên Heaven, the Judicial Body of the universe.

 • Phổ hóa

  Phổ hóa

  Chinese: 普化

  The same as phổ giáo - To teach, to instruct, to educate, to preach (to) everyone.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

  Trong năm Bính Dần, Đức Chí Tôn giáng trần khai đạo phổ hóa chúng sanh làm lành lánh dữ.

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  In the Year of Tiger, God descended to the world and founded a religion to preach morality to people.   

 • Phổ Tế  (Cơ quan Phổ Tế)

  Phổ Tế  (Cơ quan Phổ Tế)

  Chinese: 機關普濟

  Caodaist Charity.

  Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
  Phổ Tế là cơ quan để cứu vớt hoặc độ rỗi những người lạc bước thối tâm, cùng an ủi khuyên lơn những kẻ đã bị luật pháp buộc ràng mà phế vong phận sự.

  Caodaist Act 1938:
  Phổ Tế is a charity to console and help people, who committed a sin, who became so discouraged or who quit office because of legal problems.
 • Phổ thông

  Phổ thông

  Chinese: 普通

  To issue, to publish.

  Pháp Chánh Truyền:
  Chưởng Pháp của ba phái là Ðạo, Nho, Thích. Pháp luật Tam giáo tuy phân biệt nhau, song trước mặt Thầy vốn coi như một. Chúng nó có quyền xem xét luật lệ trước buổi thi hành, hoặc là nơi Giáo Tông truyền xuống, hay là nơi Ðầu Sư dâng lên. Như hai đàng chẳng thuận thì chúng nó phải dâng lên cho Hộ Pháp đến Hiệp Thiên Ðài cầu Thầy giáng xuống mà sửa lại, hay là tùy ý mà lập luật lại.

  Vậy chúng nó có quyền xem xét kinh điển trước khi phổ thông. Như thảng có “kinh luật” chi làm hại phong hóa thì chúng nó phải trừ bỏ, chẳng cho xuất bản. 

  Caodaist Constitution:
  There are three Chưởng Pháp for three branches: Taoism, Confucianism and Buddhism, which are considered only one by God despite their different laws. Chưởng Pháp have the right to examine the law prepared by either Giáo Tông or Ðầu Sư before it is executed. If there is a disagreement, they have to present it to Hộ Pháp, who goes to Hiệp Thiên Ðài and asks God for a modification or for another law.

  Therefore, Chưởng Pháp can review a law before it is issued. They have to remove any scriptures or laws that may probably damage good traditions and cultures.

  Note:
  Chưởng Pháp - Dharma Master.
   Giáo Tông - Caodaist Supreme Leader.
  Ðầu Sư - Master Chief.
  Hộ Pháp - Law Defender.
  Hiệp Thiên Ðài - the Caodaist Judicial Body.
 • Phổ truyền

  Phổ truyền

  Chinese: 普傳

  To spread the doctrine.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

  Nhưng nhờ Đức Chí Tôn đến phổ truyền nền chơn giáo của Ngài nơi đất VN nầy.

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  However, since God came and spread Caodaism in Vietnam.

 • Phối Sư

  Phối Sư

  disImgRight ID002503-s.jpg Phối sư Thượng Vinh Thanh ID002503.jpg Phối sư Thượng Vinh Thanh

  Chinese: 配師

  Assistant Master, a senior dignitary in the Caodaist Executive Body. There are 33 Male Phối Sư and 3 Chánh Phối Sư for three branches (Confucianism, Taoism and Buddhism). The number of Female Phối Sư is not restricted.

 • Phối Thánh

  Phối Thánh

  disImgRight ID002504-s.jpg Phối Thánh Bùi ái Thoại ID002504.jpg Phối Thánh Bùi ái Thoại

  Chinese: 配聖

  Phối - equal to. Thánh - Saint.

  The Saints, who are worshipped together with Confucius in the Confucian Temple.

  According to Caodaist scriptures, two Caodaists in Phạm Môn achieved this divine title.

  • Phối Thánh Phạm văn Màng (1888-1933)
  • Phối Thánh Bùi ái Thoại (1909-1946)
 • Phồn ba (Phồn hoa)

  Phồn ba (Phồn hoa)

  Chinese: 蕃葩 - 蕃華

  Phồn - lush green vegetation. Ba - flowers. Phồn ba or phồn hoa refers to a bustling city or the rat race.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Mơ màng chưa khỏi lụy phồn hoa, 
  Chưa biết nên thân tính sắm nhà. 
  Cải hạnh đố ngươi về tập thử, 
  Tháng sau sẽ đến trước trình Ta.

  The Collection of Divine Messages:
  So much enthralled by the rat race,  
  You can't go to Heaven that way.
  I challenge you to improve your behaviors 
  Before coming back to Me a month later.

  Kinh Hạ Huyệt:
  Thức giấc mộng huỳnh lương vừa mãn, 
  Tiếng phồn ba hết thoáng bên tai.
  Giải thi lánh chốn đọa đày,
  Chơn linh trong sạch ra ngoài Càn Khôn.

  Burial Prayer:
  Waking up after a short dreamlike life,
  You hear no more noise of a busy life.
  Just leave your body and escape unhappiness.
  Your purified spirit will return to the World of Bliss.
 • Phồn tục

  Phồn tục

  Chinese: 蕃俗

  The same as phồn ba or phồn hoa.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Trên vai gánh nặng cả Càn khôn, 
  Khôn khéo rủ nhau xuống cả phồn. 
  Phồn tục theo hoài quên trở gót, 
  Gót son biết đặng mất hay còn.

  The Collection of Divine Messages:
  Burdening themselves with a noble responsibility,
  Lots of deities incarnate as humanity.
  Having been enthralled by worldly fortune, however,
  They've forgot the way back to Nirvana.
 • Phu (Phu phỉ)

  Phu (Phu phỉ)

  Chinese: 敷

  Giới Tâm Kinh:
  Nơi địa ngục gông kềm sẵn đủ, 
  Để răn loài dâm phụ gian phu.
  Ai ai bền chí mà tu,
  Phước đem đổi tội cho phu dễ gì.

  Deterrent Prayer:
  Various punishments in Hell await sinners.
  Especially adulterers will suffer torture.
  So patiently practice a religion 
  Cause it's hard to have enough fortune to make atonement.
 • Phu tử

  Phu tử

  Chinese: 夫子

  1. A master, a guru, a sage. A title used to address a spiritual teacher, for example Confucius is called Khổng Phu Tử.

  2. The top dignitary of Ban Thế Đạo (The Department of Secular Dignitaries).

 • Phù ba

  Phù ba

  Chinese: 浮波

  Sea waves. The term refers to something extremely fragile.

  Kinh Tắm Thánh:
  Chốn hồng trần quen lằn gió bụi,
  Cảnh phù ba may rủi cũng duyên. 
  Đã gan dốc kiếm diệu huyền,
  Sanh sanh là phận, hiền hiền là công

  The Sacrament of Holy Bath:
  Get used to all hardships in life
  Cause that's what you're predestined to try.
  Be courageous enough to draw the Wisdom Sword.
  Life protection is what you're responsible for. 
 • Phù hạp (phù hợp)

  Phù hạp (phù hợp)

  Chinese: 符合

  In conformity with.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Biết đâu Tân Luật ngày nay Thầy đã đến dạy chúng ta lập thành, trong thời gian tới nữa đây, nó sẽ phải thay đổi cho phù hạp với nhơn trí đạo đời tương đắc.

  Footnote to Caodaist Constitution:
  You never know, the Canonical Codes God had us prepare will probably change some day so that it can be in conformity with social norms.
 • Phù sanh

  Phù sanh

  Chinese: 浮生

  The short life.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Nên cân nặng nhẹ, trọng khinh mà chiều theo thời thế và tin tưởng trông cậy nơi Thầy, thì kiếp phù sanh của mỗi con và duyên tiền định của mỗi đứa đều nằm trong tay Thầy hết.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, think twice, live in harmony with society and trust Me, then I predestine your destiny completely.
 • Phú bần

  Phú bần

  Chinese: 富貧

  The rich and the poor.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ðừng quá so đo việc phú bần,
  Bần hàn trong sạch mới nên thân. 
  Thân trau khổ hạnh thân đừng nệ, 
  Nệ khó mong chi thoát thế trần.

  The Collection of Divine Messages:
  Whether you're rich or poor doesn't matter.
  It is an honest life that Heaven prefers.
  Don't be afraid of heavy religious work
  Cause that helps you escape the earthly world.
 • Phú hữu tứ hải

  Phú hữu tứ hải

  Chinese: 富有四海

  Very rich, very wealthy, very affluent, very well-off.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

  Âu Châu buổi nọ, có thể nói Ngài (vua Louis 14 của nước Pháp) là một vị bá chủ của thiên hạ, không có gì mà ông ta không có, phú hữu tứ hải, sang trọng vô biên.

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  Once in Europe, Louis XIV of France was the extremely elegant and wealthy King, who seemed to possess everything. 

 • Phú quí

  Phú quí

  Chinese: 富貴

  An extravagant life.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Huỳnh lương một giấc cuộc đời in,
  Có trí có mưu phải xét mình.
  Phú quí lớn là giành với giựt,
  Lợi danh cao bởi mượn và xin.
  Trăm năm lẩn quẩn đường nhơn nghĩa, 
  Một kiếp đeo đai mối nợ tình
  Biết số biết căn tua biết phận, 
  Ðường xưa để bước lại Thiên đình.

  The Collection of Divine Messages:
  Life is too short to wander.
  As a smart human, you've got to ponder.
  Extravagant life is actually gained by stealing.
  Fame is really earned by borrowing and begging. 
  A hundred-year life seems like a prison cell,
  Where you must face your emotions by yourself.
  Now that you know your fate is fixed, 
  Try to find the way back to the Land of Bliss.
 • Phú túc

  Phú túc

  Chinese: 富足

  Rich, wealthy, well-off.

  Kinh Sám Hối:
  Người phú túc vun nền âm đức, 
  Lấy lòng nhơn giúp sức trợ nghèo.
  Chớ sanh chước hiểm hẹp eo, 
  Lời tăng quá vốn kẻ nghèo xiết than.

  Deterrent Prayer:
  The rich should care about their immortality   
  By making generous contributions to charity 
  Instead of making any evil plans 
  To exploit the poor as much as they can!
 • Phủ dụ

  Phủ dụ

  Chinese: 撫誘

  To comfort and give advice to (citizens, employees, etc.)

 • Phủ phước

  Phủ phước

  The same as ban phép lành, that is (God or religious leaders) grant blessing or benediction to believers.

  Kinh Khi Ðã Chết Rồi:
  Dưới chín lớp liên thần đưa rước, 
  Trên hồng quang phủ phước tiêu diêu.
  Linh Tiêu Điện, bảng danh nêu, 
  Nguyên căn đẹp vẻ mỹ miều cao thăng

  Prayer after Death:
  The spirit is transported by divine lotus to Heaven.
  Under God 's grace, he then has a lot of fun.
  In Linh Tiêu Điện, his name is honored.
  With a gorgeous appearance, he flies to the highest ever.
 • Phủ từ

  Phủ từ

  disOneRight ID002519.jpg Phủ từ

  Chinese: 府祠

  A Clan House, where people with the same surname worship their ancestors. In Tây Ninh, Việt Nam the Caodaist Sacerdotal Council encourages people to build such houses, so there are Phạm Clan House, Lê Clan House, Bùi Clan House, Huỳnh Clan House, etc. 

 • Phụ giáo (Phụ huấn)

  Phụ giáo (Phụ huấn)

  Chinese: 父敎 - 父訓

  Father's teaching.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

  Bần đạo vẫn quả quyết rằng cái phụ giáo và mẫu giáo đó không mất.

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  I assert that what your father and mother taught you will exist eternally.

 • Phụ nhân nan hóa

  Phụ nhân nan hóa

  Chinese: 婦人難化

  It's hard to educate women.

  Nữ Trung Tùng Phận:
  Con đừng thấy phụ nhân nan hóa,
  Cầm hồn hoa vày vã thân hoa.
  Vợ con thay phận mẹ già,
  Nuôi con mẹ cậy bóng ngà nữ dung.

  Women's Responsibilities:
  Son, don't abuse your wife emotionally or physically 
  Just because she doesn't change her mind easily.
  She's the one who actually helps me
  Take care of you when you're unhealthy.
 • Phụ vong

  Phụ vong

  Chinese: 負忘

  To deliberately forget to return a favor.  

  Kinh Sám Hối:
  Ngặt có kẻ tưởng Trời tin Phật,
  Mà trong lòng chẳng thật kính thành.
  Lâm nguy miệng vái làm lành, 
  Tai qua rồi lại dạ đành phụ vong.

  Deterrent Prayer:
  There are some people who pretend
  To say prayers as loud as they can
  Especially when they are in danger.
  Then they completely forget it all later.
 • Phúc âm

  Phúc âm

  Chinese: 福音

  Good news, referring to any of the four Gospels (Matthew, Mark, Luke, and John), which describe the life of Jesus of Nazareth. Those books are considers to be a revelation from God and central to Christianity.

 • Phúc sự

  Phúc sự

  Chinese: 覆事

  To send a report, to give an account of. 

  Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
  Mỗi kỳ hạn 6 tháng, chư Đầu Tỉnh Đạo phải phúc sự về cho Ngọc Chánh Phối Sư biết rõ cả hành động của mỗi vị Chức sắc trong phần tỉnh của mình.

  Caodaist Act 1938:
  Every six months, the Caodaist Provincial Head has to send a report on each dignitary's activities in his province to Ngọc Chánh Phối Sư.  

  Note:
  Ngọc Chánh Phối Sư - the Master in the Confucian Branch.
 • Phúc trình

  Phúc trình

  Chinese: 覆呈

  A report.

  There are often three kinds of reports in Caodaist administration:

  · Phúc trình Nguyệt để - a monthly report.
  · Phúc trình Lục ngoạt kỳ - a semester report.
  · Phúc trình Chung niên - a year end report.
 • Phục chức

  Phục chức

  Chinese: 復職

  To reinstate, to restore. 

  Tân luật:

  Những vị đã phạm tội mất phẩm vị Thiên Phong của mình, phải có Luật Ân Xá của Quyền Vạn Linh và Quyền Chí-Tôn mới đặng; nhưng 4 cơ-quan toàn thể Chánh Trị Ðạo còn phương tế độ, là minh tra công nghiệp, khi những vị ấy đã biết ăn-năn, lập nên công nghiệp phi thường, toàn công chúng hoan nghinh và Tòa Ðạo minh tra đủ lẽ, thì đặng phép phục sự với 1 vị Chức Sắc Thiên Phong nào của kẻ phạm tội lựa chọn, hầu phục quyền đoái công chuộc tội, thì mới đặng cầu xin phục chức.

  Caodaist Canonical Codes:

  The dignitaries who were removed from office because of committing a sin can only be reinstated by an Amnesty Act verified by both God and the Caodaist Legislature. However, the Caodaist Administration still has another way to help: investigation of their religious work. If they feel full of remorse and earn an outstanding merit thoroughly investigated by the Caodaist Court, they are allowed to assist a dignitary of their choice. Then they can request for an office restoration.

 • Phục cổ

  Phục cổ

  Chinese: 復古

  To return to the past, to return to the point of departure. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thầy lập Phật giáo vừa khi khai Thiên lập Địa, nên Phật giáo là trước, kế Tiên giáo, rồi mới tới Nho giáo. Nay là Hạ nguơn hầu mãn, phải phục lại như buổi đầu, nên phải phản tiền vi hậu. Tỉ như Tam Giáo qui nhứt thì: Nho là trước, Lão là giữa, Thích là chót.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, right after the Creation, I founded Buddhism, then later Taoism and finally Confucianism. Now the Final Era is about to end, so everything will return to the point of departure. That's why we have to reverse the order. For example, the religious order now should be: First, Confucianism, then Taoism and finally, Buddhism.
 • Phục hồi

  Phục hồi

  Chinese:復回

  To return.

  Kinh Tẫn Liệm:
  Hồn Trời hóa trở về Thiên cảnh, 
  Xác Đất sanh đến lịnh phục hồi.
  Từ từ Cực Lạc an vui,
  Lánh nơi trược khí hưởng mùi siêu thăng.

  Prayer for Shrouding:
  The soul will return to Heaven, where it was born.
  The corpse will return to soil, where it dawned.
  Eventually you reach the World of Bliss
  And get away from unhappiness.
 • Phục mạng

  Phục mạng

  Chinese: 服命

  1. To obey orders, to take orders.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  QUYỀN THỐNG NHỨT: 
  Khi minh thệ rồi Ðầu Sư đặng cầm quyền luôn cả và Chánh Trị cùng Luật Lệ. Nhờ quyền lớn lao này; Ðầu Sư sẽ có đủ thực lực mà ngăn ngừa tà quyền hại Ðạo. Thảng gặp cơn nguy biến mà ba Chánh Phối Sư không đủ sức chống ngăn, thì Ðầu Sư đặng dùng quyền thống nhứt ấy mà điều khiển Hội Thánh. Cả Chức Sắc Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên Ðài phải phục mạng, dầu cho Giáo Tông và Hộ Pháp cũng phải vậy. 

  Footnote to Caodaist Constitution:
  THE ULTIMATE POWER: 
  Having taken the oath, Ðầu Sư has the administrative as well as legal authority. Thanks to this great power, he is powerful enough to fight against evil powers. In a crisis, he can lead the Caodaist Sacerdotal Council with this authority if the three Chánh Phối Sư are too inept. All of Caodaist dignitaries, including Giáo Tông and Hộ Pháp must obey his orders. 

  Chinese: 復命

  2. To report on an assignment to the leader.

 • Phục quốc

  Phục quốc

  Chinese: 復國

  To refound a country.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ngày nay, Đức Chí Tôn mở Đạo Cao Đài thì dân Do Thái phục quốc lại.

  The Collection of Divine Messages:
  When God founded Caodaism, Israel was refounded. 
 • Phục sinh

  Phục sinh

  disImgRight ID002530-s.jpg Phục sinh ID002530.jpg Phục sinh

  Chinese: 復生

  1. The Resurrection, (in the Christian religion) the time when Jesus Christ returned to life again after his death.

  2. To revive. (In Caodaism)

  Kinh Ðệ Cửu cửu:
  Vùng thoại khí bát hồn vận chuyển,
  Tạo Hóa Thiên sanh biến vô cùng.
  Hội Bàn Đào Diêu Trì Cung,
  Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban.

  Funeral Prayer for the Ninth Nine-day Period:
  From the Heaven of Creation pure air is derived
  To nourish eight categories of lives.
  The Palace of Gem Pond holds the Peach Party
  To grant peaches and wine of immortality.
 • Phục sự

  Phục sự

  1. To report on an assignment.

  Chinese: 復事

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Sự thác chẳng qua là sự mong mỏi của kẻ hành trình đã xong trách nhậm, trở về phục sự đặng lãnh phần thưởng xứng đáng mà thôi.

  The Collection of Divine Messages:
  Death is only like what an emissary expects after a mission: to return, report on the assignment and get the decent award.

  2. To assist, to work for.

  Chinese: 服事

  Tân luật:
  Những vị đã phạm tội mất phẩm vị Thiên Phong của mình, phải có Luật Ân Xá của Quyền Vạn Linh và Quyền Chí-Tôn mới đặng; nhưng 4 cơ-quan toàn thể Chánh Trị Ðạo còn phương tế độ, là minh tra công nghiệp, khi những vị ấy đã biết ăn-năn, lập nên công nghiệp phi thường, toàn công chúng hoan nghinh và Tòa Ðạo minh tra đủ lẽ, thì đặng phép phục sự với 1 vị Chức Sắc Thiên Phong nào của kẻ phạm tội lựa chọn, hầu phục quyền đoái công chuộc tội, thì mới đặng cầu xin phục chức.

  Caodaist Canonical Codes:
  The dignitaries who were removed from office because of committing a sin can only be reinstated by an Amnesty Act verified by both God and the Caodaist Legislature. However, the Caodaist Administration still has another way to help: investigation of their religious work. If they feel full of remorse and earn an outstanding merit thoroughly investigated by the Caodaist Court, they are allowed to assist a dignitary of their choice. Then they can request for an office restoration.
 • Phục thiện

  Phục thiện

  Chinese: 服善

  To be righteously inclined.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Con đến đây với tấm lòng thành thật để làm việc phải cho giống dân biết phục thiện hiện đang giao phó cho con. Vậy Thầy nhờ con truyền bá giáo lý nầy cho dân tộc đặt dưới quyền bảo hộ của con. Chỉ có cách đó mới có thể kềm giữ nhơn loại trong tình yêu sanh chúng và đem lại cho con một cuộc đời hòa bình bền bỉ.

  The Collection of Divine Messages:
  You came here and sincerely did the right thing the righteously inclined people here assign to you. Therefore, I'd like you to spread My doctrine among the people here. That's the only way to promote compassion and give you a long-lasting peace.
 • Phục vị

  Phục vị

  Chinese: 復位

  The same as phục chức - to reinstate, to restore. 

  Phật Mẫu Chơn Kinh:
  Thập Thiên Can bao hàm vạn tượng, 
  Tùng Địa Chi hóa trưởng càn khôn.
  Trùng huờn phục vị thiên môn, 
  Nguơn linh hóa chủng quỉ hồn nhứt thăng.

  Prayer to God the Mother:
  The Ten Heavenly Stems containing countless things,
  With the Twelve Earthly Branches, starts everything.
  Three categories of humans with many incarnations 
  Are all saved and allowed to return to Heaven. 
 • Phúng điếu

  Phúng điếu

  Chinese: 賵弔

  To attend a funeral with offerings, which, according to Caodaism, are joss sticks, candles, cakes, fruits, etc. Caodaists do not use meat, fish or seafood as offerings.

 • Phụng gáy non Nam

  Phụng gáy non Nam

  The phoenix sings in the southern mountains. Traditionally, the phrase refers to a new moral era started by a holy person.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Phụng gáy non Nam Đạo trổ mòi,
  Trổ mòi nhân vật bốn phương trời.
  Trời Âu biển Á chờ thay sắc,
  Sắc trắng mây lành phủ khắp nơi.

  The Collection of Divine Messages:
  The singing phoenix signals the new religion,
  Then countless heroes appear in all nations. 
  The earth is ready for the real difference: 
  Everyone will have a life of great contentment. 
 • Phụng hành

  Phụng hành

  Chinese: 奉行

  The same as phục mạng - to obey orders, to take orders.

  Kinh Cứu Khổ:

  Nam-mô Phật lực oai, Nam-mô Phật lực hộ, sử nhơn vô ác tâm linh nhơn thân đắc độ. 

  Hồi Quang Bồ Tát, Hồi Thiện Bồ Tát, A Nậu Đại Thiên Vương, Chánh Điện Bồ Tát, ma kheo ma kheo thanh tịnh tỳ kheo, quan sự đắc tán tụng sự đắc hưu. 

  Chư Đại Bồ Tát, ngũ bá A La Hán, cứu hộ đệ tử ....[1].... nhứt thân ly khổ nạn.

  Tự ngôn Quan Thế Âm anh lạc bất tu giải, cần đọc thiên vạn biến tai nạn tự nhiên đắc giải thoát. 

  Tín thọ phụng hành tức thuyết chơn ngôn viết: Kim Ba Kim Ba Đế, Cầu Ha Cầu Ha Đế, Đa La-Ni Đế, Ni Ha La Đế, Tì Lê Ni Đế, Ma Ha Dà Đế, Chơn Lăng Càn Đế, Ta Bà Ha.

  Prayer for Salvation:

  I sincerely pray to the powerful and supportive Buddha that all humans be moralized and saved. 

  I sincerely pray to Hồi Quang Boddhisattva, Hồi Thiện Boddhisattva, the Ultimate Heavenly King, Chánh Điện Boddhisattva, and all senior priests that all social problems and court trials be solved and settled.  

  I pray to Boddhisattva Chiefs and five hundred Arahant for saving (name) from all dangers.

  What Avalokistesvara Boddhisattva preaches is understandable enough and needs no explanations. Recite it thousands of times and you will suffer no more.

  Just believe, practice and say the following mantra: Kim Ba Kim Ba Đế, Cầu Ha Cầu Ha Đế, Đa La Ni Đế, Ni Ha La Đế, Tì Lê Ni Đế, Ma Ha Dà Đế, Chơn Lăng Càn Đế, Ta Bà Ha.

  Note:

  "Mantra" (Sanskrit: मन्त्र) means a sacred utterance, sound, syllable, word, phonemes, or group of words believed to have spiritual power. A mantra may or may not have literal meaning, but its spiritual value comes when it is audible, visible, or present in thought.

 • Phụng lãnh

  Phụng lãnh

  Chinese: 鳳嶺

  The phoenix in the mountains. Traditionally, the phrase refers to a new moral era started by a holy person.

  Kinh Nho Giáo:
  Cửu thập ngũ hồi, 
  Chưởng thiện quả ư thi thơ chi phố.
  Bá thiên vạn hóa, 
  Bồi quế thọ ư âm chất chi điền.
  Tự lôi trữ bính linh ư phụng lãnh,
  Chí như ý từ, tường ư ngao trụ

  Confucianism Prayer:
  In ninety five incarnations, 
  Laotzu earned karmic merits by working for literary development.
  In various lives, 
  Laotzu composed lots of literary works for religion.
  His word is greatly powerful and holy.
  His compassion is so warm for everybody.
 • Phụng liễn

  Phụng liễn

  Chinese: 鳳輦

  A heavenly vehicle, which is said to take a spirit to Heaven.

  Phật Mẫu Chơn Kinh:
  Chủ Âm quang thường tùng thiên mạng, 
  Độ chơn thần nhứt vãng nhứt lai.
  Siêu thăng phụng liễn qui khai, 
  Tiên Cung Phật xứ Cao Đài xướng danh.

  Prayer to God the Mother:
  Presiding over the Dark under God's orders,
  Holy Mother saves all transmigrators,
  Who are received in great ceremonies 
  And whose names are honored in Celestial City.
 • Phụng mệnh

  Phụng mệnh

  Chinese: 奉命

  The same as phụng mạng, phụng hành.

 • Phụng sự

  Phụng sự

  Chinese: 奉事

  To serve, to work for, to aid.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

  Bây giờ Đức Chí Tôn phụng sự vạn linh toàn cả trong CKVT, Ngài dùng cái gì? Ngài dùng phương pháp lấy vạn linh phụng sự vạn linh.

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  Well, I'll tell you how God serves all living things in the universe. His strategy is He has living things serve themselves.

 • Phụng tự

  Phụng tự

  Chinese: 奉祀

  Ancestor worship.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

  Từ lập quốc đến giờ, trong phong hóa nhà Nam không thấy lúc nào sơ thất sự phụng tự.

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

  Since the beginning of the country, the Vietnamese have never ignored ancestor worship.

 • Phước duyên

  Phước duyên

  Chinese: 福緣

  Fortune, happiness, good karma.

  Kinh Sám Hối:
  Trên đầu có bủa giăng Thần Thánh, 
  Xét xem người tánh hạnh dữ hiền.
  Làm lành đặng hưởng phước duyên, 
  Trong lòng nham hiểm lộc quyền giảm thâu.

  Remorse Prayer:
  Deities always watch what you're doing
  And judge if you've committed any sins.
  Righteous people will be happier,
  But wicked people will go under.

  Kinh Sám Hối:
  Chớ thái quá, đừng lòng bất cập,
  Phép tu hành luyện tập nhiều ngày. 
  Làm lành, xem phải, nói ngay, 
  Giữ ba điều ấy thiệt rày phước duyên.

  Remorse Prayer:
  Be neither rushed nor lazy.  
  Practicing a religion needs persistency.
  Doing, watching and saying the right thing,
  You'll have what good karma will bring. 

  Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối:
  Nghe lời khuyến thiện rất may, 
  Nguyện lòng niệm Phật ăn chay làm lành.
  Ngày ngày tập sửa tánh thành, 
  Đêm đêm tự tỉnh tu hành ăn-năn
  Một là hối-ngộ tội căn,
  Hai là cầu đặng siêu-thăng cửu-huyền.
  Đương sanh hạnh hưởng phước duyên, 
  Trong nhà già trẻ miên-miên thái-bình

  Poem in Praise of the Remorse Prayer:
  It's fortune to hear the religious recommendations,
  So I vow to get religion without hesitation.
  I'll frequently keep myself as righteous as I can
  And correct myself whenever I have a chance.
  First, I want to make up for my sins,
  Then to pray for my ancestors' deliverance,
  And a happy life for all people around.
  Everyone in family is eternally safe and sound.
 • Phước địa

  Phước địa

  Chinese: 福地

  Heaven, nirvana, world of happiness.

  Kinh Cầu Siêu:
  Chốn Dạ đài Thập Điện Từ Vương,
  Thấy hình khổ lòng thương thảm thiết. 
  Giảm hình phạt bớt đường luy tiết,
  Xá linh quang tiêu diệt tiền khiên, 
  Đặng nhẹ nhàng thẳng đến cung Tiên, 
  Nơi Phước địa ở yên tu luyện.
  Xin Trời Phật chứng lòng sở nguyện, 
  Hộ thương sanh u hiển khương ninh.

  Prayer for Deliverance: 
  The punishments sinners take in Hell 
  Sadden the King of the Ten-Court Hell.
  So he puts more sinners on parole
  So that many can go straight home.
  Nirvana they left long long ago
  Is now where they have the position restored.
  O Lord, please answer my prayers,
  And grant everyone a healthy and safe life forever.
 • Phước hạnh

  Phước hạnh

  Chinese: 福幸

  Also phúc hạnh, hạnh phúc - happiness, joy, pleasure.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  Ngày Thầy khai Ðạo, Thầy cũng có lời để lại cho các con hiểu rằng: Lũ ma hồn quỉ xác nó cứ theo phá khuấy các con là nó muốn phá Ðạo đó, lại cũng vì các con không thoát tục đó chớ; các con mà có sức chống chỏi, thì lũ ấy phải xa và Tòa Thánh hôm nay đã thành một nơi đô hội, mà các con cũng đặng sum vầy một cửa, anh lớn, em nhỏ, một lòng, một dạ, lấy Ðạo làm gốc mà lập nên một Tiểu Thiên Ðịa, há chẳng hơn giàu sang bốn biển sao? Há chẳng phải một điều phước hạnh lớn lao hơn mọi sự sao? Há chẳng phải là một nơi giải thoát chung cho nhơn quần xã hội sao? Các con hiểu chăng? Nếu các con hiểu đặng ý Thầy thì rất may cho Ðạo đó.

  The Collection of Divine Messages:

  Disciples, on the Inauguration Day, I warned you that lots of wreckers tried to thwart your plan because you were not saintly enough. Had you been godly and mighty enough, they would have been expelled and Caodaist Temple would now be as bustling as a city. You all would have an opportunity to work together for your own religion. Isn't that better than any worldly career? Isn't that the ultimate happiness? Isn't that where humankind is freed from sorrow? Understood? If you get it, then it's extremely lucky for the religion.

 • Phước hậu

  Phước hậu

  Chinese: 福厚

  The same as Phước hạnh, phúc hạnh, hạnh phúc - happiness, joy, pleasure.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Phước hậu Trời ban để cháu con.

  The Collection of Divine Messages:
  The joy granted by God will be passed down to descendants.  
 • Phước Huệ song tu

  Phước Huệ song tu

  Chinese: 福慧雙修

  Traditionally, phước huệ song tu means practicing esoteric and exoteric religion at the same time. The former method refers to meditation and the latter doing missionary or charity work. These are called Bí pháp and Thể Pháp by Caodaists. 

  (For more info, see: luyện đạo, luyện tam bửu).

 • Phước, Lộc, Thọ

  Phước, Lộc, Thọ

  disImgRight ID002547-s.jpg Phước, Lộc, Thọ ID002547.jpg Phước, Lộc, Thọ

  福 祿 壽

  Fu, Lu and Shou gods in Chinese folk religion, who are the personified ideas of prosperity (Fu), status (Lu) and longevity (Shou). The term is often used in many Asian cultures to describe the three attributes of a good life. In Caodaism these three gods represent human ancestors and are worshipped in Hậu Điện Báo Ân Từ and Khách Đình.

  - Hậu Điện Báo Ân Từ - the back of the Gratitude Temple.

  - Khách Đình - the Funeral Home.

 • Phước Thiện (Cơ Quan Phước Thiện)

  Phước Thiện (Cơ Quan Phước Thiện)

  The Caodaist Philanthropic Body.

  Description 

  In addition to Cửu Trùng Đài, Caodaist Executive Body and Hiệp Thiên Đài, Caodaist Judicial Body, there is another organization called Phước Thiện, Caodaist Philanthropic Body. This organization is responsible for not only charity work but also Caodaist finance. 

  Establishment 

  In 1930, Phạm Môn, the Buddhism Entrance, a Caodaist organization was founded by Hộ Pháp Phạm Công Tắc for adherents who wanted to practice religion without joining a hierarchy like Cửu Trùng Đài or Hiệp Thiên Đài. This organization was the forerunner of the Caodaist Philanthropic Body. On December 10th 1938, The Caodaist Philanthropic Body was officially founded by the Caodaist Act 48/PT, signed by Hộ Pháp Phạm Công Tắc and Giáo Tông Lý Thái Bạch. The organization belongs to Caodaist Judicial Body.

  Hierarchy 

  The hierarchy of  Caodaist Philanthropic Body included twelve Divine Ranks, with Minh Đức at the bottom. 

  1. Minh Đức - Virtuous Person.
  2. Tân Dân - New Person.
  3. Thính Thiện - Ethic Learner.
  4. Hành Thiện - Ethic Practitioners.
  5. Giáo Thiện - Ethic Teacher.
  6. Chí Thiện - Really Ethical Person.
  7. Đạo Nhơn - Religious Person.
  8. Chơn Nhơn - Enlightened Person.
  9. Hiền Nhơn - Sage.
  10. Thánh Nhơn - Saint.
  11. Tiên Tử - Immortal.
  12. Phật Tử - Buddha.

  Hiền Nhơn, Thánh Nhơn, Tiên Tử and Phật Tử are only ordained by deities through seances while the others are voted.

  Divine Messages 

  Thánh giáo của Bát Nương:

  "Phương pháp ấy rất đơn giản và cũng rất dễ làm, nếu ai có thiện tâm thương yêu nhơn loại, dầu cho kẻ yếu hay tật nguyền cũng có thể làm được, đừng nói chi kẻ trí thức là phải thực hành chương trình xã hội thuần tuý nầy.

  Phải cho cơm những kẻ thiếu cơm, cho thuốc những kẻ bịnh thiếu thuốc, cho hàn những kẻ không hàn chôn, chở che những kẻ bị đàn áp bất công, binh vực những kẻ bị chúng hiếp, an ủi những kẻ buồn rầu, khuyến khích những kẻ toan thối bước, độ những kẻ khổ tâm, lau nước mắt những kẻ cô độc đang khóc trước mặt mình.

  Tóm lại là phải tự hiến mảnh thân làm con tế vật cho Đức Chí Tôn để làm tôi đòi cho con cái của Người sử dụng, trong việc đem hạnh phúc đến cho họ, để thực hành trọn vẹn cơ quan giải khổ của Đại Từ Phụ." (Qui Thiện Đường ngày 26-10-Canh Dần 1950).

  The Eighth Female Buddha's Divine Messages:

  "The strategy is simple enough, so anyone with compassion, even the disabled, can do it, not to mention the educated. The hungry should have food, the sick should have drugs, the dead should have caskets, the downtrodden should be protected, the bullied should be encouraged, the sad should be comforted, the failures should be helped and the lonely should be cared for.

  In short, you should devote yourself to God to serve His children, to bring them happiness and to help them escape misery." (Qui Thiện House, 1950)   

  Further information.

  - See: Phạm Môn

  - Read PHẠM MÔN SỬ LƯỢC HỒI KÝ by Đạo Nhơn Nguyễn Đức Hòa.

 • Phướn

  Phướn

  disOneRight ID002549.jpg Phướn

  The same as phan - a banner.

 • Phướn linh

  Phướn linh

  A sacred banner.

  Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
  Diêu Trì Cung sai nàng Tiên Nữ,
  Phép Lục Nương gìn giữ chơn hồn.
  Tây phương Tiếp Dẫn Đạo Nhơn, 
  Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm.

  Requiem for a Dying Person:
  Under the Gem Pond Palace's orders,
  Your spirit will be protected by The Sixth Female Buddha.
  The Heavenly Receptionist with a sacred banner
  Will show you the way to the Thunder Pagoda.
 • Phướn Phật Mẫu

  Phướn Phật Mẫu

  disImgRight ID002551-s.jpg Phướn Phật Mẫu ID002551.jpg Phướn Phật Mẫu

  God the Mother's banner, flying in front of the Temple of God the Mother.

 • Phướn phụng

  Phướn phụng

  The Phoenix tail.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ký thành một cuốn gọi Thiên thơ, 
  Khai Ðạo muôn năm trước định giờ. 
  May bước phải gìn cho mạnh trí,
  Nắm đuôi phướn phụng đến dương bờ. 

  The Collection of Divine Messages:
  The Divine Book had already been composed
  And the new religion was predestined long ago.
  Keep practicing it with your strong will power.
  You'll surely attain enlightenment later.
 • Phướn Thượng Phẩm

  Phướn Thượng Phẩm

  It's the banner with the word 上品 (Thượng Phẩm), the Dragon Beard Fan and the Fly Whisk. In a major rite in Caodaist Temple, this banner precedes the dignitaries (Giáo Hữu and above) entering the temple. It also leads dignitaries' funerals (Giáo Hữu and above). 

 • Phướn Thượng Sanh

  Phướn Thượng Sanh

  It's the banner with the word 上生 (Thượng Sanh), the Couple Sword and the Fly Whisk. In a major rite in Caodaist Temple, this banner precedes the dignitaries (Lễ Sanh and below) entering the temple. It also leads dignitaries (Lễ Sanh and below) and adherents' funerals.

 • Phướn Tiếp Dẫn (Phan Tiếp Dẫn)

  Phướn Tiếp Dẫn (Phan Tiếp Dẫn)

  Tiếp Dẫn Đạo Nhơn's banner, which is said to lead enlightened spirits to the World of Ultimate Bliss in Heaven.

  Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu:
  Xin có tưởng ruột rà máu mủ, 
  Cõi hư linh bao phủ ân hồng.
  Cảnh Thiên noi bước Hóa Công, 
  Nắm phan Tiếp Dẫn vào vòng Như Lai.

  Prayer for late Parents:
  Please, for your children,
  Keep staying there in Heaven.
  Follow God and the guiding banner 
  To Buddha in the world of Nirvana. 
 • Phướn Tiêu Diêu (Phướn Truy Hồn)

  Phướn Tiêu Diêu (Phướn Truy Hồn)

  The Sixth Female Buddha's banner, which is said to lead spirits to the Gem Pond Palace to see God the Mother.

  Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu:
  Lục Nương phất phướn Truy Hồn,
  Tang thương nay lúc bảo tồn chúng sanh.

  Prayer of Praise to God the Mother:
  The Sixth Female Buddha with the Soul Banner
  Saves all living things in the chaotic situation.
 • Phương châm

  Phương châm

  Chinese: 方針

  Precept, principle, guideline.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Than ôi! Ðiều vui sướng lao trần chẳng ai buộc mà nhiều kẻ tìm tới, mối đạo đức trau thân là phương châm thoát tục, mà lắm kẻ trốn lánh, bài bác mối Ðạo Trời, khua môi, uốn lưỡi, mà tưởng cho mình hơn đặng các phẩm nhơn sanh, chớ chẳng dè là một hình phạt rất nặng nề đã chực chúng nó nơi chốn A Tỳ.

  The Collection of Divine Messages:
  Unfortunately, lots of people voluntarily pursue worldly pleasures while few become religious to escape the unhappy world. Some people, who call themselves orators, criticize the holy religion without knowing that they're going to get serious punishments in Hell.
 • Phương dụng

  Phương dụng

  Chinese: 方用

  Use, function, purpose, role.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Phàm Pháp Luật lập thành, đều tùy sở dụng, buộc kẻ chung công hiệp trí tác thành một cơ sở vĩ đại, Ðông Tây tương thân tương ái. Bởi cớ mà Luật Pháp vẫn nhiều mặt đặc biệt cùng nhau, tùy theo phương dụng, chẳng thế dùng một mặt Luật Pháp nào mà thay thế vào một cơ sở khác hành vi cho đặng; cần thì mới lập, còn vô ích thì bỏ.

  The Collection of Divine Messages:
  On the whole, the law is made for a specific purpose, which is to create a close and harmonious cooperation among the members. That is why law deals with various issues depending on its purpose, not only one specific issue. It is impossible to execute the law in an exotic field.  
 • Phương lược

  Phương lược

  Chinese: 方略

  Strategy, policy, procedure.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Tòa Thánh là gốc cội của Ðạo, nếu muốn lập công nơi đó, vì Thầy đã dạy, thì nên làm đi, cách xây đổi phương lược tùy cơ ứng biến, ấy là cơ nghiệp riêng của mỗi đạo hữu, Bần Ðạo không dám dạy, nếu chờ thì phải trễ chăng? 

  The Collection of Divine Messages:
  Caodaist Temple is the foundation of Caodaism. If you want to work there in compliance with God's instructions, go ahead! What the strategy is depends on each adherent. I cannot give instructions on this, but it may be too late! Think about it! 
 • Phương thế

  Phương thế

  Chinese: 方勢

  Method, approach, technique. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thầy lại hằng gánh vác sự khó khăn, chỉ cậy các con là một lòng yêu thương sanh chúng, gắng công phổ độ. Thầy đã gầy phương thế cho các con đủ quyền hành lập Ðạo, chờ các con nên thể thống, chi chi từ thử cũng một tay Thầy. Thầy để rộng quyền cho các con thay mặt Thầy mà dìu dắt lấy nguyên nhơn, đã chịu nạn luân hồi nơi khổ cảnh. Thầy đã định, thì dầu cho ai cũng chưa qua phép đặng. Con coi cái vinh diệu có chi bằng chăng?

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, I always handles the serious problems, so what you need to do is to compassionately save people. I have shown you the method to found the religion, waited for you to properly run it and everything. I grant you the great power, which is leading the miserable nguyên nhơn on behalf of Me. No one can fight against My decision. Don't you think it is an unparalleled honor?

  Note:
  Nguyên nhơn - the humans who originally came from Heaven.
 • Phương Tu Đại Đạo

  Phương Tu Đại Đạo

  Chinese: 方修大道

  How to practice the great religion. (How to practice Caodaism), a poetic work written by Hộ Pháp Phạm Công Tắc.

 • Phưởng phất (phảng phất)

  Phưởng phất (phảng phất)

  Chinese: 彷彿

  1. Indistinct, vague, blurry. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  Ðạo đức cần trau nơi tâm là chỗ chẳng ai thấy được. Rèn trau cho thuần tâm mỹ tánh, rồi mới lần đến bề ngoài, trọn hết cả ngoài trong, thì chừng ấy thân hình tâm trí chắc khư, nào ai chuyển lay cho được. Lo ngoài quên trong, che bề trong trau bề ngoài, ấy là cách thức của Hớn Lưu Bang đối đãi với tướng sĩ đó, cũng như có xác không hồn, chuộng hữu hình mà quên các huyền bí chơn truyền.

  Than ôi! Có hình thể, xương thịt mà chơn hồn phưởng phất nơi xa thì cái thân vô dụng ấy trơ trơ như khối đá dựa đường, như khúc cây bên trủng. Có đèn dầu đầy mà thiếu hơi lửa nhen lên thì cũng phải mờ mịt thâm u, trông chi soi sáng.

  The Collection of Divine Messages:

  You need to cultivate your mind, which is unseen to everyone. Finishing with it, you can then  prepare your appearance to become a religious person both mentally and physically. Paying too much attention to nonsense, like what Hớn Lưu Bang did to treat his men, is morally unacceptable. That is like a corpse without a soul, an oil lamp without matches or exoteric practice without esoteric practice. 

  2. Permeative, spreading, pervasive.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  Áo dà cũng muốn mặc, giày đạo cũng muốn mang, muốn đứng trước cả nhân sinh để cho họ biết mình hướng đạo. Ðường Tiên cũng lấp lửng, nguồn Thánh cũng toan vào mà thấy bạc rơi cũng chẳng bỏ, lợi mún chẳng từ, mượn danh Ðạo mà tạo danh mình, vô Thánh Ðiện mà hơi tà còn phưởng phất. Muốn cho nhà thiệt cao, áo thiệt tốt, mượn lốt cọp dọa cáo bầy, bụng trống lổng, túi thâu đầy toan làm thầy lũ dại.

  The Collection of Divine Messages:

  Some people want to wear vestments only to show off their religious attitude. They want to achieve Buddhahood, but never give up any worldly benefits. They usually enter the Holy House with a pervasive evil odor. They want big houses and nice clothes, not religious practice!