ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - U
ID025205 - dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - U 🖶 Print this dictionaryEN
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

 • U ám

  U ám

  Chinese: 幽暗

  Dark, unilluminated, shadowy. The phrase sometimes refers to Hell.

  The bell striking stanza for Four Daily Rites:

  Vietnamese:
  Nhứt vi u ám tất giai văn,
  Nhứt thiết chúng sanh thành Chánh giác.
  Án Dà Ra Đế Dạ Ta Bà Ha.

  Translation:
  All hell beings surely hear the bell sounds.
  Buddhahood is achieved by everyone now.
  Án Dà Ra Đế Dạ Ta Bà Ha. (Mantra)
 • U đồ

  U đồ

  Chinese: 幽途

  The dark way, i.e. the way to Hell.

  The bell striking stanza for Caodaist rites:

  Vietnamese:
  Thần chung thinh hướng phóng Phong Đô,
  Địa Tạng khai môn phóng xá cô.
  Tam Kỳ vận chuyển kim quang hiện,
  Sám hối âm hồn xuất u đồ.

  Translation:
  The magic bell sounds travel to as far as Hell.
  Then, Ksitigarbha Boddhisattva liberates all captives in cells.
  The yellow beam appears, signaling everyone will be saved.
  Remorseful hell beings follow the beam to leave Hell.
 • U hiểm

  U hiểm

  Chinese: 幽險

  Dark and dangerous.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Các con chẳng chịu vầy hiệp nhau cho đặng bền, cho thân ái đặng tiến bước đường, Thầy cũng lắm nỗi thương đau mà nắm cân công bình ngó xem một phần trong các con sa nơi u hiểm.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, you have refused to collaborate and get along together. Therefore, I have to sadly obey the divine laws based on the principles of justice to send some of you to the dark and dangerous place.
 • U hiển

  U hiển

  Chinese: 幽顯

  Darkness and light (literally). The phrase refers to both Hell and the living world.

  Kinh Cầu Siêu:
  Chốn Dạ đài Thập Điện Từ Vương,
  Thấy hình khổ lòng thương thảm thiết. 
  Giảm hình phạt bớt đường luy tiết,
  Xá linh quang tiêu diệt tiền khiên, 
  Đặng nhẹ nhàng thẳng đến cung Tiên, 
  Nơi Phước địa ở yên tu luyện.
  Xin Trời Phật chứng lòng sở nguyện, 
  Hộ thương sanh u hiển khương ninh.

  Prayer for Deliverance:
  The punishments sinners take in Hell 
  Sadden the King of the Ten-Court Hell.
  So he puts more sinners on parole
  So that many can go straight home.
  Nirvana they left long long ago
  Is now where they have the position restored.
  O Lord, please answer my prayers,
  And grant everyone a healthy and safe life forever.
 • U huyền

  U huyền

  Chinese: 幽玄

  Quiet, peaceful, serene, tranquil.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  Cái tình cảm hóa của con người là tình thường ứng hiệp Trời Ðất, cho nên khi tâm tịnh thường cảm hoài, hằng tìm nơi u huyền mà nghĩ nghị trong trí khôn, ấy là kẻ có sẵn tình ý thiên nhiên Tạo Hóa; còn có một hạng người cũng có tánh thiêng liêng ấy, nhưng lại không để trí khôn vào lối cao thượng, mà cứ quen thói hung hăng, nghĩ những việc bạo tàn làm những điều tội lỗi; ấy là những kẻ nghịch Thiên, không biết luân hồi là chi cả.

  Chúng nó lại tưởng rằng kiếp người là kiếp sống chỉ có giây giờ rồi tiêu mất, nên tìm những chước sâu, kế độc cho đặng của nhiều, no lòng sướng dạ, trối kệ luân hồi.

  The Collection of Divine Messages:

  Human inclination towards goodness usually coincides with nature, so people often retreat to a quiet place to meditate whenever they feel calm enough. It's true for those who have inborn morality. Some intelligent people, however, are aggressive enough to think up bad schemes and commit sins.

  The latter are immoral and unaware of what transmigration is. They thought there was no afterlife, so they only scheme to gain as much money as possible for their luxury life.

 • U khổ cùng sầu

  U khổ cùng sầu

  Chinese: 幽苦窮愁

  Extremely miserable.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ðài Nghiệt Cảnh là nơi rọi sáng các việc lỗi lầm, bước luân hồi sẽ dẫn vào nơi u khổ cùng sầu mà đọa đày đời đời kiếp kiếp. Ấy là buổi chung qui của khách trần đó.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, you can see what sins you have committed at Ðài Nghiệt Cảnh (The Sin Mirror) then through the cycle of transmigration you will be exiled to the extremely miserable world forever. That is what will happen in your afterlife.
 • U minh

  U minh

  Chinese: 幽冥

  The Dark or Hell. Also U Minh Địa.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ai giữ trọn bực phẩm thì đặng Tòa Nghiệt Cảnh tương công chiết tội, để vào địa vị cao hơn chốn địa cầu 68 nầy. Ai chẳng vẹn trách nhậm nhơn sanh, phải bị đọa vào nơi U Minh Địa để trả cho xong tội tình căn quả.

  The Collection of Divine Messages:
  For those who have fulfilled their responsibilities, their good karmic merits will eradicates their sins, so they will have a higher position than that in this 68th earth. The sinners, on the other hand, will be exiled to Hell, where they will have to make full compensation for their sins.
 • U nhàn

  U nhàn

  Chinese: 幽閒

  The same as u nhàn,i.e. quiet, peaceful, serene, tranquil.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Trông vào cảnh thiên nhiên, biết rõ cơ mầu nhiệm mà làm khách u nhàn thanh nhã, núi thẳm rừng xanh.

  The Collection of Divine Messages:
  Observing the nature, you might know what the divine mechanism is and retreat to a quiet forest. 
 • Uất ức

  Uất ức

  Chinese: 鬱抑

  To resent, to feel annoyed.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Chúng sanh là thế, mà muốn cho biết thế, thì phải thân cận chúng sanh, gần chúng sanh thì mới biết đặng sự hạnh phúc cùng là sự uất ức của chúng sanh.

  Footnote to Caodaist Constitution:
  To experience the real life, you need to have an intimate relationship with people. As a result, you will know whether people are happy or not.
 • Un đúc (Hun đúc)

  Un đúc (Hun đúc)

  To forge (literally). The phrase figuratively means to teach, to train.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thầy đã un đúc mà dìu dắt lại sanh linh; lớn nhỏ phải cần tương thân tương ái nhau, kỉnh yêu chỉ dẫn nhau, đem tấc lòng thanh bạch để làm mảnh gương soi sáng bước đường hậu tấn.

  The Collection of Divine Messages:
  Being taught how to teach other people by God, you all need to get along well together. Your morality will be a good example for later generations to follow.
 • Uổng tử thành

  Uổng tử thành

  Chinese: 枉死城

  The Town of Suicide.

  Kinh Sám Hối:
  Thành Uổng Tử cheo leo gớm ghiếc, 
  Cầm hồn oan rên siết khóc than.
  Dương gian ngỗ nghịch lăng loàn, 
  Liều mình tự vận không màng thảo ngay.

  Remorse Prayer:
  In the horrible Town of Suicide,
  Lots of spirits are bitterly having a good cry  
  'Cause they have committed suicide,
  Leaving the filial duty of a child.
 • Uy linh (Oai linh)

  Uy linh (Oai linh)

  Chinese: 威靈

  Divinely impressive.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Anh tuấn đất gìn nung khí phách, 
  Uy linh Trời giữ tạc đài liên.

  The Collection of Divine Messages:
  The earth gives you excellent power
  And heaven builds an impressive lotus tower. 
 • Uyên thâm

  Uyên thâm

  Chinese: 淵深

  Profound, complete, deep.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
  Đòi phen chúng ta không hiểu cho uyên thâm khi dâng lễ cho Đức Chí Tôn lúc Nhạc tấu Quân Thiên.

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:
  Several times, we do not gain profound insight into why honors music is played during the ceremony offered to God. 
 • Ức lòng

  Ức lòng

  Discontented, dissatisfied.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ức lòng dễ tỏ đặng cùng ai,
  Hiền đức mà sao chịu khổ hoài?
  Lão nói tỏ tường cho đó hiểu,
  Cũng là vay trả, luật xưa nay.

  The Collection of Divine Messages:
  Being a constant sufferer, you might ask, 
  Why me despite my righteousness?
  Let Me tell you what, 
  That pays off your debt in the past.
 • Ức vạn

  Ức vạn

  Chinese: 億萬

  Countless, innumerable, myriad.

  Kinh Tiên giáo:
  Nhị ngoạt thập ngũ
  Phân tánh giáng sanh;
  Nhứt thân ức vạn,
  Diệu huyền thần biến
  Tử khí đông lai,
  Quảng truyền đạo đức.
  Lưu sa tây độ,
  Pháp hóa tướng tông.

  Taoism Prayer:
  On the 15th of the second lunar month
  Laotzu began another incarnation.
  He could practice marvelous thaumaturgy 
  Like countless bodies transformed from one body.
  The purple cloud from the east 
  Signaled Tao Te Ching made public.
  He then traveled west   
  For his doctrine to be spread.
 • Ưng đương

  Ưng đương

  Chinese: 應當

  Willingly, readily, voluntarily.

  Di Lạc Chơn Kinh:
  Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân tín ngã ưng đương phát nguyện Nam mô Chuẩn Đề Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, năng trừ ma chướng quỉ tai, năng cứu khổ ách nghiệt chướng, năng độ chúng sanh qui ư Cực Lạc, tất đắc giải thoát.

  Maitreya Prayer:
  The virtuous men and women, who believe me and willingly vow to pray to Cundi Boddhisattva and Boddhisattva of Universal Knowledge for eradication of evil, prevention of misery and general salvation, are certainly freed from unhappiness.
 • Ứng hiệp

  Ứng hiệp

  Chinese: 應合

  Coincide, correspond. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  Cái tình cảm hóa của con người là tình thường ứng hiệp Trời Ðất, cho nên khi tâm tịnh thường cảm hoài, hằng tìm nơi u huyền mà nghĩ nghị trong trí khôn, ấy là kẻ có sẵn tình ý thiên nhiên Tạo Hóa; còn có một hạng người cũng có tánh thiêng liêng ấy, nhưng lại không để trí khôn vào lối cao thượng, mà cứ quen thói hung hăng, nghĩ những việc bạo tàn làm những điều tội lỗi; ấy là những kẻ nghịch Thiên, không biết luân hồi là chi cả.

  Chúng nó lại tưởng rằng kiếp người là kiếp sống chỉ có giây giờ rồi tiêu mất, nên tìm những chước sâu, kế độc cho đặng của nhiều, no lòng sướng dạ, trối kệ luân hồi.

  The Collection of Divine Messages:

  Human inclination towards goodness usually coincides with nature, so people often retreat to a quiet place to meditate whenever they feel calm enough. It's true for those who have inborn morality.

  Some intelligent people, however, are aggressive enough to think up bad schemes and commit sins. The latter are immoral and unaware of what transmigration is. They thought there was no afterlife, so they only scheme to gain as much money as possible for their luxury life.

 • Ứng mộng bảo sanh

  Ứng mộng bảo sanh

  Chinese: 應夢保生

  Kinh Nho Giáo:
  Ứng mộng bảo sanh, 
  Thùy từ mẫn khổ.

  Confucianism Prayer:
  Confucius always learned from his dreams one thing
  That he had to condole with those who were suffering.
 • Ước vọng

  Ước vọng

  Chinese: 約望

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Nên trò đạo đức dễ gì đâu,
  Vui chẳng vui sầu chẳng dám sầu.
  Cái khổ của đời mình ước vọng, 
  Cái chê của chúng lại nài cầu.

  The Collection of Divine Messages:
  It's not easy to practice a religion
  'Cause it's neither happiness nor affliction.
  You just wish to gain unhappiness 
  And attain what people think valueless.
 • Ướm chín

  Ướm chín

  Newly ripe (for fruits)

  Kinh Ðệ Nhị cửu:
  Tây Vương Mẫu vườn đào ướm chín, 
  Chén trường sanh có lịnh ngự ban.
  Tiệc hồng đã dọn sẵn sàng, 
  Chơn thần khá đến hội hàng chư linh.

  Funeral Prayer for the Second Nine-Day Period:
  God the Mother will grant ripe peaches
  And longevity wine to the returnees.
  Look! The banquet is ready,
  So come to meet all deities.
 • Ướm trở đông

  Ướm trở đông

  Winter is coming.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Tà nguyệt vườn thu ướm trở đông, 
  Nhạn về đảnh Bắc tiếng qua sông. 
  Bền lòng thiện niệm bồi căn trước, 
  Trễ bước thuyền e bị ngược dòng.

  The Collection of Divine Messages:
  The moon's going to set in the autumnal night
  And birds are flying north towards the riverside.
  Be faithfully religious to earn more karma.
  Being late, you have to work harder.
 • Ưu liệt

  Ưu liệt

  Chinese: 優劣

  Superior and inferior. The phrase is usually used like "biết tồn vong ưu liệt", literally meaning "to know which way is good and which way is bad" in order to give advice.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  Cơ lập Ðạo là nhiệm mầu vô giá, biết Ðạo, biết ta, biết người, biết thế, biết thời, biết vinh hư, biết tồn vong ưu liệt rồi mới có biết hổ mặt thẹn lòng, biết sự thế là trò chơi, biết tuồng đời là bể khổ, biết thân nô lệ dẫn kiếp sống thừa, biết nhục vinh mà day trở trên con đường tấn thối. Có đâu đường đời còn lắm giành xé, hại lẫn nhau, mong chi đặng tầm Tiên noi Phật.

  The Collection of Divine Messages:

  I've founded a priceless religion for you. If you are so experienced and wise, you know what to do for your life. However, you still prefer to pursue fame and fortune, paying no attention to the way back to Heaven. 

 • Ưu lự

  Ưu lự

  Chinese: 憂慮

  Anxious, worried, concerned.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
  Dầu kẻ nào tội tình, ưu lự thế mấy mà bước vô Đền Thánh rồi cũng phải tập tánh cho thanh khiết.

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:
  However evil or worried a person is, he should purify his mind entering the Caodaist temple.
 • Ưu sầu

  Ưu sầu

  Chinese: 憂愁

  Sad, unhappy, melancholy.

  Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu:
  Riêng thương Kim Mẫu khóc thầm,
  Biển trần thấy trẻ lạc lầm bấy lâu. 
  Đòi phen Mẹ luống ưu sầu,
  Cũng vì tà mị dẫn đường con thương.

  Poem in Praise of God the Mother:
  God the Mother cries for Her children,
  Who never know they've been mistaken.
  Besides, She is always unhappy about
  What the devil has shown Her children around.
 • Ưu thời mẫn thế

  Ưu thời mẫn thế

  Chinese: 憂時憫世

  Wise, sage, prudent.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
  Khiến cho giọt lụy thương tâm của khách ưu thời mẫn thế không thể nào ngưng được.

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:
  That makes wise people cry compassionately.
 • Ưu tư

  Ưu tư

  Chinese: 憂思

  To ponder, to consider, to think about.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Mấy chuyện con tính đều được. Tâm chí các con lay động ưu tư tất là thần thánh dẫn đường để chỉ cho con ra khỏi lối mịt mờ; nhưng đặng cùng không, nên hay hư, đều tại nơi tấc thành của mỗi đứa nữa.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, what you have planned is fine. If you have to ponder over something, that means some divine being is showing you how to solve the problem. However, it's your sincerity that decides whether you can do it or not.