ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - X
ID025365 - dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - X 🖶 Print this dictionaryEN
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

 • Xa chừng

  Xa chừng

  Far away from.

  Kinh Ðệ Nhị cửu:
  Khí trong trẻo dường như băng tuyết,
  Thần im đìm dường nét thiều quang. 
  Xa chừng thế giới (giái) địa hoàn,
  Cõi thiên đẹp thấy nhẹ nhàng cao thăng.

  Funeral Prayer for the Second Nine-Day Period:
  Your mind is so purified like snow or ice
  And your soul resembles a beautiful light. 
  Far away from the earth now you must be,
  So you're ready to fly to the Holy City.
 • Xa nặc

  Xa nặc

  Chinese: 車匿

  Sanskrit: Tchanna, Prince Siddhartha's bodyguard, who followed him the night he left home to practice a religion. The two statues of Prince Siddhartha and Tchanna in front of the Caodaist Temple depict the story.

 • Xa thơ

  Xa thơ

  Chinese: 車書

  The vehicle of books (literally). The term refers to the civilization of a country.

  Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà:
  Giúp xã tắc tôi trung ra mặt, 
  Dẫy xa thơ trổi nhặt văn minh.

  Prayer for the Late King:
  Faithful officials are the main element
  That builds a nation of high civilization.
 • Xa xí (Xa xỉ)

  Xa xí (Xa xỉ)

  Chinese: 奢侈

  Extravagant, excessive, wasteful.

  Tân Luật, Ðiều 16: 

  Trong việc tống chung, không nên xa xí, không nên để lâu ngày, không nên dùng đồ âm công có màu sắc lòe loẹt, chỉ dùng toàn đồ trắng.

  The New Canonical Codes - Article 16: 

  Funeral procedures should not be too extravagant, lengthy, or showy. The only color recommended is white.

 • Xá ân

  Xá ân

  Chinese: 赦恩

  To forgive, to pardon.

  Kinh Tắm Thánh:
  Xin gìn giữ Thánh hình thanh bạch, 
  Xin xá ân rửa sạch tiền khiên.
  Căn xưa ví dữ cũng hiền, 
  Dầu ra cửa tội đủ quyền cao siêu.

  Prayer for Holy Bath:
  Oh God! Please keep the child's body clean
  And forgive all of his previous sins.
  Despite bad behaviors he should be kind
  And powerful enough to care about his life.
 • Xá cô

  Xá cô

  Chinese: 赦辜

  The same as xá ân, i.e. to forgive, to pardon.

  The bell striking stanza for Caodaist rites:

  Vietnamese:
  Thần chung thinh hướng phóng Phong Đô,
  Địa Tạng khai môn phóng xá cô.
  Tam Kỳ vận chuyển kim quang hiện,
  Sám hối âm hồn xuất u đồ.

  Translation:
  The magic bell sounds travel to as far as Hell.
  Then, Ksitigarbha Boddhisattva liberates all captives in cells.
  The yellow beam appears, signaling everyone will be saved.
  Remorseful hell beings follow the beam to leave Hell.
 • Xá linh quang

  Xá linh quang

  Chinese: 赦靈光

  Xá: forgive. Linh quang: the soul. The phrase has the same meaning as xá ân and xá cô, i.e. to forgive, to pardon. 

  Kinh Cầu Siêu:
  Chốn Dạ đài Thập Điện Từ Vương,
  Thấy hình khổ lòng thương thảm thiết. 
  Giảm hình phạt bớt đường luy tiết,
  Xá linh quang tiêu diệt tiền khiên, 
  Đặng nhẹ nhàng thẳng đến cung Tiên, 
  Nơi Phước địa ở yên tu luyện.

  Prayer for Deliverance:
  The Ten Lords of Hell feel so pity 
  For the sinners who are in extreme misery. 
  So they try to lessen the punishment,  
  And forgive the spirits for bad things they had done.
  Then the spirits can go straight to paradise,
  Where they can stay calm and think twice.
 • Xá lợi

  Xá lợi

  Chinese: 舍利

  The relics of the Buddha. The term refers to crystal-like bead-shaped objects that are purportedly found among the cremated ashes of the Buddha. These relics are usually worshipped in Buddhist pagodas.

  Kinh Hạ Huyệt:
  Ngó Cực Lạc theo huờn xá lợi.
  Cửu trùng thiên mở lối qui nguyên.

  Burial Prayer:
  Follow the Buddha to the World of Ultimate Bliss. 
  The door to the Nine Heavens opens for all spirits.
 • Xá lợi tử

  Xá lợi tử

  Chinese: 舍利子

  What a priest attains after achieving enlightenment.

  Di Lạc Chơn Kinh:

  Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân thính ngã dục tu phát nguyện: Nam mô Kim Bàn Phật Mẫu dưỡng dục quần linh, nhược hữu sanh, nhược vị sanh, nhược hữu kiếp, nhược vô kiếp, nhược hữu tội, nhược vô tội, nhược hữu niệm, nhược vô niệm, hườn hư thi hình đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề Xá Lợi Tử qui nguyên Phật vị tất đắc giải thoát.

  Maitreya Prayer:

  The good men and women, who listen to me, want to practice religion, pray to God the Mother (who brings up all living beings), and follow the Caodaist law, will attain enlightenment, return to their previous Buddhist status and escape the cycle of incarnation whether they are the already born or the unborn, the well-fated or the ill-fated, the guilty or the innocent, the thinking or the non thinking. 

 • Xá thân

  Xá thân

  Chinese: 舍身

  To devote oneself to.

  Vietnamese:
  Tỉnh ngộ xá thân tại Phạm môn,
  Khuyến tu hậu nhựt độ sanh hồn.
  Vô lao bất phục hồi chơn mạng,
  Tỉnh thế kỳ thân đắc chánh tôn.

  Chinese:
  醒悟舍身在梵門
  勸修後日度生魂
  無勞不復回真命
  醒世其身得正尊

  English:
  Wake up and devote yourself to religion.  
  Your religious work will save your soul later on.
  Without karmic merits you can't return to Heaven
  Or, right on earth,  attain enlightenment. 
 • Xá tội

  Xá tội

  Chinese: 赦罪

  The phrase has the same meaning as xá linh quang, xá ân and xá cô, i.e. to forgive, to pardon. 

  Ngũ Nguyện:
  Nam mô: Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai,
  Nhì nguyện phổ độ chúng sanh,
  Tam nguyện xá tội đệ tử ,
  Tứ nguyện thiên hạ thái bình,
  Ngũ nguyện Thánh Thất an ninh.

  Caodaists' Five Prayers:
  I sincerely pray to God 
  Firstly, for a wide expansion of Caodaism.
  Secondly, for all living things to be taught the doctrine.
  Thirdly, for myself to be forgiven.
  Fourthly, for a universal peace.
  Fifthly, for secure Holy Houses.
 • Xả diệt thế trần

  Xả diệt thế trần

  Chinese: 捨滅世塵

  To give up a secular career.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thầy thương phần nhiều các con dám xả diệt thế trần, trông mong noi chí của Thầy mà dìu dắt đoàn em dại.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, it is admirable that most of you voluntarily give up your secular career and follow Me to help your innocent younger brothers and sisters.
 • Xả thân cầu đạo

  Xả thân cầu đạo

  Chinese: 捨身求道

  To sacrifice everything for practicing Caodaism.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thầy thấy nhiều đứa xả thân cầu Ðạo, diệt tục xủ phàm để mình làm hướng đạo.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, I have seen many of you have sacrificed everything for practicing Caodaism. They have also given up their secular lives to be the religious leaders.
 • Xã tắc

  Xã tắc

  Chinese: 社稷

  A nation, a country.

  Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà:
  Giúp xã tắc tôi trung ra mặt, 
  Dẫy xa thơ trổi nhặt văn minh.

  Prayer for the Late King:
  Faithful officials are the main element
  That builds a nation of high civilization.
 • Xác Chí Linh

  Xác Chí Linh

  Chinese: 殼至靈

  The sacred corpse (literally). The phrase refers to Cửu Trùng Ðài (Nine- Level Tower), which is the material part or the Caodaist Executive Body.

  Note:
  Caodaism comprises three parts called Đài (Tower).
  1. Cửu Trùng Ðài (Nine- Level Tower) is the material part or the Executive Body, led by Giáo Tông.
  2. Hiệp Thiên Ðài (Communion Tower) is the mind or the Judiciary Body, led by Hộ Pháp.
  3. Bát Quái Ðài (Octagonal Tower) is the spirit or the Divine Body, led by God.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Mầng nhau vì thấy giúp nên nhau, 
  Mầng Ðạo từ đây đẹp vẻ màu.
  Mầng xác chí linh thêm mãnh lực,
  Mầng thần chơn lý đặng danh cao.

  The Collection of Divine Messages:
  I'm so glad because I can help you out,
  Our Caodaist community becomes successful now.
  The Executive Body is mightier
  And the Judiciary Body is more respected by all members.
 • Xác tục

  Xác tục

  Chinese: 殼俗

  The human physical body.

  Kinh Tẫn Liệm:
  Dây oan nghiệt dứt rời trái chủ, 
  Nương huyền linh sạch giũ thất tình.
  Càn khôn bước thánh thượng trình, 
  Giải xong xác tục mượn hình Chí Tôn.

  Prayer for Shrouding:
  All of the worldly desires no longer tie you down  
  And the sacrament helps erase your seven feelings.
  To Heaven just start the holy journey.
  It's time you leave your godlike physical body.
 • Xang Thiên

  Xang Thiên

  Chinese: 撐天

  Supporting the sky.

  Kinh Phật Giáo:
  Thổ khí thành hồng,
  Nhi nhứt trụ xang thiên.
  Hóa kiếm thành xích,
  Nhi tam phân thác địa.

  Buddhism Prayer:
  Vomiting some gas to make a rainbow,
  Which is the pillar supporting the sky.
  Turning a sword into a ruler,
  Which is three "phân" long, supporting the earth.

  Note:
  Phân - the unit of measurement in ancient China, equal to 3,33 millimeters.
 • Xanh xanh

  Xanh xanh

  The sky-blue (Literally). The phrase refers to God. Also Trời xanh, Cao xanh, Ông xanh, etc.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Xanh xanh nào có phụ người hiền, 
  Ðã thấy trọn quyền đấng Chí Thiên. 
  Lo lập nghĩa nhân đồng loại giúp, 
  Ðừng ham quyền thế một mình riêng.

  The Collection of Divine Messages:
  God helps virtuous people very frequently.
  Don't you see how powerful God is?
  Just fulfill your religious responsibilities   
  And you'll be supported by everybody.
 • Xao tâm động trí (Xao động tâm trí)

  Xao tâm động trí (Xao động tâm trí)

  Excited, agitated. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Chớ nên xao tâm động trí, ngơ ngẩn theo thường tình, thì não cân được tự minh, mới có thể ngăn cản tà mị độn nhập vào mà khuấy rối; ấy là lời dặn đinh ninh, nếu chẳng lưu tâm, thì chẳng khỏi sự khổ xảy tới.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, do not get so agitated or confused like stupid people, so you  can stay calm and intelligent enough to prevent evil thoughts from entering your mind. If you ignore this good tip,  you will surely get into trouble.
 • Xao xuyến

  Xao xuyến

  Agitated, worried, anxious.

  Tân Luật:
  Tịnh Thất, điều 7: Phải giữ chơn thần an tịnh, đừng xao xuyến lương tâm.

  Caodaist Canonical Codes:
  Meditation House, Article 7: Keep yourself calm. Avoid being anxious.
 • Xảo kế

  Xảo kế

  Chinese: 巧計

  A clever trick.

  Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
  Còn một hạng nữa thì lại đang mê mẩn trong vòng vật chất, lầm tưởng cho nền Đạo là một cơ quan xảo kế của phàm nhơn sáng tạo để mê hoặc tâm lý người đời mà xem dường như rẻ rúng.

  Caodaist Act 1938:
  Others who are enthralled by worldly fame and fortune thought Caodaism was somebody's  clever trick, so they look down on it.
 • Xảo mị

  Xảo mị

  Chinese: 巧媚

  To trick, to cheat, to deceive.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Cho hay Trời Phật chí công bình, 
  Trước mắt ngờ ngờ thấy phép linh. 
  Huyền diệu mũi kim qua chẳng lọt, 
  Ðừng đừng xảo mị gọi tài tình.

  The Collection of Divine Messages:
  Remember that deities are extremely fair.
  Their miracles can be witnessed everywhere.
  No sinners can escape their penalizing.  
  Never think you can get away with your wrongdoings.
 • Xảo trá gian tà

  Xảo trá gian tà

  Chinese: 巧詐奸邪

  Dishonest, cheating, deceitful.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thầy thương đến tâm thành chánh trực, đạo đức khiêm cung, cũng như Thầy xóa kẻ xảo trá gian tà cầu danh chác lợi.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, I am fond of sincerity, honesty, morality and modesty and I will expel the dishonest and wicked people who only pursue fame and fortune.  
 • Xạo xự

  Xạo xự

  Busy, hectic, active.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Xạo xự tuồng đời lừng bợn tục.
  Trau tria nét đạo nực mùi hương.

  The Collection of Divine Messages:
  You have had a busy life in the wicked world.
  Why not have an admirable religious life?
 • Xẩn bẩn

  Xẩn bẩn

  Wandering, loitering.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  Ấy vậy, nên biết mà răn mình, cái tâm là vật người không thấy được, khá giồi trau nó trước, nếu bỏ tâm kia ra ngoài mà rèn hình thể thì chẳng khác chi quì đọc kinh, đèn đốt đỏ hừng mà thiếu bức Thiên Nhãn trên điện vậy. Hồn ma bóng quế cũng lên ngồi, mà ngạ quỉ vô thường cũng xẩn bẩn, đó là phương đem đường cho quỉ vương chẳng một ai tránh được nghe.

  The Collection of Divine Messages:

  Thus, remember to correct yourself. Begin with the heart, which is seen to no one. If you try to perfect your appearance alone, it is like a Caodaist rite without the Divine Eye on the altar. Then, nobody can prevent wandering ghosts and unpredictable hungry demons from dominating the rite.

 • Xây bàn

  Xây bàn

  Table turning or table tipping, a kind of seance which was practiced in Europe in 1852 when the movement of Modern Spiritualism came there from America. To consult the spirits, some people sat around a table, putting their hands over it and wait. If a spirit came, the table would tilt or tip to spell the words like the process of a ouija board. 

  In Sài Gòn, Việt Nam in 1925, Mr. Cao Quỳnh Cư, Mr. Cao Quỳnh Diêu, Mr. Phạm Công Tắc and Mr. Cao Hoài Sang tried table tipping. Thanks to those first seances, they could contact the deities leading to the establishment of Caodaism later.

 • Xe Như ý

  Xe Như ý

  The vehicle of wish (lit), which is said to be the means of transportation in Heaven. This vehicle travels as the rider wishes.

  Kinh Ðệ Ngũ cửu:
  Kỵ kim quang kiến Lão Quân.
  Dựa xe Như ý, oai thần tiển thăng.

  Funeral Prayer for the Fifth Nine- day Period:
  Flying on a beam of yellow light to report to God,
  By vehicle of Như ý, Angels take the spirit to Heaven the utmost. 
 • Xe Tiên

  Xe Tiên

  The same as xe Như Ý, pháp xa, i.e. the means of transportation in Heaven.

  Niệm Hương:
  Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp,
  Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra.
  Mùi hương lư ngọc bay xa,
  Kính thành cầu nguyện Tiên gia chứng lòng
  Xin Thần, Thánh ruổi dong cỡi hạc, 
  Xuống phàm trần vội gác xe Tiên.
  Ngày nay Đệ tử khẩn nguyền,
  Chín tầng Trời Đất thông truyền chứng tri. 
  Lòng sở vọng gắng ghi đảo cáo.
  Nhờ Ơn Trên bổ báo phước lành.

  Prayer via incense:
  Đạo originates in true belief and sincerity.
  By means of incense, human prayers are carried.
  Through the air, the fragrance from the jade censer permeates.
  I sincerely pray to gods that everyone will be saved.
  Oh, deities, who are traveling around currently,
  Please stop to listen to me.
  I am sincerely saying the prayer at the moment
  Through nine heavens for heavenly acknowledgement.
  I sincerely pray to heavenly beings
  And I pray for God's favor and blessing.
 • Xe trâu

  Xe trâu

  A water buffalo-drawn cart.

  Kinh Khi Về:
  Những nhớ bước động Đào buổi trước, 
  Những nhớ khi Hớn rước Diêu Trì.
  Kăn Ta Ca, đỡ bước đi,
  Ra thành Phật Tổ gặp kỳ ly cung.
  Dẩy xe trâu Côn Lôn trổi bánh,
  Lý Lão Quân mong lánh phong trần.
  Núi Ô Li Vê để dấu chân, 
  Gia Tô Giáo chủ giải phần hữu sanh. 

  Prayer after Returning Home:
  There are religious stories I always remember 
  Like Emperor Wu of Han received God the Mother.
  Kantaka, a horse, was a very useful helper
  When Prince Siddhartha left the Royal Palace for a remote corner.
  The water buffalo cart made preparations 
  To take Laotzu to the Kunlun Mountains. 
  On the Mount of Olives
  Jesus Christ taught his life philosophy. 
 • Xích thiên

  Xích thiên

  Chinese: 赤天

  The Red Heaven, the Fifth of the Nine Heavens according to Caodaism.

  Kinh Ðệ Ngũ cửu:
  Ánh hồng chiếu đường mây rỡ rỡ
  Cõi Xích Thiên vội mở ải quan. 
  Thiên Quân diêu động linh phan,
  Cả miền Thánh vức nhộn nhàng tiếp nghinh

  Funeral Prayer for the Fifth Nine-Day Period:
  All clouds are brightened with the pink light.
  The gate to the Red Heaven is open wide.
  Heavenly soldiers are waving divine banners
  To give the warmest welcome to the returner.
 • Xông hương khử trược

  Xông hương khử trược

  To perfume, to scent.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  "Trước khi thủ cơ hay chấp bút thì phải thay y phục cho sạch sẽ, trang hoàng, tắm gội cho tinh khiết, rồi mới đặng đến trước bửu điện mà hành sự, chớ nên thiếu sót mà thất lễ.

  Nếu chấp cơ thì phải để ý thanh bạch, không đặng tư tưởng đến việc phàm. Tay chấp cơ phải xông hương khử trược, tịnh tâm một lát, rồi phải để tinh thần tinh tấn mà xuất ngoại xác đến hầu dạy việc. Phải có một chơn linh tinh tấn mầu nhiệm, huyền diệu, phải trường trai mới đặng linh hồn tinh tấn, phải tập tành chí Thánh, Tiên, Phật mới phò cơ dạy đạo cả chúng sanh.

  Kẻ phò cơ chấp bút cũng như tướng soái của Thầy, để truyền đạo cho thiên hạ. Các con đừng tưởng việc bút cơ là việc tầm thường."

  The Collection of Divine Messages:

  "Before using the psychic pen, you should purify yourself by having a bath and dressing up, or your performance is considered impolite to deities.

  While holding the psychic pen, you should clear your mind completely. Perfume your hands and meditate for a while so that your spirit can leave your body to meet a deity. To receive divine messages, which will become holy books for all human beings, you have to practice strict vegetarianism and follow the examples of the deities to have an extremely saintly spirit.

  Caodaist psychics are My messengers to preach My word. Never think they're unimportant!"

 • Xông lướt

  Xông lướt

  To struggle for something.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Phước Trời gieo sẵn còn giao kết, 
  Lợi thế chưa nên xúm giựt giành. 
  Thời cuộc tuần hườn tai ách khởi, 
  Liệu mà xông lướt liệu đua tranh.

  The Collection of Divine Messages:
  Don't bargain with God for His favor 
  Nor struggle for more advantages with others.
  You'll see lots of disasters soon coming. 
  Let's see then what you will be doing!
 • Xu trần

  Xu trần

  Chinese: 趨塵

  Be fond of the secular life.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Bước Ðạo lần chơn một dạ thành, 
  Xu trần chớ luyến lợi cùng danh. 
  Nâu sồng nhuộm áo pha màu khổ, 
  Tránh mối oan khiên chớ buộc mình.

  The Collection of Divine Messages:
  Practice the religion sincerely,
  Not so fond of the secular fame or money.
  Lead a religious life in poverty
  And avoid being tied down by bad destiny.
 • Xủ áo phồn hoa

  Xủ áo phồn hoa

  To give up the secular life.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Công quả ngày xưa thiệt chẳng hèn, 
  Nợ trần bước tục phải đua chen.
  Võ đài chờ trả rồi oan trái,
  Xủ áo phồn hoa lại cảnh thiên.

  The Collection of Divine Messages:
  Despite lots of karmic merits I'd acquired, 
  I had to incarnate for some debts in former lives.
  After I've paid them off in my current life,
  I will return to my home in Paradise.
 • Xủ khuất bóng trần

  Xủ khuất bóng trần

  (The curtain of doctrine) has covered the secular society (literally), i.e. the religious community has developed well enough.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ngày nầy năm ngoái vẫn ra sao, mà đến ngày nay, màn Chánh giáo đã diềm dà xủ khuất bóng trần, gương trí huệ rạng ngần soi khách tục.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, compared to that of last year, our religious community has now developed better and most people have been taught the doctrine.  
 • Xủ lằn trí huệ

  Xủ lằn trí huệ

  To hide the wisdom (literally). The phrase refers to the state of unwisdom.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Kìa đai cân nhuộm nước màu thiền, nọ danh lợi xủ lằn trí huệ.

  The Collection of Divine Messages:
  The secular life has changed to the religious life; interest in fame and fortune has changed to wisdom.
 • Xua trục

  Xua trục

  To expel, to kick out, to throw out.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Các con gắng chung tâm xua trục hết lũ vạy tà thì hiến công lớn cho Thầy đó.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, unitedly try to expel those evil people. You'll be considered good contributors. 
 • Xuân thu & Phất chủ & Bát vu

  Xuân thu & Phất chủ & Bát vu

  Chinese: 春秋 & 拂麈 & 缽盂

  The three main symbols of Caodaism.

  Xuân thu (The Spring and Autumn Annals representing Confucianism).

  Phất chủ (The fly-whisk representing Taoism).

  Bát vu (The begging bowl representing Buddhism).

  Phật Mẫu Chơn Kinh:
  Hiệp vạn chủng nhứt môn đồng mạch, 
  Qui thiên lương quyết sách vận trù.
  Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Vu, 
  Hiệp qui Tam Giáo hữu cầu Chí Chơn.

  Prayer to God the Mother:
  Urging all human races to unite behind one religion, 
  God the Mother intends to bring back their conscience.
  Confucianism, Taoism and Buddhism
  Unite to teach the truism.
 • Xuất bản

  Xuất bản

  Chinese: 出版

  Publication, issue.

  Pháp Chánh Truyền:
  Vậy chúng nó có quyền xem xét kinh điển trước lúc phổ thông, như thảng có kinh luật nào làm cho hại phong hóa thì chúng nó phải trừ bỏ, chẳng cho xuất bản.

  Caodaist Constitution:
  Hence, the three Dharma Masters have authority over the examination of all scriptures before publication. They must prohibit the publication of any religious writings and religious law (in Caodaism) that ruin good cultures.
 • Xuất dương

  Xuất dương

  Chinese: 置洋

  To go abroad.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Như ngày kia, Đạo xuất dương ra ngoại quốc thì sẽ có nhiều dân tộc chẳng có thể thờ phượng như người Nam.

  Footnote to the Caodaist Constitution:
  Some day, Caodaism will be preached abroad and there will be peoples who do not have the same way of worship as the Vietnamese's.
 • Xuất hiện

  Xuất hiện

  Chinese: 出現

  To appear, to come out.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  Các con, Thầy đã lập thành Thánh Thất; nơi ấy là nhà chung của các con; biết à.

  Thầy lại quy Tam Giáo lập thành Tân Luật, trong rằm tháng mười có đại hội cả Tam Giáo nơi Thánh Thất. Các con hay à!

  Sự tế tự sửa theo “Tam Kỳ Phổ Ðộ” cũng nơi ấy mà xuất hiện ra; rõ à!

  Thầy nhập ba chi lại làm một là chủ ý quy tụ các con trong Ðạo Thầy lại một nhà, Thầy làm Cha Chưởng quản, hiểu à!

  Từ đây trong nước Nam duy có một Ðạo chơn thật là Ðạo Thầy đã đến lập cho các con, gọi là “QUỐC ÐẠO”, hiểu à!

  The Collection of Divine Messages:

  Disciples, I have chosen a Holy House, which is your common house. 

  Besides, I'll  make the New Canonical Codes based on the three religions. On the fifteenth of the Tenth lunar month, there is the Three-Religion Convention in the Holy House.

  The ways of rite performance for the Third Amnesty will be determined in that Convention.

  I unite the three religions to found My religion for you and I am your Father as well as the Religious Leader.

  From now on, there will be the only true religion I have founded in Vietnam, which is called "National Religion". Remember that!

 • Xuất ngoại

  Xuất ngoại

  Chinese: 出外

  1. To go overseas.

  2. To go out.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thầy mời chư nhu xuất ngoại một giây phút Thầy sẽ kêu vào. 

  The Collection of the Divine Messages:
  Confucians, leave the room for a moment then come back please. 
 • Xuất nhập

  Xuất nhập

  Chinese: 出入

  An exit or entrance.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  Thầy dạy về hại phần hồn các con, là khí chất (le sperme évaporé) nó bao bọc thân thể các con như khuôn bọc vậy, nơi trung tim của nó là óc, nơi cửa xuất nhập của nó là mỏ ác, gọi tiếng chữ là Vi Hộ; nơi ấy Hộ Pháp hằng đứng mà gìn giữ chơn linh các con khi luyện thành đạo, đặng hiệp một với Khí, rồi Khí mới thấu đến Chơn  ần hiệp một mà siêu phàm nhập  ánh; thì óc là nguồn cội của Khí mà óc cũng bị huyết mạch vận động vô chừng làm cho đến đỗi tán loạn đi thì chơn thần thế nào đặng an tịnh mà điều khiển; thân thể phải ra ngây dại, trở lại chất thú hình; mất phẩm nhơn loại rồi còn mong chi đặng phẩm Thần, Thánh, Tiên, Phật.

  Lại nữa, buổi loạn thần ấy để cửa trống cho tà mị xung đột vào, giục các con làm việc tội tình mà phải phận luân hồi muôn kiếp.

  The Collection of Divine Messages:

  Second, alcohol also damages your mind. Your mind or your second body is the evaporating sperm, which envelopes your physical body. Its core is the brain and its entrance is the fontanel. The entrance is called  Vi Hộ, where the Dharma Guardian constantly guards your soul.

  It is very crucial during esoteric practice when Dharma Guardian helps unite your Tinh (body), Khí (mind) and Thần (soul) so that you can achieve the status of a god. Hence, the brain, in which the mind originates, is also pushed to work too hard to command the whole body.

  Then you literally become an animal, not a man anymore, much less a god. Additionally, in that chaotic time, evil power can penetrate and persuade you to commit sins, so you will have to reincarnate again and again.

 • Xuất nhập phân minh

  Xuất nhập phân minh

  Chinese: 出入分明

  (Finacially) honest.

  Tân Luật:

  Chương 5.

  Điều thứ 22.

  Tứ Đại Điều Qui:

  1. Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bực thấp hơn điều độ. Lấy lễ hòa người. Lỡ làm lỗi, phải ăn năn chịu thiệt.

  2. Chớ khoe tài đừng cao ngạo quên mình mà làm nên cho người. Giúp người nên Ðạo. Ðừng nhớ cừu riêng, chớ che lấp người hiền.

  3. Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vay không trả. Ðối với trên, dưới đừng lờn dễ, trên dạy dưới lấy lễ, dưới gián trên đừng thất khiêm cung.

  4. Trước mặt sau lưng, cũng đồng một bực, đừng kỉnh trước rồi khi sau. Ðừng thấy đồng đạo tranh đua ngồi mà xem không để lời hòa giải, đừng lấy chung làm riêng đừng vụ riêng mà bỏ việc chung. Pháp luật phải tuân, đừng lấy ý riêng mà trái trên dễ dưới. Ðừng cậy quyền mà yểm tài người.

  Caodaist Canonical Codes:

  Chapter 5.

  Article 22.

  The Four Great Commandments.

  A Caodaist adherent must obey his seniors, be willing to take orders from a higher-ranking dignitary, who is less knowledgeable or experienced, be polite to others all the time and be willing to confess his mistakes.

  A Caodaist adherent mustn't show off , boast, care only for himself, keep personal old hatred or hinder kind people. He must help others get religion.

  A Caodaist adherent must be financially honest and always behave well towards both higher and lower ranking dignitaries.

  A Caodaist adherent mustn't scorn anyone behind his back, look on an argument between Caodaists without an attempt to settle it, or consider personal interest more important than the public one. He must also seriously observe the Caodaist Canonical Codes 

 • Xung đột

  Xung đột

  Chinese: 衝突

  To break in, to trespass, to intrude, to penetrate.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Lại nữa, buổi loạn thần ấy để cửa trống cho tà mị xung đột vào, giục các con làm việc tội tình mà phải phận luân hồi muôn kiếp.

  The Collection of Divine Messages:
  Additionally, in that chaotic time, evil power can penetrate and persuade you to commit sins, so you will have to reincarnate again and again.
 • Xung nhập

  Xung nhập

  Chinese: 衝入

  The same as xung đột, i.e. to break in, to trespass, to intrude, to penetrate.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Sự xảy ra nơi thánh thất, tuy là nơi mối Ðạo chậm trễ, nhưng cũng do nơi lòng tà vạy của nhiều đứa mà ra, vì tâm trung chánh đáng thì là làm cốt cho Tiên Thánh; còn tâm chí vạy tà là chỗ của tà quái xung nhập. 

  The Collection of Divine Messages:
  The incident in the Holy House is partly because of our community's late development and partly because of some disciples' wickedness. Honesty is the abode for angels and saints while wickedness is where evil breaks in.
 • Xung tâm oán trách

  Xung tâm oán trách

  Chinese: 忡心怨責

  Become angry.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Xưa Hớn Bái Công chưa phải là chánh đáng một vị Minh Quân, mà cơ Trời vẫn để cho nghiệp Hớn ba trăm năm quyền bỉnh. Nào tật đố hiền tài, hữu thỉ vô chung, nghe lời sàm tấu, giết người lao công hạn mã, nếu chẳng phải chí của Trương Lương thì không thế nào khỏi xung tâm oán trách.

  The Collection of Divine Messages:
  In the past, Hớn Bái Công (Emperor Gaozu) was not a wise King, but his dynasty was destined to last over 300 years. He hated talents, betrayed partners, like flatterers, and killed trusty talented generals (having achieved lots of feats of arms). Only Zhang Liang, his adviser, could serve him despite his terribly bad characteristics.
 • Xử đoán

  Xử đoán

  Chinese: 處斷

  To judge, to resolve, to decide.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  (Chánh Trị Sự) có quyền xử đoán, nhứt là việc bất bình nhỏ mọn xảy ra trong phần địa phận của mình.

  Footnote to the Caodaist Constitution:
  A Chánh Trị Sự has the authority to judge over the minor disagreements in his/her assigned area.
 • Xử thế

  Xử thế

  Chinese: 處世

  To behave well towards other people.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Xử thế phải cho vẹn thế tình,
  Trau tâm trau đức sạch chơn linh.
  Bến mê rước khách thuyền đương đợi, 
  Ðưa đến đào nguyên hưởng phước lành.

  The Collection of Divine Messages:
  Behave well towards others
  And be religious for your life later.
  The wisdom boat is waiting 
  To take you to Paradise for eternal wellbeing.
 • Xử trị

  Xử trị

  Chinese: 處治

  To punish, to penalize.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Các con coi đó thì đủ hiểu, các phẩm trật của các con nó nhiều là dường nào; song ấy là phẩm trật Thiên vị. Còn phẩm trật Quỉ vị cũng như thế ấy; nó cũng noi chước Thiên Cung mà lập thành Quỉ vị, cũng đủ các ngôi, các phẩm, đặng đày đọa các con, hành hài các con, xử trị các con. Cái quyền hành lớn lao ấy, do Thầy ban cho nó nên đặng quyền cám dỗ các con, xúi biểu các con, giành giựt các con, mà làm tay chơn bộ hạ trong vòng tôi tớ nó.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, now you know how various your titles are in the heavenly hierarchy. Similarly, Satan imitates deities and makes his own satanic hierarchy with the equivalent titles to torture and punish you. I Myself grant Satan that great power so that he can lure you away from Me to be his servants.  
 • Xưng hô

  Xưng hô

  Chinese: 稱呼

  Caodaist form of address.

  In the Caodaist community, the form of address is determined by Instructions 211/CV issued by the Caodaist Sacerdotal Council. 

  (See: Khiêm xưng)

 • Xưng tụng công đức

  Xưng tụng công đức

  Chinese: 稱頌功德

  To praise the virtues of.

  Bài Xưng Tụng Công Ðức Phật Tiên Thánh Thần:
  Hào quang chiếu chín từng mây bạc,
  Thần Thánh Tiên thừa hạc cỡi rồng.

  Stanza in Praise of Deities:
  Shining with halos are the nine Heavens,
  Where deities ride cranes and dragons. 
 • Xương tàn

  Xương tàn

  Remains.

  Kinh Hạ Huyệt:
  Nhờ Hậu Thổ xương tàn gìn giữ.

  Prayer of Burial:
  Earth Chief God, please keep the deceased's remains.
 • Xướng danh

  Xướng danh

  Chinese: 唱名

  A roll call of the successful people.

  Phật Mẫu Chơn Kinh:
  Chủ Âm quang thường tùng thiên mạng, 
  Độ chơn thần nhứt vãng nhứt lai.
  Siêu thăng phụng liễn qui khai, 
  Tiên Cung Phật xứ Cao Đài xướng danh.

  Prayer to God the Mother:
  Presiding over the Dark under God's orders,
  Holy Mother saves all transmigrators,
  Who are received in great ceremonies 
  And whose names are honored in Celestial City.
 • Xướng kỵ

  Xướng kỵ

  Chinese: 娼妓

  Being a songstress or a prostitute. 

  Kinh Sám Hối:
  Gái xướng kỵ, trai thì du đảng,
  Phá tan hoang gia sản suy vi.

  Remorse Prayer:
  Being a songstress, a prostitute or a hooligan,
  You'll be soon broke and have no haven.
 • Xướng lập

  Xướng lập

  Chinese: 唱立

  To call for founding something.

  Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
  Trước khi xướng lập cơ sở lương điền, công nghệ, thì chỉ nhờ nơi lòng từ thiện của toàn đạo hữu trợ giúp.

  Caodaist Act 1938:
  Before agricultural and industrial establishments are founded, there is support from Caodaist philanthropists.