ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Y
ID025422 - dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Y 🖶 Print this dictionaryEN
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

 • Y tấu

  Y tấu

  Chinese: 依奏

  To approve, to allow, to accept.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Nếu Thầy không vì Tam Kỳ Phổ Ðộ thì Thầy đã y tấu lời xin của Giáo Tông mà hủy trường công quả của các con hết thảy.

  The Collection of Divine Messages:
  Had it not been for the Third Salvation, I would have approved Giáo Tông's request that all of your karmic merits were eliminated.
 • Y viện

  Y viện

  Chinese: 醫院

  Caodaist Department of Health, one of the Nine Departments, which are the administrative center of Caodaism. The Department now runs two hospitals located in the area of Tây Ninh Temple.

 • Ý vị

  Ý vị

  Chinese: 意味

  Interesting, fascinating, attractive.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Bá tước công khanh ý vị gì!
  Mà đời dám đổi kiếp sầu bi.

  The Collection of Divine Messages:
  Actually, fame and power aren't so interesting,
  But lots of people want to have them instead of rejoicing. 
 • Ỷ công mà cả lòng khi lịnh

  Ỷ công mà cả lòng khi lịnh

  (You) disobey the regulations of (your) community because you thought you were so helpful or important to that community.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Lão lấy quyền vô vi Càn khôn làm biểu hiệu, Lão chỉ vì tình nhau, mà cho chư Hiền Hữu chư Hiền Muội biết trước rằng: Ðừng ỷ công mà cả lòng khi lịnh. Lão nhứt định chẳng hề tha thứ bao giờ, nên thì để, hư thì trừ, chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội đừng trách Lão quá ư nghiêm khắc nghe!

  The Collection of Divine Messages:
  I just do my job in compliance with the divine law. For our close relation, however, I warn you not to disobey the law because you thought you were so helpful. I decisively execute my position. My brothers and sisters, do not complain that I am too rigid. 
 • Ỷ quyền

  Ỷ quyền

  Chinese: 倚權

  Dictatorial, authoritarian, bossy. The phrase often refers to somebody who thought he was so powerful that he could do what he want.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Hai bên không đặng ỷ quyền bỏ luật, làm thất thể đôi đàng.

  Footnote to the Caodaist Constitution:
  Both sides should not be too dictatorial to obey the law or to meet an agreement.
 • Yêm ẩn

  Yêm ẩn

  Chinese: 淹隱

  To conceal, to cloak, to cover, to hide.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Như có điều chi sái luật đạo mà Chánh Trị Sự đã nhiều phen tư tờ cho Cửu Trùng Ðài, song Cửu Trùng Ðài yêm ẩn thì Chánh Trị Sự đặng phép tư tờ thẳng lên Hiệp Thiên Ðài kêu nài định đoạt.

  Footnote to the Caodaist Constitution:
  If there is something against the Caodaist law, which a Chánh Trị Sự has reported to Cửu Trùng Ðài several times and which has been concealed by Cửu Trùng Ðài, the Chánh Trị Sự can directly complain to Hiệp Thiên Ðài.

  Note:
  Chánh Trị Sự: Chief Administrator, the Caodaist Leader in a village.
  Cửu Trùng Ðài: the Caodaist Executive Body.
  Hiệp Thiên Ðài: the Caodaist Judiciary Body.
 • Yêm điềm (êm đềm)

  Yêm điềm (êm đềm)

  To be in good order.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:

  Thượng Phẩm là người thay mặt cho Hộ Pháp, phải tùng lịnh Hộ Pháp mà hành chánh. Hể bước chơn vào cửa đạo thì phải có thiên phẩm, mà hễ có thiên phẩm rồi thì Thầy lại đem lên cho tới Thượng Phẩm mới trọn nghĩa câu phổ độ.

  Các chơn linh, dầu nguyên nhân hay là hóa nhân, đều nhờ Thượng Phẩm gìn giữ binh vực cho ngồi đặng an ổn địa vị mình, giúp đỡ cho đức hạnh trổi thêm cao cho khỏi phạm luật lệ, xem sóc ngôi thứ chẳng cho giành giựt lẫn nhau, ắt giữ cho Cửu Trùng Đài đặng hòa nhã yêm điềm, khép cửa thiên môn, cấm đường không cho các chơn linh thối bước (Hay!). Phẩm trật nhờ người mà đặng thăng lên hay là bị người mà phải hạ.

  Người nắm luật đạo nơi tay mà binh vực cả chư chức sắc thiên phong và các tín đồ, chẳng cho ai phạm luật, vùa lo cho người đạo hạnh lên cho tột phẩm vị của mình.

  Thượng Phẩm là chủ phòng cãi luật, làm trạng sư của tín đồ.

  Footnote to the Caodaist Constitution

  Thượng Phẩm works on behalf of Hộ Pháp. Joining Caodaism, a person attains a heavenly status, which will be promoted to the highest position by God. That's what the term general salvation means.

  Thượng Phẩm helps all spirits, both original and evolutionary ones, have stationary statuses and get heavenly promotions without breaking the divine law, prevents spirits from struggling with each other for a status, keeps the Caodaist Executive Body in good order and closes the Heaven entrance to prevent spirits from returning back to the earthly world. Thanks to him, a dignitary can be either promoted or demoted. 

  He masters Caodaist law to protect dignitaries as well as adherents from law breaking, promote virtuous people to higher positions and works as a lawyer in Caodaist Courts.

 • Yến Tử Hà

  Yến Tử Hà

  Yến Tử Hà, a statesman in ancient China, who tried to avenge the fall of his native state. He at last came to Guanzhong or Kwanchung, a historical region in China, to serve Emperor Gaozu of Han. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Yến Tử Hà xưa lúc vận cùng,
  Còn mang dép rách đến Quan Trung. 
  Nay con chưa đủ thông đường đạo,
  Cứ ngóng theo chơn Lão tháp tùng.

  The Collection of Divine Messages:
  Like Yến Tử Hà, who tried to find the strategy 
  In order to save his lost country.
  You're now not enlightened yet,
  So follow Me to get what you request.
 • Yếng sáng

  Yếng sáng

  An archaic form for ánh sáng.

  Ray of light, flash of light, brightness. The phrase refers to the new religion, Caodaism.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Trời Nam may đặng một yếng sáng của Ðấng Ðại Từ Ðại Bi dẫn khách trần bước lần ra con đường hắc ám.

  The Collection of Divine Messages:
  Fortunately, Caodaism was founded in Vietnam by God in order to save people from the dark.
 • Yêu dấu

  Yêu dấu

  Love, tenderness, fondness.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Phải ráng công thêm nữa đặng làm cho đáng nét yêu dấu của Đấng Chí Tôn.

  The Collection of Divine Messages:
  Try to work harder to deserve God's love.
 • Yêu nghiệt

  Yêu nghiệt

  Chinese: 妖孽

  Demon, evil spirit, devil, fiend.

  Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
  Yêu nghiệt đã biến tướng, biểu sao thiên hạ không loạn được.

  His Holiness Hộ Pháp's Sermon:
  Demons have disguised themselves as good people. That's why the society now becomes completely chaotic.
 • Yêu quái

  Yêu quái

  Chinese: 妖怪

  The same as yêu nghiệt, i.e. demon, evil spirit, devil, fiend.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Thầy nói cho các con hiểu trước rằng: Cả môn đệ Thầy đã lựa chọn lọc lừa, còn lối nửa phần, vì Thầy cho yêu quái lấy danh Thầy mà cám dỗ.

  The Collection of Divine Messages:
  Disciples, I warn you beforehand that half of My disciples will be tempted by the Devil, who is allowed to disguise himself as Myself.
 • Yêu trọng

  Yêu trọng

  To love.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  Thầy sanh các con thì phải yêu trọng các con chẳng cùng, mà Thầy cho các con đến thế giới nầy với một thánh thể thiêng liêng, y như hình ảnh của Thầy, không ăn mà sống, không mặc mà lành, các con lại không chịu, nghe điều cám dỗ mê luyến hồng trần, ăn cho phải bị đọa, dâm cho phải bị đày, nên chịu nạn áo cơm, dục quyền cầu lợi.

  The Collection of Divine Messages:

  Oh! I father you, so I love you so much! I let you come into the world in a holy body like mine, which needs neither food nor clothes. You, however, refuse, but chase material life so much that you are always at the mercy of power and fortune.

 • Yếu hèn thấp nhược

  Yếu hèn thấp nhược

  Weak, feeble, fragile. 

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  Các con dòm nền Ðạo bề ngoài coi diềm dà sung túc mà chẳng thấy rõ cái mạch bịnh trong tâm, chẳng khác chi thế Sở chế bạo Tần, ham cái mạnh bề ngoài, biết cái sợ nơi mặt chớ chẳng rõ lòng người ra sao, mà không độ cái mạnh cấp thời đó sẽ dần dần tan như giá mà đổi ra yếu hèn thấp nhược; mỗi chỗ đều mong độc lập riêng. Người trong Ðạo phần nhiều mong hiệp thế riêng cho mình mà kình chống trở mặt với mỗi con.

  The Collection of Divine Messages:

  Disciples, our Caodaist community seems externally highly developed, but there are serious internal problems. Like Xiang Yu against Qin, you only focus on the power without knowing what other members think of. The power will soon be a change for the worse because of internal division. The other adherents always want to develop their own power to fight against you.

 • Yếu nhiệm

  Yếu nhiệm

  Chinese: 要任

  The essential element.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

  Thầy đến đặng huờn nguyên Chơn Thần cho các con đắc Ðạo. Con hiểu “Thần cư tại Nhãn”. Bố trí cho chư đạo hữu con hiểu rõ. Nguồn cội Tiên Phật do yếu nhiệm là tại đó. 

  The Collection of Divine Messages:

  Disciples, I now come to return the soul so that you can attain enlightenment. Having known that "Human souls are located in the eyes", you should clarify it to other adherents. That's the essential element for becoming a deity. 

 • Yếu tâm lơi bước

  Yếu tâm lơi bước

  Weak and unenthusiastic.

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
  Ðen trắng hai màu, chánh tà đôi nẻo, mạnh sức trì chí thì nhờ, yếu tâm lơi bước thì chịu.

  The Collection of Divine Messages:
  You know what is wrong and what is right. Therefore, it's up to you. Being strong and patient, you will win; being weak and unenthusiastic, you will lose.
 • Yếu tha già thải

  Yếu tha già thải

  The sick and the old.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Người phải chăm nom binh vực những kẻ cô thế, bất câu người có Ðạo hay là ngoại Ðạo, hoặc là bị tai nạn thình lình, hoặc bị nghèo nàn đói khó, hoặc bị bịnh hoạn cô thân, hoặc phải bị tha hương lữ thứ, hoặc bị yếu tha già thải, người đặng trọn quyền buộc Phó Trị Sự phải liệu phương giúp đỡ.

  Footnote to the Caodaist Constitution:
  He (Thông Sự) has to take care of and protect the underprivileged, the victims of unexpected accidents, the poor, the lonely patients, the immigrants, the lonely old people regardless of their religions. He has full authority to have Phó Trị Sự help them all.
 • Yếu trọng

  Yếu trọng

  Chinese: 要重

  Very important.

  Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
  Giáo Hữu là một phẩm vị rất yếu trọng.

  Footnote to the Caodaist Constitution:
  Giáo Hữu is a very important position.